Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
11
download

Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1129/QĐ-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P TIÊN SƠN, T NH B C NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 c a Chính ph ; Căn c Đi u l Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 42/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 và Ngh đ nh s 92/CP ngày 23 tháng 08 tháng 1997 c a Chính ph . Xét đ ngh c a y ban nhân dân t nh B c Ninh t i T trình s 68/HT-CT ngày 17 tháng 01 năm 1998 và Công văn s 492/NCN-CT ngày 27 tháng 05 năm 1998, c a B trư ng B Xây d ng t i Công văn s 263/BXD-CV ngày 02 tháng 03 năm 1998 và ý ki n th m đ nh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư t i Công văn s 2027/BKH- VPTĐ ngày 31 tháng 03 năm 1998. QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p Khu công nghi p Tiên Sơn, t nh B c Ninh. Khu công nghi p Tiên Sơn đư c t ch c và ho t đ ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 c a Chính ph . Đi u 2. Phê duy t D án đ u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Tiên Sơn, t nh B c Ninh v i các n i dung chính sau: 1. Tên d án: Đ u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Tiên Sơn, t nh B c Ninh. 2. Ch đ u tư: T ng công ty Th y tinh và g m xây d ng (VIGLACERA) B Xây d ng, có tr s chính t i 43B Hoàng Hoa Thám, qu n Tây H , Hà N i. 3. Đ a đi m xây d ng: Thu c các xã Đông Nguyên, Hoàn Sơn, N i Du , Tương Giang, huy n Tiên Sơn, t nh B c Ninh. 4. Di n tích khu công nghi p: D ki n 134,76 ha, s đư c chu n xác l i khi làm th t c thuê đ t theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. M c tiêu D án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p thoát nư c, c p đi n, thông tin liên l c, x lý ch t th i… nh m kinh doanh k t c u h t ng đã đư c t o ra trong Khu công nghi p. 6. T ng m c v n đ u tư: 267.512 tri u đ ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n: V n t có, v n ng trư c c a các nhà đ u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t đ ng: 50 năm k t ngày có quy t đ nh đ u tư. Đi u 3. T ng công ty Th y tinh và g m xây d ng – B Xây d ng đư c vay m t ph n v n ưu đãi c a Nhà nư c đ xây d ng k t c u h t ng Khu công nghi p và đư c hư ng các ưu đãi tài chính theo Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c. Đi u 4. B trư ng B Xây d ng và Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Ninh có trách nhi m ch đ o ch đ u tư th c hi n D án theo quy ch hi n hành, đ ng th i có chương trình đ u tư đ ng b và k t c u h t ng k thu t bên ngoài hàng rào như giao thông, c p đi n, c p nư c. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 81/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 1998. Đi u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Ninh, B trư ng các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c Đ a chính, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, T ng Giám đ c T ng công ty Th y tinh và g m xây d ng B Xây d ng và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản