Quyết định số 1104/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
8
download

Quyết định số 1104/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1104/QĐ-TTg về việc phê chuẩn bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1104/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1104/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N BÃI NHI M THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH THÁI BÌNH NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Thái Bình t i t trình s 69/TTr-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2396/TTr- BNV ngày 07 tháng 08 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn bãi nhi m ch c v y viên y ban nhân dân t nh Thái Bình nhi m kỳ 2004-2009 c a ông Tr n Th Hùng, nguyên Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Bình và ông Tr n Th Hùng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản