Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 12/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V XÉT CHO PHÉP S D NG TH IL IC A DOANH NHÂN APEC THU C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 45/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch c p và qu n lý th i l i c a doanh nhân APEC; Căn c Thông tư s 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B Công an hư ng d n th c hi n Quy ch c p và qu n lý th i l i c a doanh nhân APEC theo Quy t nh s 45/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 146/TTr-SKH T ngày 08 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v xét cho phép s d ng th i l i c a doanh nhân APEC thu c thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 108/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ch v xét cho phép s d ng th i l i c a doanh nhân APEC thu c thành ph H Chí Minh, Quy t nh s 116/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v vi c s a i kho n 2 i u 3 Quy ch v xét cho phép s d ng th i l i c a doanh nhân APEC thu c thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 108/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c Công an thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Ngo i v , Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, Trư ng Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c, Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n; các doanh nghi p và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu: VT, (TM-YTh) H. Lê Hoàng Quân QUY CH V XÉT CHO PHÉP S D NG TH I L I C A DOANH NHÂN APEC THU C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12 /2009/Q -UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh c th v i tư ng, i u ki n, trình t , th t c, th i h n và trách nhi m c a các cơ quan trong vi c ngh cho doanh nhân c a các doanh nghi p thu c thành ph H Chí Minh ư c s d ng th i l i c a doanh nhân APEC (sau ây vi t t t là th ABTC). i u 2. Các trư ng h p ư c xem xét c p th ABTC 1. Doanh nhân Vi t Nam ang làm vi c t i các doanh nghi p nhà nư c: Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó T ng Giám c (ho c Giám c, Phó Giám c), Giám c và Phó Giám c ph trách các b ph n chuyên môn, K toán trư ng và Trư ng, Phó các phòng chuyên môn có tham gia tr c ti p n vi c thương th o và ký k t h p ng v i các i tác c a các nư c ho c vùng lãnh th thành viên thu c APEC ã tham gia chương trình th ABTC. 2. Doanh nhân Vi t Nam ang làm vi c t i các doanh nghi p ngoài qu c doanh: Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch, Phó Ch t ch công ty trách nhi m h u h n, T ng Giám c, Phó T ng Giám c (ho c Giám c, Phó Giám c), Giám c và Phó Giám c ph trách các b ph n chuyên môn, K toán trư ng và Trư ng phòng chuyên môn (bao g m công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân), Ch nhi m h p tác xã và Ch t ch Ban qu n tr h p tác xã có tham gia tr c ti p n vi c thương th o và ký k t h p ng v i các i tác c a các nư c ho c vùng lãnh th thành viên thu c APEC ã tham gia chương trình th ABTC.
  3. 3. Công ch c, viên ch c các cơ quan S , ban, ngành thu c thành ph H Chí Minh có nhi m v tham d các cu c h p, h i ngh , h i th o và các ho t ng kinh t khác c a APEC. i u 3. i u ki n doanh nhân nêu t i i u 2 c a Quy ch này ư c xét cho s d ng th ABTC 1. Doanh nhân Vi t Nam mang h chi u còn giá tr s d ng (th i h n s d ng còn trên 12 tháng). 2. Doanh nhân ang làm vi c t i các doanh nghi p ư c quy nh t i i u 2 c a Quy ch này có các ho t ng h p tác kinh doanh, thương m i, u tư và d ch v v i các i tác trong các n n kinh t thành viên tham gia th ABTC ư c th hi n thông qua các h p ng kinh t , thương m i, các d án u tư và các h p ng d ch v c th . 3. Doanh nhân làm vi c t i các doanh nghi p ư c th hi n b ng h p ng lao ng, quy t nh b nhi m ch c v và tham gia óng b o hi m xã h i y t i doanh nghi p ang làm vi c. 4. Doanh nhân ph i là ngư i t 18 tu i tr lên; ngư i không b h n ch năng l c hành vi dân s ho c không b m t năng l c hành vi dân s . 5. Không thu c các trư ng h p chưa ư c phép xu t c nh quy nh t i i u 10 Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 45/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c c p và qu n lý th i l i c a doanh nhân APEC. 6. Doanh nhân ang làm vi c t i các doanh nghi p ã có ho t ng t 06 (sáu) tháng tr lên. 7. Doanh nhân ang làm vi c t i các doanh nghi p ch p hành t t pháp lu t v thương m i, thu , h i quan, lao ng và b o hi m xã h i. Chương II TRÌNH T , TH T C, TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN TRONG VI C NGHN CHO DOANH NHÂN C A CÁC DOANH NGHI P THU C THÀNH PH H CHÍ MINH Ư C S D NG TH ABTC i u 4. Các cơ quan ư c y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m tham mưu trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho phép s d ng th ABTC, c th như sau: 1. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p là u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i i u 2 ang ho t ng trong khu công nghi p, khu ch xu t thu c thành ph . 2. Ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh là u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC i
  4. v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i i u 2 ang ho t ng trong Khu Công ngh cao thành ph . 3. Ban Qu n lý Khu ô th Nam thành ph là u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i i u 2 ang ho t ng trong Khu ô th Nam thành ph . 4. Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm là u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i i u 2 ang ho t ng trong Khu ô th m i Th Thiêm. 5. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph là u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i i u 2 ang ho t ng trong Khu ô th Tây B c thành ph . 6. S K ho ch và u tư là u m i ti p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho phép s d ng th ABTC i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i i u 2 và chưa ư c quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a i u này. i u 5. Trách nhi m c a các cơ quan h u quan 1. C c Thu thành ph , B o hi m Xã h i thành ph , S Lao ng - Thương binh và Xã h i, C c H i quan thành ph , S Công Thương có trách nhi m thông tin khi có yêu c u c a các cơ quan u m i ti p nh n h sơ quy nh t i i u 4 c a Quy ch này v tình hình ch p hành pháp lu t c a doanh nghi p có doanh nhân ngh cho s d ng th ABTC ang làm vi c. 2. Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u, cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin g i thông tin cho cơ quan g i yêu c u. N u quá th i h n trên, mà cơ quan g i yêu c u chưa nh n ư c thông tin t cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin thì xem như ng ý và cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin ph i hoàn toàn ch u trách nhi m theo n i dung yêu c u. Gi y xác nh n c a các S , ban, ngành v tình hình ch p hành pháp lu t c a doanh nghi p có giá tr trong vòng 06 (sáu) tháng. i u 6. Th t c, th i h n xét cho s d ng th ABTC cho doanh nhân 1. Nh ng i tư ng quy nh t i i u 2 Quy ch này có nhu c u c p th ABTC thì n p 02 (hai) b h sơ t i các cơ quan quy nh t i i u 4 Quy ch này. H sơ g m: a) Văn b n ngh c a doanh nghi p do i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ký tên và óng d u (theo m u); b) B n sao m t trong các lo i gi y t : thư m i, h p ng ngo i thương, h p ng liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh, h p ng cung c p d ch v ho c các ch ng t
  5. xu t nh p khNu khác (L/C, v n ơn, t khai h i quan, hóa ơn thanh toán) không quá 01 năm tính n th i i m xin c p th ABTC v i các i tác thu c n n kinh t thành viên APEC tham gia chương trình th ABTC (kèm b n chính các gi y t trên i chi u). N u các văn b n b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ti ng Vi t kèm theo; c) B n sao h chi u; d) B n sao quy t nh b nhi m ch c v ; e) B n sao s B o hi m xã h i. 2. Cơ quan nêu t i i u 4 Quy ch này có trách nhi m ti p nh n, x lý h sơ và tham mưu trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p i u ki n gi i quy t thì trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph có văn b n xét cho phép s d ng th ABTC cho doanh nhân C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an c p theo quy nh. Trong trư ng h p không i u ki n ư c xem xét cho phép s d ng th ABTC, cơ quan ti p nh n h sơ có văn b n tr l i lý do không ư c xem xét c p th trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c. 3. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph xem xét h sơ do cơ quan có trách nhi m trình và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. Sau khi Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký, h sơ ư c chuy n tr l i cho cơ quan th lý h sơ ti p t c hư ng d n cho doanh nhân liên h v i C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an ư c xét c p th . Chương III CƠ CH PH I H P VÀ T CH C TH C HI N i u 7. S ph i h p gi a các cơ quan h u quan c a thành ph 1. Th trư ng các cơ quan quy nh t i i u 4 và i u 5 c a Quy ch có trách nhi m t ch c s p x p b máy, b trí nhân s và trang b cơ s v t ch t phù h p th c hi n công tác này; ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra ách t c, nhũng nhi u gây khó khăn cho doanh nghi p. 2. Các cơ quan h u quan trong quá trình th c hi n nhi m v trao i thông tin nhanh chóng, ph i h p t t nh m t o i u ki n thu n l i cho doanh nhân trong vi c xét cho s d ng th ABTC. 3. Trư ng h p các cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 5 c a Quy ch này phát hi n ho c nh n ư c thông tin vi c kê khai không chính xác cũng như vi c không ch p hành t t các quy nh liên quan n vi c s d ng th ABTC thì nh ng cơ quan này có văn b n g i v các cơ quan nêu t i i u 4 Quy ch này trình y ban nhân dân thành ph ngh C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an thông báo th
  6. ABTC không còn giá tr nh p c nh n các cơ quan có thNm quy n c a các qu c gia và vùng lãnh th thành viên APEC tham gia chương trình th ABTC. i u 8. Trách nhi m c a doanh nghi p 1. Doanh nghi p có trách nhi m nh kỳ hàng năm (h n chót vào ngày 31 tháng 12 hàng năm) ph i báo cáo tình hình s d ng th ABTC c a doanh nhân thu c doanh nghi p mình g m các n i dung theo m u ban hành kèm theo Quy ch này. Doanh nghi p ph i t ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin kê khai trong báo cáo và cam k t ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t cũng như các quy nh c a các nư c và vùng lãnh th thành viên APEC áp d ng i v i ngư i mang th ABTC. Trư ng h p doanh nghi p không báo cáo ho c báo cáo không úng h n xem như doanh nghi p vi ph m quy ch và các doanh nhân trong doanh nghi p s ư c các cơ quan nêu t i i u 4, nơi doanh nghi p n p h sơ xin phép cho s d ng th ABTC trình y ban nhân dân thành ph ra quy t nh và thông báo n C c Qu n lý Xu t nh p c nh v vi c th ABTC không còn giá tr s d ng. 2. i v i doanh nhân c a doanh nghi p ã chuy n công tác, thôi gi ch c v ho c ã ngh vi c, doanh nghi p ph i có trách nhi m gi l i th và báo cáo ngay v i các cơ quan ư c nêu t i i u 4, nơi doanh nghi p n p h sơ xin phép cho s d ng th ABTC báo cáo y ban nhân dân thành ph ra quy t nh th không còn giá tr s d ng, liên h và n p l i th ã c p cho doanh nhân C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an qu n lý. 3. i v i trư ng h p doanh nghi p b phát hi n gi i thi u không úng ngư i c a doanh nghi p ho c ngư i c a doanh nghi p nhưng không úng tiêu chí, i u ki n xét cho phép s d ng th ABTC, thì ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p và nh ng doanh nhân ư c ngh cho phép s d ng th c a doanh nghi p s ư c các cơ quan nêu t i i u 4, nơi doanh nghi p n p h sơ xin phép cho s d ng th ABTC trình y ban nhân dân thành ph ra quy t nh và thông báo n C c Qu n lý Xu t nh p c nh v vi c th ABTC không còn giá tr s d ng và ch u nh ng ch tài khác c a pháp lu t. i u 9. i u kho n thi hành Giám c S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Nam thành ph , Trư ng Ban Qu n lý u tư - Xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph , Giám c S Công Thương, C c trư ng C c Thu thành ph , C c trư ng C c H i quan thành ph , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c B o hi m Xã h i thành ph có trách nhi m hư ng d n, tri n khai th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản