Quyết định số 1155/QĐ-BCT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 1155/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1155/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành công thương thực hiện nghị quyết của chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1155/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1155/Q -BCT Hà N i, ngày 06 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG C A NGÀNH CÔNG THƯƠNG TH C HI N NGHN QUY T C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP CH Y U CH O, I U HÀNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch hành ng c a Ngành Công Thương th c hi n Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP ( báo cáo); - Các Th trư ng; - VPCP; -Website Chính ph ; Vũ Huy Hoàng - Website B Công Thương; - Lưu VT, KH. K HO CH HÀNH NG C A NGÀNH CÔNG THƯƠNG
  2. TH C HI N NGHN QUY T C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP CH Y U CH O, I U HÀNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1155/Q -BCT ngày 06 tháng 3 năm 2009) I. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A K HO CH M c tiêu c a K ho ch nh m tri n khai th c hi n th ng l i Ngh quy t s 01/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. Yêu c u c a K ho ch là các cơ quan, ơn v và doanh nghi p thu c ngành Công thương ch ng và tích c c góp ph n công s c c a mình vào s nghi p chung c a toàn ngành, th c hi n th ng l i k ho ch kinh t - xã h i năm 2009 v i nhi m v tr ng tâm là t p trung m i n l c ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc Ny s n xu t, kinh doanh, Ny m nh xu t khNu, kích c u u tư và tiêu dùng, b o m an sinh xã h i, ph n u tăng trư ng kinh t năm 2009 m c kho ng 6,5%. Th c hi n t t K ho ch hành ng có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c hoàn thành các m c tiêu c a k ho ch năm 2009, góp ph n th c hi n th ng l i các m c tiêu phát tri n c a ngành Công Thương trong k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006 – 2010 và Chi n lư c phát tri n kinh t xã h i 10 năm 2001 – 2010. II. N I DUNG K HO CH 1. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, các án, các quy ho ch phát tri n a) Các V , C c, Thanh tra B t p trung tri n khai và hoàn thành úng ti n các án ư c giao t i Quy t nh s 0795/Q -BCT ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương v vi c ban hành Chương trình hành ng c a ngành Công Thương tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Quy t nh s 1045/Q -BCT ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương v vi c ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2009 và Chương trình xây d ng án, quy ho ch, k ho ch; văn b n s 1778/BCT-KH ngày 03 tháng 3 năm 2009 v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph và các văn b n khác nêu trong K ho ch này. b) V Pháp ch ch trì ph i h p v i các V , C c, S Công Thương các t nh, thành ph t ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ã ban hành; ki n ngh vi c s a i, b sung ho c h y b k p th i nh ng quy nh không còn phù h p; tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, phát hi n và x lý k p th i nh ng t n t i, vư ng m c trong quá trình th c hi n; ôn c và ph i h p v i các ơn v th c hi n úng ti n xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các án trong k ho ch 2009.
  3. c) C c Qu n lý c nh tranh ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan ti p t c hoàn thi n h th ng văn b n hư ng d n th c hi n Lu t C nh tranh. ng th i, hoàn thi n d th o Lu t B o v quy n l i ngư i tiêu dùng. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 8 năm 2009. d) V Th trư ng trong nư c ti p t c ban hành các quy chuNn và hư ng d n phát tri n các mô hình t ch c ho t ng thương m i (bán buôn, bán l ). Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 12 năm 2009. ) C c Qu n lý th trư ng ph i h p v i V Thương m i mi n núi và V Th trư ng trong nư c xây d ng các văn b n: Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy t nh 254/2006/Q -TTg; Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 55/2007/N -CP; Ngh nh s a i, b sung Ph l c Ngh nh s 59/2006/N - CP. e) C c Xúc ti n thương m i t ch c rà soát, hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n ho t ng xúc ti n thương m i, Ny m nh xu t khNu và báo cáo lãnh o B . 2. Tháo g khó khăn, vư ng m c, thúc y s n xu t, kinh doanh, huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư phát tri n. a) Căn c ch c năng, nhi m v ư c phân công, các V , Các t p oàn kinh t , T ng công ty, Công ty thu c B tri n khai và t ch c th c hi n nghiêm túc, ng b các nhi m v ư c giao t i Chương trình hành ng c a ngành Công Thương tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i (Quy t nh s 0795/Q -BCT ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) và t i văn b n s 1778/BCT-KH ngày 03 tháng 3 năm 2009 v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph . b) V K ho ch ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng các chính sách khuy n khích u tư, phát tri n các ngành công nghi p mũi nh n theo Quy t nh s 55/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. c) V Công nghi p nh ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng án khuy n khích u tư, phát tri n s n xu t nguyên li u cho các ngành d t may, da gi y …. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. d) C c Công nghi p a phương ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng án khuy n khích u tư, phát tri n công nghi p ch bi n nông s n. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. ) C c i u ti t i n l c và các V Năng lư ng, Công nghi p n ng, Công nghi p nh ch o phát huy năng l c s n xu t, b o m áp ng nhu c u các s n phNm thi t y u c a n n kinh t , như: i n, than m , phân bón, s t thép xây d ng, ng cơ máy móc ph c v nông nghi p và các m t hàng tiêu dùng thi t y u.
  4. e) V K ho ch, V Tài chính, V Khoa h c và Công ngh hoàn thành vi c phân b v n t ngu n ngân sách năm 2009 theo úng ti n , b o m t p trung v n cho các d án có hi u qu , k p th i i u ch nh khi th y d án tri n khai không áp ng yêu c u; không b trí v n cho các công trình, d án chưa th t c u tư. Ti p t c rà soát ình hoãn ngay các công trình, d án kém hi u qu ho c chưa th c s c n thi t. Ch ng x lý theo thNm quy n nh ng khó khăn, vư ng m c, ng th i có gi i pháp c th nh m thúc Ny ti n tri n khai th c hi n các d án. g) V Tài chính ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c ánh giá công tác i m i cơ ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c khoa h c và công ngh . Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. h) Các V qu n lý ngành (Năng lư ng, Công nghi p nh , Công nghi p năng) t p trung tháo g nh ng vư ng m c làm nh hư ng n ti n tri n khai các d án u tư quan tr ng, c bi t là các công trình thu c ngành d u khí, các d án ngu n và lư i i n, các d án khai khoáng, phân bón, s t thép … m b o ti n th c hi n và gi i ngân c a d án, g i báo cáo t ng h p cu i năm theo th i h n quy nh chung c a K ho ch hành ng. - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, ngăn ng a th t thoát, lãng phí, b o ms d ng v n có hi u qu , úng m c ích, úng pháp lu t. - Ph i h p v i các T p oàn, T ng công ty rà soát t p trung v n nh m hoàn thành ưa vào ho t ng năm 2009, nh t là các công trình ngu n i n, lư i i n, các d án tăng cư ng năng l c s n xu t hàng xu t khNu, s n xu t gi m nh p khNu … - Rà soát các quy ho ch ngành công nghi p theo hư ng m thu hút các nhà u tư tham gia và các d án công nghi p l n như ngu n i n, khai thác và ch bi n khoáng s n, xi măng và b t gi y, hóa ch t và phân bón. - Thu hút m nh m m i ngu n l c trong và ngoài nư c vào phát tri n công nghi p; ki n ngh Nhà nư c có chính sách thu hút nư c ngoài u tư các s n phNm quan tr ng mà các thành ph n kinh t khác không có kh năng u tư ho c không mu n u tư, như nh ng d án khai thác qu ng s t và luy n thép, bôxit nhôm – alumin, l c hóa d u, cơ khí ch t o, hóa ch t cơ b n, hóa dư c … i) V T ch c Cán b ch trì, ph i h p v i V Tài chính và các ơn v liên quan ch o Ny nhanh chương trình c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c thu c B nh m gi i phóng và huy ng thêm các ngu n l c cho s n xu t – kinh doanh. k) V Khoa h c và Công ngh ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan nghiên c u chính sách khuy n khích doanh nghi p tăng cư ng ng d ng khoa h c k thu t và phương pháp qu n lý hi n i thông qua các chương trình chuy n giao công ngh , tư v n qu n lý có tài tr c a Nhà nư c. l) C c Qu n lý th trư ng ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n các công tác sau: - Hoàn thi n án Nâng cao năng l c ki m tra, ki m soát th trư ng, m b o qu n lý nhà nư c t p trung, hi u qu và hi u l c, trình Chính ph trong tháng 3 năm 2009.
  5. - Theo dõi sát bi n ng th trư ng k p th i ch o ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph nh ng gi i pháp m b o cân i cung c u các m t hàng thi t y u, nh hư ng tr c ti p n s n xu t và i s ng như: xăng d u, lương th c, xi măng, s t thép, phân bón …. Ti p t c ch o l c lư ng Qu n lý th trư ng tri n khai các Phương án ki m tra, ki m soát c a Ban Ch o 127-TW ã ban hành trong năm 2008. - Ch o l c lư ng Qu n lý th trư ng tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c ch p hành các quy nh pháp lu t v niêm y t giá, bán theo giá niêm y t, ch ng buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng, không m b o v sinh an toàn th c phNm; ngăn ch n vi c u cơ găm hàng, tăng giá trái quy nh; k p th i phát hi n và có bi n pháp x lý nghiêm các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. y m nh phát tri n công nghi p, thương m i, d ch v và xu t kh u theo hư ng nâng cao ch t lư ng và hi u qu a) Các T p oàn kinh t , các T ng công ty, doanh nghi p t ch c th c hi n t t nh ng gi i pháp thúc Ny s n xu t kinh doanh, u tư xây d ng ã ra trong báo cáo t ng k t năm 2008 và k ho ch 2009 c a ngành m b o phát tri n s n xu t công nghi p v i t c trên 16%, xu t khNu trên 13%, g n li n v i nâng cao ch t lư ng, hi u qu và kh năng c nh tranh; thúc Ny phát tri n d ch v ; t p trung ch o các d án u tư hoàn thành úng ti n , s m huy ng vào s n xu t. b) Các V : Công nghi p n ng, Công nghi p nh ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng cơ ch , chính sách Ny m nh xu t khNu hàng công nghi p ch bi n có hàm lư ng công ngh cao; chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t các m t hàng thay th hàng nh p khNu. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. c) V Xu t nh p khNu ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n các công tác sau: - Xây d ng cơ ch , chính sách Ny m nh xu t khNu hàng công nghi p ch bi n có hàm lư ng công ngh cao; chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t các m t hàng thay th hàng nh p khNu. Xây d ng án b o hi m xu t khNu. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. - Làm u m i ph i h p v i các B , ngành, a phương tìm gi i pháp thúc Ny xu t khNu, ki m soát ch t ch nh p khNu, nh t là v i hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa ch t lư ng kém …; trư c m t, chuNn b cương xây d ng Chi n lư c Xu t nh p khNu th i kỳ 2011 – 2020; trình B trong quý III năm 2009. - Ch trì làm vi c v i các ơn v c a B Tài chính xu t các gi i pháp h tr khuy n khích xu t khNu. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 3 năm 2009. d) V K ho ch ph i h p v i các ơn v có liên quan nghiên c u các gi i pháp m b o cân i cung c u các m t hàng thi t y u, nh hư ng tr c ti p n s n xu t và i s ng nhân dân như: xăng d u, lương th c, xi măng, s t thép, phân bón … Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý I năm 2009.
  6. ) V Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan tri n khai m nh m Chương trình m c tiêu qu c gia v s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu , Chương trình phát tri n nhiên li u sinh h c, án phát tri n s n xu t s ch hơn trong công nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t nh m m b o ch t lư ng tăng trư ng, nâng cao năng l c c nh tranh và phát tri n b n v ng c a các doanh nghi p trong nư c. ng th i, ph i h p v i các ơn v c a B Khoa h c và Công ngh hư ng d n tri n khai Chương trình i m i công ngh qu c gia trong các ngành công nghi p ưu tiên, công nghi p mũi nh n. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 4 năm 2009. e) V Chính sách th trư ng trong nư c rà soát và hoàn thi n Quy ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng thương m i, m ng lư i phân ph i bán buôn, bán l hàng hóa phù h p v i tình hình m i, trong ó chú tr ng phát tri n các lo i hình thương m i hi n i, t p trung, quy mô l n. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 9 năm 2009. g) V T ch c Cán b ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan ôn c, ch o các trư ng tr c thu c B th c hi n t t các h p ng, các th a thu n v ào t o nhân l c ã ký k t v i các doanh nghi p. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 9 năm 2009. h) Văn phòng y ban qu c gia v H p tác kinh t qu c t ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng Chương trình h tr doanh nghi p v cung c p thông tin liên quan n các cam k t gia nh p WTO, các v n c n lưu ý sau khi gia nh p WTO, các chính sách, rào c n thương m i c a m t s i tác thương m i l n, quan tr ng nh m nâng cao năng l c, kh năng c nh tranh và ch ng trong s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p trong nư c. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong quý II năm 2009. Hoàn thành án Chi n lư c àm phán FTA; báo cáo B trong quý II năm 2009. Tích c c tri n khai D án B-WTO. i) V Công nghi p n ng ch trì, ph i h p v i các ơn v c a B Tài nguyên và Môi trư ng và B K ho ch và u tư xây d ng cơ ch thí i m u th u khai thác m . k) Các V Th trư ng ngoài nư c ph i h p v i V Xu t nh p khNu, V Chính sách thương m i a biên, các V Th trư ng ngoài nư c và các ơn v ch c năng thu c B Tài chính, B K ho ch và u tư và các ơn v liên quan nghiên c u các gi i pháp, chính sách t n d ng các l i th t các th a thu n thương m i t do (FTA), g n th trư ng xu t khNu v i th trư ng nh p khNu, thông qua Ny m nh xu t khNu, gi m nh p siêu các th trư ng hi n có m c nh p siêu l n nh m gi m nh p siêu c a c nư c. Ki m soát ch t ch nh p khNu, c bi t là nh p khNu hàng tiêu dùng không thi t y u. l) C c Xúc ti n thương m i, các V th trư ng ngoài nư c và các Thương v Vi t Nam nư c ngoài Ny m nh công tác nghiên c u th trư ng, làm t t công tác d báo, nh t là d báo các v ki n thương m i, các rào c n thương m i, t ó có nh ng ki n ngh xu t bi n pháp ng phó k p th i; ng th i Ny m nh vi c tri n khai công tác xúc ti n thương m i, c bi t chú tr ng các chương trình xúc ti n thương m i tr ng i m qu c gia; h tr các doanh nghi p tìm ki m th trư ng, Ny m nh xu t khNu, phát tri n các th trư ng xu t khNu m i. Các n i dung trên báo cáo B trong tháng 3 năm 2009.
  7. m) C c Qu n lý c nh tranh ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng án Cơ ch c nh báo s m các v ki n ch ng bán phá giá, ch ng tr c p và t v iv i các m t hàng xu t khNu có kim ng ch và th trư ng xu t khNu l n nh m ch ng h n ch t i a r i ro b áp d ng các bi n pháp i kháng ho c b khi u ki n a phương các th trư ng này. Th i h n hoàn thành và báo cáo B trong tháng 3 năm 2009. n) V Chính sách thương m i a biên làm u m i, ph i h p v i các ơn v có liên quan xu t các phương án àm phán FTA trong khuôn kh song phương và a phương v i Chi Lê, Th y sĩ, TPP, EU … 4. y m nh công tác c i cách hành chính, tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí a) Các C c, V , Vi n và các ơn v tr c thu c B : Ti p t c th c hi n Chương trình hành ng v phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí giai o n 2006 – 2010 và xây d ng k ho ch th c hi n năm 2009 báo cáo B trong quý I năm 2009. Kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c trong các lĩnh v c qu n lý t ai, chi tiêu ngân sách nhà nư c, u tư xây d ng cơ b n, qu n lý v n, tài s n c a Nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c, b t và b trí cán b . b) Văn phòng B xây d ng k ho ch c i cách hành chính năm 2009 trình B ban hành trong quý I năm 2009; ch trì xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001-2008 c a B . Ch trì rà soát các th t c hành chính không còn phù h p bãi b ho c s a i, b sung theo hư ng ơn gi n hóa th t c và tăng cư ng phân c p trong các lĩnh v c; theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n cơ ch “m t c a”. c) V Pháp ch ch trì rà soát các cơ ch , chính sách không còn phù h p bãi b ho c s a i, b sung theo hư ng tăng cư ng phân c p g n li n v i xác nh rõ trách nhi m và quy n h n trong các lĩnh v c; theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n úng ti n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2009. d) C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin ch trì, ph i h p v i các C c, V , Văn phòng B Ny m nh vi c tri n khai các H i ngh truy n hình tr c tuy n ph c v qu n lý ngành, gi m các chi phí và ti t ki m th i gian công tác. Hư ng d n, h tr các doanh nghi p ( c bi t chú tr ng t i các doanh nghi p quy mô kinh t l n trong ngành Công Thương) thúc Ny phát tri n ng d ng thương m i i n t , tăng cư ng tri n khai các d ch v công trên môi trư ng m ng. ) Các cơ quan thu c B th c hi n t t quy ch công khai, minh b ch m i cơ ch qu n lý, quy trình tác nghi p có liên quan t i doanh nghi p và ngư i dân, công khai k ho ch phân b ngân sách nhà nư c năm 2009 trên website www.moit.gov.vn ho c trên m ng n i b c a B theo úng quy nh. e) Thanh tra B c i ti n và tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra ho t ng c a các doanh nghi p trong toàn ngành công thương theo úng pháp lu t, phát tri n úng chi n lư c và quy ho ch. g) Th trư ng các doanh nghi p có k ho ch ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n m t cách k p th i, úng lu t; b o m th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , phát huy công tác giám sát c a các oàn th .
  8. h) Các V ch c năng l p k ho ch ki m tra năm 2009 vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch, qu n lý s d ng tài s n công, qu n lý s d ng t ai, qu n lý thu chi ngân sách, qu n lý u tư xây d ng c a các doanh nghi p thu c B , báo cáo B trong tháng 3 năm 2009. III. T CH C TH C HI N 1. Các cơ quan, ơn v thu c B t ch c th c hi n nh ng nhi m v và n i dung công tác thu c lĩnh v c ư c giao. 2. Các T p oàn, T ng công ty, doanh nghi p thu c B , các S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c nhi m v và yêu c u công tác ra trong K ho ch này, xây d ng k ho ch th c hi n phù h p v i t ng ơn v và nh kỳ hàng tháng g i báo cáo tình hình v ti n tri n khai và nh ng khó khăn vư ng m c v B (V K ho ch) t ng h p trình B trư ng. 3. Trư c ngày 31 tháng 10 năm 2009 các cơ quan, ơn v và doanh nghi p nêu t i i m 1 và 2 trên t ch c ki m i m ánh giá k t qu th c hi n chương trình và báo cáo v B (V K ho ch) t ng h p báo cáo Chính ph trong phiên h p tháng 12 năm 2009.
Đồng bộ tài khoản