Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
11
download

Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 117/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH KI M TRA VÀ CÔNG NH N CƠ S S N XU T, KINH DOANH TH Y S N Đ ĐI U KI N Đ M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh đ nh s 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v đi u ki n kinh doanh m t s ngành ngh thu s n; Căn c Ngh đ nh s 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư liên t ch s 24/2005/TTLT-BYT-BTS ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a B Y t và B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) hư ng d n phân công, ph i h p qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m th y s n; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n đ đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m”, thay th “Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th y s n đ t tiêu chu n đ m b o v sinh an toàn th c ph m” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 649/2000/QĐ-BTS ngày 04/8/2000 c a B trư ng B Th y s n; Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo; Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng Nông Lâm s n và Th y s n, th trư ng các cơ quan thu c B , Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh đ o B ; - B Y t , B Tài chính, B Công thương, B KH-CN; - C c ki m tra văn b n c a B Tư pháp; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; Lương Lê Phương - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, QLCL. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quy che 1
Đồng bộ tài khoản