Quyết định số 1118/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định số 1118/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1118/QĐ-CTN về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1118/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1118/Q -CTN Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 115/TTr-CP ngày 07/7/2009, QUY T NNH i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i: Ông Jitjumroon Supachai, sinh ngày 10/3/1978, t i Thái Lan. Có tên g i Vi t Nam là: inh Hoàng Trai. Hi n trú t i: Trung tâm Th d c th thao t nh Ninh Bình, phư ng ông Thành, thành ph Ninh Bình, t nh Ninh Bình. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và ngư i có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
Đồng bộ tài khoản