Quyết định số 1167/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 1167/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1167/QĐ-BXD về việc phê duyệt chương trình đào tạo bồi dưỡng thanh tra viên chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1167/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1167/Q -BXD Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O B I DƯ NG THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 18/2007/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , Chánh Thanh tra B Xây d ng và Giám c H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình khung ào t o b i dư ng Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng. i u 2. Giao H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th ph i h p v i Thanh tra B Xây d ng t ch c so n th o cương chi ti t gi ng d y theo Chương trình khung ã ư c phê duy t; t ch c các l p b i dư ng theo k ho ch, t hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Chánh Thanh tra B , Giám c H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VP, TCCB, HVCBXD, TTrXD. Nguy n H ng Quân CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O B I DƯ NG THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG I. M C ÍCH, YÊU C U:
  2. 1. M c ích: Trang b m t s ki n th c cơ b n c a pháp lu t v thanh tra chuyên ngành xây d ng, nâng cao trình chuyên môn, năng l c th a hành công v , áp ng yêu c u v tiêu chuNn hoá và b nhi m “Thanh tra viên chuyên ngành xây d ng” cho h c viên là các cán b thanh tra. 2. Yêu c u: Sau khi h c xong chương trình, h c viên n m b t m t cách có h th ng và cơ b n v ch chính sách c a ng và Nhà nư c, các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra trong ngành xây d ng nói riêng. II. I TƯ NG VÀ TH I GIAN H C: 1. i tư ng: - Cán b , công ch c làm vi c trong các cơ quan thanh tra: thanh tra B ; thanh tra S ; thanh tra qu n huy n, phư ng xã i v i 2 a phương là Hà N i, Thành ph H Chí Minh; - Nh ng ngư i có i u ki n v trình , th i gian công tác và các quy nh khác b nhi m “Thanh tra viên xây d ng” nhưng chưa h c Chương trình thanh tra cơ b n, Chương trình nghi p v cơ b n Thanh tra chuyên ngành xây d ng. 2. Th i gian h c: 284 ti t, bao g m: - Th i gian h c c a Chương trình thanh tra cơ b n: 132 ti t (16,5 ngày); - Th i gian h c c a Chương trình thanh tra chuyên ngành xây d ng: 152 ti t (19 ngày). III. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH H C: 1. Ph n thanh tra cơ b n: TT Chuyên T ng Gi ng Trao s i, gi i ti t áp th c m c, x lý tình hu ng I- M T S V N V NHÀ NƯ C VÀ PHÁP LU T 1 Pháp lu t và pháp ch xã h i ch nghĩa 04 03 01 2 M ts v n cơ b n v qu n lý nhà nư c 04 03 01 3 T ng quan pháp lu t v thanh tra và thanh tra chuyên 08 07 01 ngành II- M T S V N V NGHI P V THANH TRA CƠ B N
  3. 1 M ts v n v thanh tra, ki m tra 04 03 01 2 Các cơ quan thanh tra Nhà nư c- thanh tra viên 04 03 01 3 Th c hi n quy n trong quá trình thanh tra 08 07 01 4 Phương pháp ti n hành m t cu c thanh tra 12 10 02 5 Ch ng c trong ho t ng thanh tra 08 07 01 6 Tâm lý thanh tra 04 03 01 7 Thanh tra nhân dân 04 03 01 8 M ts v n v i u tra hình s 04 03 01 9 Văn b n và so n th o văn b n trong công tác thanh tra 16 08 08 10 Báo cáo th c t v thanh tra kinh t - xã h i 04 03 01 11 M ts v n v khi u n i, t cáo 08 07 01 12 Ti p công dân và x lý ơn thư 04 03 01 13 Trình t gi i quy t khi u n i hành chính 04 03 01 14 Th t c gi i quy t t cáo 04 03 01 15 Thanh tra trách nhi m gi i quy t khi u n i t cáo 08 07 01 16 Báo cáo th c t v gi i quy t khi u n i t cáo 08 07 01 Hư ng d n ôn t p 08 08 Ki m tra 04 04 T ng c ng: 132 105 27 2. Ph n thanh tra chuyên ngành xây d ng: TT Chuyên T ng Gi ng Trao s i, gi i ti t áp th c m c, x lý tình hu ng 1 Qu n lý nhà nư c v xây d ng và t ch c, ho t ng c a 12 08 4 Thanh tra xây d ng 2 Phương pháp thanh tra d án u tư xây d ng công trình 32 24 8 3 Phương pháp thanh tra v quy ho ch xây d ng và phát 16 12 4 tri n ô th 4 Phương pháp thanh tra v qu n lý và s d ng công trình 12 8 04 h t ng k thu t ô th 5 Phương pháp thanh tra v qu n lý, s d ng và khai thác 8 06 02
  4. v t li u xây d ng 6 Phương pháp thanh tra ho t ng kinh doanh b t ng 12 8 4 s n và qu n lý, phát tri n nhà 7 Phương pháp thanh tra v qu n lý chi phí u tư xây 12 8 4 d ng công trình 8 Phương pháp thanh tra tài chính trong xây d ng 12 8 4 9 Phương pháp thanh tra các ho t ng xây d ng khác 08 06 02 10 Trách nhi m x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra 16 12 04 trong lĩnh v c xây d ng 11 Hư ng d n ôn t p 08 08 12 Ki m tra 04 04 T ng c ng: 152 110 42
Đồng bộ tài khoản