Quyết định số 1103/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 1103/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1103/QĐ-TTg về việc cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1103/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1103/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C C THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CH O PHÒNG, CH NG R A TI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 74/2005/N -CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 c a Chính ph v phòng, ch ng r a ti n; Căn c Quy t nh s 470/Q -TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o phòng, ch ng r a ti n; Theo ngh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. C thành viên tham gia Ban ch o phòng, ch ng r a ti n (Ban ch o) theo danh sách sau ây: 1. Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban ch o: Ông Nguy n Văn Giàu, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; 2. Phó Trư ng Ban ch o: Ông Lê Th Ti m, Th trư ng B Công an; Các y viên: 3. Ông ng Quang Phương, Phó Chánh án Thư ng tr c Tòa án nhân dân t i cao; 4. Ông Hoàng Nghĩa Mai, Phó Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; 5. Ông Ph m Văn Phư ng, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; 6. Ông Hoàng Th Liên, Th trư ng B Tư pháp; 7. Ông H Xuân Sơn, Th trư ng B Ngo i giao; 8. Ông Nguy n Duy Thăng, Th trư ng B N i v ; 9. Ông Tr n Xuân Hà, Th trư ng B Tài chính; 10. Ông Cao Vi t Sinh, Th trư ng B K ho ch và u tư;
  2. 11. Ông Quý Doãn, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông; 12. Ông Nguy n Văn S n, Phó T ng Thanh tra Chính ph ; 13. Ông Nguy n Chí V nh, Th trư ng B Qu c phòng. i u 2. Ban Ch o phòng, ch ng r a ti n làm vi c theo ch kiêm nhi m theo quy nh t i Quy t nh s 470/Q -TTg ngày 13 tháng 04 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o phòng, ch ng r a ti n và theo Quy ch làm vi c c a Ban ch o. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph : - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản