Quyết định số 1152/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 1152/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1152/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1152/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1152/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU MI N NHI M THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH NHI M KỲ 2004 - 2011 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 – 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i t trình s 7888/TTr- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2387/TTr-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn mi n nhi m Thành viên y ban nhân dân thành ph H Chí Minh nhi m kỳ 2004 – 2011 c a bà Nguy n Th Nhơn, nguyên Giám c S Tài chính thành ph , nh n nhi m v m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và bà Nguy n Th Nhơn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - VPCP: BTCN; - C ng TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản