Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2003 S : 109/2003/QĐ-TTg QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, Đ I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C U BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN GIAI ĐO N 2002 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Xét đ ngh c a U ban nhân dân t nh Hưng Yên, ý ki n c a các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, N i v , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh Hưng Yên giai đo n 2002 - 2005 như ph l c kèm theo. Đi u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hưng Yên có trách nhi m ch đ o th c hi n vi c s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo đúng n i dung và ti n đ đã đư c duy t. Trư ng h p đi u ch nh, b sung ph i đư c s ch p thu n c a Th t ư ng Chính ph . Đi u 3. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B N i v , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , đ a phương liên quan có trách nhi m p h i h p v i U ban nhân dân t nh Hưng Yên trong vi c th c hi n Phương án. Ban Ch đ o Đ i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u t rách nhi m đôn đ c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hưng Yên và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  2. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C U BAN NHÂN DÂN T NH HƯNG YÊN TH C HI N S P X P, Đ I M I GIAI ĐO N 2002 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 109/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N ĐI U L Đ N NĂM 2005: 1. Doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích gi nguyên đ t ng bư c sáp nh p: Công ty Khai thác công trình thu l i Châu Giang Công ty Khai thác công trình th y l i Yên M . Công ty Khai thác công trình th y l i Văn Lâm. Công ty Khai thác công trình th y l i Kim Đ ng. Công ty Khai thác công trình th y l i T iên L . Công ty Khai thác công trình th y l i P hù C . Công ty Khai thác công trình th y l i t h xã Hưng Yên. Công ty Khai thác công trình th y l i M Hào. Công ty Khai thác công trình th y l i Ân Thi. 2. Doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng kinh doanh. Công ty X s ki n t hi t Hưng Yên. Công ty C p nư c Hưng Yên.
  3. Xí nghi p In Hưng Yên. II. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 1. Năm 2002 - 2003: A. Doanh nghi p t h c hi n c ph n hóa, trong đó nhà nư c gi dư i 50% v n đ i u l ho c không n m g i c ph n: Nhà máy Gi y Thanh Long. Công ty Thương m i t ng h p Hưng Yên. Công ty Dư c - V t tư y t Hưng Yên. Công ty Xây l p và s n xu t v t li u Kênh C u. Công ty Ch bi n nông s n t h c ph m Hưng Yên. Công ty Xây d ng đê kè th y l i Hưng Yên. Khách s n Ph Hi n. Công ty V t tư nông nghi p Hưng Yên. Công ty May II Hưng Yên. Công ty Gi y Hưng Yên. Công ty Phát hành sách và thi t b t rư ng h c Hưng Yên. Công ty Tư v n xây d ng Hưng Yên. B. C ph n hoá b ph n doanh nghi p Nhà nư c gi dư i 50% v n đ i u l ho c không n m gi c ph n. Nhà máy G ch B o Khê thu c Công ty Xây l p và s n xu t v t li u xây d ng B o Khê (đã đ i tên thành công ty Đ u t ư xây d ng Hưng Yên). C. Doanh nghi p gi i t h : Công ty Ong Hưng Yên. D. Doanh nghi p sáp nh p vào doanh nghi p khác: Xí nghi p Cá gi ng Mai Viên sáp nh p vào Trung tâm Th y s n Hưng Yên.
  4. 2. Năm 2004: a. Doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, trong đó Nhà nư c gi trên 50% v n đi u l . Công ty Xu t nh p kh u Hưng Yên. b. Doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, trong đó Nhà nư c gi dư i 50% v n đi u l ho c không n m gi c ph n: Công ty Công trình giao thông Hưng Yên. Công ty Xây l p Hưng Yên. Công ty Đay và May Hưng Yên. Công ty Cơ đi n nông nghi p Hưng Yên. Công ty V t tư t ng h p Hưng Yên. Trung tâm Gi ng cây tr ng Hưng Yên. Công ty Đ u t ư xây d ng Hưng Yên. Trung tâm Gi ng gia súc s 2 Dân Ti n. Trung tâm Th y s n Hưng Yên./.
Đồng bộ tài khoản