Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
143
lượt xem
8
download

Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2009-2011 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 111/2008/QĐ-BTC Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH BI U THU NH P KH U ƯU ĐÃI Đ C BI T C A VI T NAM Đ TH C HI N KHU V C M U D CH T DO ASEAN-TRUNG QU C GIAI ĐO N 2009-2011 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh đ nh s 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Hi p đ nh Khung v H p tác Kinh t Toàn di n ASEAN - Trung Qu c ký ngày 04 tháng 11 năm 2002 t i Cam-pu-chia, đư c Ch t ch Nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chu n t i Quy t đ nh s 890/2003/QĐ/CTN ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Hi p đ nh Thương m i Hàng hóa thu c Hi p đ nh Khung v H p tác Kinh t Toàn di n gi a Hi p h i các qu c gia Đông Nam Á và nư c C ng hòa Nhân dân Trung Hoa (t i Quy t đ nh này g i t t là Hi p đ nh Thương m i Hàng hóa ASEAN-Trung Qu c), ký ngày 29 tháng 11 năm 2004 t i Lào và Biên b n ghi nh gi a Vi t Nam và Trung Qu c v m t s v n đ trong Hi p đ nh Thương m i Hàng hóa ASEAN-Trung Qu c, ký ngày 18 tháng 7 năm 2005 t i Trung Qu c, đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 257/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005; Theo đ ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Bi u thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t c a Vi t Nam đ th c hi n Khu v c M u d ch T do ASEAN-Trung Qu c giai đo n 2009-2011, áp d ng cho các T khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đi u 2. Hàng hóa nh p kh u đ đư c áp d ng m c thu su t thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t c a Vi t Nam đ th c hi n Khu v c M u d ch T do ASEAN-Trung Qu c (vi t t t là thu su t ACFTA) ph i đáp ng đ các đi u ki n sau: a) Thu c Bi u thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t ban hành kèm theo Quy t đ nh này. b) Đư c nh p kh u vào Vi t Nam t các nư c: Tên nư c Ký hi u tên nư c Bru-nây Đa-ru-sa-lam BN Vương qu c Cam-pu-chia KH C ng hoà In-đô-nê-xi-a ID C ng hoà dân ch nhân dân Lào LA Ma-lay-xi-a MY Liên bang My-an-ma MM C ng hoà Phi-líp-pin PH
  2. C ng hoà Sing-ga-po SG Vương qu c Thái lan TH C ng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Qu c) CN Riêng đ i v i nh ng m t hàng nh p kh u t nư c có th hi n ký hi u tên nư c t i c t s (6) c a Bi u thu này (c t “nư c không đư c hư ng ưu đãi”) không đư c áp d ng thu su t ACFTA. Vi c b sung, s a đ i tên nư c t i c t s (6) đư c th c hi n theo Văn b n thông báo c a B Tài chính. c) Đư c v n chuy n th ng t nư c xu t kh u, quy đ nh t i đi m (b) Đi u này, đ n Vi t Nam, theo quy đ nh c a B Công Thương. d) Tho mãn yêu c u xu t x hàng hóa ASEAN - Trung Qu c, đư c xác nh n b ng Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN- Trung Qu c (vi t t t là C/O - M u E) do các cơ quan sau đây c p: - T i Bru-nây Đa-ru-sa-lam là B Ngo i giao và Ngo i thương; - T i Vương qu c Cam-pu-chia là B Thương m i; - T i C ng hoà In-đô-nê-xi-a là B Thương m i; - T i C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào là B Công nghi p và Thương m i; - T i Ma-lay-xi-a là B Ngo i thương và Công nghi p; - T i Liên bang My-an-ma là B Thương m i; - T i C ng hòa Phi-líp-pin là B Tài chính; - T i C ng hòa Sing-ga-po là Cơ quan H i quan; - T i Vương qu c Thái lan là B Thương m i; và - T i C ng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Qu c) là T ng c c Giám sát ch t lư ng, Ki m tra và Ki m d ch. Đi u 3. Thu su t ACFTA cho t ng năm đư c áp d ng t đ ng t ngày 01 tháng 01 đ n h t ngày 31 tháng 12 c a năm đó, b t đ u t năm 2009 cho đ n h t năm 2011. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-BTC ngày 05/5/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu nh p kh u ưu đãi đ c bi t c a Vi t Nam đ th c hi n Khu v c M u d ch T do ASEAN-Trung Qu c. Đi u 5. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch đ o thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Các đơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph , Website B Tài chính;
  3. - Lưu: VT, V HTQT.
Đồng bộ tài khoản