Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
100
lượt xem
9
download

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c L p – T Do – H nh Phúc ------- S : 11/2008/Q -BXD Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH CÔNG NH N VÀ QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m, hàng hóa, ngày 21/11/2007; Căn c Pháp l nh o lư ng, ngày 06/7/1990; Căn c Ngh nh s 06/2002/N -CP ngày 14/1/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh o lư ng; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 4/2/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng”. Quy t nh này thay th Quy t nh s 65/BXD-KHCN ngày 22/3/1995 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành “Quy ch công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các C c, V , Vi n có liên quan c a B Xây d ng, các t ch c và cá nhân có liên quan n ho t ng và qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VP Chính ph ; - Công báo; - Các B GTVT, NN&PTNT, KHCN; - UBND các t nh, thành ph ; Nguy n Văn Liên - Lưu VP, V KHCN-MT. QUY CH CÔNG NH N VÀ QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 11 /2008/Q -BXD ngày 01tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng)
 2. Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh các n i dung ăng ký, ánh giá, công nh n và qu n lý ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng cho các phòng thí nghi m th c hi n các thí nghi m, cung c p s li u thí nghi m ph c v công tác nghiên c u, kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu ch t lư ng v t li u và công trình xây d ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng là phòng thí nghi m th c hi n các thí nghi m, cung c p các s li u k t qu thí nghi m ph c v công tác nghiên c u, kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu ch t lư ng v t li u và công trình xây d ng. 2. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c công nh n là phòng thí nghi m ư c B Xây d ng t ch c xem xét, ánh giá và quy t nh công nh n năng l c phòng thí nghi m v i mã s LAS-XD. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ph i ăng ký ho t ng và ư c công nh n m i có giá tr pháp lý cung c p các s li u thí nghi m. 3. Năng l c phòng thí nghi m là kh năng ho t ng c a phòng thí nghi m, ư c ánh giá thông qua các tiêu chí v : không gian và môi trư ng làm vi c c a phòng thí nghi m; trang thi t b thí nghi m và kh năng th c hi n c a nhân viên thí nghi m tương ng v i các tiêu chuNn k thu t c a phép th ; kh năng t ch c và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m; h th ng qu n lý ch t lư ng phòng thí nghi m. 4. Ch ng ch ào t o qu n lý cho cán b ph trách phòng thí nghi m, ch ng ch ào t o nhân viên thí nghi m là văn b n ch ng nh n năng l c qu n lý phòng thí nghi m, năng l c th c hi n các phép thí nghi m; do các cơ quan có ch c năng c a Vi t Nam và các t ch c qu c t ( ư c B Xây d ng công nh n) ào t o, ki m tra và c p ch ng ch . 5. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m là t ch c (bao g m c t ch c nư c ngoài) có ăng ký hành ngh theo quy nh c a pháp lu t và có phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. 6. Cơ quan ánh giá công nh n là cơ quan u m i qu n lý công tác o lư ng chuyên ngành xây d ng c a B Xây d ng (V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng). 7. Cơ quan có ch c năng ào t o là cơ quan do B Xây d ng công b , có năng l c ào t o nghi p v qu n lý và nghi p v chuyên môn cho cán b qu n lý phòng thí nghi m, nhân viên thí nghi m ho t ng trong các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. 8. B qu n lý các công trình xây d ng chuyên ngành: B Giao thông V n t i (các công trình xây d ng h t ng k thu t giao thông), B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (các công trình xây d ng thu l i). i u 4. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ph i ăng ký ư c ánh giá, xem xét và công nh n v năng l c phòng thí nghi m.
 3. i u 5. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ph i ăng ký công nh n l i phòng thí nghi m n u có nhu c u m r ng, thu h p năng l c ho t ng ho c ti p t c ho t ng khi s p h t th i h n hi u l c công nh n ghi trong quy t nh. H sơ công nh n l i phòng thí nghi m tuân theo các n i dung ư c quy nh t i chương II c a Quy ch này. i u 6. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ã qua ánh giá, n u t các yêu c u theo quy nh c a Quy ch này s ư c B Xây d ng xem xét, c p quy t nh công nh n. Th i h n hi u l c c a quy t nh công nh n không quá 03 năm k t ngày ký quy t nh công nh n. Quy t nh công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng không thay th cho năng l c hành ngh theo các quy nh c a pháp lu t v xây d ng. i u 7. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ăng ký công nh n ph i n p l phí theo quy nh hi n hành và ch u các chi phí (phương ti n i l i, lưu trú, thông tin liên l c) cho ho t ng ánh giá t i phòng thí nghi m. Chương II. H SƠ ĂNG KÝ CÔNG NH N PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG i u 8. H sơ ăng ký công nh n ho c công nh n l i phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c nêu trong tiêu chuNn TCXDVN 297-2003 (Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Tiêu chuNn công nh n), bao g m: - ơn xin công nh n phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng (theo m u c a Ph l c, TCXDVN 297- 2003); - Quy t nh thành l p phòng thí nghi m c a cơ quan qu n lý tr c ti p; - Quy t nh b nhi m trư ng phòng thí nghi m; - B n sao ch ng ch ki m nh/hi u chuNn các thi t b thí nghi m và o lư ng c a cơ quan có thNm quy n; - B n sao ch ng ch ào t o c a trư ng phòng thí nghi m, thí nghi m viên hay công nhân k thu t thí nghi m do các cơ quan có ch c năng ào t o c p; - Báo cáo kh năng và tình hình ho t ng c a phòng thí nghi m (theo m u c a Ph l c, TCXDVN 297-2003); - B n v m t b ng phòng thí nghi m (m t b ng v i kích thư c phòng, v trí các thi t b thí nghi m, v trí lưu m u…) và i u ki n môi trư ng làm vi c. - H p ng mua, hóa ơn và biên b n bàn giao thi t b thí nghi m và o lư ng c a phòng thí nghi m; quy t nh c a c p có thNm quy n i v i các thi t b ư c i u chuy n t các cơ quan khác. -H p ng s d ng lao ng i v i cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m ư c ăng ký trong h sơ. - i v i các phòng thí nghi m xin công nh n l i, ph i cung c p b n sao ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng c a phòng thí nghi m theo TCVN ISO 9001:2000 (H th ng qu n lý ch t lư ng. Các yêu c u). i u 9. H sơ ăng ký công nh n b sung bao g m:
 4. - ơn xin công nh n b sung (theo m u c a Ph l c TCXDVN 297-2003); - Ch ng ch ki m nh/hi u chuNn các thi t b b sung; - Báo cáo kh năng và tình hình ho t ng phòng thí nghi m (theo ph l c c a TCXDVN 297-2003), trong ó ph n trang thi t b thí nghi m, danh m c các phép th ch nêu n i dung b sung; - B n sao tài li u ch ng minh trang thi t b thí nghi m ư c mua ho c i u chuy n t cơ quan khác. i u 10. H sơ ư c g i v cơ quan ánh giá công nh n. N u h sơ không th a mãn các yêu c u theo quy nh, trong vòng 07 ngày làm vi c cơ quan ánh giá công nh n s tr l i ho c hư ng d n b ng văn b n cho cơ s qu n lý phòng thí nghi m b sung và hoàn thi n h sơ. Chương III. ÁNH GIÁ NĂNG L C PHÒNG THÍ NGHI M i u 11. Tùy theo quy mô, tính ch t ph c t p và s lư ng các phép th , B Xây d ng s có quy t nh thành l p t chuyên gia tư v n ti n hành ánh giá năng l c c a phòng thí nghi m. T chuyên gia tư v n bao g m i di n c a cơ quan ánh giá công nh n, cơ quan qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương và chuyên gia lĩnh v c thí nghi m chuyên ngành. i u 12. ánh giá phòng thí nghi m bao g m các n i dung ch y u sau ây: - Quy t nh thành l p phòng thí nghi m, quy t nh b nhi m trư ng phòng thí nghi m; - i chi u h p ng mua, hóa ơn và biên b n bàn giao trang thi t b thí nghi m/văn b n i u chuy n trang thi t b c a c p có thNm quy n; h p ng lao ng c a các cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m ư c ăng ký; - Xác nh s phù h p v i tiêu chuNn TCXDVN 297-2003, bao g m: i u ki n môi trư ng làm vi c c a phòng thí nghi m; ch ng ch ào t o cán b qu n lý và các nhân viên thí nghi m; tình tr ng trang thi t b và ch ng ch ki m nh/hi u chuNn thi t b ; các tiêu chuNn và tài li u k thu t c a phòng thí nghi m i v i n i dung ăng ký c a cơ s ; - Ki m tra h th ng qu n lý ch t lư ng phòng thí nghi m, bao g m: quy trình kh o sát, l y m u t i hi n trư ng; hư ng d n s d ng, v n hành thi t b và quy trình thí nghi m cho m i phép th ; các s sách ghi chép (giao nh n m u; k t qu quá trình thí nghi m; lưu m u); phi u k t qu thí nghi m; ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng c a phòng thí nghi m theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 ( i v i các cơ s ăng ký công nh n l i). i u 13. Sau khi k t thúc công vi c ánh giá, t chuyên gia ánh giá s có báo cáo k t qu ánh giá (theo m u Ph l c 1). Trên cơ s báo cáo k t qu ánh giá, n u m b o các yêu c u theo quy nh, cơ quan ánh giá công nh n s ngh B Xây d ng xem xét, ra quy t nh công nh n phòng thí nghi m (theo m u Ph l c 2). Chương IV. T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M i u 14. Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c công nh n ph i ư c t ch c và qu n lý nh m duy trì thư ng xuyên h th ng qu n lý ch t lư ng thí nghi m, m b o tính khách quan và tính chính xác c a các phép th theo tiêu chuNn ã ăng ký. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v t ch c và qu n lý ho t ng c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c công nh n.
 5. i u 15. Ngo i tr các thí nghi m không phá ho i ư c ti n hành tr c ti p trên công trình xây d ng b ng các thi t b c m tay ho c các thí nghi m hi n trư ng ã ư c công nh n, các thi t b thí nghi m t trong phòng thí nghi m t m th i hi n trư ng ph i ư c c nh, ki m nh/hi u chuNn l i theo quy nh c a pháp lu t v o lư ng trư c khi ti n hành các thí nghi m. i u 16. Phòng thí nghi m ph i th c hi n lưu gi và b o qu n m u th trư c và sau khi thí nghi m theo yêu c u c a m i phương pháp th . i u 17. Phi u k t qu thí nghi m do cơ s thi t l p theo yêu c u c a các phép th , nhưng ph i có các thông tin và n i dung cơ b n sau: - Tên cơ s qu n lý phòng thí nghi m - Tên và a ch phòng thí nghi m, mã s LAS-XD; -S h p ng kinh t ho c văn b n yêu c u c a ơn v yêu c u thí nghi m; - Tên d án/công trình/h ng m c công trình ư c kh o sát, l y m u, thí nghi m; - Tên cán b giám sát c a Ch u tư trong quá trình l y m u, thí nghi m; - Lo i m u thí nghi m; - Tiêu chuNn và thi t b thí nghi m; - K t qu thí nghi m; - Th i gian l p phi u k t qu thí nghi m; - Ch ký c a: nhân viên thí nghi m và trư ng phòng thí nghi m; ngư i giám sát c a ch u tư d án/công trình/h ng m c công trình; - Ch ký c a ngư i có thNm quy n và d u pháp nhân c a cơ s qu n lý phòng thí nghi m. i u 18. Phi u k t qu thí nghi m nh m cung c p s li u k t qu thí nghi m trên m u th cho ch u tư và các bên có liên quan n ho t ng xây d ng công trình. Phi u k t qu thí nghi m không thay th cho văn b n ánh giá c a ơn v tư v n ho c h i ng nghi m thu ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 19. H sơ ghi chép k t qu trong quá trình thí nghi m, phi u nh n m u và phi u k t qu thí nghi m ph i ư c b o qu n và lưu gi ít nh t là 05 năm. H sơ ghi chép k t qu thí nghi m không ư c tNy, xóa. Các sai sót, nh m l n trong quá trình ghi chép ph i ư c g ch è và ghi l i k t qu úng dòng k ti p v i ch ký c a nhân viên thí nghi m. Chương V. QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M i u 20. H th ng các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c công b trên trang thông tin i n t c a B Xây d ng t i a ch http://www.xaydung.gov.vn. Thông tin v h th ng các phòng thí nghi m bao g m: - Tên, a ch và mã s phòng thí nghi m (LAS-XD); - Quy t nh công nh n phòng thí nghi m;
 6. - Danh m c các phép th và phương pháp th kèm theo quy t nh công nh n; - Danh sách trư ng phòng và nhân viên thí nghi m; - Danh sách các phòng thí nghi m, trư ng phòng và nhân viên thí nghi m vi ph m các quy nh c a pháp lu t, b ình ch ho t ng. i u 21. Khi có s thay i v cơ s qu n lý phòng thí nghi m/trư ng phòng thí nghi m/nhân viên thí nghi m ã ăng ký, cơ s qu n lý phòng thí nghi m ư c công nh n ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan ánh giá công nh n kèm theo b n sao quy t nh c a c p có thNm quy n v vi c thay i cơ s qu n lý phòng thí nghi m/ quy t nh b nhi m/ch ng ch ào t o v qu n lý phòng thí nghi m ( i v i trư ng phòng)/ch ng ch ào t o thí nghi m viên ( i v i nhân viên thí nghi m). i u 22. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ư c công nh n ph i g i b n sao quy t nh công nh n và thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng t i a phương nơi t phòng thí nghi m trư c khi ti n hành ho t ng. i u 23. Trư c khi ti n hành các ho t ng kh o sát, l y m u, thí nghi m cho các d án c th , cơ s qu n lý thí nghi m ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng t i a phương nơi th c hi n d án v i n i dung: (a) Tên và a ch phòng thí nghi m; (b) a ch nơi th c hi n d án; (c) Danh m c các ch tiêu thí nghi m cho d án; (d) Danh sách cán b , nhân viên thí nghi m t i hi n trư ng. i u 24. Thanh tra, ki m tra phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng 1. Ho t ng c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ph i ch u s ki m tra nh kỳ ho c t xu t c a cơ quan ánh giá công nh n phòng thí nghi m, c a cơ quan thanh tra chuyên ngành xây d ng a phương t i nơi t phòng thí nghi m ã ăng ký và nơi ti n hành các ho t ng kh o sát, l y m u, thí nghi m. 2. N i dung thanh tra, ki m tra g m: s phù h p v năng l c c a phòng thí nghi m i v i các n i dung ã ư c nêu trong quy t nh công nh n ( i u ki n làm vi c và môi trư ng phòng thí nghi m; trang thi t b thí nghi m và ch ng ch ki m nh/hi u chuNn; ch ng ch ào t o c a cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m; h th ng qu n lý ch t lư ng); s tuân th pháp lu t trong ho t ng s n xu t kinh doanh (h p ng kinh t , thanh lý h p ng); quy trình kh o sát, l y m u và thí nghi m ki m tra ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 3. K t qu thanh tra, ki m tra ho t ng c a phòng thí nghi m do cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng t i a phương ti n hành ph i ư c l p thành biên b n và g i v B Xây d ng th ng nh t hình th c x lý theo quy nh. i u 25. ình ch , h y b hi u l c c a quy t nh công nh n 1. ình ch t m th i hi u l c Quy t nh công nh n khi phòng thí nghi m có m t trong nh ng hành vi sau ây: - Không thông báo cho cơ quan ánh giá công nh n khi có s thay i nhân s c a phòng thí nghi m (trư ng phòng, nhân viên thí nghi m có ch ng ch thí nghi m viên ã ăng ký), thay i a i m phòng thí nghi m ã ăng ký. - Không th c hi n thông báo theo yêu c u t i i u 22 và 23. - Không duy trì thư ng xuyên h th ng m b o ch t lư ng phòng thí nghi m, bao g m: quy trình kh o sát, l y m u, thí nghi m; h th ng các tiêu chuNn và tài li u k thu t ph c v thí nghi m (b n in); ch ng ch ki m nh/hi u chuNn thi t b ; lưu gi m u th ; các s sách ghi chép trong quá trình nh n m u, thí nghi m và k t qu thí nghi m.
 7. - Cung c p phi u k t qu thí nghi m: không úng ho c không y n i dung ư c yêu c u t i i u 17; trư ng phòng ho c nhân viên thí nghi m không có tên trong danh sách ã ăng ký th c hi n thí nghi m và ký tên vào phi u k t qu thí nghi m; thí nghi m viên th c hi n các phép th không có trong danh m c ư c công nh n ho c không có ch ng ch ào t o v các thí nghi m ó. - Không th c hi n các yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c thanh tra, ki m tra ho t ng phòng thí nghi m. - Không g i báo cáo tình hình ho t ng trong năm c a phòng thí nghi m cho cơ quan ánh giá công nh n theo quy nh t i i u 26 c a quy ch này. 2. Thu h i và h y b hi u l c quy t nh công nh n phòng thí nghi m theo m t trong các trư ng h p sau ây: - Cơ s qu n lý phòng thí nghi m thông báo ch m d t ho t ng c a phòng thí nghi m. - Phòng thí nghi m ư c công nh n không th kh c ph c các sai sót ã nêu sau khi b ình ch t m th i vi c công nh n. - Phòng thí nghi m có các ho t ng ư c nêu kho n 3, i u 25. 3. Chuy n h sơ sang các cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t khi phòng thí nghi m có các ho t ng sau ây: - Cung c p kh ng các s li u k t qu thí nghi m khi không ti n hành thí nghi m. - Cung c p s li u sai l ch so v i k t qu thí nghi m, gây h u qu nghiêm tr ng v ch t lư ng công trình xây d ng. 4. Cơ quan ki m tra, thanh tra s l p h sơ, ki n ngh các bi n pháp x lý c n thi t (t m ình ch ; thu h i và h y b hi u l c c a quy t nh công nh n; chuy n h sơ sang các cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t) khi có các ch ng c v nh ng vi ph m trong ho t ng c a phòng thí nghi m. i u 26. Cơ s qu n lý phòng thí nghi m ph i l p báo cáo tình hình ho t ng trong năm c a phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng (theo m u Ph l c 3) và g i v cơ quan ánh giá công nh n trư c ngày 31/01 c a năm sau. Chương VI. T CH C TH C HI N i u 27. B Xây d ng th ng nh t qu n lý các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng v i mã s LAS-XD. Các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i B Xây d ng t ch c, qu n lý ho t ng các phòng thí nghi m theo quy ch này, ph c v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi qu n lý ngành và t i a phương. i u 28. Các cơ s qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ch u trách nhi m qu n lý ho t ng c a phòng thí nghi m theo quy ch này; tuân th các quy nh c a pháp lu t v s n xu t kinh doanh, v o lư ng và qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 29. i v i các phòng thí nghi m công nh n l i, yêu c u t i i u 8 v ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng theo TCVN ISO 9001:2000 ư c th c hi n k t ngày 01/6/2009.
 8. PH L C 1 B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p – T Do – H nh Phúc ------- ………., ngày…. tháng…. Năm 200… BÁO CÁO K T QU ÁNH GIÁ PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG 1. T chuyên gia ánh giá (ghi rõ h tên, ch c danh) a. Nguy n Văn A - T trư ng t chuyên gia b. Nguy n Văn B - Chuyên gia thí nghi m; K sư VLXD c. Lê Văn C - i di n S Xây d ng t nh… 2. Phòng thí nghi m ư c ánh giá a. Tên phòng thí nghi m: …………………………….. b. Quy t nh thành l p s : ………………………….. c. a ch :………………………………………………. 3. N i dung ánh giá a. Công nh n phòng thí nghi m (m i); b. Công nh n l i phòng thí nghi m (gia h n ho c i u ch nh ph m vi thí nghi m). 4. Các căn c ánh giá a. Công văn ngh ánh giá, công nh n phòng thí nghi m s …; b. H sơ ngh ánh giá, công nh n phòng thí nghi m; c. Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ban hành theo quy t nh s … ngày… tháng…năm 2008 c a B Xây d ng. 5. Th i gian ti n hành ánh giá: t ngày…/…. /200… n ngày…./…./200… 6. K t qu ánh giá a. S phù h p c a n i dung h sơ theo quy nh: - Báo cáo tình hình ho t ng; - Quy t nh thành l p phòng thí nghi m;
 9. - Quy t nh b nhi m cán b qu n lý phòng thí nghi m; -H p ng s d ng lao ng c a cán b qu n lý và nhân viên thí nghi m; - Ch ng ch ào t o v qu n lý c a trư ng phòng thí nghi m; ch ng ch ào t o thí nghi m viên; - H p ng mua, hóa ơn và biên b n bàn giao thi t b thí nghi m/văn b n i u chuy n trang thi t b c a c p có th m quy n; - Ch ng ch ki m nh/hi u chu n thi t b (lo i, s lư ng, th i h n); - Ch ng ch ISO 9001:2000 ( i v i cơ s công nh n l i phòng thí nghi m). b. K t qu ánh giá t i phòng thí nghi m - i u ki n môi trư ng làm vi c c a phòng thí nghi m (di n tích phòng thí nghi m; b trí thi t b và v trí làm vi c; v trí lưu m u; i u ki n an toàn trong v n hành cho ngư i và thi t b ; s nh hư ng c a ti ng n, khói, b i và khí c h i n môi trư ng xung quanh…); - Các tài li u tiêu chu n, hư ng d n k thu t ph c v công tác thí nghi m; - S phù h p c a phép th , tiêu chu n k thu t, thi t b thí nghi m, nhân viên thí nghi m i v i danh m c các phép th ã ăng ký; - H th ng qu n lý ch t lư ng phòng thí nghi m: (i) Quy trình kh o sát, l y m u t i hi n trư ng; (ii) Hư ng d n s d ng thi t b và quy trình thí nghi m; (iii) S sách (s nh n m u và lưu m u; s ghi chép k t qu thí nghi m); (iv) Phi u k t qu thí nghi m; - Ki m tra s hi u bi t và tay ngh thí nghi m viên (ki m tra xác xu t); 7. K t lu n và xu t c a t chuyên gia ánh giá a. Các n i dung t yêu c u b. Các n i dung chưa t yêu c u c. Ki n ngh các n i dung c n b sung, s a i d. Ki n ngh công nh n (n u t yêu c u) các thí nghi m sau ây: TT Tên thí nghi m Tiêu chu n k thu t Thí nghi m viên Ghi chú I V t li u xây d ng 1 Cư ng bê tông TCVN …. Nguy n Văn B 2 Cư ng xi măng TCVN… Nguy n Th C 3 …. …. …… …. Chuyên gia ánh giá i di n S XD t nh T trư ng t chuyên gia (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên) (ký và ghi rõ h tên)
 10. PH L C 2 B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c L p – T Do – H nh Phúc ------- S : /Q -BXD Hà N i, ngày…. tháng…. Năm 200… QUY T NNH V VI C CÔNG NH N NĂNG L C TH C HI N CÁC PHÉP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t ch t lư ng s n ph m, hàng hóa, ngày 21/11/2007; Căn c Pháp l nh o lư ng, ngày 06/7/1990; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 4/2/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ơn ăng ký công nh n phòng thí nghi m c a ……………………. (cơ s qu n lý phòng thí nghi m); Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Công nh n phòng thí nghi m…….……………….., mã s LAS-XD….., ư c th c hi n các phép th nêu trong b ng danh m c kèm theo quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký n h t ngày… tháng… năm…. i u 3. V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, cơ s qu n lý phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng ư c công nh n nêu t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: Như i u 3; Lưu VP, V KHCN-MT. DANH M C CÁC PHÉP TH VÀ PHƯƠNG PHÁP TH C A PHÒNG THÍ NGHI M LAS- XD ….. (Kèm theo quy t nh s …………/Q -BXD ngày …. tháng …. năm 200… c a B trư ng B Xây d ng) TT Tên phép th Tiêu chuNn k thu t (1) (2) (3)
 11. PH L C 3 Tên cơ s qu n lý phòng TN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên phòng thí nghi m c l p – T do – H nh phúc ------- ……….., ngày…..tháng…..năm 200…. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG LAS- XD….. (NĂM 200….) 1. Tên phòng thí nghi m: 2. a ch : i n tho i: Emai: 3. Quy t nh công nh n s ……./BXD-KHCN ngày tháng năm 200… 4. Trư ng phòng thí nghi m: Ch ng ch ào t o qu n lý s ….., ngày…. tháng …. năm…. do ……. c p Quy t nh b nhi m s …….., ngày….tháng….năm…… 5. Danh sách nhân viên thí nghi m TT H và tên S ch ng ch ào t o thí nghi m viên Ghi chú (1) (2) (3) (4) Ghi chú: c t (1) li t kê các nhân viên thí nghi m ã ăng ký trong h sơ (k c danh sách b sung) C t (4) ch ghi chú (n u có): “chuy n ơn v công tác”; “vi ph m, b x lý”; 6. Danh m c, tình tr ng trang thi t b thí nghi m TT Trang thi t b thí nghi m Xu t s /tình tr ng Th i h n hi u chuNn (1) (2) (3) (4)
 12. 7. Tình hình t ch c, qu n lý ho t ng phòng thí nghi m - Tình hình nhân s (thay i trư ng phòng, nhân viên thí nghi m; qu n lý h p ng s d ng lao ng); - u tư m i trang thi t b và i u ki n làm vi c; - M r ng ho c thu h p kh năng c a phòng thí nghi m; - Tình hình ho t ng ( a bàn ho t ng; s lư ng các d án ã tham gia th c hi n); - Tham gia các ho t ng ào t o/t p hu n v qu n lý phòng thí nghi m; - Nh ng vi ph m (li t kê, n u có), bi n pháp x lý. 8. xu t, ki n ngh Trư ng phòng thí nghi m Cơ s qu n lý phòng thí nghi m (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản