Quyết định số 1187/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 1187/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1187/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1187/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1187/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1253/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời và nhất quán việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp như sau : 1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau : “ Điều 2 : Tổ công tác có nhiệm vụ : 1) Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Luật Doanh nghiệp ở các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tổng kết những điển hình và kinh nghiệm tốt; đồng thời, phát hiện những việc làm không kịp thời, những hành vi vi phạm, làm trái quy định Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý. 2) Rà soát, đánh giá các quy định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan; báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp sửa đổi, bổ sung những nội dung không phù hợp. 3) Tuyên truyền, phổ biến về Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước có liên quan; tuyên truyền, phổ biến những điển hình tốt, những mặt được, nêu lên những mặt chưa được trong việc thi hành Luật Doanh nghiệp nhằm huy động sáng kiến và dư luận xã hội vào việc tiếp tục thực hiện nhất quán nội dung Luật Doanh nghiệp”.
  2. 2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau : “ Điều 3 : Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng và các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. Tổ trưởng Tổ công tác mời đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban kinh tế Trung ương Đảng tham gia các hoạt động của Tổ công tác”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Trung ương đảng, - Ban Kinh tế Trung ương, - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, - Ban Nghiên cứu của Thủ tướng CP, Phan Văn Khải - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN, - Như danh sách kèm theo, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ: PC, KTQĐ, ĐMDN, TH, TTTT&BC, - Lưu : ĐMDN (3b), VT. DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1187/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp) 1. Ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng. 2. Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ phó thường trực. 3. Ông Phạm Viết Muôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tổ phó.
  3. 4. Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban Chính sách kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên, kiêm Thư ký tổ công tác. 5. Ông Lê Đăng Doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên. 6. Ông Ngô Văn Điểm, Vụ trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, thành viên. 7. Ông Vũ Quốc Tuấn, cộng tác viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, thành viên. 8. Bà Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên. 9. Bà Nguyễn Kim Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, thành viên. 10. Ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ, thành viên. 11. Ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên viên Vụ Kiểm tra quyết định, Văn phòng Chính phủ, thành viên. 12. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên. 13. Ông Trần Xuân Lịch, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên. 14. Ông Nguyễn Lê Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên. 15. Ông Cao Bá Khoát, chuyên viên Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên. 16. Ông Dương Đăng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật kinh tế và dân sự, Bộ Tư pháp, thành viên. 17. Ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài chính, Bộ Tài chính, thành viên.
Đồng bộ tài khoản