Quyết định số 117/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 117/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Viện Nghiên cứu cây bông và cây có sợi thuộc Công ty Bông Việt Nam thành Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam do Bộ Công Nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2004/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY BÔNG VÀ CÂY CÓ SỢI THUỘC CÔNG TY BÔNG VIỆT NAM THÀNH VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY BÔNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Công văn số 5764/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Viện nghiên cứu cây bông và cây có sợi thuộc Công ty Bông Việt Nam thành Viện nghiên cứu và Phát triển cây bông, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam; Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 1759/TT-HĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2004); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Viện Nghiên cứu cây bông và cây có sợi thuộc Công ty Bông Việt Nam thành Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam. Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng và tài khoản tại kho bạc và ngân hàng; tổ chức và hoạt động theo điều lệ do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phê duyệt và theo các quy định của pháp luật. 1. Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông có: a) Tên giao dịch quốc tế: INSTITUTE FOR COTTON RESEARCH AND DEVELOPMENT; b) Tên viết tắt: INCORD;
  2. c) Trụ sở chính: Km 14, Quốc lộ 27 thuộc thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 2. Viện có các chức năng, nhiệm vụ chính sau: a) Nghiên cứu khoa học công nghệ (về di truyền chọn giống, công nghệ sinh học, kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, chất lượng xơ bông), kinh tế về cây bông, cây trồng nông nghiệp khác trong hệ thống luân canh, xen canh với cây bông; b) Quy hoạch và chiến lược phát triển cây bông trong cả nước; quy hoạch và phát triển vùng trồng bông mới; nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước ban hành các chính sách mới về phát triển cây bông; c) Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới vào trồng, chế biến bông và các cây trồng khác; d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ khuyến nông; thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đ) Tổ chức hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật theo các hình thức liên kết, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế; e) Tổ chức sản xuất giống bông lai và một số giống cây trồng nông nghiệp khác. 3. Tổ chức bộ máy của Viện bao gồm: a) Viện trưởng; b) Các Phó Viện trưởng; c) Các phòng ban chức năng; d) Các bộ môn đơn vị nghiên cứu; đ) Các đơn vị nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm, dịch vụ. Điều 2. Công ty Bông Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao nguyên trạng Viện Nghiên cứu cây bông và cây có sợi thuộc Công ty về trực thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam. Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển giao này theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Bông Việt Nam, Giám đốc Viện Nghiên cứu cây bông và cây có sợi và Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển cây bông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 3, THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT, Tư pháp, Nội vụ, LĐ-TB và XH, KH và CN, - UBND tỉnh Ninh Thuận, - Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), - Các Đ/c Thứ trưởng, Nguyễn Xuân Thuý - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản