Quyết định số 1099/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 1099/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1099/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia nhập Hiệp định Trung tâm tư vấn luật WTO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1099/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1099/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NGHN NNH THƯ V VI C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GIA NH P HI P NNH TRUNG TÂM TƯ V N LU T WTO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương t i văn b n s 6369/TTr-BCT ngày 06 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Ngh nh thư v vi c nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam gia nh p Hi p nh Trung tâm tư v n lu t WTO. i u 2. Ngh nh thư này ư c áp d ng toàn b n i dung trong th i gian th c hi n. i u 3. Trong th i gian 3 tháng k t ngày Quy t nh này có hi u l c, B Tài chính n p phí thành viên c a năm u tiên cho Trung tâm ACWL v i s ti n là 32.400 franc Th y S theo ngh c a B Công Thương. i u 4. B Ngo i giao hoàn thành các th t c i ngo i theo quy nh./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, C ng TT T. - Lưu: VT, QHQT (3)
Đồng bộ tài khoản