Quyết định số 12/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC ARẬP THỐNG NHẤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Hiệp định khung hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Các Tiểu vương Quốc Arập thống nhất ký tại Abu Dhabi ngày 23 tháng 10 năm 1999. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Ngoại giao, - Vụ Luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao, - VPCP: các Vụ PC, TH, TTBC - Lưu: QHQT (3), VT; Nguyễn Mạnh Cầm
Đồng bộ tài khoản