Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 113/2008/qđ-ttg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 113/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QU H TR S P X P DOANH NGHI P TRUNG ƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a công ty Nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; Căn c Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 110/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 13/2008/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 5 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c (sau ây g i là Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương) qu n lý t p trung, th ng nh t, có hi u qu các ngu n thu t s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c. Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương do T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c qu n lý; Qu ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ngân hàng thương m i nhà nư c ho c ngân hàng thương m i c ph n, m i ho t ng chi t Qu ư c th ng nh t th c hi n thông qua tài kho n này. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 174/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c.
 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T p oàn kinh t , T ng công ty Nhà nư c, các doanh nghi p có trách nhi m th c hi n các quy nh t i Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b). QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QU H TR S P X P DOANH NGHI P TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Ph n 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng Ph m vi, i tư ng áp d ng Quy ch này là Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương ư c thành l p theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Các kho n thu t c ph n hóa, bán doanh nghi p ã s d ng gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư t i các doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, bán quy nh t i quy t nh này ư c xác nh là các kho n thu, chi c a Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. Ph n 2.
 3. NGU N THU C A QU i u 3. Ngu n thu c a Qu 1. Ngu n thu t c ph n hóa doanh nghi p 100% v n nhà nư c quy nh t i i u 45 Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây vi t t t là Ngh nh s 109/2007/N -CP). 2. Thu t các hình th c s p x p chuy n i khác như giao, bán, gi i th , phá s n theo quy nh c a Chính ph i v i Công ty nhà nư c c l p, Công ty trách nhi m h u h n do nhà nư c n m gi 100% v n i u l thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Các kho n thu sau c ph n hóa bao g m: a) Ti n bán ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p khác thu c i tư ng chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c v T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c nhưng chưa chuy n giao (sau khi tr chi phí bán); b) Các kho n ti n thu h i giá tr c ph n chia cho ngư i lao ng hư ng c t c, c ph n bán tr ch m cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p i v i doanh nghi p c ph n hóa trư c ngày 14 tháng 7 năm 1998 và thu c i tư ng chuy n giao quy n i di n ch s h u v n nhà nư c v T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c. 4. i u hòa t Qu h tr s p x p doanh nghi p c a các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 5. Kho n thu khác (n u có). i u 4. Th i h n n p ti n v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương 1. i v i các kho n thu theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 3 Quy ch này. Ch m nh t sau 30 ngày hoàn t t vi c thu ti n t bán tài s n, bán doanh nghi p, bán c ph n theo quy nh hi n hành, các doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, bán ho c Ban thanh lý doanh nghi p ( i v i doanh nghi p b gi i th , phá s n) có trách nhi m n p y , k p th i v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương theo quy nh t i Quy ch này. 2. i v i các kho n thu theo quy nh t i kho n 3 i u 3 Quy ch này: ch m nh t 30 ngày k t ngày thu ư c ti n Công ty c ph n hóa có trách nhi m n p kho n thu trên v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. Ngư i i di n s h u ph n v n nhà nư c ho c cơ quan i di n ( i v i trư ng h p không c ngư i i di n ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p) có trách nhi m ôn c H i ng qu n tr , Ban giám c th c hi n n p y , k p th i các kho n thu trên v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương.
 4. 3. Sau th i h n trên, n u phát sinh s ti n ch m n p v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương, doanh nghi p ph i ch u n p lãi theo lãi su t ti n vay ngân hàng thương m i nơi doanh nghi p m tài kho n t i th i i m ch m n p. Trư ng h p do nguyên nhân b t kh kháng d n n ch m n p ti n thì trong th i h n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, ơn v ph i báo cáo gi i trình và ư c cơ quan quy t nh s p x p chuy n i doanh nghi p xác nh n v nguyên nhân b t kh kháng d n n vi c ch m n p. Ph n 3. CÁC N I DUNG CHI C A QU i u 5. Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương ư c s d ng 1. H tr các nông, lâm trư ng qu c doanh, doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m th c hi n s p x p, chuy n i s h u. C th : a) Gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư theo quy nh t i B Lu t Lao ng và các Ngh nh s 110/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c (sau ây vi t t t là Ngh nh s 110/2007/N -CP) và Ngh nh s 109/2007/N -CP. b) H tr các doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có tình hình tài chính khó khăn khi th c hi n giao, gi i th thanh toán chi phí chuy n i và n b o hi m xã h i c a ngư i lao ng. c) H tr kinh phí ào t o ngh cho lao ng dôi dư có nguy n v ng h c ngh theo quy nh t i kho n 4 i u 3 Ngh nh s 110/2007/N -CP. 2. H tr kinh phí cho các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m không ngu n gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng dôi dư khi th c hi n s p x p, chuy n i s h u các ơn v thành viên, ơn v ph thu c theo quy nh t i Ngh nh s 109/2007/N -CP và Ngh nh s 110/2007/N -CP và các quy nh t i Quy ch này. 3. B sung v n i u l c a T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 4. u tư vào các d án quan tr ng, bao g m c d án h t ng có thu h i v n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Ph n 4. QU N LÝ CHI C A QU
 5. M c 1. CHI H TR DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C TH C HI N S P X P, CHUY N I S H U GI I QUY T CH CHO LAO NG DÔI DƯ i u 6. i tư ng ư c h tr 1. Ngư i lao ng dôi dư t i các doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c năm 2003, các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m , các nông, lâm trư ng qu c doanh th c hi n các hình th c s p x p, chuy n i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i lao ng dôi dư (có tên trong danh sách lao ng thư ng xuyên t i th i i m quy t nh c ph n hóa) t năm th 2 n năm th 5 t i các công ty c ph n ư c chuy n i theo Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i t t là Ngh nh s 187/2004/N -CP) và ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trư c ngày 01 tháng 8 năm 2007, ngày Ngh nh s 109/2007/N -CP có hi u l c thi hành. 3. Các ch c danh thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng, thành viên Ban Ki m soát các doanh nghi p, các nông, lâm trư ng qu c doanh th c hi n s p x p, chuy n i theo quy nh t i Ngh nh s 110/2007/N -CP. i u 7. Nguyên t c h tr kinh phí c a Qu 1. Khi th c hi n c ph n hóa, bán doanh nghi p, doanh nghi p ph i dùng toàn b ti n thu t c ph n hóa, bán doanh nghi p (sau khi tr chi phí c ph n hóa, chi phí bán doanh nghi p) và Qu d phòng tr c p m t vi c làm trích theo quy nh c a pháp lu t hi n hành gi i quy t ch cho ngư i lao ng dôi dư theo quy nh t i Ngh nh s 110/2007/N -CP và quy nh t i B lu t Lao ng theo phương án s p x p lao ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ph n kinh phí còn thi u ư c Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương h tr theo quy nh t i Quy ch này. 2. Khi th c hi n giao, chuy n thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c, sáp nh p, h p nh t, chuy n thành ơn v s nghi p có thu; doanh nghi p và nông, lâm trư ng qu c doanh th c hi n s p x p l i ph i s d ng toàn b ngu n qu d phòng tr c p m t vi c làm trích theo quy nh c a pháp lu t hi n hành gi i quy t ch cho ngư i lao ng dôi dư theo quy nh t i Ngh nh s 110/2007/N -CP và B lu t Lao ng. Ph n kinh phí còn thi u s ư c Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương h tr theo quy nh t i Quy ch này. 3. Vi c h tr kinh phí gi i quy t chính sách lao ng c a công ty c ph n chuy n i theo Ngh nh s 187/2004/N -CP ư c th c hi n m i năm m t l n và theo quy nh t i i u 36 Ngh nh s 187/2004/N -CP. i u 8. H sơ ngh h tr kinh phí cho lao ng dôi dư, bao g m:
 6. H sơ ngh Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương h tr gi i quy t ch cho lao ng dôi dư bao g m: 1. ơn ngh h tr kinh phí gi i quy t ch cho lao ng dôi dư c a doanh nghi p. 2. Phương án s p x p l i lao ng, ào t o l i (kèm theo danh sách lao ng thư ng xuyên t i th i i m quy t nh s p x p, chuy n i s h u, danh sách ngư i lao ng ư c hư ng tr c p và ư c ào t o l i) ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. Phương án xác nh m c tr c p i v i lao ng dôi dư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. a) Phương án xác nh m c tr c p cho lao ng ngh vi c, thôi vi c theo Ngh nh s 110/2007/N -CP, B lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; b) Phương án xác nh m c tr c p cho ngư i lao ng ngh vi c c a 3 ch c danh theo hư ng d n c a B N i v . 4. Báo cáo c th vi c trích l p và s d ng qu d phòng tr c p m t vi c làm c a doanh nghi p trong 3 năm t th i i m s p x p l i doanh nghi p tr v trư c. 5. Quy t nh phê duy t phương án s p x p, chuy n i s h u c a cơ quan có thNm quy n. 6. Báo cáo quy t toán tài chính 3 năm liên t c n th i i m có quy t nh s p x p l i doanh nghi p. 7. i v i doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, bán doanh nghi p thì ngoài các tài li u quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u này còn ph i b sung thêm: a) Báo cáo quy t toán chi phí c ph n hóa, bán doanh nghi p; quy t toán s ti n thu t c ph n hóa, bán doanh nghi p; b) B n gi i trình v s d ng ngu n thu c ph n hóa, bán doanh nghi p ư c c p có thNm quy n xác nh n. 8. Riêng trư ng h p doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n gi i th , phá s n, h sơ g m: a) ơn ngh h tr kinh phí gi i quy t ch cho lao ng dôi dư c a doanh nghi p có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Quy t nh m th t c phá s n c a tòa án; quy t nh gi i th doanh nghi p c a c p có thNm quy n; c) D toán kinh phí gi i quy t lao ng dôi dư ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 7. 9. H sơ ngh h tr kinh phí gi i quy t chính sách, ch lao ng dôi dư c a Công ty c ph n ư c chuy n i theo Ngh nh s 187/2004/N -CP t năm th 2 n năm th 5 sau khi chuy n thành công ty c ph n, bao g m: a) ơn ngh h tr kinh phí gi i quy t ch cho lao ng dôi dư c a doanh nghi p. b) Danh sách lao ng thư ng xuyên t i th i i m quy t nh c ph n hóa; c) Phương án s p x p lao ng ư c H i ng qu n tr phê duy t; d) D toán kinh phí; ) Báo cáo quy t toán tài chính c a năm li n k năm th c hi n s p x p l i lao ng; e) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 9. Trình t l p, thNm nh và phê duy t h sơ 1. Doanh nghi p có trách nhi m l p y h sơ theo quy nh t i i u 9 Quy ch này, báo cáo cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. Trư c khi g i h sơ t i cơ quan có thNm quy n phê duy t, doanh nghi p ph i niêm y t công khai danh sách lao ng dôi dư và d toán kinh phí chi tr ch iv i ngư i lao ng dôi dư ư c xác nh theo quy nh trong th i gian 03 ngày làm vi c ngư i lao ng ki m tra i chi u. 3. Th i h n g i h sơ v B Tài chính thNm nh và ra quy t nh xu t qu như sau: a) Không quá 90 ngày, k t ngày ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t phương án s p x p, chuy n i i v i các doanh nghi p th c hi n các hình th c giao, chuy n thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c, gi i th , phá s n, sáp nh p, h p nh t, chuy n thành ơn v s nghi p có thu; b) Không quá 60 ngày, k t ngày doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p i v i trư ng h p doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, bán có ti n thu t c ph n hóa, bán doanh nghi p không gi i quy t kinh phí lao ng dôi dư. Các h sơ g i sau th i h n trên n u không có lý do b t kh kháng thì không ư c xem xét, x lý. Trư ng h p do nguyên nhân b t kh kháng ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. c) Không quá 45 ngày, k t ngày H i ng qu n tr phê duy t phương án s p x p l i lao ng trong công ty c ph n. 4. Trư ng h p khi chưa ư c c p kinh phí nhưng công ty ã hoàn t t vi c chuy n i, ã ăng ký kinh doanh theo pháp nhân m i thì công ty có trách nhi m k p th i thông
 8. báo b ng văn b n v tên và s hi u tài kho n m i c a công ty n Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. 5. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, B Tài chính có trách nhi m thNm nh ra quy t nh xu t qu và g i cho Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương th c hi n h tr kinh phí cho các doanh nghi p theo phương án ư c duy t. Trư ng h p h sơ không m b o các yêu c u theo quy nh ho c có sai sót v s li u tính toán, sau 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, B Tài chính ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p bi t hoàn ch nh. 6. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, sau khi nh n ư c quy t nh xu t Qu c a B Tài chính, Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương th c hi n c p kinh phí cho doanh nghi p. i u 10. T ch c chi tr Sau khi nh n ư c kinh phí t Qu , doanh nghi p có trách nhi m: 1. Niêm y t công khai t i công ty m c kinh phí ư c hư ng c a t ng ngư i lao ng trong th i gian t i thi u là 3 ngày làm vi c. 2. Hoàn t t vi c chi tr tr c p cho ngư i lao ng dôi dư trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày doanh nghi p nh n ư c kinh phí. 3. Vi c chi tr ph i úng i tư ng, úng s ti n và theo danh sách ã ư c phê duy t. Khi chi tr doanh nghi p ph i l p b ng kê ngư i lao ng nh n tr c p theo m u quy nh t i Ph l c I Quy ch này. Ngư i lao ng, ngư i i di n ư c y quy n ho c ngư i qu n lý di s n theo quy nh c a B lu t Dân s ký nh n ti n tr c p vào phi u chi và b ng kê. i u 11. H tr kinh phí cho Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m 1. Trư ng h p Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m không ngu n h tr các doanh nghi p thành viên, ơn v tr c thu c th c hi n s p x p, chuy n i gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư thì T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m l p h sơ g i v B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh vi c i u hòa kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương v Qu h tr s p x p t i doanh nghi p T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m . 2. H sơ ngh h tr kinh phí g m: a) Công văn ngh c a T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m ; b) Báo cáo tình hình qu n lý và s d ng ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m ;
 9. c) D toán kinh phí gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư các doanh nghi p thành viên, ơn v ph thu c theo quy nh t i Ngh nh s 110/2007/N -CP và B lu t Lao ng; d) Ý ki n xác nh n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m thu c ph m vi qu n lý. i u 12. Báo cáo quy t toán kinh phí 1. i v i kho n kinh phí c p cho doanh nghi p 100% v n nhà nư c, T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m : a) Trong vòng 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c kinh phí, doanh nghi p có trách nhi m chi tr và l p báo cáo quy t toán kinh phí g i cơ quan phê duy t phương án s p x p lao ng phê duy t h sơ, bao g m: - B ng kê ngư i lao ng nh n tr c p (Ph l c I Quy ch này); - Báo cáo s d ng kinh phí c p t Qu (Ph l c II Quy ch này); - Báo cáo k t qu th c hi n s p x p lao ng theo quy nh. b) Trong th i h n 45 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c kinh phí, doanh nghi p ph i n p báo cáo quy t toán ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương (b n chính) và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a s li u báo cáo quy t toán; c) Ngu n kinh phí sau khi chi tr cho ngư i lao ng còn th a (n u có), doanh nghi p có trách nhi m hoàn tr v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương cùng v i vi c l p và g i báo cáo quy t toán kinh phí nêu trên. 2. i v i kho n kinh phí c p cho cơ quan b o hi m xã h i: trong th i gian 30 ngày, k t ngày nh n ư c kinh phí, cơ quan b o hi m xã h i ph i l p báo cáo s d ng kinh phí (theo Ph l c III Quy ch này) g i v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. M C 2. C P KINH PHÍ CHO CÁC CƠ S D Y NGH I V I LAO NG T I DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C TH C HI N S P X P, CHUY N IS H U i u 13. L p và thNm nh h sơ c p kinh phí 1. Các cơ s ào t o ngh cho ngư i lao ng dôi dư l p và g i ơn ngh thanh toán kinh phí ào t o (Ph l c IV Quy ch này), kèm theo các phi u h c ngh mi n phí (b n g c) và b n sao các quy t nh ngh vi c c a ngư i lao ng dôi dư h c ngh t i cơ s ào t o n S Lao ng – Thương binh và Xã h i và S Tài chính nơi cơ s d y ngh óng tr s .
 10. Cơ s ào t o ngh ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác trong ơn ngh thanh toán kinh phí ào t o. 2. S Lao ng – Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m thNm nh v s lao ng dôi dư th c t ào t o t i cơ s d y ngh , th i gian ào t o ngh (t i a không quá 6 tháng). 3. S Tài chính ch u trách nhi m thNm nh v m c chi ào t o th c t phát sinh. M c chi phí ào t o cho m t ngư i/tháng t i a không quá m c ti n lương t i thi u do Chính ph quy nh t i th i i m thNm nh. i u 14. Th t c xu t Qu 1. H sơ ngh c p kinh phí c a các cơ s ào t o ngh ư c g i v B Tài chính thNm nh và ra quy t nh xu t qu . 2. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ do cơ s d y ngh g i, B Tài chính ra quy t nh xu t qu g i Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương, cơ s d y ngh , S Lao ng – Thương binh và Xã h i, S Tài chính nơi cơ s d y ngh óng tr s , B Lao ng – Thương binh và Xã h i, Kho b c Nhà nư c. Trư ng h p h sơ chưa m b o các yêu c u theo quy nh, trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, B Tài chính thông báo b ng văn b n cho cơ s d y ngh , S Lao ng – Thương binh và Xã h i, S Tài chính bi t hoàn ch nh. 3. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, sau khi nh n ư c quy t nh xu t qu , Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương th c hi n c p kinh phí cho cơ s d y ngh . M C 3. B SUNG V N I U L C A T NG CÔNG TY U TƯ VÀ KINH DOANH V N NHÀ NƯ C THEO QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH i u 15. Trình t , th t c b sung v n cho T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c. 1. Căn c vào nhu c u và quy mô phát tri n kinh doanh, T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c xây d ng phương án b sung v n i u l và g i v B Tài chính thNm nh báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. Trình t , th t c xây d ng và phê duy t b sung v n i u l c a T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 132/2005/N - CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph và Ngh nh s 86/2006/N -CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 132/2005/N -CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 v th c hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà nư c. 2. Căn c vào Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh, b sung v n i u l , T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c th c hi n i u chuy n ngu n v n, h ch toán tăng v n ch s h u và gi m ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương tương ng.
 11. 3. T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m s d ng ngu n tăng v n i u l áp ng yêu c u kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. M C 4. U TƯ VÀO CÁC D ÁN QUAN TR NG THEO QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH i u 16. K ho ch v n u tư Hàng năm, căn c vào nhi m v k ho ch v u tư các d án quan tr ng, d án phát tri n h t ng ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan. 1. Rà soát k ho ch tri n khai và kh năng cân i ngu n v n c a các d án trong t ng giai o n. 2. T ng h p và xây d ng k ho ch ngu n v n u tư t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương báo cáo B Tài chính thNm nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t. K ho ch ngu n v n u tư, bao g m: a) K ho ch ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương; b) K ho ch i u hòa ngu n qu t i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m (n u thi u). i u 17. B o qu n c p phát v n Căn c vào nhi m v u tư và k ho ch ngu n v n u tư ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m b o m c p phát v n theo ti n tri n khai c a các d án thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c. Trình t , th t c c p phát v n u tư t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương ư c th c hi n theo các quy nh v c p phát và thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n. i u 18. Ki m tra, quy t toán v n u tư T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra tình hình th c hi n d án u tư và tình hình qu n lý, s d ng ngu n v n u tư theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư; k p th i phát hi n và x lý các vư ng m c ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. Ph n 5. I U HÒA QU i u 19. Nguyên t c i u hòa 1. Th tư ng Chính ph quy t nh i u hòa ngu n v n c a các Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m có s dư l n v Qu
 12. h tr s p x p doanh nghi p Trung ương b o m m c tiêu u tư các d án quan tr ng. 2. Vi c i u hòa Qu ph i b o m: a) Không gây nh hư ng n vi c th c hi n k ho ch s p x p chuy n i doanh nghi p t i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m ; b) Phù h p v i ti n tri n khai c a các d án quan tr ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 20. Trình t , th t c 1. B Tài chính căn c vào báo cáo s dư Qu hàng năm và nhu c u s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p t i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m ; k ho ch th c hi n các d án u tư quan tr ng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh i u chuy n ti n t các Qu h tr s p x p doanh nghi p t i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c; Công ty m v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. 2. Căn c vào quy t nh i u hòa qu c a Th tư ng Chính ph , trong ph m vi 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh, H i ng qu n tr , Ban i u hành các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m có trách nhi m chuy n ti n t Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn ho c T ng công ty nhà nư c, Công ty m v tài kho n c a Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v vi c ch m tri n khai Quy t nh i u hòa Qu c a Th tư ng Chính ph . Ph n 6. K TOÁN QU VÀ BÁO CÁO QUY T TOÁN i u 21. K toán Qu T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m m s k toán, h ch toán rõ ràng, y các kho n thu – chi phát sinh; t ch c vi c lưu tr h sơ, ch ng t theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Báo cáo Qu 1. Trong ph m vi 45 ngày sau khi k t thúc năm tài chính, T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c ph i g i báo cáo quy t toán Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương v B Tài chính. Báo cáo quy t toán Qu ph i ph n ánh y , trung th c s li u t i th i i m l p báo cáo; tình hình thu, chi và nh ng v n còn t n t i trong công tác qu n lý Qu kèm theo xác nh n s dư Qu c a Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i nơi Qu m tài kho n. 2. nh kỳ hàng quý T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph , B Tài chính v tình hình qu n lý, s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương.
 13. i u 23. Lưu h sơ ch ng t T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c có trách nhi m lưu tr s sách, ch ng t , tài li u có liên quan tr c ti p n ho t ng thu chi c a Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương theo quy nh hi n hành ph c v công tác ki m tra, giám sát c a các cơ quan liên quan. Ph n 7. T CH C TH C HI N i u 24. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan 1. Trách nhi m c a B Tài chính: a) Ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương theo quy nh c a pháp lu t; b) Ti p nh n, thNm nh và ra quy t nh xu t qu gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư (bao g m c kinh phí h tr ào t o l i) khi th c hi n s p x p các doanh nghi p thu c ph m vi, i tư ng h tr c a Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương; c) ThNm nh và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh vi c i u hòa, b sung v n i u l cho T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c, các d án u tư, các công trình quan tr ng t ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương. 2. Trách nhi m c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i: ph i h p v i T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c tri n khai th c hi n các quy nh t i i u 10 Ngh nh s 110/2007/N -CP c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c. 3. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i. a) ThNm nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s li u c a h sơ ngh h tr lao ng dôi dư; ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách i v i lao ng dôi dư t i các doanh nghi p th c hi n s p x p, chuy n i s h u theo úng quy nh c a pháp lu t; b) Ki m tra, giám sát và ôn c các doanh nghi p th c hi n báo cáo quy t toán kinh phí lao ng dôi dư và quy t toán ti n thu t c ph n hóa (k c các doanh nghi p ngu n, không ngh Qu h tr doanh nghi p Trung ương h tr ); phê duy t các báo cáo quy t toán trên và g i v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương úng th i h n quy nh; c) Ki m tra, giám sát, ôn c các Công ty nhà nư c c l p, Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c; T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công
 14. ty m thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý, n p y , k p th i ti n thu t ho t ng s p x p, chuy n i s h u v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương; d) Quy t toán Qu h tr s p x p doanh nghi p t i a phương thành l p theo Quy t nh s 174/2002/Q -TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph và th c hi n chuy n toàn b s ti n còn l i v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương trong th i h n 60 ngày, k t ngày Quy ch này có hi u l c thi hành. 4. Trách nhi m c a các doanh nghi p ư c c p kinh phí. Các doanh nghi p ư c h tr kinh phí gi i quy t ch cho ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a s li u khi xác nh ch chi tr cho ngư i lao ng theo quy nh hi n hành; có trách nhi m trích l p và s d ng qu d phòng tr c p m t vi c làm theo quy nh, quy t toán y ngu n thu t c ph n hóa, bán doanh nghi p ( i v i trư ng h p th c hi n hình th c c ph n hóa, bán doanh nghi p) chi tr tr c p cho ngư i lao ng dôi dư t i th i i m s p x p l i doanh nghi p; th c hi n chi tr kinh phí cho ngư i lao ng dôi dư, l p báo cáo quy t toán s d ng kinh phí; lưu tr s sách ch ng t y theo quy nh t i Quy ch này; ch u s ki m tra giám sát c a B Tài chính và T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c. 5. Trách nhi m c a ngư i lao ng dôi dư ư c tái tuy n d ng và ơn v tái tuy n d ng. Ngư i lao ng dôi dư theo quy nh t i kho n 4 i u 3 Ngh nh s 110/2007/N - CP ã nh n tr c p t Qu n u ư c tái tuy n d ng l i vào công ty nhà nư c, nông, lâm trư ng ã cho thôi vi c, ho c công ty nhà nư c, nông, lâm trư ng, cơ quan khác thu c khu v c nhà nư c, ho c ư c nông, lâm trư ng giao t, giao r ng thì ph i n p tr Qu toàn b ho c m t ph n s ti n tr c p ã nh n theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 110/2007/N -CP. ơn v tuy n d ng lao ng có trách nhi m thu h i s ti n tr c p mà ngư i lao ng hoàn tr và n p v tài kho n c a Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương ngay sau khi ký h p ng lao ng; ng th i, thông báo b ng văn b n cho T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c bi t thu h i. ơn v tuy n d ng và ngư i lao ng ư c tái tuy n d ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u làm trái quy nh t i i u này. i u 25. Trách nhi m c a T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c 1. Qu n lý và s d ng ngu n Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương theo quy nh t i Quy ch này. 2. Ki m tra, ôn c các doanh nghi p th c hi n s p x p n p ti n v Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương theo quy nh t i i u 4 Quy ch này. 3. Th c hi n c p kinh phí h tr các doanh nghi p, t ch c kinh t th c hi n s p x p (thu c ph m vi ư c Qu h tr ) gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư; h tr
 15. kinh phí cho các cơ s ào t o ngh cho ngư i lao ng dôi dư theo quy t nh c a B Tài chính. 4. Theo dõi vi c ch p hành chính sách, ch gi i quy t lao ng dôi dư t i các ơn v ư c Qu h tr kinh phí theo quy nh t i Quy ch này. 5. Ch u s ki m tra, giám sát, i u hoà Qu c a Th tư ng Chính ph và B Tài chính. 6. Xây d ng k ho ch thu, chi Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương hàng năm báo cáo B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Tên công ty: B NG KÊ NGƯ I LAO NG Ã NH N TR C P T ngày …. tháng …. năm 200 …. n ngày ….. tháng ….. năm 200 …… ơn v tính: ng Tháng Lao năm sinh ng i Lao i h p tư ng ng T ng ã tư ng Lao ng 03 h p Lao s nh n 03 ng 12 ch c ng ng ti n phi u H và ch c ngh tháng Ký STT danh không nông tr h c tên danh hưu n tên Nam N ngh xác lâm c p ngh b trư c 36 hưu nh trư ng ã mi n thôi tu i tháng trư c th i nh n phí vi c b tu i h n m t vi c
 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T ng c ng Ghi chú: C t 5, 6, 7, 8, 9, 10: ngư i lao ng thu c i tư ng c t nào thì ánh d u x vào c t ó. C t 10: i tư ng lao ng c a nông lâm trư ng ch m d t quan h lao ng theo quy nh t i i u 42 B lu t Lao ng …., ngày … tháng … năm …., ngày … tháng … năm …., ngày … tháng … năm 200… 200… 200… TH M NNH C A CƠ Ý KI N C A T NG GIÁM C CÔNG TY QUAN PHÊ DUY T CÔNG TY (Ký, ghi rõ h tên và óng PHƯƠNG ÁN S P X P ( i v i ơn v thu c t ng d u) LAO NG công ty) PH L C II (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Tên công ty: BÁO CÁO S D NG KINH PHÍ Ư C C P T QU T ngày …. tháng …. năm 200 …. n ngày ….. tháng ….. năm 200 …… TT N i dung h tr t S lao ng Kinh phí Th c t chi Chênh Lý do Qu nh n tr ã nh n t tr ( ng) l ch c p (ngư i) Qu ( ng) ( ng) 1 Ph n kinh phí thu c trách nhi m c a Qu
 17. 1.1 Kinh phí chi tr cho ngư i lao ng ngh hưu trư c tu i: Trong ó i tư ng ngh theo Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP 1.2 Kinh phí chi tr cho ngư i lao ng th c hi n h p ng lao ng không xác nh th i h n b m t vi c: Trong ó i tư ng ngh theo Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP 1.3 Kinh phí chi tr tr c p cho ngư i lao ng th c hi n h p ng lao ng có th i h n t 12 tháng n 36 b m t vi c 2 H tr ph n kinh phí còn thi u thu c trách nhi m chi tr tr c p c a công ty Bao g m c kinh phí h tr ngư i lao ng c a nông lâm trư ng ch m d t quan h lao ng theo quy nh t i i u 42 B Lu t Lao ng (n u có) T ng c ng …., ngày … tháng … năm …., ngày … tháng … năm …., ngày … tháng … năm 200… 200… 200… TH M NNH C A CƠ Ý KI N C A T NG GIÁM C CÔNG TY QUAN PHÊ DUY T CÔNG TY (Ký, ghi rõ h tên và óng PHƯƠNG ÁN S P X P ( i v i ơn v thu c t ng d u) LAO NG công ty) PH L C III
 18. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Tên cơ quan BHXH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : ….. ...., ngày …. tháng … năm ….. BÁO CÁO K t qu s d ng kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương B o hi m xã h i t nh/thành ph …. thông báo k t qu s d ng kinh phí t Qu h tr s p x p doanh nghi p trung ương gi i quy t ch cho ngư i lao ng tu i ngh hưu theo quy nh hi n hành nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i t i a là 06 tháng như sau: 1. S kinh phí ã nh n t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương: … ng 2. Th i i m nh n ti n: ngày … tháng …. năm 200…. 3. Theo Quy t nh s … c a B trư ng B Tài chính. 4. ã s d ng gi i quy t ch cho …. ngư i lao ng dôi dư theo úng danh sách ngư i lao ng tu i ngh hưu theo quy nh hi n hành nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i t i a là 06 tháng trong h sơ c a doanh nghi p (danh sách kèm theo). 5. Các gi i trình khác (n u có). GIÁM C B O HI M XÃ H I T NH/THÀNH PH … (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C IV (Ban hành kèm theo Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Tên cơ s d y ngh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S tài kho n: --------------
 19. Ngân hàng: S : ….. ...., ngày …. tháng … năm ….. ƠN NGHN THANH TOÁN KINH PHÍ ÀO T O Kính g i: Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương Cơ s d y ngh … ngh Qu h tr s p x p doanh nghi p trung ương do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c thanh toán kinh phí ào t o l i ngh mi n phí cho ngư i lao ng dôi dư t i các công ty s p x p l i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, c th như sau: STT H tên h c Công ty Ngh ào Th i gian Giá ào Thành viên t ol i ào t o t o/1 tháng ti n 1 2 3 4 5 6 7 1 … T ng c ng Hư ng d n: C t 7 = c t 5 x c t 6 Ý KI N TH M NNH C A GIÁM C CƠ S D Y NGH S LAO NG – THƯƠNG BINH (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) VÀ XÃ H I Ý KI N TH M NNH C A S TÀI CHÍNH
Đồng bộ tài khoản