Quyết định số 1175/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 1175/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1175/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1175/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1175/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ CHU N K T QU B U C B SUNG THÀNH VIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH VĨNH LONG NHI M KỲ 2004-2009 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 119 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph ; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Vĩnh Long t i t trình s 32/TTr-UBND ngày 5 tháng 8 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 2515/TTr-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê chuNn b sung Thành viên y ban nhân dân t nh Vĩnh Long nhi m kỳ 2004-2009 như sau: Các y viên: - Ông Tr n Văn Rón, T nh y viên, Giám c S K ho ch và u tư t nh; - Ông Nguy n Duy Hò, T nh y viên, Giám c S Tài chính t nh; - Ông Dương Lê Dũng, Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Long và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (5b). Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản