Quyết định số 1185/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1185/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1185/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính các khu kinh tế: Nam Phú Yên - tỉnh Phú Yên, Hòn La - tỉnh Quảng Bình, Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa và Cầu Treo - tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1185/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 1185/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG KINH PHÍ CHO B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH C HI N D ÁN O V B N NA HÌNH, NA CHÍNH CÁC KHU KINH T : NAM PHÚ YÊN - T NH PHÚ YÊN, HÒN LA - T NH QU NG BÌNH, NGHI SƠN - T NH THANH HÓA VÀ C U TREO - T NH HÀ TĨNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 02 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 12/2002/N -CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ho t ng o c và b n ; Xét ngh c a B Tài nguyên và Môi trư ng (t trình s 26/TTr-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009), QUY T NNH: i u 1. B Tài chính b sung 99.343 tri u ng (trong ó, d phòng 5% là 4.731 tri u ng) t ngu n chi s nghi p kinh t c a ngân sách trung ương năm 2009 cho B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n 4 D án o v b n a hình, a chính các khu kinh t : Nam Phú Yên - t nh Phú Yên, Hòn La - t nh Qu ng Bình, Nghi Sơn - t nh Thanh Hóa và C u Treo - t nh Hà Tĩnh. S kinh phí phát sinh do i u ch nh ti n lương t i thi u tăng thêm ư c s d ng t ngu n d phòng 5% c a d án; trư ng h p thi u s b trí trong ph m vi d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2010 c a B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n. i u 2. Giao B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh phê duy t và t ch c th c hi n 4 D án nêu trên theo úng quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Phú Yên, Qu ng Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, k ho ch và u tư; - UBND các t nh: Phú Yên, Qu ng Bình, Thanh hóa, Hà Tĩnh; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, c ng TT T, các V : KTTH, P, NC, TH; - Lưu: VT, KTN (4) Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản