intTypePromotion=1

Quyết định số 112/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 112/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 112/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Minh, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 112/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 112/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG LÊ QUANG MINH, GIỮ CHỨC PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1619/ĐHQG-TCCB ngày 27 tháng 9 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 49/TTr-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Minh, Trợ lý Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ KG, TCCB; - Lưu : VT, VPBCS (2). Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản