Quyết định số 11251/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 11251/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 11251/QĐ-CT-THNVDT của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 11251/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C THU TP HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 11251/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T I THI U TÍNH L PHÍ TRƯ C B M T S LO I TÀI S N NHƯ: TÀU THUY N, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG TH THAO C C TRƯ NG C C THU Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v LPTB; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v l phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 49/2007/Q -BTC ngày 15/06/2007 c a B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thu tr c thu c T ng c c Thu ; Căn c Quy t nh s 2983/Q -UBND ngày 29/12/2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu thành ph Hà N i ký Quy t nh ban hành B ng giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i tài s n như: tàu, thuy n, ô tô, xe máy, súng săn, súng th thao áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i”; Căn c giá c trên th trư ng thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Căn c biên b n liên ngành c a phòng T ng h p nghi p v d toán C c Thu và ban Giá S Tài chính Hà N i ngày 03/7/2009 v vi c th ng nh t m c giá t i thi u tính l phí trư c b các lo i ô tô, xe máy áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh giá tính l phí trư c b các lo i xe máy t i các quy t nh trư c ây c a C c thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT LO I TÀI S N GIÁ XE M I CHƯƠNG I: XE MÁY DO CÁC HÃNG NH T B N S N XU T 2 NHÃN HI U YAMAHA YAMAHA JYM 125cc 35,0 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu l phí trư c b và ư c áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p nghi p v d toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu qu n, huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - B Tài chính ( báo cáo); - T ng c c Thu ( báo cáo); - UBND Thành ph Hà N i ( báo cáo); - S Tài chính Hà N i ( ph i h p); - Như i u 3 ( th c hi n); Thái Dũng Ti n - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n).
Đồng bộ tài khoản