Quyết định số 1152/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 1152/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1152/2000/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1152/2000/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1152/2000/QĐ-UB Bắc Kạn, ngày 15 tháng 08 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH V/V GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÁC CƠ QUAN NĂM 2000 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND năm 1994 ; Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ ; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch- Đầu tư tại tờ trình số 262/ TT-KH&ĐT ngày 8/8/2000 ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan năm 2000, nguồn vốn đầu tư : Vay vốn tồn ngân ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương. Điều 2. Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn cho các công trình trên trong năm 2001 để có nguồn hoàn trả ngân sách theo quy định - Các chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước, sử dụng vốn xây dựng trụ sở làm việc theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt. Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: TỈNH BẮC KẠN - Như điều 3 ( t/h) - TT Tỉnh uỷ (b/c) - TT HĐND &UBND tỉnh. - Lưu VT-TH-CN-XDCB. Phan Thế Ruệ
Đồng bộ tài khoản