Quyết định số 1128/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
21
lượt xem
3
download

Quyết định số 1128/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1128/QĐ-BXD về việc thành lập Ủy ban giám sát của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong Asean do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1128/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1128/Q -BXD Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN GIÁM SÁT C A VI T NAM TH C HI N TH A THU N TH A NH N L N NHAU V DNCH V TƯ V N K THU T TRONG ASEAN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v k thu t gi a các nư c ASEAN ã ư c các B trư ng Kinh t c a 10 nư c thành viên ASEAN ký k t t i Kuala Lampua, Malaixia vào ngày 09/12/2005, trong ó quy nh m i nư c thành viên ASEAN chính th c tham gia Th a thu n ph i thành l p m t y ban giám sát th c hi n Th a thu n; Căn c Công văn s 4210/VPCP-QHQT ngày 29/7/2005 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph phê duy t n i dung và y quy n cho B trư ng B Thương m i ký k t Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN, trong ó giao B Xây d ng t m th i là cơ quan qu n lý ngh nghi p c a Vi t Nam i v i d ch v tư v n k thu t bư c u tri n khai th c hi n Th a thu n; Căn c Công văn s 1802/VPCP-QHQT ngày 21/3/2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các Th a thu n th a nh n l n nhau trong ASEAN, trong ó giao B Xây d ng ch trì thành l p y ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN; Căn c Thông báo ngày 28/4/2008 c a B Ngo i giao v vi c Vi t Nam chính th c tham gia th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN; Theo ngh c a V trư ng các V : Qu n lý ho t ng xây d ng, H p tác Qu c t , T ch c cán b và ngh c a Liên hi p các h i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, T ng h i Xây d ng Vi t Nam, Hi p h i Tư v n xây d ng Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Thành l p y ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN (sau ây vi t t t là y ban Giám sát). y ban Giám sát ư c kh c con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t.
  2. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a y ban Giám sát 1. Ch c năng: y ban Giám sát có các ch c năng: giúp B Xây d ng (là cơ quan qu n lý ngh nghi p c a Vi t Nam i v i các d ch v tư v n k thu t theo s phân công c a Th tư ng Chính ph ) t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v tư v n k thu t trong ASEAN (sau ây g i t t là Th a thu n); nghiên c u, xu t vi c xây d ng và hoàn thi n th ch v qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t t i Vi t Nam; th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t theo s y quy n c a B Xây d ng ho c các cơ quan có thNm quy n khác. y ban Giám sát ch u s qu n lý, ch o c a B trư ng B Xây d ng, ng th i ch u s giám sát, i u ph i ho t ng c a y ban i u ph i K sư chuyên nghi p Tiêu chuNn ASEAN (ACPECC) trong vi c t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Th a thu n. 2. Nhi m v , quy n h n: 2.1. T ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n v tri n khai và giám sát vi c th c hi n Th a thu n, bao g m: 2.1.1. ư c B Xây d ng y quy n và có thNm quy n ch ng nh n v trình và kinh nghi m cá nhân c a các K sư Vi t Nam mong mu n ư c ăng b là K sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN (ACPE) thông qua k t qu ánh giá tr c ti p ho c b ng cách tham kh o ý ki n t các cơ quan có thNm quy n khác. 2.1.2. T ch c nghiên c u, so n th o trình B Xây d ng thông qua, sau ó trình ACPECC phê duy t Quy ch ánh giá (Assessment Statement) i v i các K sư Vi t Nam mong mu n ư c ăng b là ACPE. 2.1.3. Tuyên truy n, ph bi n cho các K sư Vi t Nam v ăng b K sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN (ACPER) và tiêu chuNn c a ACPE; hư ng d n K sư Vi t Nam th c hi n các th t c c n thi t ư c ăng b là ACPE. 2.1.4. T ch c xây d ng và qu n lý vi c ăng b K sư chuyên nghi p tiêu chuNn ASEAN (ACPER) t i Vi t Nam theo úng các quy nh trong Th a thu n và Quy ch ánh giá ã ư c phê duy t. 2.1.5. Th c hi n vi c c p ho c thu h i ch ng ch công nh n là ACPE i v i các K sư Vi t Nam theo s y quy n c a ACPECC. 2.1.6. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t theo yêu c u c a B Xây d ng và ACPECC v ho t ng c a y ban Giám sát và tình hình xây d ng, phát tri n ăng b ACPER t i Vi t Nam. 2.2. T ch c nghiên c u, xu t v i các cơ quan có thNm quy n v vi c xây d ng, hoàn thi n h th ng th ch và th c thi các gi i pháp nh m thúc Ny s phát tri n và qu n lý có hi u qu vi c hành ngh d ch v tư v n k thu t t i Vi t Nam, bao g m:
  3. 2.2.1. Nghiên c u, xu t vi c xây d ng, hoàn thi n h th ng th ch v qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t theo hư ng phù h p v i i u ki n th c t c a Vi t Nam, t ng bư c ti p c n v i thông l khu v c và qu c t nâng cao hi u qu qu n lý trong nư c và áp ng yêu c u h i nh p; 2.2.2. i u tra, kh o sát, t ng h p và ánh giá v th c tr ng i ngũ K sư Vi t Nam trên các m t: s lư ng, ch t lư ng ào t o, năng l c hành ngh , o c ngh nghi p, kh năng phát tri n ngh nghi p liên t c, m c áp ng tiêu chuNn k sư c a khu v c và th gi i, …; 2.2.3. Nghiên c u, xu t vi c xây d ng và th c thi các cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch, gi i pháp nh m thúc Ny s phát tri n toàn di n c a i ngũ K sư Vi t Nam; 2.2.4. Nghiên c u, xu t vi c hoàn thi n h th ng ăng b K sư c a Vi t Nam theo các tiêu chí và l trình phù h p áp ng yêu c u hành ngh t i t ng vùng; mi n trong nư c, ng th i thúc Ny vi c nâng cao năng l c ti p c n và hành ngh t i các nư c trong khu v c và trên th gi i; t ch c tri n khai vi c ăng b K sư chuyên nghi p Vi t Nam sau khi ư c s y quy n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; 2.3. T ng h p, ánh giá tình hình t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát; nghiên c u, xu t vi c s a i, b sung các quy nh v ch c năng, nhi m v , mô hình t ch c, phương th c ho t ng, thành ph n nhân s , … nh m nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a y ban Giám sát. 2.4. Th c hi n h p tác v i các t ch c, chuyên gia trong nư c và qu c t v các lĩnh v c ho t ng c a y ban Giám sát theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 2.5. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu n lý hành ngh d ch v tư v n k thu t theo s y quy n c a B Xây d ng ho c các cơ quan có thNm quy n khác. 3. Trách nhi m: y ban Giám sát ph i m b o và ph i ch u trách nhi m trư c B Xây d ng và trư c ACPECC v vi c: 3.1. T t c các K sư Vi t Nam có nguy n v ng xin ư c ăng b là ACPE ph i ư c cung c p y thông tin và ư c hư ng d n các th t c c n thi t ư c ăng b . 3.2. T t c các K sư ư c ACPECC c p ăng b là ACPE t i Vi t Nam ph i tuân th y các yêu c u ư c quy nh trong Th a thu n và Quy ch ánh giá, ng th i các K sư chuyên nghi p này ã ch ng minh vi c tuân th c a mình thông qua các th t c và các tiêu chí cơ b n ư c quy nh trong Th a thu n và Quy ch ánh giá. 3.3. T t c các ACPE c a Vi t Nam ph i ch ng minh ư c vi c tuân th y các yêu c u v Phát tri n ngh nghi p liên t c (CPD) theo quy nh trong Quy ch ánh giá ã ư c ACPECC phê duy t khi n p h sơ xin ư c c p ăng b là ACPE.
  4. 3.4. T t c các ACPE c a Vi t Nam u n xin c p i ch ng ch m i khi ch ng ch cũ h t h n và khi xin c p i ch ng ch m i, h ph i ch ng minh ư c vi c tuân th y các yêu c u v Phát tri n ngh nghi p liên t c (CPD). 3.5. Nh ng cá nhân ACPE c a Vi t Nam vi ph m các quy nh trong Th a thu n, trong Quy ch ánh giá ho c không tuân th các yêu c u v Phát tri n ngh nghi p liên t c u b thu h i ch ng ch công nh n là ACPE và b xóa tên kh i ăng b ACPER theo úng quy nh c a Th a thu n. i u 3. Thành ph n c a y ban Giám sát 1. S lư ng, cơ c u, nhi m kỳ b ni m các thành viên c a y ban Giám sát: 1.1. y ban Giám sát g m có 07 ho c 09 thành viên, là các K sư, ư c b nhi m theo nhi m kỳ 03 năm. 1.2. B trư ng B Xây d ng quy t nh s lư ng, cơ c u và b nhi m danh sách c th các thành viên c a y ban Giám sát trên cơ s c c a các cơ quan có i di n trong thành ph n cơ c u c a y ban Giám sát. 1.3. Sau khi k t thúc m i m t nhi m kỳ, B trư ng B Xây d ng quy t nh ki n toàn y ban Giám sát và b nhi m các thành viên cho nhi m kỳ m i. Ngoài ra, trong m t nhi m kỳ, s lư ng, cơ c u và danh sách c th các thành viên c a y ban Giám sát có th ư c thay i cho phù h p v i yêu c u th c hi n ch c năng, nhi m v và i u ki n c th c a t ng giai o n. 2. T i th i i m thành l p, y ban Giám sát g m có 07 thành viên, v i thành ph n cơ c u như sau: 2.1. Ch t ch y ban là i di n c a B Xây d ng. 2.2. Phó ch t ch thư ng tr c y ban là i di n c a Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam. 2.3. Thư ký y ban là i di n c a Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam. 2.4. Các y viên còn l i là i di n c a các cơ quan: B Xây d ng, Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam, T ng h i Xây d ng Vi t Nam, Hi p h i Tư v n xây d ng Vi t Nam, m i cơ quan có 01 i di n là y viên c a y ban. Danh sách c th các thành viên c a y ban Giám sát nhi m kỳ u tiên ư c quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này. 3. y ban Giám sát ư c thành l p Ban thư ký và các H i ng chuyên môn giúp vi c cho y ban khi c n thi t. 3.1. Ban thư ký: 3.1.1. Ban thư ký do Ch t ch y ban quy t nh thành l p ho c y quy n cho Phó ch t ch thư ng tr c y ban quy t nh thành l p theo ngh c a Thư ký y ban;
  5. 3.1.2. Thành ph n c a Ban thư ký g m có: Trư ng ban là Thư ký y ban; các thành viên khác, là i di n c a Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam, các H i ngh nghi p khác, ngoài ra còn có th có thành viên là i di n c a B Xây d ng. S lư ng, cơ c u và danh sách c th c a Ban thư ký có th thay i cho phù h p v i yêu c u th c hi n nhi m v t ng giai o n. 3.2. H i ng chuyên môn: 3.2.1. H i ng chuyên môn do Ch t ch y ban quy t nh thành l p ho c y quy n cho Phó ch t ch thư ng tr c y ban quy t nh thành l p theo xu t c a Thư ký y ban ho c các y viên y ban, tr giúp cho y ban các v n v chuyên môn khi c n thi t; 3.2.2. Thành ph n c a H i ng chuyên môn g m có: Ch t ch H i ng là m t trong s các thành viên c a y ban Giám sát; các thành viên khác có th là y viên c a y ban Giám sát, các chuyên gia, i di n các h i ngh nghi p, i di n các cơ quan có liên quan khác; 3.2.3. H i ng chuyên môn t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao theo Quy t nh thành l p. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a các thành viên y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn 1. Ch t ch y ban: 1.1. Lãnh o và i u hành chung m i ho t ng c a y ban Giám sát; 1.2. Ch o xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát, trình B trư ng B Xây d ng xem xét, phê duy t; 1.3. i u ph i các thành viên y ban trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v c a y ban Giám sát ã ư c B Xây d ng giao; 1.4. Ch trì l p k ho ch làm vi c c a y ban Giám sát theo t ng tháng, quý, năm và toàn b nhi m kỳ; 1.5. Ch o các ho t ng c th c a y ban Giám sát; trong trư ng h p c n thi t Ch t ch y ban có th y quy n m t ph n công vi c này cho Phó Ch t ch thư ng tr c y ban; 1.6. Ký T trình kèm theo d th o Quy ch ánh giá trình B Xây d ng thông qua, sau ó trình ACPECC phê duy t; 1.7. Ký văn b n g i ACPECC kèm theo các h sơ xin ăng b là ACPE ã ư c y ban Giám sát xem xét, thông qua; 1.8. Ký ho c y quy n Phó Ch t ch thư ng tr c ký các quy t nh thành l p, ki n toàn, b sung thành viên Ban thư ký, các H i ng chuyên môn.
  6. 1.9. Ký các báo cáo nh kỳ, báo cáo t xu t v tình hình ho t ng c a y ban giám sát, tình hình xây d ng và phát tri n ăng b ACPER t i Vi t Nam g i B Xây d ng và ACPECC; 1.10. Là i di n chính th c c a y ban Giám sát c a Vi t Nam tham gia trong ACPECC, trư ng h p không có th tham gia thì ư c quy n c m t thành viên khác c a y ban Giám sát làm i di n chính th c, ư c quy n c , theo xu t c a các thành viên y ban Giám sát, t i a 03 thành viên c a y ban Giám sát làm i di n tham gia các cu c h p c a ACPECC; 1.11. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Xây d ng, trư c ACPECC và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a y ban Giám sát. 2. Phó Ch t ch thư ng tr c y ban: 2.1. Ch u trách nhi m i u hành m t s công vi c c th c a y ban Giám sát theo s phân công c a y ban và y quy n c a Ch t ch y ban. 2.2. Thay m t Ch t ch y ban tr c ti p i u hành ho t ng c a y ban Giám sát khi Ch t ch v ng m t theo s y quy n c a Ch t ch y ban; 3. Thư ký y ban: 3.1. i u ph i và th c hi n các công vi c thư ký c a y ban Giám sát; 3.2. Th c hi n nhi m v c a Trư ng ban thư ký, i u hành Ban thư ký th c hi n các nhi m v giúp vi c cho y ban Giám sát; 3.3. V i s tr giúp c a Ban thư ký, chuNn b các lo i tài li u, s li u, báo cáo ph c v cho các ho t ng c a y ban Giám sát; 3.4. V i s tr giúp c a Ban thư ký, duy trì ăng b ACPER t i Vi t Nam. 4. Các y viên y ban: Các y viên y ban th c hi n các công vi c c th theo phân công và theo Quy ch T ch c và ho t ng c a y ban Giám sát, bao g m: 4.1. Các công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a y ban giám sát theo s phân công c a y ban ho c Ch t ch y ban; 4.2. Tham gia so n th o k ho ch làm vi c, k ho ch phát tri n và qu n lý kinh phí ho t ng c a y ban Giám sát; 4.3. Tham gia so n th o Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát; 4.4. Tham gia so n th o Quy ch ánh giá, trong ó quy nh c th các tiêu chí ánh giá và quy trình ánh giá i v i các K sư chuyên nghi p c a Vi t Nam mong mu n ư c ăng ăng b là ACPE;
  7. 4.5. Th c hi n nhi m v Ch t ch H i ng chuyên môn theo Quy t nh c a Ch t ch y ban ho c Phó Ch t ch thư ng tr c y ban, i u hành H i ng chuyên môn th c hi n các nhi m v giúp vi c cho y ban giám sát; 4.6. Ch ng (ho c v i s tr giúp c a H i ng chuyên môn) ki m tra và mb o các h sơ xin ăng b ã th a mãn m i i u ki n theo quy nh; 4.7. Ch ng (ho c v i s tr giúp c a H i ng chuyên môn) ki m tra và m b o các thông tin trong ăng b ACPER c a Vi t Nam là chính xác và ư c b sung, c p nh t thư ng xuyên; 4.8. ChuNn b các báo cáo v ho t ng c a y ban Giám sát. 5. Ban thư ký: Ban thư ký có nhi m v cung c p các tr giúp k thu t và th c hi n các công vi c hành chính cho y ban Giám sát, c th là: 5.1. ChuNn b tài li u, s li u, báo cáo cho các cu c h p c a y ban; 5.2. Cung c p thông tin, hư ng d n các th t c c n thi t, ti p nh n h sơ c a các K sư chuyên nghi p c a Vi t Nam có nguy n v ng xin ư c ăng b là ACPE; hư ng d n, tr giúp vi c duy trì ăng b ACPER t i Vi t Nam; 5.3. Giúp vi c y ban trong các lĩnh v c: t ch c, hành chính, qu n tr văn phòng; phát tri n và qu n lý s d ng ngu n nhân l c, tài chính; các v n liên quan n qu n lý h i viên ăng b ACPER; 5.4. Th c hi n các nhi m v khác do y ban ho c Ch t ch y ban giao. i u 5. Ch làm vi c, hình th c ra quy t nh c a y ban Giám sát 1. Ch làm vi c: 1.1. Ch t ch, Phó Ch t ch thư ng tr c, Thư ký và các y viên y ban làm vi c theo ch bán chuyên trách; 1.2. M t s v trí trong Ban thư ký làm vi c theo ch chuyên trách, s còn l i là bán chuyên trách; Ch t ch y ban quy t nh ho c y quy n Phó Ch t ch thư ng tr c y ban quy t nh nh ng v trí công tác trong Ban thư ký làm vi c theo ch chuyên trách. 2. Hình th c ra quy t nh: 2.1. y ban Giám sát th o lu n, b phi u ho c bi u quy t theo ch t p th (thi u s ph c tùng a s ) thông qua các quy t nh thu c thNm quy n c a y ban, ã ư c quy nh trong Quy ch ánh giá, Quy ch T ch c và ho t ng c a y ban; trư ng h p s ngư i tán thành và s ngư i không tán thành b ng nhau thì Ch t ch y ban là ngư i có quy n quy t nh cu i cùng;
  8. 2.2. Ch t ch y ban ban hành quy t nh theo ch th trư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình i v i các v n thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy t nh này và các v n khác (n u có) ư c quy nh trong Quy ch T ch c và ho t ng c a y ban; 2.3. Phó Ch t ch thư ng tr c y ban ban hành quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong vi c i u hành m t s công vi c c th c a y ban Giám sát theo s phân công c a y ban và s y quy n c a Ch t ch y ban. i u 6. i u ki n, phương ti n làm vi c, kinh phí ho t ng c a y ban Giám sát. 1. y ban Giám sát ư c b trí văn phòng làm vi c và ư c trang b các phương ti n c n thi t làm vi c. 2. Kinh phí ho t ng: 2.1. Các ngu n thu: 2.1.1. Thu t ngu n kinh phí ư c Nhà nư c c p ho c h tr ; 2.1.2. Thu phí ăng b , bao g m c phí ăng b l n u và phí duy trì ăng b thư ng niên; 2.1.3. Thu t ngu n h tr (n u có) c a các cơ quan c ngư i tham gia y ban Giám sát, Ban Thư ký, các H i ng chuyên môn; 2.1.4. Thu t ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 2.1.5. Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Các kho n chi: 2.2.1. Chi cho vi c u tư mua s m trang thi t b , phương ti n làm vi c; 2.2.2. Chi phí cho các ho t ng thư ng xuyên c a y ban Giám sát, Ban thư ký, các H i ng chuyên môn, trong ó bao g m c chi ti n lương cho các cán b chuyên trách và ph c p lương cho các cán b bán chuyên trách; 2.2.3. Chi cho vi c xây d ng, qu n lý h th ng cơ s d li u, cung c p thông tin v ăng b ACPER c a Vi t Nam, trong ó bao g m c vi c xây d ng và duy trì trang thông tin i n t v ăng b ACPER c a Vi t Nam; 2.2.4. Các kho n chi khác. 3. Trong giai o n m i thành l p, trư c khi y ban Giám sát xây d ng và b o m các ngu n l c ho t ng, các cơ quan c ngư i tham gia y ban Giám sát có trách nhi m h tr v i u ki n, phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng cho y ban Giám sát, Ban Thư ký, H i ng chuyên môn, c th là:
  9. 3.1. Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam có trách nhi m h tr và b o m v văn phòng làm vi c c a y ban Giám sát, Ban Thư ký, H i ng chuyên môn; 3.2. Các ơn v c ngư i tham gia y ban Giám sát, Ban Thư ký, H i ng chuyên môn h tr vi c chi tr ti n lương, ph c p lương, chi phí i l i, chi phí văn phòng cho các cán b ư c ơn v tham gia y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn. 4. y ban Giám sát có trách nhi m l p k ho ch xây d ng và b o m i u ki n, phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : Qu n lý ho t ng xây d ng, H p tác qu c t , T ch c cán b ; Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, Ch t ch và các thành viên c a y ban Giám sát ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 7; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo) - Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ( báo cáo); - Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n H ng Quân - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Website B Xây d ng; - Lưu VP, V TCCB. PH L C 1 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN Y BAN GIÁM SÁT C A VI T NAM TH C HI N TH A THU N TH A NH N L N NHAU V DNCH V TƯ V N K THU T TRONG ASEAN (kèm theo Quy t nh s 1128/Q -BXD ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) 1. Ông Hoàng Th Vinh – Phó v trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng, Ch t ch y ban; 2. Ông Ph m Văn Tân – Phó t ng thư ký Liên hi p các h i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, Phó Ch t ch thư ng tr c; 3. Ông Tr n Vi t Hùng – Phó Ch t ch kiêm T ng thư ký T ng h i Cơ khí Vi t Nam, y viên;
  10. 4. Ông Nguy n Trư ng Ti n – Trư ng ban K sư T ng h i Xây d ng Vi t Nam, y viên; 5. Ông Nguy n C nh Ch t – Ch t ch Hi p h i tư v n xây d ng Vi t Nam, y viên; 6. Bà Nguy n Th H ng Vân - Chuyên viên chính V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng, y viên; 7. 01 thành viên là i di n c a Liên hi p các h i Khoa h c và K thu t Vi t Nam, y viên Thư ký. Danh sách này có 07 ngư i.
Đồng bộ tài khoản