Quyết định số 114/1999/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 10 tcn 383-99 đến 10 TCN 385-99 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 114/1999/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 10 tcn 383-99 đến 10 TCN 385-99 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 114/1999/qđ-bnn-khcn về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 10 tcn 383-99 đến 10 tcn 385-99 do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 114/1999/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 10 tcn 383-99 đến 10 TCN 385-99 do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 114/1999/QĐ-BNN-KHCN Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 1999 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH 10 TCN 383-99 Đ N 10 TCN 385-99 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng , nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Căn c Ngh đ nh 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá Xét đ ngh c a ông V trư ng V Khoa h c công ngh - CLSP QUY T Đ NH: Đi u 1 : Nay ban hành tiêu chu n ngành sau: 10 TCN 383 - 99 : Quy trình s n xu t h t gi ng dâu lai F1 10 TCN 384 - 99 : Quy trình b o qu n t p đoàn gi ng T m đa h 10 TCN 385 - 99 : Quy trình b o qu n gi ng T m lư ng h và T m đ c h Đi u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký Đi u 3 : Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh - CLSP, Lãnh đ o các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Ngô Th Dân TIÊU CHU N QUY TRÌNH S N XU T H T GI NG DÂU LAI F1 ( Yêu c u k thu t ) 10TCN 383 - 99 ( Ban hành kèm theo quy t đ nh s 114/ 1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 4 tháng 8 năm 1999) 1. Ph m vi áp d ng: Quy trình này đưa ra m t s quy đ nh chung cho vi c ti n hành t ch c s n xu t h t gi ng dâu lai F1 các cơ s nhân gi ng 2. N i dung và các bư c ti n hành : 2.1. Tr ng và chăm sóc vư n dâu b m : 2.2.1. Đ t đ tr ng dâu b , m ph i là lo i đ t cát pha ho c đ t th t nh , đ t cao, thoát nư c. 2.1.2. Vư n dâu b , m ph i cách xa các ru ng dâu s n xu t khác t i thi u là 1500m . 2.1.3. M t đ tr ng là 2,0m x 0,5m. Sau khi đ nh hình m i h ch đ m t cây dâu.
 2. 2.1.4. Hàng dâu tr ng theo hư ng đông tây. 2.1.5. Trong ru ng dâu c cách m t hàng thì tr ng m t hàng có xen cây dâu b theo t l gi a cây dâu b và cây dâu m 1:1 2.1.6. Gi a các hàng xen đ m b o cho cây dâu b phân b so le 2.1.7. Đ n t o hình theo ki u trung bình. Đ cao thân chính c a cây dâu b và cây dâu m tuỳ thu c vào chi u cao c a cây dâu th i kỳ cu i năm. 2.1.8. Sau khi đ n t a đ nh cành đ m i cây có t 4-5 cành chính. 2.1.9. Hàng năm đ n cành c p 1 cách thân chính 0,5 - 1cm vào sau khi thu qu . 2.1.10. Tháng 7-8 ph t ng n cành 30cm đ cành nhánh ra hoa qu . 2.1.11. Bón phân h u cơ hàng năm , đ m b o t i thi u 25T/ha. Phân vô cơ bón theo t l NPK : 5.3.4. 2.1.12. Phòng tr sâu b nh : Theo hư ng d n c a b o v th c v t. 2.1.13. Khi th i gian ra hoa gi a gi ng b và gi ng m không tương đ ng nhau thì có th ch nh b ng bi n pháp : - Bón phân và tư i nư c - Đ n, hái lá, gum cây 2.2. Thu ho ch qu và h t: 2.2.1. Khi qu dâu đã chín có màu tím thì ph i thu ho ch k p th i . 2.2.2. Sau khi đã thu qu ph i xát b ngay ph n th t qu đ l y h t. 2.2.3. Nh ng qu chưa đ đ chín sinh lý l n trong nh ng qu đã thu thì c n b o qu n 1-2 ngày nơi mát sau đó m i xát l y h t . 2.2.4. H t dâu c n ph i phơi ch mát và có gió, tuy t đ i không phơi ngoài n ng. 2.2.5. H t dâu đ m b o đã khô khi tr ng lư ng trư c khi phơi và sau khi phơi chênh l ch không quá 2-3% . 2.3. Ki m tra ch t lư ng h t . 2.3.1. Phương pháp c m quan: H t t t là h t m y, màu vàng tươi mùi thơm đ c trưng c a gi ng, t p ch t ít. 2.3.2. Xác đ nh hàm lư ng nư c c a h t: S y khô h t đ xác đ nh hàm lư ng nư c, quy đ nh hàm lư ng nư c trong h t t 4-6% là đ t tiêu chu n. 2.3.3. Ki m tra đ thu n cơ gi i: Cân m t lư ng h t đã khô, sau đó nh t b nh ng ph n th t, v qu , t p ch t khác r i cân l i h t. Tr ng lư ng h t thu n Đ thu n % = ------------------------------------- x 100 Tr ng lư ng h t đi u tra 2.3.4. Xác đ nh t l n y m m: L y 100 h t ngâm nư c trong th i gian 2 gi , sau đó đ nơi có 0 nhi t đ 28-32 C, đ m b o đ m đ , sau 3 ngày đi u tra t l n y m m. 2.3.5. Xác đ nh tr ng lư ng 100 h t: Tuỳ theo s lư ng h t dâu nhi u hay ít mà l y m u đ xác đ nh tr ng lư ng bình quân 100 h t 2.4. B o qu n h t dâu: 2.4.1. H t dâu sau khi đã khô, t t nh t ti n hành gieo ngay, n u chưa s d ng thì b o qu n theo 2 phương pháp: + phương pháp b o qu n l nh: H t dâu đ ng trong túi kín, không th m nư c đ trong kho l nh 3- 0 5C. + Phương pháp b o qu n khô: H t dâu b trong túi v i và đ t trong bình kín, dư i có l p vôi c c. T l lư ng h t dâu và vôi c c là: 2/1 ho c 1/1. 2
 3. 2.4.2. Th i gian b o qu n không quá 1 năm. 2.5. V n chuy n: 2.5.1. Khi v n chuy n h t đi xa v i kh i lư ng l n thì c n ph i đóng vào nhi u túi, m i túi ch a 4- 5kg. các túi nh này đư c đ trong h p c ng. 2.5.2. V n chuy n h t vào lúc th i ti t mát, không đ h t ư t. 2.5.3. H t dâu chuy n đ n cơ s chưa s d ng thì ph i cho vào b o qu n theo quy trình trên. TIÊU CHU N QUY TRÌNH B O QU N T P ĐOÀN GI NG T M ĐA H (Yêu c u k thu t) 10TCN 384 - 99 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 114/1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 4 tháng 8 năm 1999) 1. Ph m vi áp d ng: Quy trình này áp d ng đ b o qu n t p đoàn gi ng t m đa h t i các cơ s nuôi gi gi ng. 2. N i dung phương pháp b o qu n: 2.1. V t tư và trang thi t b c n thi t: 2.1.1. Nhà nuôi t m, nhà đ dâu, nhà đ né , nhà nhân gi ng, nhà b o qu n tr ng, kho l nh. Ph i có lư i ch ng chu t nh ng và các thiên đ ch h i khác 2.1.2. Ph i có đ d ng c , v t tư cho nuôi t m và nhân gi ng: nong, nia, đũi, né, dao, th t , ph u cho ngài đ tr ng, gi y crap, h p b t ngài. 2.1.3. Kính hi n vi có đ phóng đ i 600 l n. 2.1.4. Nhà và d ng c nuôi t m ph i x lý xát trùng tri t đ . 2.1.5. Lá dâu ph i đ m b o ch t lư ng và không nhi m đ c t . 2.1.6. Clorua vôi, Foocmol, axít HCL 2.2. Phương pháp b o qu n: 2.2.1. B o qu n tr ng gi ng: - Tr ng chưa băng ho c tr ng d phòng thì sau khi đ 26 gi nhi t đ 25-27C, m đ 80-85% 0 thì đưa vào hãm l nh nhi t đ 3-5 C. 0 - Tr ng trư c khi hãm l nh ho c sau khi xu t ra kh i kho l nh ph i b o qu n nhi t đ 15-20 C ít nh t 2 gi . - Th i gian hãm l nh không quá 20 ngày. - M i l a băng, m i gi ng c n ít nh t 24 tr ng đ t tiêu chu n cho nhân gi ng. - Sau m i l a băng ph i có đ tr ng d phòng cho t t c các gi ng. 2.2.2. p tr ng: 0 - Tr ng t m đư c p đi u ki n thoáng mát, nhi t đ 25-27 C , m đ 80-90%. - Khi tr ng chuy n màu xanh ( ghim ) ph i gói tr ng đ hãm t i 1 ngày trư c khi băng. Tr ng đư c l y t 24 theo phương pháp c t 1/4 tr ng 2.2.3. Nuôi t m: - T m nuôi theo mô, m i gi ng nuôi 3 mô, đ riêng t ng gi ng theo nong hay theo đũi. - Khi t m ng b t t m ng mu n, t m còi k , t m b nh đ chi u kính ki m tra b nh. - T m l n m i gi ng nuôi 3 mô, m i mô nuôi riêng m t nong 300 con. T m đư c đ m sau b a dâu th 2 c a tu i 4 theo phương pháp l y ng u nhiên, có bi u theo dõi riêng t ng nong ( ph l c 1 ). 3
 4. - Vào ngày th 3 c a tu i 5 ph i ch n t m đúng d ng, lo i b t m l n cơ gi i, tuy t đ i tránh đ l n gi ng. - Nhi t đ nuôi t m ( ph l c 1 ) - Khi t m ng d y ph i sát trùng mình t m b ng vôi b t hay thu c sát trùng trư c khi cho t m ăn 30 phút. - Khi t m chín lên né riêng theo t ng mô, tránh đ t m bò lung tung l n gi ng, nhi t đ phòng né 0 27-28 C, m đ 60-70%. 2.2.4. Kén: - Khi t m hoá nh ng 1 ngày thì g kén, không g kén khi nh ng quá non, nên g kén khi nh ng có màu vàng rơm. - Kén g ph i đ riêng theo mô, theo gi ng và ti n hành đi u tra các ch tiêu ( ph l c 2 ) . 0 - Phòng b o qu n kén c n thông thoáng, nhi t đ 27-28 C, m đ 80-85%. 2.2.5. Ngài: - Lo i b con ngài cánh quăn, bung ph , nhân gi ng theo phương pháp lai trong dòng và nhân chéo đ tránh thoái hoá. - Phòng cho ngài giao ph i ph i đ m b o yên tĩnh, thoáng mát, t i. 0 - Th i gian giao ph i ít nh t là 4 gi , nhi t đ 24-25 C, m đ 80-90%. - Cho ngài đ theo đơn và ph i ghi tên gi ng, ngày đ tr ng. - Tr ng thu ngay vào sáng hôm sau, khi thu c n ch n nh ng đ t tiêu chu n và đánh s ,s t tr ng, lo i b các tr ng x u. - Khi thu tr ng c n b t ngài đ ki m tra b nh. 3.3. Phòng b nh h i t m: - Gi ng m i nh p n i ho c thu th p các đ a phương v ph i nuôi cách ly ít nh t 2 l a đ ki m tra b nh. - Dâu cho t m ăn ph i đ m b o ch t lư ng và v sinh. - Tr ng s d ng đ nuôi ph i là tr ng s ch b nh và đư c x lý b ng foocmol 2% . - Ph i b t t m chi u kính khi t m ng các tu i - Các ph ph m như: Phân t m, t m b nh, kén th i ph i đư c x lý b ng vôi b t ho c foocmol, k và chôn sâu. PH L C 1: NHI T Đ VÀ M Đ NUÔI T M Mùa v T m con T m l n Nhi t đ mđ Nhi t đ mđ Xuân 26-28 80-85 24-25 75-80 Hè 27-28 85-90 24-25 80-85 PH L C 2: M TS CH TIÊU THEO DÕI 4
 5. 1. T ng s tr ng trong 1 ( qu ). 2. T l tr ng n ( % ) Theo TCVN 4087 - 85 3. Th i gian phát d c c a t m ( ngày, gi ) : tính t khi cho t m ăn b a dâu đ u tiên đ n khi chín r 4. S c s ng c a t m S t m k t kén S t m l n ( % ) = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 S t m thí nghi m - S t m b th i ng u nhiên S kén có nh ng s ng Súc s ng t m, nh ng(%) = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 S kén có nh ng s ng+ s t m b b ng, trong, k S kén có nh ng s ng S c s ng nh ng (%) = ----------------------------------- x 100 T ng s kén đi u tra 5. T l kén t t (%) 6. Năng xu t kén (gr) 7. Tr ng lư ng kén (%) 8. Tr ng lư ng v kén (%) 9. T l v kén (%) Theo TCVN 4077 - 85 10. T l ra ngài (%) 11. T l tr ng đ t tiêu chu n (%) TIÊU CHU N QUY TRÌNH B O QU N T P ĐOÀN GI NG T M LƯ NG H VÀ T M Đ C H ( Yêu c u k thu t ) 10TCN 385 - 99 ( Ban hành kèm theo quy t đ nh s : 114/ 1999/QĐ-BNN-KHCN ngày 4 tháng 8 năm 1999) 1. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng: - Tiêu chu n này áp d ng đ i v i t m dâu ( Bombyx morie ) đ b o qu n t p đoàn gi ng t m lư ng h và đ c h t i các cơ s nuôi và gi gi ng t m . - M c đích c a công tác b o qu n là gi đư c đ c trưng, đ c tính ban đ u c a gi ng, không đ m t gi ng, thoái hoá gi ng và l n gi ng. 2. Thu t ng : Trong tiêu chu n này các thu t ng sau đây đư c hi u như sau: 2.1. Hưu miên ( diapause ): Là đ c tính t m ng ng sinh trư ng, phát tri n c a côn trùng. T m dâu 0 hưu miên giai đo n tr ng. Đi u ki n nhi t đ thích h p v i tính hưu miên c a tr ng t m là 5 C. 2.2. Ư p l nh tr ng t m: Đ gi i th tính hưu miên 2.3. X lý tr ng t m b ng axít HCL: Đ phá v tính hưu miên, kích thích cho tr ng n đ u và t p trung. 5
 6. 3. N i dung và phương pháp b o qu n: 3.1. V t tư và trang thi t b c n thi t: 3.1.1. Nhà nuôi t m, nhà đ dâu, nhà đ né , nhà nhân gi ng, nhà b o qu n tr ng, kho l nh. Ph i có lư i ch ng chu t nh ng và các thiên đ ch h i khác . 3.1.2. Ph i có đ d ng c , v t tư cho nuôi t m và nhân gi ng: nong, nia, đũi, né, dao, th t , ph u cho ngài đ tr ng, gi y crap, h p b t ngài. 3.1.3. Kính hi n vi có đ phóng đ i 600 l n. 3.1.4. Nhà và d ng c nuôi t m ph i x lý xát trùng tri t đ . 3.1.5. Lá dâu ph i đ m b o ch t lư ng và không nhi m đ c t . 3.1.6. Clorua vôi, Foocmol, axít HCL 3.2. Phương pháp b o qu n: 3.2.1. B o qu n và x lý tr ng gi ng: - Sau khi ngài đ , tr ng đư c thu ngay sáng hôm sau, ph i đánh s và s t tr ng đ ki m tra b nh, ngài đư c thu riêng đánh s th t theo quy đ nh đ tránh nh m l n. - Tr ng trư c khi hãm l nh ho c sau khi xu t kh i kho l nh ph i b o qu n nhi t đ trung gian 0 15 ± 1 C trong 1-2 ngày. - Các phương pháp b o qu n và x lý tr ng t m b ng axít HCL: Tuỳ theo yêu c u c a công tác gi gi ng mà chia làm 3 phương pháp b o qu n và x lý tr ng khác nhau: * Phương pháp b o qu n và x lý tr ng tr ng: 0 + Th i gian đưa tr ng vào l nh: sau khi đ 25 gi nhi t đ 25-27 C. 0 + Nhi t đ ư p l nh: 3-5 C. + Th i gian ư p l nh: t i đa 15 ngày + Tuỳ theo t ng gi ng ti n hành x lý tr ng tr ng b ng axít HCL v i công th c sau: * T tr ng axít: 1,070 - 1,075 0 * Nhi t đ dung d ch axít: 45-46 C * Th i gian ngâm tr ng trong axít: 5-6 phút * Phương pháp b o qu n và x lý tr ng h ng: 0 + Th i gian đưa tr ng vào l nh: sau khi đ 48-50 gi nhi t đ 25-27 C, tr ng đã chuy n thành màu h ng. 0 + Nhi t đ ư p l nh: 3-5 C. + Th i gian ư p l nh: 40-50 ngày + Công th c x lý tr ng: * T tr ng axít: 1,1 0 * Nhi t đ dung d ch axít: 46 C * Th i gian ngâm tr ng trong axít: 5-6 phút + Th i gian ư p l nh: 60-70 ngày + Công th c x lý tr ng: * T tr ng axít: 1,090 0 * Nhi t đ dung d ch axít: 46 C * Th i gian ngâm tr ng trong axít: 5-6 phút 6
 7. + Th i gian ư p l nh trên 90 ngày: không x lý * Phương pháp b o qu n và x lý tr ng đen: Đây là phương pháp ch y u hay dùng nh t 0 + Th i gian đưa tr ng vào l nh: sau khi đ nhi t đ 25-27 C , tr ng đã có màu c đ nh c a gi ng + Công th c x lý: * T tr ng axít: 1,090 - 1,10 0 * Nhi t đ dung d ch axít: 45-46 C * Th i gian ngâm tr ng trong axít: 6 phút ** Chú ý: Khi x lý tr ng t m b ng axít HCL c n pha thêm dung d ch Foocmol đ tránh r ng tr ng, n ng đ Foocmol 2% dung d ch x lý. Sau khi x lý ph i r a tr ng nhi u l n b ng nư c s ch và phơi trong phòng b o qu n tr ng ho c nơi thoáng mát. 3.2.2. p tr ng: - Phòng p tr ng ph i thông thoáng, ánh sáng ph i đ m b o đ 16 gi sáng và 8 gi t i, nhi t đ 0 p tr ng ph i b ng nhi t đ nuôi t m con: 26-27 C, m đ 80 - 90%. - Khi tr ng chuy n màu xanh ( ghim ) ph i gói tr ng đ hãm t i 1 ngày trư c khi băng. Tr ng đư c l y t 24 theo phương pháp c t 1/4 tr ng 3.2.3. Nuôi t m: - Th i v nuôi t m thích h p nh t là mùa xuân và mùa thu. - Nhà nuôi t m ph i thông thoáng, đ ánh sáng - Dâu cho t m ăn ph i đ m b o ch t lư ng - T m nuôi theo mô, m i gi ng nuôi 3 mô, đ riêng t ng gi ng theo nong hay theo đũi. - Khi t m ng b t t m ng mu n, t m còi k , t m b nh đ chi u kính ki m tra b nh. - T m l n m i gi ng nuôi 3 mô, m i mô nuôi riêng m t nong 300 con. T m đư c đ m sau b a dâu th 2 c a tu i 4 theo phương pháp l y ng u nhiên, có bi u theo dõi riêng t ng nong ( ph l c 1 ). - Vào ngày th 3 c a tu i 5 ph i ch n t m đúng d ng, lo i b t m l n cơ gi i, tuy t đ i tránh đ l n gi ng. 0 - Nhi t đ nuôi t m con 27-28 C, m đ 80-90% 0 - Nhi t đ nuôi t m l n 24-25 C, m đ 70-80% - Khi t m ng d y ph i sát trùng mình t m b ng vôi b t hay thu c sát trùng trư c khi cho t m ăn 30 phút. - Khi t m chín lên né riêng theo t ng mô, tránh đ t m bò lung tung l n gi ng, nhi t đ phòng né 0 27-28 C, m đ 60-70%. 3.2.4. Kén: - Khi t m hoá nh ng 1 ngày thì g kén, không g kén khi nh ng quá non, nên g kén khi nh ng có màu vàng rơm. - Kén g ph i đ riêng theo mô, theo gi ng và ti n hành đi u tra các ch tiêu theo ph l c 2,3 . 0 - Phòng b o qu n kén c n thông thoáng, nhi t đ 24-25 C, m đ 80-90%. 3.2.5. Ngài: - Lo i b con ngài cánh quăn, bung ph , nhân gi ng theo phương pháp lai trong dòng và nhân chéo đ tránh thoái hoá. - Phòng cho ngài giao ph i ph i đ m b o yên tĩnh, thoáng mát, t i. 0 - Th i gian giao ph i ít nh t là 4 gi , nhi t đ 24-25 C, m đ 80-90%. 7
 8. - Cho ngài đ theo đơn và ph i ghi tên gi ng, ngày đ tr ng. - Tr ng thu ngay vào sáng hôm sau, khi thu c n ch n nh ng đ t tiêu chu n và đánh s ,s t tr ng, lo i b các tr ng x u. - Khi thu tr ng c n b t ngài đ ki m tra b nh. 3.3. Phòng b nh h i t m: - Gi ng m i đưa v ph i nuôi cách ly. - Dâu cho t m ăn ph i đ m b o ch t lư ng và v sinh. - Các ph ph m như: Phân t m, t m b nh, kén th i ph i đư c x lý b ng vôi b t ho c foocmol, k và chôn sâu. - Ph i lo i b các tr ng b b nh PH L C 1: BI U THEO DÕI NUÔI T M Tên gi ng...............................l a..............năm..................ký hi u lô........... Ký hi u lô l a trư c........................................ đ c đi m t m....................... Tu i ngày, gi Th i gian T m lo i b S Lư ng t m dâu tháng ăn ng b nh k ng nuôi ăn mu n Băng t m Ng 1 D y2 Ng 2 D y3 Ng 3 D y4 Ng 4 D y5 Chín bói Chín r Chín h t T m không lên né T m ch t né C ng PH L C 2: 8
 9. B NG ĐI U TRA T NG H P KÉN Phân lo i T ng s kén Nh ng ch t T l nh ng Tr ng lư ng nh ng (g) (%) Kén t t Kén đôi Kén x u C ng Ch tiêu Kén cái Kén đ c Bình quân 20 BQ 20 BQ Toàn kén (g) V kén (g) T l v (%) Ngày đi u tra.......................................... Màu kén ................................................ D ng kén................................................. X p lo i lô kén........................................ Ngư i đi u tra......................................... Nh n xét lô kén....................................... PH L C 3: 9
 10. B NG ĐI U TRA CÁ TH KÉN Tên gi ng.....................l a..........năm............ngày đi u tra............ ký hi u lô.................. 2 2 2 2 Kén cái K V % K V Kén đ c K V % K V STT STT 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 ∑ ∑ x x Đ c đi m kén........................................................ X p lo i lô kén...................................................... Ngư i đi u tra....................................................... Nh n xét gi ng...................................................... PH L C 4: M TS CÔNG TH C TÍNH TOÁN CÁC CH TIÊU CƠ B N 1. Các ch tiêu giai đo n t m: 10
 11. 1.1. T ng s tr ng trên 1 1.2. T l n c a tr ng: T ng s tr ng n T l n (%) = ------------------------------------- x 100 T ng s tr ng 1.3. D ng t m tu i 5: ( tính theo ch m, trơn, d u.... ). 1.4. S c s ng t m, nh ng: S kén có nh ng s ng S c s ng t m, nh ng = ------------------------------------------------ x 100 S t m thí nghi m - s t m gi m không liên quan đ n s c s ng 1.5. T l t m b nh: S kén có nh ng s ng T l t m b nh = ---------------------------------------------- x 100 S t m nuôi 2. Các ch tiêu giai đo n kén: 2.1. Tr ng lư ng kén 1 2.2. Phân lo i kén : kén t t, kén x u, kén đôi, kén ch t nh ng 2.3. Đi u tra t l nh ng ch t: S kén ch t nh ng T l nh ng ch t = --------------------------------------- x 100 T ng s kén đi u tra 2.4. Ch n kén theo đ c tính gi ng: màu s c, n p nhăn, d ng kén 2.5. Đi u tra ph m ch t kén gi ng; - Tr ng lư ng toàn kén (g) - Tr ng lư ng v kén (g) - Tính t l v kén Tr ng lư ng v kén - T l v kén % = ------------------------------------- x 100 Tr ng lư ng toàn kén 3. M t s ch tiêu theo dõi v tơ: 3.1. Chi u dài tơ đơn 3.2. Chi u dài lên tơ 3.3. T l lên tơ 3.4. T l tơ nõn 3.5. H s tiêu hao nguyên li u 3.6. Đ m nh tơ đơn 3.7. Đ s ch 3.8. Đ gai gút 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản