Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 118/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 73/2006/Q -BTC NGÀY 18/12/2006 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C QUY NNH CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ TRONG LĨNH V C H I QUAN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. B sung vào cu i i u 4 Quy t nh s 73/2006/Q -BTC ngày 18/12/2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí trong lĩnh v c h i quan như sau: “T ng c c H i quan ư c phép s d ng biên lai thu ti n phí, l phí có m nh giá ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2005/Q -BTC ngày 30/11/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c in, phát hành và s d ng các lo i ch ng t thu ti n phí, l phí th c hi n thu phí và l phí quy nh t i Quy t nh này”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ng c c H i quan, t ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí trong lĩnh v c h i quan và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; KTNN; Hoàng Anh Tu n - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban nhân dân, S Tài chính, C c thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c H i quan các t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Các ơn v thu c B Tài chính;
  2. - Website B Tài chính; - Lưu VT, PC.
Đồng bộ tài khoản