Quyết định số 1137/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1137/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1137/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1137/2006/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1137/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 104/TTr-CP ngày 12/9/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 30 công dân hi n đang cư trú t i Vi t Nam có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 1137/2006/QĐ-CTN ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a ch t ch nư c) 1. Lương C m Đư ng, sinh ngày 03/11/1986 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 723 H ng Bàng, phư ng 6, qu n 6, TP. H Chí Minh. 2. H Thanh Liên, sinh ngày 18/3/1990 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: 473 Tr nh Đình Tr ng, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 3. Tr n S t Mu i, sinh ngày 22/01/1967 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: 35/11/36 Tr n Đình Xu, phư ng C u Kho, qu n 1, TP. H Chí Minh.
  2. 4. H Thành Đông, sinh ngày 03/10/1984 t i Đ ng Nai; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 473 Tr nh Đình Tr ng, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 5. Lý Nguyên C m, sinh ngày 26/12/1983 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Hi n trú t i: 1170/61/2 đư ng 3 tháng 2, phư ng 12, qu n 11, TP. H Chí Minh. 6. Vòng M Phương, sinh ngày 17/10/1987 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: 31M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 7. Lâm A L c, sinh ngày 04/9/1977 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 241E Lò Siêu, phư ng 11, qu n 11, TP. H Chí Minh. 8. Vòng Say Ph ng, sinh ngày 08/4/1984 t i Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: 31M L c Long Quân, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 9. Tô Di u Minh, sinh ngày 18/8/1990 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 194/14 Tu Tĩnh, phư ng 12, qu n 11, TP. H Chí Minh. 10. Lý Phương Bình, sinh ngày 29/7/1985 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Hi n trú t i: 1170/61/2 đư ng 3 tháng 2, phư ng 12, qu n 1, TP. H Chí Minh. 11. Lương Kim Ng c, sinh ngày 01/4/1989 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Hi n trú t i: 330 lô F, chung cư Nguy n Trãi, phư ng 8, qu n 5, TP. H Chí Minh. 12. Dương M Linh, sinh ngày 22/4/1979 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Hi n trú t i: 95/91/35 khu ph 7, An L c A, qu n Bình Tân, TP. H Chí Minh. 13. Dương Tư ng Minh, sinh ngày 11/5/1976 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 95/91/35 khu ph 7, An L c A, qu n Bình Tân, TP. H Chí Minh. 14. Lim Tu n Anh, sinh ngày 12/11/1989 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 336 Hùng Vương, phư ng 15, qu n 5, TP. H Chí Minh. 15. H Thanh Đ c, sinh ngày 06/12/1986 t i Đ ng Nai; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 473 Tr nh Đình Tr ng, phư ng Phú Trung, qu n Tân Phú, TP. H Chí Minh. 16. Koong Khánh Nam, sinh ngày 27/6/1977 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 283/10 Hàn H i Nguyên, phư ng 2, qu n 11, TP. H Chí Minh. 17. Lý Thanh Cao, sinh ngày 27/10/1982 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: 1170/61/2 đư ng 3 tháng 2, phư ng 12, qu n 11, TP. H Chí Minh. 18. H Minh H ng, sinh ngày 02/11/1969 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: n . Hi n trú t i: 203/18A2 L c Long Quân, phư ng 3, qu n 11, TP. H Chí Minh. 19. Vòng V nh Phát, sinh ngày 24/9/1983 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: nam.
  3. Hi n trú t i: s 3 ph 5, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 20. Vòng Vĩnh Xư ng, sinh ngày 14/6/1987 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: nam. Hi n trú t i: s 3 ph 5, p 3, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 21. Chương M V n, sinh ngày 19/8/1985 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 71 ph 1, p 4, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 22. Tr n Sy Múi, sinh ngày 13/3/1973 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 13 ph 3, p 2, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 23. Sú S p Múi, sinh ngày 05/7/1973 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 79A ph 2, p 4, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 24. L u Thúy Thúy, sinh ngày 20/9/1993 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 79A ph 2, p 4, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 25. L u C nh Đ c, sinh ngày 25/9/1997 t i TP. H Chí Minh; gi i tính: nam. Hi n trú t i: s 79A ph 2, p 4, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 26. S m Sám Múi, sinh ngày 17/10/1955 t i t nh Bình Thu n, gi i tính: n . Hi n trú t i: s 7 ph 3, p 2, xã Phú Vinh, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 27. Sú A Kíu, sinh ngày 14/3/1970 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 21 ph 5, p 2, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 28. Dương Đư ng Loan, sinh ngày 10/8/1988 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: n . Hi n trú t i: s 21 ph 5, p 2, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 29. Dương Đư ng Trung, sinh ngày 10/8/1988 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: nam. Hi n trú t i: s 21 ph 5, p 2, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. 30. Dương Đư ng Quy n, sinh ngày 29/01/1991 t i t nh Đ ng Nai; gi i tính: nam. Hi n trú t i: s 21 ph 5, p 2, xã Phú L i, huy n Đ nh Quán, t nh Đ ng Nai. (Công báo s 03+04 ngày 03/11/2006)
Đồng bộ tài khoản