Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế công khai tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT

 1. B THÔNG TIN VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUY N THÔNG NAM ----------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1130/Q -BTTTT Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH C A QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 191/2004/Q -TTg ngày 08/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i các c p ngân sách nhà nư c, các ơn v d toán ngân sách, các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n g c t các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 c a B Tài chính hư ng d n công khai tài chính i v i các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 67/2006/TT-BTC ngày 18/7/2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n ch qu n lý tài chính c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Xét ngh c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam t i Công văn s 199/VTF- TCKT ngày 06/7/2009 v vi c xu t quy ch công khai tài chính c a Qu ; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch công khai tài chính c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam, bao g m các n i dung sau: 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam. 2. K ho ch ho t ng óng góp và nh n tài tr c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam (g m thu óng góp c a các doanh nghi p vi n thông, kinh phí ngân sách nhà nư c c p và các kho n huy ng tài tr trong và ngoài nư c). 3. K ho ch h tr và cho vay duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích.
 2. 4. K t qu huy ng và h tr tài chính, cho vay duy trì, phát tri n cung c p d ch v vi n thông công ích. Ngoài các n i dung công khai tài chính theo quy nh t i Quy ch này, i v i các ho t ng tài chính khác, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam th c hi n công khai theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch – Tài chính; H i ng qu n lý, Ban Ki m soát, Giám c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Giám c Trung tâm Thông tin và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m tri n khai, thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - Trung tâm Thông tin; - Các S TTTT; Tr n c Lai - Các Doanh nghi p vi n thông; - Lưu: VT, KHTC. QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH C A QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Ph n 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh vi c công khai tài chính i v i Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam (sau ây g i t t là Qu ). i u 2. M c ích công khai tài chính 1. Giúp các cơ quan qu n lý Nhà nư c, doanh nghi p vi n thông, các t ch c và cá nhân ư c hư ng chính sách d ch v vi n thông công ích c a Nhà nư c th c hi n quy n ki m tra, giám sát quá trình qu n lý và s d ng v n, tài s n Nhà nư c.
 3. 2. Huy ng, qu n lý và s d ng các kho n óng góp c a doanh nghi p vi n thông theo úng các quy nh c a pháp lu t. 3. Phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m ch qu n lý tài chính. 4. B o m s d ng có hi u qu ngu n óng góp c a các doanh nghi p vi n thông, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. i u 3. Nguyên t c công khai tài chính Cung c p y , k p th i, chính xác các thông tin tài chính ph i công khai theo các hình th c phù h p v i t ng i tư ng cung c p và ti p nh n thông tin theo quy nh t i Quy ch này. i u 4. Trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin Giám c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin công khai tài chính theo quy nh t i Quy ch này. Ph n 2. QUY NNH C TH i u 5. N i dung công khai tài chính 1. Các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam. 2. K ho ch huy ng óng góp và nh n tài tr c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam (g m thu óng góp c a các doanh nghi p vi n thông, kinh phí ngân sách nhà nư c c p và các kho n huy ng tài tr trong và ngoài nư c). 3. K ho ch h tr và cho vay duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích. 4. K t qu huy ng và h tr tài chính, cho vay duy trì, phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích. a) Các kho n óng góp th c t hàng năm c a các doanh nghi p vi n thông vào Qu (s li u thu n p theo quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t). b) Các kho n h tr th c t theo quy t toán ư c duy t v kinh phí h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích. c) Kinh phí ã th c hi n c p, cho vay ưu ãi i v i các doanh nghi p vi n thông th c hi n u tư xây d ng m i, nâng c p, m r ng h t ng vi n thông và các cơ s v t ch t ph c v cung c p d ch v vi n thông công ích. d) Kinh phí th c hi n các chương trình, d án khác v cung c p d ch v vi n thông công ích ư c c p có thNm quy n giao.
 4. e) Các kho n vi n tr , tài tr , óng góp th c t trong năm c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c (n u không trái v i cam k t c a các cá nhân, t ch c t nguy n óng góp). f) Kinh phí h tr cung c p d ch v vi n thông công ích trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Ngoài các n i dung công khai tài chính theo quy nh t i i u này, i v i các ho t ng tài chính khác c a Qu , Qu th c hi n công khai theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 6. Các m u bi u công khai tài chính N i dung công khai tài chính t i i u 5 Quy ch này (tr m c 1) ư c công khai trên các m u bi u sau: Bi u 01/CKTC: Kinh phí óng góp c a các doanh nghi p vi n thông vào Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Bi u 02/CKTC: Kinh phí h tr duy trì và phát tri n cung ng d ch v vi n thông công ích; Bi u 03/CKTC: Các d án u tư xây d ng vay v n ưu ãi t Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Bi u 04/CKTC: V n i u l c a Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Bi u 05/CKTC: Các kho n tài tr , vi n tr , óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c vào Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; Bi u 06/CKTC: K ho ch h tr cung ng d ch v vi n thông công ích t i t nh (thành ph ); Bi u 07/CKTC: K t qu th c hi n h tr cung ng d ch v vi n thông công ích t i t nh (thành ph ). i u 7. Th m quy n công khai tài chính Giám c Qu ch u trách nhi m cung c p s li u và ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c th c hi n công tác công khai tài chính theo quy nh c a Quy ch này. i u 8. Hình th c và th i i m công khai 1. Hình th c công khai a) Các văn b n quy ph m pháp lu t v ho t ng c a Qu ư c quy nh t i m c 1, i u 5 c a Quy ch này ư c th c hi n công khai theo quy nh c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t và ư c ăng trên trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông.
 5. b) Các n i dung quy nh t i m c 2, 3, 4 i u 5 c a Quy ch này, ư c th c hi n theo các hình th c sau: - Công b trên trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông, Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam; - G i chính th c b ng văn b n cho các Cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh hi n hành; - Công b công khai trong h i ngh cán b , công ch c, viên ch c c a Qu . 2. Th i i m công khai a) Các n i dung quy nh t i m c 1, i u 5 c a Quy ch này, th i i m công khai ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b) Các n i dung quy nh t i m c 2, 3, i u 5 c a Quy ch này, th i i m công khai ch m nh t là 30 ngày, k t ngày các k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Các n i dung quy nh t i m c 4, i u 5 c a Quy ch này, th i i m công khai ch m nh t là 30 ngày, k t ngày ư c B Thông tin và Truy n thông phê duy t quy t toán. i u 9. Công khai trên trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông 1. Trang tin i n t c a B Thông tin và Truy n thông ư c m chuyên m c “Chính sách v d ch v vi n thông công ích” công khai tài chính theo Quy ch này. 2. Giám c Trung tâm Thông tin ch trì ph i h p v i V K ho ch – Tài chính và Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam t ch c chuyên m c “Chính sách v d ch v vi n thông công ích” m b o thu n ti n cho vi c công khai tài chính và tra c u thông tin theo Quy ch này. Ph n 3. CH BÁO CÁO, KI M TRA, GIÁM SÁT i u 10. Các cơ quan th c hi n vi c ki m tra, giám sát 1. B Thông tin và Truy n thông. 2. Các Cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan theo ch c năng và nhi m v ư c quy nh c a c p có thNm quy n. i u 11. Trách nhi m c a Qu và các cơ quan có liên quan 1. Giám c Qu có trách nhi m báo cáo, gi i trình chính th c b ng văn b n y , chính xác, k p th i các thông tin, s li u ph i công khai g i Ban Ki m soát Qu . Ban Ki m soát Qu ki m tra và báo cáo H i ng Qu n lý Qu trư c khi công khai theo quy nh t i Quy ch này.
 6. 2. Khi có yêu c u c a các Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, các doanh nghi p vi n thông và các ơn v có liên quan n các thông tin, s li u ã công khai c a Qu có trách nhi m báo cáo, gi i trình chính th c b ng văn b n và ph i ch u trách nhi m v nh ng thông tin báo cáo, gi i trình ó. Trư ng h p các Cơ quan không th c hi n vi c ki m tra, giám sát tr c ti p mà g i văn b n yêu c u Qu và các cơ quan liên quan báo cáo, gi i trình chính th c b ng văn b n v các thông tin và s li u ã công khai, trong ph m vi 15 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u, Giám c Qu ph i tr l i b ng văn b n n các cơ quan có yêu c u. Văn b n tr l i c a Qu ph i ư c công khai cùng v i nh ng n i dung công khai tài chính khác. Ph n 4. T CH C TH C HI N i u 12. T ch c th c hi n 1. H i ng qu n lý, Trư ng Ban Ki m soát, Giám c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam, Giám c Trung tâm Thông tin và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n quy nh t i Quy ch này. 2. Giám c Qu D ch v vi n thông công ích Vi t Nam hoàn thành th c hi n công khai tài chính các năm 2005, 2006, 2007 trong Quý IV năm 2009./. BI U 01/CKTC Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ------------- Hà N i, ngày tháng năm 200... KINH PHÍ ÓNG GÓP C A CÁC DOANH NGHI P VI N THÔNG VÀO QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM NĂM..... STT Tên doanh nghi p vi n K ho ch ( ng) Th c hi n ( ng) thông 1 2 3
 7. 4 5 6 7 8 T ng s GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) BI U 02/CKTC Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ------------- Hà N i, ngày tháng năm 200... KINH PHÍ H TR DUY TRÌ VÀ PHÁT TRI N CUNG NG DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM NĂM …. STT Tên doanh nghi p ư c h K ho ch ( ng) Th c hi n ( ng) tr 1 2 3 4 5 6 7 8
 8. T ng s GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) BI U 03/CKTC Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ---------- Hà N i, ngày tháng năm 200... CÁC D ÁN U TƯ VAY V N ƯU ÃI C A QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM NĂM …. STT Doanh nghi p, tên d án và K ho ch ( ng) Th c hi n ( ng) a i m u tư 1 2 3 ... T ng s GIÁM C
 9. (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) BI U 04/CKTC Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ------------- Hà N i, ngày tháng năm 200... V N I U L C A QU DNCH V VI N THÔNG, CÔNG ÍCH VI T NAM n ngày ….tháng …. Năm ….. Ch tiêu V n i u l ( ng) Th i i m tăng v n S lũy k n 31/12/200.. - Ngu n Ngân sách c p - Ngu n khác S phát sinh trong năm - Ngu n Ngân sách c p - Ngu n khác GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) BI U 05/CKTC
 10. Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ------------- Hà N i, ngày tháng năm 200... CÁC KHO N TÀI TR , VI N TR , ÓNG GÓP C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯ C VÀO QU DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH VI T NAM NĂM 200… STT Tên t ch c và cá Tên D án, n i S ti n theo d S ti n th c t nhân dung tài tr án ( ng) th c hi n ( ng) 1 2 3 GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) BI U 06/CKTC Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
 11. THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ------------- Hà N i, ngày tháng năm 200... K HO CH H TR CUNG NG DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH NĂM … T i t nh (thành ph )…. STT Tên doanh Phát tri n thuê bao Phát tri n thuê bao Phát tri n và duy trì nghi p ư c h i n tho i cá nhân, Internet cá nhân, h các i m truy nh p tr h gia ình gia ình vi n thông công c ng (bao g m c i n tho i, Internet) S Kinh phí S Kinh phí S Kinh phí lư ng ( ng) lư ng ( ng) lư ng ( ng) thuê bao thuê bao i m A 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 T ng s GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) BI U 07/CKTC Ban hành kèm Quy t nh s 1130/Q -BTTTT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM QU DNCH V VI N THÔNG c l p – T do – H nh phúc
 12. CÔNG ÍCH VI T NAM ------------------- ------------- Hà N i, ngày tháng năm 200... K T QU TH C HI N H TR CUNG NG DNCH V VI N THÔNG CÔNG ÍCH NĂM … T i t nh (thành ph )…. STT Tên doanh Phát tri n thuê bao Phát tri n thuê bao Phát tri n và duy trì nghi p ư c h i n tho i cá nhân, Internet cá nhân, h các i m truy nh p tr h gia ình gia ình vi n thông công c ng (bao g m c i n tho i, Internet) S Kinh phí S Kinh phí S Kinh phí lư ng ( ng) lư ng ( ng) lư ng ( ng) thuê bao thuê bao ( i m) A 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 T ng s GIÁM C (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản