Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
79
lượt xem
7
download

Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1129/qđ-ttg về việc ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 22-ct/tw ngày 05 tháng 6 năm 2008 của ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1129/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI CH THN S 22-CT/TW NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008 C A BAN BÍ THƯ V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC LÃNH O, CH O VI C XÂY D NG QUAN H LAO NG HÀI HÒA, N NNH VÀ TI N B TRONG DOANH NGHI P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Ban Bí thư v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch tri n khai Ch th s 22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a Ban Bí thư v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p. Căn c nhi m v ư c giao trong K ho ch này, các B , ngành, cơ quan thu c Chính ph ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch c th tri n khai th c hi n và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  2. - Lưu Văn thư, KGVX (5b). K HO CH TRI N KHAI CH THN S 22-CT/TW NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2008 C A BAN BÍ THƯ V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC LÃNH O, CH O VI C XÂY D NG QUAN H LAO NG HÀI HÒA, N NNH VÀ TI N B TRONG DOANH NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1129/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008) Trư c tình hình ình công m t s doanh nghi p có xu hư ng gia tăng, ngày 05 tháng 6 năm 2008, Ban Bí thư Trung ương ng ã ban hành Ch th s 22-CT/TW v tăng cư ng công tác lãnh o, ch o vi c xây d ng quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p. ch ng hoàn thi n môi trư ng pháp lý hư ng ho t ng ình công t i các doanh nghi p di n ra trong khuôn kh pháp lu t, b o m quy n và l i ích h p pháp trên cơ s th c hi n quan h lao ng hài hòa, n nh gi a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng, ng th i b o m n nh môi trư ng u tư và tr t t xã h i, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành liên quan và các a phương tri n khai th c hi n Ch th v i các n i dung sau: 1. Nhi m v c a các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph a) B Lao ng – Thương binh và Xã h i - Rà soát, s a i, b sung B lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n th c hi n; s a i, b sung Ngh nh s 113/2004/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m pháp lu t lao ng; hư ng d n quy trình thương lư ng ký k t th a ư c lao ng t p th , xây d ng thang lương, b ng lương trong doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; - Ny m nh ho t ng c a y ban Quan h lao ng; ch o thành l p và hư ng d n ho t ng c a t ch c liên ngành v quan h lao ng m t s a phương; xây d ng cơ ch ph i h p ho t ng 3 bên gi a i di n ngư i lao ng, i di n ngư i s d ng lao ng và cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t i a phương; ki m tra, giám sát vi c thương lư ng và ký k t th a ư c lao ng t p th trong doanh nghi p; ch o, h tr các a phương tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng ng a và h n ch ình công không úng trình t pháp lu t quy nh; - Nghiên c u xây d ng các nh ch h tr cho 2 bên trong quan h lao ng (v i tư cách là bên th ba) c p Trung ương và c p t nh, thành ph ;
  3. - Ch trì, ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam và y ban nhân dân m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai xây d ng thí i m mô hình quan h lao ng; xây d ng mô hình àm phán, tham v n ti n lương, h tr nâng cao k năng thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng t p th t i doanh nghi p; tri n khai thí i m xây d ng và ký k t m t s th a ư c lao ng t p th theo ngành; - Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam xây d ng án tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t lao ng cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng theo Quy t nh s 37/2008/Q -TTg, ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 10 năm 2008; - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B K ho ch và u tư nghiên c u, xây d ng chi n lư c, quy ho ch, chính sách phát tri n d y ngh và nâng cao trình văn hóa, trình tay ngh g n li n v i giáo d c pháp lu t và ý th c tác phong lao ng công nghi p cho công nhân, trình Th tư ng Chính ph quý III năm 2009; - Ph i h p v i B N i v và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u b sung biên ch thanh tra viên lao ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a thanh tra lao ng; ph i h p v i các t nh, thành ph có nhi u doanh nghi p tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ch p hành pháp lu t lao ng trong doanh nghi p. b) B K ho ch và u tư - Ch o th c hi n các bi n pháp qu n lý v ho t ng u tư c a các doanh nghi p; nh kỳ t ch c các cu c trao i, i tho i v i các nhà u tư, c bi t là các nhà u tư nư c ngoài và các doanh nghi p s d ng nhi u lao ng trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t k p th i tháo g nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n chính sách và pháp lu t hi n hành, trong ó có v n th c hi n úng các ch , chính sách i v i ngư i lao ng; - Ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i trong vi c hư ng d n, ki m tra th c hi n Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t , nh t là v n phân c p và ph i h p gi a cơ quan lao ng c p t nh và Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t trong qu n lý nhà nư c v lao ng trên a bàn và hoàn thành trong quý II năm 2009; - Nghiên c u chính sách khuy n khích các d án u tư vào các vùng nông thôn, mi n núi s d ng h p lý l c lư ng lao ng t i ch ; ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t i a phương khi xem xét c p phép u tư các d án s d ng nhi u lao ng các thành ph l n, các vùng kinh t tr ng i m tránh vi c d ch chuy n quá l n lao ng, t o ra m t cân i v cung – c u lao ng, trình Th tư ng Chính ph vào quý II năm 2009. c) B Xây d ng - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, trình Chính ph án phát tri n nhà cho công nhân, xây d ng công trình sinh ho t văn hóa, cơ s phúc l i xã h i t i các khu công nghi p t p trung trong quý II năm 2009; - Ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u ban hành ng b chính sách ưu ãi v thu , t ai, tín d ng, tiêu chuNn nhà cho thuê, giá cho thuê nhà nh m khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t tham gia xây d ng nhà và các công trình xã h i cho ngư i lao ng t i các khu công nghi p t p trung, trình Chính ph quý I năm 2009. d) B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét tăng biên ch thanh tra lao ng cho phù h p v i s phát tri n c a các doanh nghi p, trư c h t là c p qu n, huy n nơi t p trung nhi u doanh nghi p, khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t .
  4. ) B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương ch o các cơ quan thông tin báo chí Ny m nh công tác tuyên truy n v pháp lu t lao ng và chính sách m i c a Nhà nư c; ch o vi c ưa tin trên các phương ti n thông tin i chúng b o m chính xác, y , tránh ưa tin gây hi u l m, kích ng ình công, bãi công. e) B Công an tăng cư ng công tác n m tình hình, ngăn ch n k p th i các i tư ng thù ch l i d ng nh m ch ng phá, gây m t n nh an ninh chính tr ; có bi n pháp x lý nghiêm minh theo pháp lu t các ph n t xúi gi c, kích ng công nhân ình công trái pháp lu t, ch ng ngư i thi hành công v ho c ngăn c n công nhân vào làm vi c, gây m t tr t t công c ng. g) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Ch o thành l p t ch c liên ngành v quan h lao ng c p t nh giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, x lý các v n v quan h lao ng trên a bàn; ph i h p v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ch o thành l p t ch c công oàn t i doanh nghi p th c hi n vai trò i di n c a ngư i lao ng, x lý các v n liên quan n quan h lao ng; - Ch o vi c tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t lao ng trong các doanh nghi p, nh t là doanh nghi p dân doanh và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài (b ng nhi u hình th c phù h p, tr c ti p n ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng); - Xây d ng k ho ch Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra ch p hành pháp lu t lao ng trong các doanh nghi p trên a bàn; c ng c l c lư ng thanh tra viên lao ng phù h p v i th c t s lư ng doanh nghi p t i a phương; thư ng xuyên theo dõi và k p th i gi i quy t các vư ng m c, mâu thu n phát sinh trong quan h lao ng, không tranh ch p kéo dài d n n ình công; - Ti n hành sơ k t, ánh giá vi c th c hi n Ch th s 06/2006/CT-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch o và ch p hành pháp lu t lao ng trong các doanh nghi p; ti p t c duy trì ho t ng c a Ban Ch o c p t nh và T công tác liên ngành c p huy n h tr doanh nghi p gi i quy t ình công không úng trình t pháp lu t quy nh; rút kinh nghi m gi i quy t ình công th i gian qua, ưa ra quy trình, cách th c ph i h p gi i quy t ình công hi u qu ; - Ch o vi c thành l p H i ng hòa gi i c p cơ s , công nh n hòa gi i viên lao ng; ki n toàn t ch c và ho t ng c a H i ng tr ng tài lao ng; h tr doanh nghi p àm phán, thương lư ng ký k t th a ư c lao ng t p th ; - Rà soát, i u ch nh l i quy ho ch phát tri n các khu dân cư, cơ s h t ng, các công trình công c ng; tri n khai xây d ng nhà , công trình công c ng ph c v công nhân làm vi c t i các khu công nghi p t p trung. 2. ngh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam: - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng án ki n toàn h th ng t ch c i di n ngư i s d ng lao ng c p Trung ương cũng như vi c ch o, hư ng d n thành l p các t ch c i di n cho ngư i s d ng lao ng c p ngành, c p a phương; - Có k ho ch nh kỳ t ch c g p g , làm vi c v i các ch doanh nghi p, ngư i s d ng lao ng nghe ý ki n, ng th i yêu c u các doanh nghi p ph i tôn tr ng và ch p hành các quy nh c a pháp lu t lao ng; - Ph i h p v i cơ quan nhà nư c và các cơ quan liên quan xây d ng quy ch ho t ng c a các hi p h i doanh nghi p; - Xây d ng chương trình hành ng nâng cao năng l c cho các hi p h i doanh nghi p trong lĩnh v c quan h lao ng; t ch c thư ng xuyên các khóa ào t o, t p hu n nghi p v , cung c p thông tin, tư v n …. cho các hi p h i doanh nghi p và ngư i s d ng lao ng trong vi c th c hi n pháp lu t lao ng và xây d ng quan h lao ng ti n b trong doanh nghi p. Trư c m t, t p trung hư ng d n các
  5. hi p h i doanh nghi p và ngư i s d ng lao ng xây d ng th a ư c lao ng t p th c p ngành và c p doanh nghi p; - Nghiên c u, t ng k t các mô hình quan h lao ng hài hòa, n nh và ti n b trong doanh nghi p; t ch c vi c tôn vinh, khen thư ng k p th i các doanh nghi p xây d ng quan h lao ng ti n b và ph bi n áp d ng r ng rãi trong c ng ng doanh nghi p. 3. ngh T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có k ho ch c th tri n khai th c hi n Ch th s 22- CT/TW c a Ban Bí thư, trong ó t p trung: - Ch o Ny m nh vi c thành l p t ch c công oàn t i doanh nghi p, nh t là trong doanh nghi p FDI; xác nh rõ trách nhi m i di n cho ngư i lao ng c a t ch c công oàn t i các doanh nghi p, nghiên c u i m i cơ ch và nâng cao hi u qu ho t ng c a t ch c công oàn trong các doanh nghi p; có k ho ch ào t o nâng cao năng l c ho t ng, k năng àm phán, thương lư ng cho cán b công oàn trong doanh nghi p nh m b o m vai trò là t ch c i di n b o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng; xu t, ki n ngh c th các chính sách b o m quy n l i i v i cán b công oàn t i doanh nghi p; - Ch o công oàn c p trên h tr công oàn cơ s àm phán, thương lư ng ký k t th a ư c lao ng t p th trong doanh nghi p; thành l p t ch c công oàn c p ngành ti n hành vi c thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng ngành; - Tri n khai các gi i pháp c th tuyên truy n, ph bi n, giáo d c chính sách, pháp lu t lao ng cho ngư i lao ng; ch o vi c giám sát th c hi n chính sách, pháp lu t lao ng, ng th i ph i h p v i các bên liên quan gi i quy t các v n phát sinh trong quan h lao ng t i các doanh nghi p. 4. ngh Tòa án nhân dân t i cao nghiên c u, hư ng d n ơn gi n hóa th t c t t ng trong vi c gi i quy t tranh ch p lao ng. 5. ngh Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Thanh niên Vi t Nam, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam xây d ng t ch c oàn, h i phù h p v i t ng lo i hình doanh nghi p; ph i h p v i t ch c công oàn xây d ng i ngũ công nhân lao ng trong các doanh nghi p có nh n th c chính tr , có hi u bi t pháp lu t và có trình văn hóa, tay ngh áp ng ư c yêu c u Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t . 6. ngh : Ban T ch c Trung ương t ng k t vi c th c hi n Ch th s 07-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 1996 c a B Chính tr v tăng cư ng công tác xây d ng ng và các oàn th nhân dân trong các doanh nghi p tư nhân và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; nghiên c u b sung tăng thêm biên ch cho t ch c công oàn t i các a phương có nhi u khu công nghi p và doanh nghi p ngoài nhà nư c; Ban Dân v n Trung ương nghiên c u xây d ng Quy ch dân ch cơ s trong các doanh nghi p ngoài nhà nư c. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản