Quyết định số 1148/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1148/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1148/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1148/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1148/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH NAM NNH NHI M KỲ 2004 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 122 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 – 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Nam nh t i t trình s 98/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2336/TTr- BNV ngày 23 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn b sung ông ng Văn Tác, Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, gi ch c y viên y ban nhân dân t nh Nam nh nhi m kỳ 2004 – 2011. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Nam nh và ông ng Văn Tác ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - VPCP: BTCN; - C ng TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản