Quyết định số 1137/QĐ-BNV

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1137/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1137/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1137/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1137/Q -BNV Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B N I V BAN HÀNH VÀ LIÊN TNCH BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03/06/2008; Căn c Ngh inh s 24/2009/N -CP ngày 05/3/2009 c a Chính ph Quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này: 1. Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B N i v ban hành theo thNm quy n ã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c I kèm theo); 2. Danh m c Thông tư liên t ch do B N i v ch trì so n th o ban hành ã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c II kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Cán B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, ơn v thu c B N i v có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -VPCP; VP Qu c h i; VP Ch t ch nư c; -VPTW và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Ki m toán Nhà nu c; - HDND, UBND, S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Văn T t Thu - Tòa án NDTC, Vi n Ki m sát NDTC; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - Các t ch c, ơn v thu c B ; - C c Ki m tra VBQPPL ( B TP); Công báo; - Website Chính ph ; Website BNV; - Lưu VT, PC. DANH M C I VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B N I V BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1137/Q -BNV ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B N i v ) Ngày, Hình Cơ quan S , ký hi u văn tháng, TT th c văn Tên văn b n ban hành b n năm ban b n hành Quy t nh s 58- Q /TCCP ngày 17/3/1995 c a Ban T ch c – Cán b Quy t Chính ph ban hành Danh 1 BTCCBCP 58-Q /TCCP 17/3/1995 nh m c 1 các cơ quan thu c di n n p lưu h sơ, tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia. Ban hành K ho ch ào Quy t t o, b i dư ng gi ng viên 28/2003/Q - 2 B N iv 11/6/2003 nh qu n lý nhà nư c giai o n BNV 2003-2005. Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan 25/2004/TT- 3 Thông tư B N iv 19/4/2004 chuyên môn giúp UBND BNV qu n lý nhà nư c v công tác tôn giáo a phương. Ban hành K ho ch ào Quy t t o, b i dư ng v qu n lý 112/2005/Q - 4 B N iv công ngh thông tin cho 01/11/2005 nh BNV cán b lãnh o thông tin và công ngh thông tin giai
  3. o n 2006-2008. Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c Văn thư, Lưu tr B , 21/2005/TT- 5 Thông tư B N iv 01/02/2005 cơ quan ngang B , cơ quan BNV thu c Chính ph , y ban nhân dân. Hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 115/2003/N -CP, Ngh nh s 116/2003/N -CP và Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph 74/2005/TT- 6 Thông tư B N iv v ch công ch c d b ; 26/7/2005 BNV v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a nhà nư c; v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c. DANH M C II THÔNG TIN LIÊN TNCH DO B N I V CH TRÌ SO N TH O BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1137/Q -BNV ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B N iv ) Ngày, Hình th c Cơ quan ban S , ký hi u văn tháng, TT Tên văn b n văn b n hành b n năm ban hành -B N iv ; Hư ng d n s a i, b Thông tư sung chính sách, i 60/2003/TTLT- 1 25/9/2003 liên t ch - B Tài tư ng tinh gi n biên ch . BNV-BTC chính; Hư ng d n th c hi n i u ch nh lương, tr c p và -B N iv ; sinh ho t phí i v i i Thông tư 03/2003/TTLT- 2 tư ng hư ng lương, ph 17/2/2003 liên t ch - B Tài BNV-BTC c p, tr c p và sinh ho t chính; phí thu c ngân sách nhà nư c.
  4. Hư ng d n th c hi n i u ch nh m c tr c p hàng tháng t ngày 01/10/2006 -B N iv ; i v i cán b xã ã ngh Thông tư 01/2006/TTLT- 3 vi c theo Quy t nh s 15/9/2006 liên t ch - B Tài BNV-BTC 1130-CP ngày 20/6/1975 chính; c a H CP, Quy t nh s 111-H BT ngày 13/10/1981 c a H BT. Hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u chung t ngày 01/10/2006 i v i -B N iv ; cán b , công ch c, viên Thông tư 02/2006/TTLT- 4 ch c trong các cơ quan 15/9/2006 liên t ch - B Tài BNV-BTC nhà nư c, ơn v s chính; nghi p c a nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i. Hư ng d n th c hi n m c lương t i thi u chung t -B N iv ; ngày 01/01/2008 i v i Thông tư cán b , công ch c trong 05/2007/TTLT- 5 10/12/2007 liên t ch - B Tài các cơ quan nhà nư c, t BNV-BTC chính; ch c chính tr - xã h i và viên ch c trong các ơn v s nghi p. Hư ng d n th c hi n i u ch nh m c tr c p hàng tháng t ngày 01/10/2006 -B N iv ; i v i cán b xã ã ngh Thông tư vi c theo Quy t nh s 06/2007/TTLT- 6 28/12/2007 liên t ch - B Tài 130-CP ngày 20/6/1975 BNV-BTC chính; c a H i ng Chính ph , Quy t nh s 111-H BT ngày 13/10/1981 c a H i ng B trư ng.
Đồng bộ tài khoản