Quyết định số 113/2000/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
2
download

Quyết định số 113/2000/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 113/2000/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2000/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 113/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 07 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B BÃI B B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh đ nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Quy t đ nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 178 - CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Theo đ ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính; Th trư ng các đơn v thu c và tr c thu c B ; QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành đ n ngày 31 tháng 12 năm 1999 đã h t hi u l c pháp lu t g m 111 văn b n (Có danh m c kèm theo). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Đi u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các đơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - HĐND,UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Toà án NDTC, - Vi n ki m sát NDTC, Nguy n Sinh Hùng - Các cơ quan đoàn th TW, - S TC-VG, C c thu , KBNN các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Công báo, - Các đơn v thu c, tr c thu c B , - Lưu VP,CSTC. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N "Danh muc bai bo kem qd00113.xls"
Đồng bộ tài khoản