Quyết định số 118/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 118/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 118/2005/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong năm 2005 như sau: 1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận. 2. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần: Công ty In và Bao bì. 3. Thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh: Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận. 4. Giao, bán hoặc khoán kinh doanh, cho thuê nếu không cổ phần hoá được: Công ty Vận tải biển. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận: 1. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định này.
  2. 2. Quyết định việc cổ phần hoá hoặc bán bộ phận doanh nghiệp (kể cả việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp) theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản