Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
81
lượt xem
5
download

Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đến năm 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 112/Q -BNN-QLCL Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C QU N LÝ CH T LƯ NG V T TƯ NÔNG NGHI P VÀ AN TOÀN V SINH TH C PH M NÔNG LÂM S N VÀ TH Y S N N NĂM 2015 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 c a liên B NN&PTNT – B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a UBND xã v nông nghi p và phát tri n nông thôn; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ án tăng cư ng năng l c qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn v sinh th c phNm nông, lâm s n và th y s n n năm 2015” g m các n i dung ch y u sau ây: I. QUAN I M 1. Hoàn thi n khung pháp lý k t h p v i tăng cư ng cơ s v t ch t, k thu t, ngu n nhân l c cho t ng ơn v ư c B giao nhi m v qu n lý, thanh tra chuyên ngành ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn v sinh th c phNm (ATVSTP) nông lâm th y s n. 2. Tăng cư ng ph i h p liên ngành gi a các cơ quan trong và ngoài Ngành, gi a trung ương và các a phương trong tri n khai các nhi m v qu n lý, thanh tra chuyên ngành ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n; 3. Làm rõ trách nhi m c a các bên (cơ quan qu n lý nhà nư c, nhà s n xu t kinh doanh, ngư i tiêu dùng…) trong công tác m b o ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn th c phNm nông lâm th y s n; Huy ng ư c s tham gia c a các ngu n l c vào quá trình qu n lý, thanh tra, ki m tra, giám sát.
 2. 4. Tăng cư ng trách nhi m các c p chính quy n a phương trong công tác qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n. 5. Xây d ng phòng ki m ch ng qu c gia k t h p xã h i hóa công tác xét nghi m ki m nghi m, ki m tra ch ng nh n c a bên th Ba ph c v công tác qu n lý. II. M C TIÊU 1. Hoàn thi n khung pháp lý: - Các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ch t lư ng i v i v t tư nông nghi p, Lu t an toàn v sinh th c phNm i v i nông lâm th y s n ư c ban hành. - Các tiêu chuNn, Quy chuNn k thu t v ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP cho các nhóm th c phNm nông lâm th y s n ư c ban hành. 2. H th ng t ch c, năng l c qu n lý Nhà nư c ư c hoàn thi n t trung ương n a phương: - Các ơn v s nghi p ph c v qu n lý nhà nư c tr c thu c các C c qu n lý chuyên ngành ư c thành l p. 100% t nh, thành ph tr c thu c trung ương có Chi c c Qu n lý Ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n. Các ơn v m trách công tác qu n lý ch t lư ng, ATVSTP t c p huy n n c p xã/ phư ng ư c xác nh, giao nhi m v . - H th ng phòng ki m ch ng ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP nông lâm s n ư c thi t l p. M ng lư i các phòng xét nghi m, ki m nghi m công l p và ngoài công l p ư c hình thành áp ng y yêu c u c a qu n lý và c a cơ s s n xu t, kinh doanh. - Ngu n nhân l c ư c b sung áp ng yêu c u công vi c; 100% cán b chuyên môn ư c ào t o cơ b n, 70% ư c ào t o nâng cao. Cơ ch tài chính phù h p v i c thù các C c qu n lý chuyên ngành v ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP nông lâm th y s n ư c ban hành. - 100% cơ s s n xu t, kinh doanh v t tư nông nghi p (thu c BVTV, thu c thú y, th c ăn chăn nuôi, phân bón, gi ng), cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm s n ư c thanh tra, ki m tra, giám sát nh kỳ, t xu t; k p th i phát hi n và x lý hi u qu các vi ph m v ch t lư ng, ATVSTP. III. N I DUNG VÀ GI I PHÁP TH C HI N 1. Hoàn thi n khung pháp lý, cơ ch chính sách: 1.1. Ph i h p v i B Y t , B Khoa h c Công ngh xây d ng và s m trình Qu c h i, Chính ph ban hành Lu t và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t v ch t lư ng và ATVSTP; các văn b n hư ng d n nh m phân rõ trách nhi m và cơ ch ph i h p h tr gi a các B , ngành trong quá trình qu n lý ch t lư ng, ATVSTP tránh ch ng chéo, b sót.
 3. 1.2. Ph i h p B Y t xây d ng trình Chính ph ban hành chi n lư c mb o ATVSTP nông lâm th y s n n 2015, t m nhìn 2020. 1.3. Xây d ng các văn b n phân công, phân c p gi a các cơ quan qu n lý chuyên ngành trong Ngành nông nghi p v ch t lư ng v t tư nông nghi p và VSATTP nông lâm th y s n. 1.4. Rà soát và t ch c xây d ng m i/chuy n i hình thành h th ng văn b n quy ph m pháp lu t và tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, m b o ph kín toàn b chu i qu n lý theo phân công, m b o hài hoà v i các qui nh qu c t và phù h p v i th c t s n xu t c a Vi t Nam. 1.5. Rà soát, b sung, s a i ch tài x lý các vi ph m ch t lư ng, ATVSTP m nh, s c răn e các i tư ng vi ph m. Có bi n pháp ch tài x lý nghiêm kh c (ph t ti n, ình ch s n xu t, thu h i, tiêu h y s n phNm) i v i các hình th c s n xu t không m b o ATVSTP, gây h u qu nghiêm tr ng i v i s c kh e ngư i tiêu dùng. 1.6. Nghiên c u, ngh cơ ch tài chính phù h p v i c thù c a các C c qu n lý chuyên ngành; hoàn thi n trình ban hành bi u m c thu phí ki m nghi m i v i các ch tiêu ch t lư ng v t tư nông nghi p, an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n. 1.7. Xây d ng quy nh truy xu t các lô hàng v t tư nông nghi p không m b o ch t lư ng; th c phNm nông, lâm, th y s n không m b o ATVSTP. 1.8. Xây d ng tiêu chuNn và th t c ánh giá ch nh/ công nh n phòng ki m ch ng, phòng ki m nghi m. 2. Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý, thanh tra, ki m tra: 2.1. Ph i h p v i B Y t và các B Ngành liên quan nghiên c u trình Chính ph , Qu c h i án t ch c l i h th ng cơ quan qu n lý ch t lư ng, ATVSTP c a Vi t Nam. 2.2. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành xây d ng án i u ch nh h th ng t ch c c a t ng ơn v nh m tri n khai ư c y , hi u qu các nhi m v B giao v qu n lý, thanh tra chuyên ngành ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn v sinh th c phNm nông, lâm, th y s n. Trình Lãnh o B xem xét, phê duy t và t ch c th c hi n. 2.3. Thành l p u m i ch u trách nhi m v công tác ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP v i ngu n l c phù h p t i m i ơn v . 2.4. Có k ho ch quy ho ch, tuy n d ng, ào t o, ào t o nâng cao i ngũ cán b làm nhi m v qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p; ATVSTP nông lâm th y s n t trung ương n các a phương. 2.5. Nhanh chóng ki n toàn, hình thành và n nh t ch c thanh tra chuyên ngành t i các ơn v ; b sung trang thi t b và t p trung ào t o nâng cao trình chuyên môn thanh tra viên, ki m tra viên..
 4. 2.6. Tăng cư ng ho t ng thanh tra, ki m tra ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP nông lâm th y s n; K p th i phát hi n và x lý các trư ng h p vi ph m. 3. Nâng c p cơ s v t ch t, h th ng phòng ki m nghi m: 3.1. Nâng c p cơ s , phương ti n, trang thi t b làm vi c, ki m tra, thanh tra; b sung trang thi t b cho các phòng ki m nghi m hi n t i áp ng yêu c u tr thành các phòng ki m ch ng c p qu c gia. 3.2. Xây d ng cơ ch g n k t các phòng ki m nghi m trong ngành; t n d ng trang thi t b , tay ngh ki m nghi m viên, hi u qu s d ng thi t b , máy móc… c a các phòng ki m nghi m c a các C c qu n lý k thu t chuyên ngành. 4. Huy ng ngu n l c t bên ngoài tham gia qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n: 4.1. Ny m nh xã h i hóa ho t ng ki m nghi m; ánh giá, ch nh/ công nh n các phòng ki m nghi m trong và ngoài ngành có i u ki n; tham gia ki m nghi m ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n. 4.2. Hư ng d n, h tr cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm th y s n xây d ng và v n hành h th ng t ki m tra và truy xu t ngu n g c s n phNm. 4.3. Tăng cư ng huy ng các ngu n v n ODA, v n vay ưu ãi u tư nâng câp cơ s h t ng, nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n. 5. V khoa h c, công ngh : 5.1. Áp d ng các ti n b khoa h c công ngh trong qu n lý, ki m soát ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn v sinh th c phNm nông lâm th y s n. Xây d ng h th ng thông tin, cơ s d li u v nông lâm th y s n (h th ng ơn v qu n lý nhà nư c v ch t lư ng v t tư nông nghi p; cơ s d li u v các cơ s s n xu t kinh doanh nông lâm th y s n; các m t hàng s n xu t, xu t nh p khNu ch y u; th trư ng chính; phòng ki m nghi m…). 5.2. Áp d ng ti n b khoa h c trong quá trình s n xu t, kinh doanh th c phNm nông lâm th y s n (nghiên c u chuy n giao gi ng t t, s n phNm m i, k thu t m i ph c v trong tr ng tr t, chăn nuôi, ch bi n…) 6. Tăng cư ng truy n thông, khuy n nông, khuy n ngư: 6.1. Truy n thông nâng cao nh n th c v ATVSTP c a ngư i s n xu t kinh doanh v t tư nông nghi p, th c phNm nông lâm th y s n; nâng cao nh n th c c a ngư i tiêu dùng v ATVSTP. 6.2. Hư ng d n, h tr nông dân áp d ng quy trình s n xu t nông nghi p t t (GAP, GAHP), ư c ch bi n theo tiêu chuNn GMP/SSOP/HACCP m b o ch t lư ng, ATVS th c phNm.
 5. 6.3. Qu ng bá, tuyên truy n, ti p c n th trư ng cho th c phNm nông lâm th y s n ch t lư ng, an toàn. 7. Xây d ng cơ ch tài chính n nh, b n v ng: ánh giá hi u qu t ch tài chính c a ơn v ã áp d ng Ngh nh 43/2006/N -CP; xây d ng trình B NN&PTNT, B Tài chính xem xét, ban hành cơ ch tài chính n nh b n v ng phù h p v i ho t ng c a t ng ơn v . IV. T CH C TH C HI N 1. C c Qu n lý Ch t lư ng NLS&TS: 1.1. u m i xây d ng và t ch c th c hi n các án, chương trình d án tăng cư ng năng l c, qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP nông lâm th y s n cho toàn ngành. 1.2. Xây d ng và t ch c th c hi n án ki n toàn h th ng t ch c qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n trên toàn qu c. 2. Các C c Tr ng tr t, B o v th c v t, Chăn nuôi, Thú y, Ch bi n Thương m i NLTS&NM, Nuôi tr ng th y s n, Khai thác và B o v NLTS: 2.1. Ph i h p v i C c Qu n lý Ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n xây d ng và th c hi n các chương trình, án, d án tăng cư ng năng l c cho toàn Ngành. 2.2. Xây d ng và t ch c th c hi n án thành l p các t ch c qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n c a C c; 2.3. Ch trì xây d ng và th c hi n các án, d án theo phân công. 3. Các V thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: 3.1. ThNm nh các chương trình, d án trình B phê duy t và cân i ngu n v n th c hi n các chương trình, d án dư c duy t. 3.2. Ph i h p các C c liên quan xây d ng án ki n toàn t ch c qu n lý ch t lư ng, ATVSTP thu c các C c trình B trư ng phê duy t. 3.3. Ph i h p v i các C c qu n lý chuyên ngành tìm ngu n v n trong và ngoài nư c u tư h tr các d án, chương trình, n i dung tăng cư ng năng l c cho h th ng các ơn v làm công tác qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, v sinh an toàn th c phNm nông s n. 4. y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 4.1. Xây d ng và t ch c th c hi n án ki n toàn h th ng t ch c qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP nông lâm th y s n t i a phương;
 6. 4.2. Xây d ng và t ch c th c hi n các d án u tư nâng c p cơ s v t ch t k thu t, ngu n nhân l c ph c v qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP nông lâm th y s n t i a phương; 4.3. Tham gia xây d ng và th c hi n các chương trình, án, d án do các C c qu n lý chuyên ngành t ch c th c hi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng các C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, Thú y, Chăn nuôi, Tr ng tr t, B o v th c v t, Ch bi n Thương m i Nông Lâm Th y s n và ngh mu i, Nuôi tr ng th y s n, Khai thác và B o v ngu n l i th y s n; th trư ng các ơn v thu c B NN&PTNT; Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh/thành ph tr c thu c trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; - Lưu VT, QLCL.
 7. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN --------------------- ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C QU N LÝ CH T LƯ NG V T TƯ NÔNG NGHI P VÀ AN TOÀN V SINH TH C PH M NÔNG, LÂM S N VÀ TH Y S N N NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 112 /Q -BNN-QLCL ngày 14 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
 8. Hà N i, tháng 12 năm 2008
 9. ÁN “TĂNG CƯ NG NĂNG L C QU N LÝ CH T LƯ NG V T TƯ NÔNG NGHI P VÀ AN TOÀN V SINH TH C PH M NÔNG LÂM S N VÀ TH Y S N N NĂM 2015” PH N M U I. TV N : Trong nh ng năm qua, s n xu t nông nghi p tăng m nh cung c p ngu n hàng phong phú và thư ng xuyên cho th trư ng trong nư c, giúp cho ngư i tiêu dùng trong nư c có th ti p c n th c phNm a d ng, nhi u và r . Thành công vư t b c trong ngành nông nghi p không ch giúp Vi t Nam tăng GDP trên 8% mà còn giúp gi m ói nghèo. Vi c gia nh p t ch c Thương m i th gi i (WTO) ã t o cơ h i cho Vi t Nam phát tri n th trư ng các s n phNm có l i th c nh tranh như cà phê, h t i u, rau, chè, trái cây nhi t i… Bên c nh các thành t u ã t ư c, các y u kém trong th c hành s n xu t kinh doanh (k thu t s n xu t v n còn t p trung ch y u vào s lư ng hơn là ch t lư ng s n phNm; vi c áp d ng các qui ph m th c hành nông nghi p t t (GAP, GAHP), th c hành s n xu t t t (GMP), h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP) trong quá trình s n xu t kinh doanh t trang tr i t i bàn ăn còn r t h n ch …); các ho t ng giám sát, ki m tra, thanh tra trong quá trình s n xu t kinh doanh do các cơ quan qu n lý nhà nư c t trung ương n a phương chưa ư c duy trì thư ng xuyên, bài b n ã d n n t l các s n phNm nông s n, th y s n chưa m b o an toàn th c phNm còn cao, gây nh hư ng t i s c kh e ngư i tiêu dùng, b c xúc trong xã h i và c n tr xu t khNu và gi m năng l c c nh tranh trên th trư ng qu c t . M t trong nh ng nguyên nhân cơ b n c a tình tr ng nêu trên là năng l c qu n lý c a h th ng các cơ quan trong Ngành Nông nghi p tham gia th c thi qu n lý nhà nư c chuyên ngành v ch t lư ng gi ng cây tr ng, phân bón, thu c b o v th c v t, gi ng v t nuôi, th c ăn chăn nuôi, thu c thú y… (g i chung là v t tư nông nghi p) và an toàn th c phNm nông lâm s n và th y s n còn nhi u t n t i, b t c p. Chính vì v y B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (NN&PTNT) giao C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n (Qu n lý ch t lư ng NLTS) ch trì ph i h p v i các C c, V liên quan xây d ng và t ch c tri n khai án “Tăng cư ng năng l c qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p và an toàn th c phNm nông lâm s n và th y s n”. II. CƠ S PHÁP LÝ C A VI C XÂY D NG ÁN: - Lu t Th y s n; - Lu t Ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; - Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t; - Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm; Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a pháp l nh VSATTP;
 10. - Pháp l nh Gi ng cây tr ng, Pháp l nh Gi ng v t nuôi, Pháp l nh Thú y, Pháp l nh Ki m d ch và B o v th c v t và các Ngh nh hư ng d n thi hành; - Quy t nh s 28/Q -TTg ngày 06/01/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án qu c gia v ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hóa ch t trong th c phNm giai o n n năm 2010; - Quy t nh 43/2006/Q -TTg ngày 02/02/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch hành ng qu c gia m b o v sinh an toàn th c phNm n năm 2010; - Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách b o m v sinh an toàn th c phNm; - Quy t nh 149/2007/Q -TTg ngày 10/9/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia v sinh an toàn th c phNm giai o n 2006 – 2010; - Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/1/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B NN&PTNT; - Thông tư liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 c a liên B NN&PTNT – B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a UBND xã v NN&PTNT; - Ngh nh 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. Ph n 1. ÁNH GIÁ TH C TR NG I. CÁC K T QU Ã T Ư C: 1. Khung pháp lý ư c hoàn thi n 1 bư c: H th ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Vi t Nam v ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm (ATVSTP) ã và ang ư c b sung, i u ch nh, hoàn thi n. M t s lu t, pháp l nh liên quan n ch t lư ng, ATVSTP ã ư c xây d ng và s a i như Lu t Ch t lư ng s n phNm hàng hóa (năm 2007), Lu t Tiêu chuNn và quy chuNn k thu t (năm 2006), Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm (2004), Pháp l nh Thú y (s a i, năm 2004) và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n th c hi n; các Thông tư liên Ngành v phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ATVSTP… G n ây, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. Ngày 15/5/2008, liên B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v ã ban hành Thông tư s 61/2008/TTLT-BNV-BNN hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, c p
 11. huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a UBND c p xã v nông nghi p và phát tri n nông thôn, t o cơ s pháp lý cho vi c thành l p h th ng t ch c qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông, lâm, th y s n trên ph m vi c nư c. Căn c vào các văn b n quy ph m pháp lu t nói trên, B NN&PTNT ã ph i h p v i B Y t k p th i s a i, xây d ng và ban hành nhi u quy t nh, ch th , quy ch , quy nh và các văn b n hư ng d n phù h p v i yêu c u h i nh p, nh m qu n lý ch t lư ng ATVSTP nông, lâm, th y s n t khâu s n xu t nguyên li u n b o qu n, ch bi n, lưu thông s n phNm (Thông tư phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ATVSTP gi a B NN&PTNT và B Y t ; quy nh qu n lý s n xu t và kinh doanh rau, qu , chè an toàn; quy trình ki m soát gi t m ; Quy ch ki m tra i u ki n m b o ATVS các cơ s s n xu t kinh doanh th y s n; Quy ch ki m tra, ch ng nh n ch t lư ng hàng th y s n; Tiêu chuNn i u ki n m b o ATVSTP i v i cơ s ch bi n chè; Danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam; Danh m c các lo i thu c thú y ư c phép lưu hành; Danh m c th c ăn chăn nuôi, nguyên li u dùng ch bi n th c ăn chăn nuôi ư c nh p khNu thông thư ng; Danh m c thu c b o v th c v t (BVTV) ư c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng…) Bên c nh vi c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, B NN&PTNT cũng ã ban hành các quy trình th c hành nông nghi p t t (GAP) i v i rau, qu và chè; quy trình th c hành chăn nuôi t t (GAHP) i v i chăn nuôi gà, l n, bò s a và ong và ã xu t Chính ph ban hành các chính sách khuy n khích, h tr các cơ s tr ng tr t, chăn nuôi áp d ng GAP, GAHP nâng cao ch t lư ng, ATVSTP. T ch c soát xét 1100 tiêu chuNn ngành trên cơ s l y tiêu chuNn c a CODEX và m t s nư c trong khu v c và th c t c a ngành làm căn c xu t v i B Khoa h c và Công ngh chuy n tiêu chuNn ngành thành tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t ho c h y b . 2. H th ng t ch c các cơ quan qu n lý v ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP nông lâm s n và th y s n: B NN&PTNT ã thành l p C c Qu n lý ch t lư ng NLTS th c hi n nhi m v làm u m i qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm s n và th y s n và tri n khai các nhi m v c th như: t ch c; ki m tra i u ki n ATVSTP trong s n xu t kinh doanh th y s n; ki m tra, thanh tra ch t lư ng, ATVSTP nông lâm s n theo k ho ch và t xu t theo yêu c u c a B ; ki m tra ch ng nh n ch t lư ng, an toàn th c phNm i v i hàng hóa nông lâm th y s n; i u tra truy xu t nguyên nhân và kh c ph c s c v ATVSTP nông lâm th y s n. H th ng t ch c c a C c Qu n lý Ch t lư ng NLTS hi n t i bao g m C c và 6 Trung tâm vùng tr c thu c. T i C c và m i Trung tâm vùng u có các b ph n chuyên trách qu n lý ch t lư ng, ATVSTP th y s n; qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm s n. Ngoài ra, theo Thông tư 61/2008/TTLT-BNN-BNV t i m i a phương s hình thành Chi c c ho c phòng qu n lý ATVSTP nông lâm s n và th y s n, thu c S NN&PTNT và h th ng các ơn v tr c thu c t i t ng a phương. Tham gia vào ho t ng qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP nông lâm s n và th y s n, g m nhi u ơn v khác thu c B NN&PTNT (C c Chăn nuôi, C c Thú y, C c Tr ng tr t, C c B o v th c v t, C c Ch bi n, Thương m i Nông lâm th y s n và Ngh mu i; C c Nuôi tr ng Thu s n; C c Khai thác và B o v ngu n l i
 12. th y s n). Vi c phân công này ã bao quát toàn b quá trình s n xu t nông lâm thu s n, t n d ng và k th a b máy, ngu n l c hi n có, ng th i t o s g n k t công tác qu n lý ch t lư ng và t ch c ch o s n xu t theo ngành hàng. C th như sau: 2.1. Trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y: C c Chăn nuôi và C c Thú y tr c ti p qu n lý, ki m soát ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP trong toàn b quá trình chăn nuôi, gi t m , sơ ch gia súc, gia c m và các s n phNm c a chúng. H th ng các ơn v tr c thu c c a C c Thú y ư c hình thành r ng kh p t trung ương, c p t nh, c p huy n, c p xã (cán b thú y xã). C nư c có kho ng trên 54 ngàn cán b thú y th c thi các nhi m v thu c công tác thú y, k c nhi m v qu n lý ch t lư ng thu c thú y, v sinh thú y trong gi t m , sơ ch . H th ng các ơn v tr c thu c c a C c Chăn nuôi h n ch hơn so v i C c Thú y nhưng ã có n c p t nh (phòng chăn nuôi, ho c phòng nông nghi p, phòng k thu t) cùng v i ơn v s nghi p (Trung tâm kh o, ki m nghi m và ki m nh gi ng v t nuôi, Văn phòng d án gi ng v t nuôi) tr c thu c C c Chăn nuôi ư c thành l p t ch c th c hi n các nhi m v ư c giao. 2.2. Trong lĩnh v c tr ng tr t, b o v th c v t: C c Tr ng tr t và C c B o v th c v t tr c ti p qu n lý, ki m soát ch t lư ng v t tư nông nghi p liên quan n quá trình tr ng tr t và các s n phNm tr ng tr t. C c B o v th c v t ã có h th ng các ơn v tr c thu c n 63 t nh, thành ph , bên c nh ó còn có 9 Chi c c Ki m d ch th c v t vùng và các ơn v s nghi p tr c thu c C c (4 Trung tâm B o v th c v t, 2 Trung tâm Ki m nh và Kh o nghi m thu c BVTV, 2 Trung tâm Ki m d ch th c v t sau nh p khNu và Trung tâm Giám nh ki m d ch th c v t), có kh năng th c thi nhi m v ư c giao v qu n lý ki m d ch th c v t và qu n lý thu c, hư ng d n s d ng thu c BVTV h p lý, hư ng d n áp d ng th c hành s n xu t nông nghi p t t trong tr ng tr t. H th ng các ơn v tr c thu c thu c lĩnh v c tr ng tr t cũng ư c hình thành t i 63 t nh, thành ph (t ch c phòng tr ng tr t/ k thu t ho c phòng nông nghi p tr c thu c S NN&PTNT). Ngoài ra, C c Tr ng tr t có các ơn v s nghi p tr c thu c (các Trung tâm Kh o ki m nghi m gi ng, s n phNm cây tr ng và phân bón, Văn phòng B o h gi ng cây tr ng m i) tri n khai nhi m v ư c giao, t p trung ch y u ki m tra ch t lư ng gi ng cây tr ng và phân bón, hư ng d n áp d ng th c hành nông nghi p t t. 2.3. Trong lĩnh v c thu s n: i v i ch t lư ng v t tư nông nghi p và ATVSTP trong toàn b quá trình s n xu t thu s n do các C c Thú y, C c Nuôi tr ng thu s n, C c Khai thác và B o v Ngu n l i th y s n và C c Qu n lý Ch t lư ng NLTS qu n lý. Hi n t i h th ng t ch c c a C c Thú y như ã trình bày t i m c 2.1 kh năng th c hi n ki m soát ch t lư ng thu c thú y th y s n.
 13. C c Nuôi tr ng th y s n ư c thành l p theo Quy t nh s 24/2008/QDD-BNN ngày 28/01/2008, có nhi m v ki m soát ch t lư ng th c ăn nuôi th y s n, ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng th y s n. C c có các ơn v s nghi p tr c thu c tri n khai nhi m v ư c giao. Hi n nay, các a phương có nuôi tr ng th y s n ã có các cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y thu s n, ho c Chi c c Nuôi tr ng th y s n a phương làm nhi m v qu n lý ch t lư ng ch phNm sinh h c, th c ăn ph c v nuôi tr ng thu s n. H th ng các ơn v tr c thu c c a C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n bao g m các Cơ quan Khai thác và b o v ngu n l i th y s n vùng, ơn v s nghi p tr c thu c và các Chi c c Khai thác và B o v Ngu n l i t i các t nh có bi n, ang m ương trách nhi m qu n lý vi c khai thác và ngu n l i th y s n. C c Qu n lý Ch t lư ng NLTS có b ph n chuyên trách qu n lý ch t lư ng, ATVSTP th y s n th c hi n ki m soát ch t lư ng, ATVSTP th y s n trong quá trình nuôi tr ng (ki m soát dư lư ng các ch t c h i, ATVS vùng thu ho ch NT2MV) n ch bi n và tiêu th . Bên c nh ó, còn có s ph i h p c a các cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y thu s n a phương trong ki m soát ch t lư ng th y s n sau thu ho ch, qu n lý KSX các cơ s s n xu t th y s n quy mô th công… S phân công hi n t i m b o ki m soát ư c toàn b các i tư ng c n ki m soát: th c ăn chăn nuôi, thu c thú y, ch phNm sinh h c dùng trong nuôi tr ng thu s n và s n phNm nông lâm thu s n. Tuy nhiên c n thi t có s g n k t gi a các ơn v này m b o không b sót i tư ng, công o n c n qu n lý. 2.4. Quá trình ch bi n nông lâm thu s n do C c Ch bi n, Thương m i NLTS &NM và C c Qu n lý Ch t lư ng NLTS qu n lý. H th ng t ch c hi n t i c a C c Ch bi n, Thương m i NLTS&NM g m C c và b ph n thư ng tr c t i tp. H Chí Minh, ch y u t p trung qu n lý công ngh s n xu t nông lâm th y s n, tham gia ki m tra i u ki n s n xu t, công ngh ch bi n c a các cơ s ch bi n nông lâm th y s n. C c Qu n lý Ch t lư ng NLTS có b ph n chuyên trách qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm s n, v i h th ng t ch c như ã trình bày t i m c 2 th c hi n ki m soát i u ki n m b o ATVSTP trong quá trình s n xu t nông lâm s n. 3. H th ng thanh tra chuyên ngành ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP nông lâm th y s n: Theo Quy t nh s 29/2008/Q -BNN ngày 28/01/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n ư c hình thành t i C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n. Tri n khai Ngh nh 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm, h th ng thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng, ATVSTP ang ư c hình thành t i các cơ quan ư c giao nhi m v qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n a phương.
 14. M c dù m i ư c thành l p, nhưng Thanh tra chuyên ngành c a C c Qu n lý ch t lư ng NLTS ã ph i h p v i các ơn v liên quan (Thanh tra B NN&PTNT, Thanh tra các C c qu n lý chuyên ngành, Thanh tra các S NN&PTNT…) ti n hành nhi u cu c thanh tra, ki m tra v ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP nông lâm th y s n như ki m tra melamin trong th c ăn chăn nuôi (gia c m, th y s n), trong s n phNm chăn nuôi (tr ng, s a bò), phân bón… K p th i phát hi n nh ng sai ph m và xu t nh ng bi n pháp x lý phù h p. 3.1. Trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y: H th ng thanh tra chuyên ngành thú y t Trung ương n a phương ã tương i hoàn ch nh. Hàng năm, ã ti n hành hàng trăm cu c thanh tra, ki m tra, ã phát hi n ra nh ng sai ph m và k p th i x lý, góp ph n tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c thú y, trong ó có thanh tra ch t lư ng thu c thú y và v sinh thú y trong chăn nuôi gi t m . Bên c nh h th ng thanh tra thú y, Phòng Thanh tra Pháp ch c a C c Chăn nuôi cũng ã ph i h p v i thanh tra S NN&PTNT th c hi n thanh tra, ki m tra theo k ho ch; phát hi n và x lý vi ph m trong lĩnh v c chăn nuôi (gi ng v t nuôi, th c ăn chăn nuôi, ch t b sung th c ăn chăn nuôi...). 3.2. Trong lĩnh v c tr ng tr t, b o v th c v t: Gi ng như trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y, h th ng thanh tra chuyên ngành b o v và ki m d ch th c v t ư c thi t l p ng b t trung ương t i a phương t năm 1994. Các thanh tra viên u ư c ào t o cơ b n, ư c t p hu n nghi p v thư ng xuyên nên có năng l c làm công tác thanh tra chuyên ngành. Hàng năm, thanh tra b o v và ki m d ch th c v t ã t ch c thanh tra, ki m tra thư ng xuyên và t xu t v s n xu t, kinh doanh thu c BVTV, v ch t lư ng thu c BVTV, s d ng thu c BVTV, phát hi n và x lý k p th i các vi ph m. Phòng Thanh tra Pháp ch c a C c Tr ng tr t ã ph i h p v i thanh tra S NN&PTNT th c hi n thanh tra, ki m tra theo k ho ch; phát hi n và x lý vi ph m trong lĩnh v c tr ng tr t (gi ng cây tr ng, phân bón). 3.3. Trong lĩnh v c th y s n: H th ng thanh tra chuyên ngành c a C c Khai thác và B o v Ngu n l i th y s n ã ư c thi t l p ng b t trung ương n a phương (t nh, thành ph ven bi n), có ch c năng thanh tra chuyên ngành v khai thác và b o v ngu n l i th y s n. Hàng năm, thanh tra chuyên ngành c a ơn v ã t ch c các t thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý k p th i các vi ph m trong lĩnh v c khai thác và ngu n l i th y s n. Phòng Thanh tra, Pháp ch c a C c Nuôi tr ng th y s n m i ư c thành l p, ang trong quá trình hình thành t ch c và n nh nhân s . H th ng thanh tra chuyên ngành c a C c Thú y và C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n như ã trình bày trên tham gia thanh chuyên ngành v thu c thú y th y s n và ch t lư ng, an toàn th c phNm th y s n.
 15. 3.5. Trong lĩnh v c công ngh ch bi n nông lâm th y s n: Phòng Thanh tra Pháp ch c a C c Ch bi n, Thương m i NLTS và NM ã ph i h p v i thanh tra S NN&PTNT th c hi n thanh tra, ki m tra theo k ho ch; phát hi n và x lý vi ph m trong lĩnh v c ch bi n, thương m i. Thanh tra chuyên ngành c a C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n như ã trình bày t i các m c nêu trên có kh năng th c hi n thanh tra ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n trong công o n ch bi n kinh doanh nông lâm th y s n. 4. Năng l c qu n lý, ki m soát ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP: 4.1. Cơ s v t ch t k thu t: Hi n t i, các C c Qu n lý chuyên ngành u ã ư c trang b tương i y các phương ti n làm vi c (ôtô, máy vi tính, máy photo, máy i n tho i, máy fax...) tri n khai nhi m v , áp ng yêu c u công vi c. Các C c và các ơn v tr c thu c u ã có tr s làm vi c riêng. Tuy nhiên, di n tích s d ng làm vi c t i các C c ang r t h n ch so v i nhu c u công tác. Th m chí m t s ơn v còn s d ng chung khuôn viên và phòng h p, h i trư ng (C c Chăn nuôi và C c Tr ng tr t), nh hư ng n công vi c c a c 2 ơn v khi giao d ch và khi cùng có nhu c u s d ng ph n di n tích chung. 4.2. Năng l c ki m nghi m: 4.2.1. Ki m nghi m ch t lư ng v t tư nông nghi p: a. Trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y (bao g m c th y s n): - Phòng ki m nghi m hi n t i c a C c Chăn nuôi m i năng l c th c hi n ki m tra ch t lư ng gi ng v t nuôi và th c ăn chăn nuôi v ph n l n các ch t dinh dư ng và m t s ch t c m s d ng trong chăn nuôi. C c ang ti n hành xây d ng 01 Trung tâm kh o ki m nghi m, ki m nh gi ng và th c ăn chăn nuôi tr c thu c C c Chăn nuôi, d ki n năm 2010 s hoàn thi n. Th i gian t i C c s trình B cho ti n hành xây d ng 3 trung tâm vùng làm nhi m v giám sát ch t lư ng gi ng và th c ăn chăn nuôi. - H th ng phòng ki m nghi m c a C c Thú y c p trung ương và m t s thành ph l n như TP H Chí Minh, Hà N i, C n Thơ... ư c trang b các d ng c máy móc hi n i như ELISA, PCR, h th ng s c ký l ng kh i ph , quang ph h p th nguyên t ... có kh năng phân tích dư lư ng các hóa ch t, kháng sinh c m, thu c b o v th c v t, kim lo i n ng, hooc môn tăng trư ng, vi sinh v t gây b nh chung cho ngư i và ng v t. Các Chi c c Thú y u có tương i y h th ng dây chuy n l nh (t l nh và h p l nh) b o qu n v c xin và m u b nh phNm chNn oán, ki m d ch các s n phNm ng v t xu t nh p khNu và tiêu th trong nư c. - C c Qu n lý CL NLTS có 6 phòng ki m nghi m ư c trang b các thi t b hi n i, có kh năng phân tích dư lư ng các hóa ch t, kháng sinh c m, dư lư ng thu c b o v th c v t, kim lo i n ng... trong th c ăn chăn nuôi, thu c thú y dùng trong nuôi tr ng th y s n.
 16. T i1s a phương, Chi c c Thú y, Cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y thu s n (m t s t nh ven bi n) ã ư c u tư phòng ki m nghi m qui mô nh , t p trung m t s ch tiêu mang tính chuNn oán, sàng l c ph c v ki m tra thư ng xuyên và ki m tra ban u. M t s a phương có phòng ki m nghi m ư c u tư khá t t nhưng ho t ng còn y u. Ngoài ra, m t s phòng ki m nghi m c a các Vi n thu c B NN&PTNT (Vi n Chăn nuôi, Vi n KHKT mi n Nam…) cũng ư c s d ng ph c v công tác qu n lý ch t lư ng con gi ng, th c ăn, hoá ch t s d ng trong chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n. b. Trong lĩnh v c tr ng tr t, b o v th c v t: - C c Tr ng tr t có 3 phòng ki m nghi m gi ng cây tr ng t i 3 mi n trên c nư c, 2 phòng ki m nghi m phân bón, s n phNm cây tr ng t t i Hà N i, TP H Chí Minh, trong ó có 1 phòng ư c ISTA công nh n t tiêu chuNn qu c t , 02 phòng t tiêu chuNn c p B . Các phòng ki m nghi m này có th ki m tra ch t lư ng gi ng cây tr ng, m t s ch tiêu phân bón (y u t a lư ng). Ngoài ra, còn có m t s phòng ki m nghi m khác trên c nư c tham gia vào lĩnh v c ki m nghi m gi ng cây tr ng (15 phòng) và ki m tra ch t lư ng phân bón (15 phòng). - C c BVTV có 2 Trung tâm ki m nh và kh o nghi m thu c BVTV t i Hà N i, tp. H Chí Minh. Các Trung tâm này ư c trang b các thi t b tương i hi n i có kh năng phân tích các ch tiêu ch t lư ng thu c b o v th c v t, nguyên li u thu c b o v th c v t và kh o nghi m thu c BVTV. Hai Trung tâm này ã ư c công nh n ISO/17025 và hàng năm u tham gia chương trình ki m tra liên phòng trong nư c và nư c ngoài. Các Chi c c ki m d ch th c v t và các Trung tâm ki m d ch th c v t sau nh p khNu, Trung tâm giám nh ki m d ch th c v t u ư c trang b các thi t b hi n i như ELISA, PCR. M t s phòng ki m nghi m c a các Vi n B o v th c v t, Vi n Th như ng nông hoá... cũng ư c s d ng ph c v công tác qu n lý ch t lư ng gi ng cây, con gi ng, phân bón, hoá ch t s d ng trong tr ng tr t. 4.2.2. Ki m nghi m ATVSTP nông, lâm, thu s n: C c Qu n lý Ch t lư ng NLTS có 6 phòng ki m nghi m ư c trang b các thi t b ki m nghi m hi n i, có kh năng phân tích các ch tiêu ATTP, dư lư ng các hóa ch t, kháng sinh c m, thu c b o v th c v t, kim lo i n ng… trong các s n phNm th c phNm thu s n và m t s các ch tiêu i v i s n phNm nông lâm s n. Các phòng ki m nghi m này u ã ư c công nh n ISO 17025 và thư ng xuyên tham gia các chương trình ki m nghi m thành th o v i các phòng ki m nghi m chuNn qu c gia và qu c t và t k t qu t t. K t qu phân tích c a các phòng này ã ư c cơ quan thNm quy n các nư c EU, M , Hàn Qu c… công nh n. H th ng phòng ki m nghi m c a C c Thú y c p trung ương và m t s thành ph l n như TP H Chí Minh, Hà N i, C n Thơ... ư c trang b các thi t b hi n i có kh năng phân tích các ch tiêu ATTP, dư lư ng các hóa ch t, kháng sinh c m, thu c b o v th c v t, kim lo i n ng, sinh v t gây b nh i v i s n phNm chăn nuôi.
 17. Hai Trung tâm ki m nh ch t lư ng thu c và t n dư hoá ch t c h i trong các s n phNm nông s n c a C c B o v th c v t có kh năng phân tích m t s ch tiêu v v sinh an toàn th c phNm s n phNm tr ng tr t (dư lư ng thu c BVTV, kim lo i n ng). Hai Trung tâm này ã ư c công nh n ISO/17025 và hàng năm u tham gia chương trình ki m tra liên phòng trong nư c. M t s phòng ki m nghi m c a m t s a phương (Chi c c Thú y, Cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y th y s n) ã u tư, trang b các thi t b ki m nghi m hi n i, có kh năng phân tích các ch tiêu ATTP, dư lư ng các hóa ch t, kháng sinh c m, thu c b o v th c v t, kim lo i n ng. 4.3. Ngu n nhân l c: Hi n tr ng cán b làm công tác qu n lý ch t lư ng nông lâm th y s n c a các C c qu n lý chuyên ngành và các cơ quan a phương ư c trình bày trong b ng 1. B ng 1. TT ơn v T ng s cán b Trong ó, cán b tham gia công tác CL, ATVSTP 1 Các cơ quan qu n lý chuyên 59.810 ngành c a a phương 2 C c Chăn nuôi 50 40 3 C c Thú y 638 319 4 C c Tr ng tr t 151 96 5 C c BVTV 352 252 6 C c Ch bi n TM NLTS 51 22 7 C c Qu n lý CL NLTS 346 234 T ng c ng 61.398 - S cán b tham gia công tác chuyên môn qu n lý ch t lư ng, ATVSTP nông lâm th y s n t i các C c qu n lý chuyên ngành có trình chuyên môn, có tích lũy kinh nghi m th c ti n, ã ư c ào t o cơ b n v ki n th c qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP và ang th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP. C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n có cán b chuyên trách th c hi n qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm nông lâm s n và th y s n. h u h t các C c, nhi m v qu n lý an toàn v sinh th c phNm ư c giao l ng ghép cho các b ph n và cán b chuyên môn trong quá trình giao ch c năng, nhi m v và xây d ng k ho ch ho t ng. Vi c l ng ghép nhi m v v a là m t thu n l i do g n k t ư c nhi m v qu n lý an toàn v sinh th c phNm v i ch o s n xu t nông lâm th y s n. - Các cơ quan qu n lý a phương: L c lư ng chính tri n khai công tác ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm là Cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y th y s n (thu c S
 18. Th y s n cũ), Chi c c B o v th c v t ( i v i thu c b o v th c v t, phân bón), Chi c c Thú y ( i v i thu c thú y, ki m soát gi t m , i u ki n v sinh thú y, th c ăn chăn nuôi). M t s ít cán b các cơ quan a phương ã ư c ào t o ki n th c ATVSTP, nhưng chưa ng u, m t s chưa m b o năng l c th c thi nhi m v . - c p huy n và c p xã: Hi n t i, cán b b o v th c v t ( i v i thu c thú y, phân bón), cán b thú y ( i v i thu c thú y, ki m soát gi t m , i u ki n v sinh thú y) c p huy n thư ng ư c giao nhi m v kiêm nhi m v qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh th c phNm. Cán b c p xã h u như không có, thư ng giao cho cán b khuy n nông ho c cán b ph trách nông nghi p kiêm nhi m, song không ư c phân công theo dõi ch t lư ng thu c BVTV, m t s xã cán b thú y xã m nh n toàn b công tác có liên quan n chăn nuôi thú y. 5. Cơ ch tài chính: Căn c vào ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c c a t ng ơn v , căn c vào tình hình thu – chi t ngu n phí, l phí liên quan n công tác qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP các s n phNm nông, lâm, thu s n hi n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã th ng nh t v i B Tài chính cho phép áp d ng cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 t i m t s C c có các ơn v s nghi p tr c thu c như C c Thú y, C c B o v th c v t, C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n. M t s ơn v làm công tác qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP s n phNm nông lâm thu s n a phương (như Chi c c Thú y, Cơ quan qu n lý ch t lư ng thu s n c a m t s t nh, thành ph ) cũng ư c S Tài chính và S NN&PTNT cho phép áp d ng ch t ch tài chính theo Ngh nh 43/2006/N -CP. Sau m t th i gian áp d ng cho th y, cơ ch này ã t o i u ki n các ơn v ch ng tri n khai các tác nghi p qu n lý, hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. M t s ơn v như C c Tr ng tr t, C c Chăn nuôi, C c Ch bi n, Thương m i NLTS&NM và a s các ơn v làm công tác qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p, ATVSTP s n phNm nông lâm thu s n a phương áp d ng cơ ch tài chính i v i ơn v qu n lý nhà nư c (Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005). Cơ ch này chưa t o i u ki n các ơn v ch ng kinh phí tri n khai nhi m v ư c giao. 6. K t qu t ư c trong công tác m b o ch t lư ng v t tư nông nghi p, v sinh an toàn th c phNm: 6.1. Qu n lý ch t lư ng v t tư nông nghi p: 6.1.1. Trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y (bao g m c th y s n): - Qu n lý thu c thú y: Vi c th nghi m, kh o nghi m và ban hành danh m c thu c thú y c m s d ng, ư c phép s d ng và h n ch s d ng ư c th c hi n úng quy nh pháp lu t. Nhi u cơ s s n xu t thu c thú y ã ư c c p ch ng ch ISO và GMP. Quy ch ki m tra ch t lư ng thu c thú y, Quy nh v th t c ăng ký, ki m nghi m, th nghi m và Hư ng d n tri n khai áp d ng nguyên t c, tiêu chuNn th c hành t t s n xu t thu c thú y (GMP) ã ư c ban hành. Công tác thanh ki m tra, l y m u thu c
 19. thú y tiêu th trên th trư ng c a cơ s s n xu t, buôn bán thu c thú y ki m tra ch t lư ng ư c duy trì. Nhi u v vi c vi ph m ã ư c phát hi n và x lý k p th i. - Qu n lý th c ăn chăn nuôi: Các cơ quan thu c B ã duy trì ki m soát ch t lư ng th c ăn chăn nuôi, t p trung vào các ch tiêu hocmone tăng trư ng, kim lo i n ng và kháng sinh c m. n nay v cơ b n tình tr ng ưa ch t kích thích tăng trư ng vào th c ăn ã gi m (1% s m u). 6.1.2. Trong lĩnh v c tr ng tr t, b o v th c v t: - Qu n lý ch t lư ng phân bón: vi c kh o nghi m, ki m nghi m ch t lư ng phân bón b sung danh m c phân bón ư c phép s n xu t, kinh doanh và s d ng Vi t Nam ư c th c hi n theo úng quy nh. - Qu n lý thu c b o v th c v t: Vi c kh o nghi m và ban hành danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, h n ch s d ng và c m s d ng Vi t Nam ư c th c hi n theo úng quy nh. T t c các lo i thu c và nguyên li u thu c BVTV nh p khNu vào Vi t Nam u ph i qua ki m nh ch t lư ng nhà nư c trư c khi thông quan (90% lư ng thu c BVTV s d ng trong nư c là qua nh p khNu). Công tác thanh tra, ki m tra, l y m u thu c b o v th c v t tiêu th trên th trư ng c a cơ s s n xu t, buôn bán thu c b o v th c v t ki m tra ch t lư ng ư c th c hi n thư ng xuyên. 6.2. Qu n lý an toàn v sinh th c phNm: 6.2.1. i v i s n phNm chăn nuôi: - V xây d ng các mô hình chăn nuôi an toàn: Các mô hình chăn nuôi an toàn ang ư c phát tri n t i nhi u a phương trong c nư c. Vi c g n k t chăn nuôi – ch bi n – tiêu th ã ư c th c hi n thí i m t i m t s a phương. B ã ban hành quy trình th c hành chăn nuôi t t (GAHP) và ch o các C c, Trung tâm Khuy n nông Khuy n ngư Qu c gia Ny m nh hư ng d n các cơ s s n xu t áp d ng GAHP. - H th ng ki m d ch xu t, nh p khNu và ki m d ch n i a trong ph m vi toàn tuy n biên gi i, các h i c ng, sân bay qu c t và các u m i giao thông quan tr ng ã ư c thi t l p, g m 47 tr m/ch t ki m d ch c a khNu và 48 tr m/ch t ki m d ch n i a, góp ph n ngăn ch n d ch b nh t nư c ngoài xâm nh p vào Vi t Nam, cũng như ki m soát s v n chuy n ng v t trong nư c, kh ng ch ư c s lây lan c a d ch b nh. Tuy nhiên còn nhi u d ch b nh nguy hi m chưa ư c ki m soát, công tác ki m soát v n chuy n gia súc gia c m biên gi i, trong nư c còn h n ch ti p t c là nguy cơ làm lây lan d ch b nh, làm gi m hi u qu s n xu t và tính b n v ng c a ngành chăn nuôi. - Vi c gi t m gia súc t p trung ư c quan tâm hơn, bư c u ư c t ch c l i. Nhi u doanh nghi p ã u tư dây chuy n công nghi p, t ng, v i công su t l n, t ch c s n xu t khép kín t chăn nuôi n gi t m và tiêu th s n phNm. m t s thành ph l n như Hà N i, TP H Chí Minh, Long An, Bình Dương, H i Phòng, à N ng, Bình Phư c, Th a Thiên Hu , c L c… ã xây d ng nhi u cơ s gi t m gia c m, nhưng chưa có s chuy n bi n áng k (m i có 3,6% cơ s gi t m t p trung).
 20. - Công tác ki m tra v sinh thú y ư c th c hi n t i các cơ s chăn nuôi gi ng c a nhà nư c; các cơ s cách ly ki m d ch ng v t xu t nh p khNu (XNK), các cơ s , nhà máy gi t m xu t khNu; cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh, b o qu n s n phNm ng v t tiêu dùng trong nư c ho c XNK, ã góp ph n vào vi c m b o v sinh an toàn th c phNm cho xu t khNu và tiêu th trong nư c. - Chương trình ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong s n phNm m t ong, sudan trong tr ng v t mu i.... ang ư c tri n khai, tuy chưa th c s t ư c hi u qu như mong mu n nhưng bư c u ã có s v n hành giám sát c a các ơn v có liên quan. 6.2.2. i v i s n phNm tr ng tr t: - Chương trình ki m soát dư lư ng thu c b o v th c v t trên rau, qu , chè ã ư c th c hi n hàng năm v i 40 ch tiêu ho t ch t thu c BVTV ư c ki m soát. - H th ng ki m d ch th c v t xu t, nh p khNu và ki m d ch n i a trong ph m vi toàn tuy n biên gi i, các h i c ng, sân bay qu c t và các u m i giao thông quan tr ng ã ư c thi t l p, g m 77 tr m ki m d ch c a khNu và 65 tr m/t ki m d ch n i a (thành ph HCM, Hà N i m i t nh có 02 tr m), góp ph n ngăn ch n i tư ng ki m d ch th c v t t nư c ngoài xâm nh p vào Vi t Nam, cũng như ki m soát s v n chuy n th c v t trong nư c, kh ng ch ư c s lây lan c a d ch b nh. - Quy ho ch s n xu t rau an toàn: n nay, 50/63 t nh, thành ph tri n khai mô hình s n xu t rau an toàn. Nhi u t nh ã xây d ng và hình thành vùng s n xu t rau an toàn có quy mô l n trong ó có 4183 ha rau ư c ch ng nh n i u ki n s n xu t an toàn. - Quy ho ch s n xu t cây ăn qu an toàn: Nhi u a phương (như B c Giang, Hưng Yên, Ti n Giang, Bình Thu n, Vĩnh Long...) ã thí i m xây d ng vùng s n xu t cây ăn qu an toàn v i quy mô trên 200ha. - Xây d ng vùng s n xu t chè an toàn: di n tích s n xu t chè hi n nay g n 130.000ha. Trong ó, g n 3.000 ha di n tích chè an toàn (2,9%), 5,8 ha di n tích chè h u cơ. - Các cơ s s n xu t rau qu , chè ã và ang tích c c tri n khai áp d ng qu n lý ch t lư ng theo HACCP. n năm 2005, t ng công su t ch bi n s n phNm rau, qu c a c nư c ã t trên 313.000 t n. Nh có các chính sách khuy n khích thu hút u tư, công nghi p ch bi n rau qu ã thu hút ư c u tư trong nư c và qu c t các quy mô ch bi n khác nhau. Nhi u lo i hình công ngh b o qu n rau qu như s y gián ti p, b o qu n l nh, chiên s y, b o qu n b ng hoá ch t ã ư c nghiên c u ng d ng và chuy n giao, mang l i hi u qu trong b o qu n, tiêu th tươi và ch bi n, gi m áng k t n th t sau thu ho ch. Các k thu t b o qu n sau thu ho ch tiên ti n như s d ng màng bán th m, hút chân không,… t ng bư c ư c nghiên c u và ng d ng. 6.2.3. i v i s n phNm thu s n: - Các chương trình ki m soát ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ang ư c th c hi n trong h u h t các công o n c a chu i s n xu t.
Đồng bộ tài khoản