Quyết định số 1148/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 1148/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1148/QĐ-TTg về việc xuất dự trữ quốc gia thuốc bảo vệ thực vật cho các địa phương phòng trừ dịch rầy nâu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1148/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1148/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C XU T D TR QU C GIA THU C B O V TH C V T CHO CÁC NA PHƯƠNG PHÒNG TR DNCH R Y NÂU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 2467/BNN- KH ngày 18 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 34 t n Aperlaur 100 WP và 8 t n thu c Bassa 50 EC thu c hàng d tr qu c gia h tr cho các a phương phòng, ch ng d ch r y nâu như ngh c a B t i công văn 2467/BNN-KH ngày 18 tháng 8 năm 2008. Cho phép i u chuy n 6,195 t n thu c Bassa EC t ngu n d tr qu c gia ã xu t c p cho t nh Ngh An không s d ng h t giao cho t nh C n Thơ k p th i phòng, tr d ch r y nâu. Vi c xu t c p, qu n lý, s d ng s thu c b o v th c v t nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Lâm ng, Vĩnh Long, B n Tre, C n Thơ và Ngh An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, TT T, các V : KTN, P, - Lưu: VT, KTTH (3). 24 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản