Quyết định số 1107/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 1107/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1107/QĐ-TTG về việc thay đổi thành viên tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1107/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1107/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C THAY I THÀNH VIÊN THAM GIA CÁC H I NG, BAN CH O PH I H P LIÊN NGÀNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 868/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m ông Ph m Văn Phư ng gi ch c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH: i u 1. C ông Ph m Văn Phư ng, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph thay ông Nguy n Qu c Huy tham gia các H i ng, Ban Ch o ph i h p liên ngành sau ây: 1. Ban Ch o cơ c u l i tài chính Ngân hàng thương m i (Quy t nh s 43/2001/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ). 2. Ban Ch o phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t - Trung n năm 2010 (Quy t nh s 171/2003/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ). 3. Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m (Quy t nh s 1022/Q -TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ). 4. H i ng Tư v n Qu c gia Chương trình Thương hi u Qu c gia 2010 (Quy t nh s 259/2005/Q -TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ). 5. Ban Ch o Nhà nư c v du l ch (Quy t nh s 183/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ). 6. Ban Ch o Chương trình h tr k thu t th c thi Hi p nh Thương m i Vi t Nam - Hoa Kỳ giai o n 2007 - 2011 (Quy t nh s 53/2007/Q -TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch ñy ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b). XH
Đồng bộ tài khoản