Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
6
download

Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 110/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH DANH M C I TƯ NG KI M DNCH NG V T VÀ S N PH M NG V T TH Y S N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh thú y 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh thú y; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c i tư ng ki m d ch ng v t và s n phNm ng v t th y s n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng DANH M C
  2. I TƯ NG KI M DNCH NG V T TH Y S N VÀ S N PH M NG V T TH Y S N (ban hành kèm theo Quy t nh s 110/2008/Q -BNN ngày 12 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) A. TIÊU CHÍ 1. i v i nh p khNu: các b nh nguy hi m, có kh năng lây lan thành d ch có tên trong Danh m c m i nh t c a OIE. 2. i v i lưu thông trong nư c: các b nh nguy hi m gây ch t hàng lo t, có kh năng lây lan thành d ch i v i các loài nuôi ph bi n c a Vi t Nam. B. DANH M C I TƯ NG KI M DNCH NH P KH U i tư ng ki m d ch Loài m n c m Tên b nh (Tác nhân gây b nh) Tên ti ng Vi t Tên La tinh I. B nh cá Có trong Danh m c OIE I.1. B nh ho i t cơ Epizootic - Cá pecca vây Perca fluviatilis quan t o máu do haematopoietic EHNV (Epizootic necrosis virus – - Cá h i sông Oncorhynchus mykiss haematopoietic EHNV necrosis) I.2. B nh ho i t cơ Infectious - Cá h i sông Oncorhynchus mykiss quan t o máu do haematopoietic IHNV (Infectious necrosis virus – - Cá h i Oncorhynchus nerka haematopoietic IHNV necrosis) - Cá h i vua Oncorhynchus tshawytscha - Cá h i chó Oncorhynchus keta - Cá h i masu Oncorhynchus masou - Cá h i Amago Oncorhynchus rhodurus - Cá h i b c Oncorhynchus kisutch - Cá h i i Tây Salmo salar Dương I.3. B nh xu t huy t Spring viraemia - Cá chép Cyprinus carpio mùa xuân cá chép of carp virus – (Spring viraemia of SVCV - Cá tr m c Ctenopharyngodon idellus carp) - Cá mè tr ng Hypophthalmichthys molixtric
  3. - Cá mè hoa Aristichthys nobilis - Cá di c Carassius carassius - Cá vàng Carassius auratus - Cá tinca Tinca tina - Cá nheo Silurus glanis I.4. B nh nhi m Viral - Cá h i sông Oncorhynchus mykiss trùng xu t huy t do haemorrhagic vi rút (Viral septicaemia - Cá h i nâu Salmo trutta haemorrhagic virus – VHSV septicaemia) - Cá thyman Thymallus thymallus - Cá h i tr ng Coregonus spp - Cá chó Esox lucius - Cá bơn Scophathalmus maximus - Cá trích Clupea spp. - Cá h i Thái Bình Oncohynchus spp. Dương - Cá tuy t i Tây Gadus morhua Dương - Cá tuy t Thái Gadus macrocephalus Bình Dương - Cá efin Gadus aeglefinus - Cá tuy t Onos mustelus I.5 H i ch ng l Aphanomyces Các loài cá s ng loét (Epizootic invadans nư c ng t và c a ulcerative sông syndrome) I.6. B nh do RSIV Red seabream - Cá vư c Pagrus major (Red seabream iridovirus iridoviral disease) (RSIV) - Cá tráp uôi vàng Seriola quinqueradiata - Cá vư c Lateolabrax spp - Cá v t Nh t B n Oplegnathus fasciatus
  4. - Cá mú (song) Epinephelus spp I.7. B nh do KHV Koi Cá chép Cyprinus carpio (Koi herpesvirus Herpesvirus disease) (KHV) I.8. B nh ho i huy t Infectious Cá h i Salmonnidae cá h i (Infectious Salmon Salmon anaemia) anaemia virus (ISAV) I.9. B nh sán lá ơn Gyrodactylus - Cá h i i Tây Salmo salar. ch salaris Dương (Gyrodactylosis) - Cá h i sông Oncorhynchus mykiss - Cá h i ch m Salvelinus alpinus - Cá h i ch m B c Salvelinus fontinalis M - Cá thyman Thymallus thymallus - Cá h i ch m B c Salvelinus namaycush M - Cá h i nâu Salmo trutta Các b nh không có trong Danh m c c a OIE I.10. B nh ho i t Betanodavirus - Cá mú (song) Epinephelus spp th n kinh (Viral (VNN) nervous necrosis/ - Cá vư c (ch m) Lates calcarifer Viral encephalopathy and retinopathy) I.11. B nh xu t Reovirus/ - Cá tr m c Ctenopharyngodon idelluss huy t do reovirus GCHV (Grass carp - Cá tr m en Hyphophthalmichthys haemorrhagic mobilis disease) I.12. B nh m Edwardsiella - Cá nheo M Ictalurus punctatus tr ng n i t ng (b nh ictaluri gan th n m ) cá - Cá trê tr ng Clarias batrachus da trơn (Enteric septicaemia of - Cá ba sa Pangasius bocourtii catfish) BNP/ESC - Cá tra Pangasianodon
  5. hypophthalmus II. B nh nhuy n th . Danh m c OIE II.1. B nh do virus Putative Bào ngư Haliotis spp gây ch t Bào ngư herpesvirus (Abalone viral mortality) II.2. B nh do bào t Bonamia H u Newzealand Ostrea chilensis Bonamia exitiosa exitiosa (Infection with H u Úc Ostrea angasi Bonamia exitiosa) II.3. B nh do bào t Bonamia H u Ostrea spp Bonamia ostreae ostreae (Infection with Bonamia ostreae) II.4. B nh do Perkinsus - Sò, ngao - Anadara trapezia, Perkinsus olseni olseni Austrovenus stutchburyi, (Infection with Tapes decussatus, Tapes Perkinsus olseni) philippinarum, Pitar rostrata -H u - Crassostrea gigas, Crassostrea ariakensis, Crassostrea sikamea - Trai - Pinctada margaritifera, Pinctada martensii - Bào ngư - Haliotis rubra, Haliotis laevigata, Haliotis scalaris, Haliotis cyclobates II.5. B nh do Marteilia -H u Ostrea spp. Marteilia refringens refringens (Infection with -V m Mytilus spp. Marteilia refringens) II.6. B nh do Perkinsus H u Crassostrea virginica Perkinsus marinus marinus (Infection with C.gigas Perkinsus marinus) C. ariakensis C. rhizophorae II.7. B nh do Xenohaliotis Bào ngư Haliotis spp Xenohaliotis californiensis californiensis (Infection with
  6. Xenohaliotis californiensis) III. Các b nh giáp xác Danh m c OIE III.1. B nh m White spot T t c các loài giáp tr ng (White spot syndrome virus xác 10 chân disease) (WSSV) III.2. H i ch ng Taura Tôm he Penaeus spp Taura (Taura syndrome virus syndrome) (TSV) III.3. B nh u - Yellowhead Tôm he Penaeus spp vàng (Yellow head virus (YHV) disease – YHV/GAV) - Gill – associated virus (GAV) III.4. B nh MBV Monodon Tôm sú Penaeus monodon (Spherical baculovirus baculovirosis) (MBV) III.5. B nh ho i t Infectious - Tôm sú Penaeus monodon dư i v và cơ quan hypodermal and t o máu (Infectious haematopetic - Tôm chân tr ng Penaeus vannamei hypodermal and necrosis virus haematopoetic (IHHNV) necrosis – IHHN) III.6. B nh BV Nucleopoly- Các loài tôm he Penaeus spp (Tetrahedral herdovirus (BP) baculovirosis) III.7. B nh teo gan Hepatopan- Tôm he Penaeus spp t y creatic (Hepatopancreatic Parvovirus parvovirus disease) (HPV) III.8. B nh tr ng Macrobrachi- Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii uôi (White tail um rosenbergii disease) Nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) III.9. B nh ho i t Necrotising Tôm he Penaeus spp gan t y Hepatopan – (Necrotising creatitis (NHP) hepatopancreatitis) III.10. B nh n m Aphanomyces - Tôm càng Austropotamobius pallipes tôm (Crayfish
  7. plague) astaci (white claw crayfish) Astacus leptodactylus - Tôm càng (Turkish crayfish) Astacus astacus - Tôm càng (Noble crayfish) Các b nh không có trong Danh m c OIE III.11. B nh ho i t BMN - Tôm sú Penaeus monodon tuy n ru t gi a do Baculoviral Baculovirus (BMN midgut gland – Baculoviral necrosis midgut gland necrosis) IV. B nh lư ng cư IV.1. B nh do Ranavirus ch Rana spp ranavirus (Infection with ranavirus) IV.2. B nh do Batrachochy- ch Rana spp Batrachochytrium trium dendrobatidis dendrobatidis (Infection with Batrachochytrium dendrobatidis) C. DANH M C I TƯ NG KI M DNCH LƯU THÔNG TRONG NƯ C i tư ng ki m Loài m n c m Tên b nh d ch (Tác nhân gây b nh) Tên ti ng Vi t Tên La tinh I. B nh cá Có trong Danh m c OIE I.1. B nh xu t Spring viraemia - Cá chép Cyprinus carpio huy t mùa xuân of carp virus – cá chép (Spring SVCV - Cá tr m c Ctenopharyngodon idellus viraemia of carp) - Cá mè tr ng Hypophthalmichthys molixtric - Cá mè hoa
  8. - Cá di c Aristichthys nobilis - Cá vàng Carassius carassius - Cá tinca Carassius auratus - Cá nheo Tinca tina Silurus glanis Các b nh không có trong Danh m c c a OIE I.2. B nh ho i t Betanodavirus - Cá mú (song) Epinephelus spp th n kinh (Viral (NNV) nervous - Cá vư c Lates calcarifer necrosis/Viral (ch m) encephalopathy and retinopathy) I.3. B nh xu t Reovirus/GCHV - Cá tr m c huy t do reovirus (Grass carp - Cá tr m en haemorrhagic disease) I.4. B nh m Edwardsiella - Cá Nheo M Ictalurus punctatus tr ng n i t ng ictaluri (b nh gan th n m ) - Cá trê tr ng Clarias batrachus cá da trơn (Enteric - Cá ba sa Pangasius bocourtii septicaemia of catfish) BNP/ESC - Cá Tra Pangasianodon hypophthalmus II. Các b nh giáp xác Danh m c OIE II.1. B nh m White spot T t c các loài tr ng (White spot syndrome virus giáp xác 10 disease) (WSSV) chân II.2. H i ch ng Taura syndrome Tôm he Penaeus spp Taura (Taura virus (TSV) syndrome) II.3. B nh u vàng - Yellowhead Tôm he Penaeus spp (Yellow head virus (YHV) disease – YHV/GAV) - Gill – associated virus
  9. (GAV) II.4. B nh MBV Monodon Tôm sú Penaeus monodon (Spherical baculovirus baculovirosis) (MBV) II.5. B nh ho i t Infectious - Tôm sú Penaeus monodon dư i v và cơ quan hypodermal and t o máu (Infectious haematopoetic - Tôm chân Penaeus vannamei hypodermal and necrosis virus tr ng haematopoetic (IHHNV) necrosis – IHHN) II.6. B nh teo gan Hepatopan- Tôm he Penaeus spp t y creatic (Hepatopancreatic Parvovirus parvovirus disease) (HPV) II.7. B nh tr ng Macrobra-chium Tôm càng xanh Macrobrachium uôi rosenbergii rosenbergii Nodavirus (White tail disease) (MrNV) Extra small virus (XSV) Các b nh không có trong Danh m c OIE II.8. B nh ho i t Infectious Tôm chân tr ng Penaeus vannamei cơ (Infectious myonecrosis myonecrosis) virus (IMNV) II.9. B nh phát Vibrio harveyi, - Tôm sú Penaeus monodon sáng V.parahae- molyticus - Tôm chân P. vannamei tr ng Scylla spp - Cua D. CÁC I TƯ NG KHÁC ư c th c hi n theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p ho c tùy theo tình hình d ch b nh ng v t trong nư c và trên th gi i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản