Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 12/2009/Q -UBND R ch Giá, ngày 18 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CH ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C VÀ THU HÚT NGU N NHÂN L C T NH KIÊN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 49/2008/NQ-H ND ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh khóa VII, kỳ h p th hai mươi hai v vi c i u ch nh ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và thu hút ngu n nhân l c t nh Kiên Giang; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 40/TTr-STC ngày 11 tháng 02 năm 2009 v vi c ban hành ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và thu hút ngu n nhân l c t nh Kiên Giang, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B n quy nh v ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và thu hút ngu n nhân l c t nh Kiên Giang. i u 2. Giao trách nhi m cho Giám c S N i v , Giám c S Tài chính hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các s , ban, ngành t nh ( ng, chính quy n, y ban M t tr n T qu c và các oàn th ); Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n; Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và thu hút ngu n nhân l c t nh Kiên Giang và có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Bùi Ng c Sương QUY NNH CH ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C VÀ THU HÚT NGU N NHÂN L C T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2009/Q -UBND ngày 18/02/2009 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh v ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và chính sách thu hút ngu n nhân l c trên a bàn t nh Kiên Giang. i u 2. i tư ng áp d ng - Cán b , công ch c hành chính, công ch c d b , h p ng lao ng không xác nh th i h n ang làm vi c trong các cơ quan ng, Nhà nư c, oàn th , t ch c chính tr xã h i các c p c a a phương; - Cán b , viên ch c, h p ng lao ng không xác nh th i h n trong ơn v s nghi p công l p; - Cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; cán b không chuyên trách c p xã; cán b p, khu ph , khu v c; - i bi u H i ng nhân dân các c p; - i v i l c lư ng Công an, Quân i, Biên phòng, Tòa án, Vi n Ki m sát, Thi hành án khi i h c s ư c ngân sách a phương c p bù thêm cho theo Quy nh này n u m c chi c a ngành th p hơn quy nh c a t nh cho các l p h c trong và ngoài t nh; - Lu t sư, cán b qu n lý doanh nghi p và hi p h i ngành hàng theo quy nh t i kho n 2, Ph n I c a K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i
  3. nh p kinh t qu c t giai o n 2003-2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 137/2003/Q -TTg ngày 11/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003-2010 khi các h c viên này tham gia vào các l p ào t o, b i dư ng ki n th c h i nh p, kinh t qu c t chuyên sâu do các cơ quan nhà nư c t ch c ào t o trong nư c. i u 3. i u ki n áp d ng Các i tư ng nêu trên khi i h c ph i ư c c p có thNm quy n sau ây quy t nh: - Ban Thư ng v T nh y. - y ban nhân dân t nh. - Ban T ch c T nh y (khi ư c Ban Thư ng v T nh y y quy n). - S N i v (khi ư c y ban nhân dân t nh y quy n). Cán b , công ch c ư c c i ào t o, b i dư ng sau khi t t nghi p ph i ch p hành theo s phân công c a t ch c, n u không ch p hành ho c th c hi n không th i gian yêu c u ph c v công tác sau khi i h c (ít nh t là 05 năm) thì ph i b i hoàn kinh phí ào t o. Kinh phí ôn thi, luy n thi u vào, kinh phí h c l i, thi l i do k t qu h c t p không t yêu c u không ư c gi i quy t theo ch này. Chương II NH NG QUY NNH C TH V CH CHI ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C i u 4. Các ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c 1. H tr m t ph n ti n ăn: cán b công ch c nhà nư c trong th i gian t p trung h c t p, ư c h tr m t ph n ti n ăn, m c h tr như sau: -H ct i a bàn thành ph R ch Giá và ngoài t nh t i a 20.000 ng/ngư i/ngày; - H c t i a bàn các huy n, th xã và các xã, phư ng, th tr n m c h tr 15.000 ng/ngư i/ngày (riêng i v i i tư ng 4, 5 theo quy nh t i i m a, kho n 1, i u 5 c a Ngh nh s 116/2007/N -CP ngày 10/7/2007 c a Chính ph v giáo d c qu c phòng - an ninh là nh ng ngư i không hư ng lương, tham gia b i dư ng ki n th c qu c phòng an ninh ư c h tr ti n ăn là 20.000 ng/ngư i/ngày). Trư ng h p l p h c ư c t ch c t i a bàn thành ph R ch Giá thì cán b công ch c nhà nư c c p t nh, thành ph tham gia các l p h c không ư c h tr ti n ăn; trư ng h p l p h c ư c t ch c t i trung tâm các huy n, th xã thì cán b công ch c t i các huy n, th xã t ch c h c không ư c h tr ti n ăn.
  4. 2. Các chi phí khác. a. H c phí: thanh toán theo thông báo thu c a nhà trư ng. b. Tài li u h c t p: - Thanh toán theo ch ng t th c t t i a không quá 500.000 ng/năm (th i gian t p trung h c t p m t năm t 04 tháng tr lên); - i v i các l p ng n h n không quá 100.000 ng/ t (th i gian t p trung 01 t ít nh t t 01 tháng tr lên). c. H tr m t ph n ti n : cán b công ch c nhà nư c ư c h tr ti n thuê ch trong nh ng ngày h c t p trung t i cơ s ào t o (trong trư ng h p cơ s ào t o xác nh n không b trí ư c ch ngh ) v i m c c th sau: - H c ngoài t nh m c h tr t i a: 15.000 ng/ngư i/ngày; - H c trong t nh m c h tr t i a: 10.000 ng/ngư i/ngày. Trư ng h p l p h c ư c t ch c t i a bàn thành ph R ch Giá thì cán b công ch c nhà nư c c p t nh, thành ph tham gia các l p h c không ư c h tr ti n ; trư ng h p l p h c ư c t ch c t i trung tâm các huy n, th xã thì cán b công ch c t i các huy n, th xã t ch c h c không ư c h tr ti n . d. Ti n tàu, xe: i v i h c t p trung m i năm ư c thanh toán m t lư t i, m t lư t v ; i v i h c chính quy ho c t i ch c t p trung theo t ng t trong năm thì ư c thanh toán m t lư t i và m t lư t v cho 01 t t p trung. Ch thanh toán áp d ng theo quy nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i cơ quan hành chính và ơn v s nghi p công l p t nh Kiên Giang. . Tr c p m t l n ti n th c hi n và b o v lu n án, lu n văn t t nghi p, m c khoán g n sau khi có b ng: - Ti n sĩ: 30.000.000 ng; - Th c sĩ: 20.000.000 ng; - Bác sĩ, dư c sĩ chuyên khoa c p II: 20.000.000 ng; - Bác sĩ, dư c sĩ chuyên khoa c p I: 10.000.000 ng. e. Ngoài các m c tr c p nêu trên, n u h c viên là n thì ư c ph c p thêm 50.000 ng/ngư i/tháng; dân t c ít ngư i ph c p thêm 20.000 ng/ngư i/tháng. 3. i v i các l p t p hu n ng n h n dư i 01 tháng.
  5. Áp d ng theo ch công tác phí hi n hành c a t nh và ph i có phân công b ng văn b n c a Giám c S và tương ương, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph . 4. Chi cho công tác t ch c l p h c. a. Chi thù lao cho gi ng viên, báo cáo viên. i v i các trư ng, cơ s ào t o và cơ quan t ch c các l p ào t o, b i dư ng trong t nh, thi u ho c không có giáo viên gi ng d y thì ư c m i giáo viên gi ng d y. M c chi thù lao cho gi ng viên, báo cáo viên c th như sau: - ào t o, b i dư ng tin h c - ngo i ng . + D y trình A: 25.000 ng/ti t h c; + D y trình B: 30.000 ng/ti t h c; + D y trình C: 40.000 ng/ti t h c (ngo i ng ). - ào t o b i dư ng các l p lý lu n chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v , tri n khai các ch th , ngh quy t c a ng, Nhà nư c, oàn th , báo cáo th i s , chuyên ư c chi m c thù lao như sau ( ã bao g m c vi c so n giáo án bài gi ng, ti n ăn c a gi ng viên; m t bu i gi ng ư c tính g m 04 ti t): + Gi ng viên, báo cáo viên là y viên BCHTW ng; Bí thư, Phó Bí thư T nh y; Ch t ch H i ng nhân dân t nh, Ch t ch y ban nhân dân t nh; Giáo sư, Phó Giáo sư: 500.000 ng/bu i; + Gi ng viên, báo cáo viên là Phó Ch t ch H i ng nhân dân t nh, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh; Trư ng các Ban ng t nh; Ti n sĩ, Chuyên viên cao c p: 400.000 ng/bu i; + Gi ng viên, báo cáo viên là Phó các Ban ng t nh; T nh y viên, Trư ng các s , ban, ngành c p t nh và tương ương; Bí thư, Phó Bí thư Huy n y, Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân huy n và tương ương; Th c sĩ, Chuyên viên chính: 300.000 ng/bu i; + Gi ng viên, báo cáo viên là Phó các s , ban, ngành c p t nh và tương ương, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch y ban nhân dân huy n và tương ương; Chuyên viên: 200.000 ng/bu i; + Gi ng viên, báo cáo viên c p xã: 120.000 ng/bu i. - i v i các gi ng viên chuyên nghi p làm nhi m v gi ng d y trong các Trư ng B i dư ng cán b , Trung tâm B i dư ng chính tr hư ng lương giáo viên (Trư ng B i dư ng cán b , Trư ng Chính tr t nh, thành ph …), thì s gi gi ng vư t nh m c ư c thanh toán ph c p gi ng bài theo quy nh v ch gi ng vư t gi iv i gi ng viên các trư ng trung c p chuyên nghi p, không tr theo m c trên khi tham gia gi ng d y các l p h c do cơ quan có thNm quy n giao nhi m v cho các trư ng th c
  6. hi n; khi ư c m i gi ng t i các trư ng khác thì v n ư c hư ng theo ch quy nh nêu trên. - Trư ng h p m i gi ng viên ngoài t nh: tùy theo m c c n thi t, các cơ quan ơn v trình c p có thNm quy n quy t nh m i gi ng viên ngoài t nh. M c thù lao c a gi ng viên ngoài t nh do cơ quan ơn v th a thu n v i gi ng viên, báo cáo viên sao cho m b o phù h p v i kh năng kinh phí ư c giao c a ơn v nhưng không quá 400.000 ng/bu i i v i gi ng viên là Ti n sĩ; 300.000 ng/bu i i v i gi ng viên là Th c sĩ. b. Chi t ch c l p h c. - Ti n khai gi ng, b gi ng l p h c: 100.000 ng/l n/l p; - Ti n nư c u ng cho gi ng viên: 15.000 ng/bu i/l p; - Ti n nư c u ng cho h c viên: 30.000 ng/bu i/l p; - Thuê mư n h i trư ng, i n, âm ly (n u có) thanh toán th c t ; - Chi cho công tác t ch c thi (ch th c hi n i v i các Trung tâm B i dư ng chính tr huy n, th xã, thành ph ): + Ra thi k t thúc khóa h c: 60.000 ng/ ; + Ch m bài thi: 2.000 ng/bài; + Ph c p Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng thi: 30.000 ng/ngư i/bu i; + Ph c p thư ký, giám th : 25.000 ng/ngư i/bu i. 5. i v i ào t o, tu nghi p nư c ngoài. i v i cán b , công ch c ư c c i ào t o, tu nghi p nư c ngoài, S N i v căn c vào quy nh c a B Tài chính trình Thư ng tr c T nh y, y ban nhân dân t nh quy t nh t ng trư ng h p c th . i v i các i tư ng không thu c quy ho ch ào t o c a t nh n u t i h c trư c s ư c t o i u ki n vay t ch c tín d ng cho chi phí h c t p và ư c ngân sách h tr lãi su t vay trong su t th i gian h c t p nư c ngoài. Chương III CHÍNH SÁCH THU HÚT NGU N NHÂN L C i u 5. Ch khen thư ng sinh viên t thành tích cao trong h c t p: sinh viên i h c, cao ng h chính quy ang theo h c các trư ng trong và ngoài t nh hàng năm có k t qu h c t p t t gi i tr lên s ư c khen thư ng theo các quy nh hi n hành. i u 6. Ch thu hút ngu n nhân l c
  7. 1. Ngư i trúng tuy n vào m t ng ch công ch c và có cam k t công tác t i t nh ít nh t 05 năm, thì ư c hư ng ch thu hút sau: - Làm vi c t i các cơ quan nhà nư c, ng, oàn th c p huy n, th xã, thành ph : + N u có b ng t t nghi p i h c h chính quy, i h c t i ch c lo i khá, gi i tr lên ư c ph c p thêm cho 100% lương kh i i m c a ng ch công ch c ang x p trong th i gian t p s . N u t t nghi p lo i gi i, xu t s c ư c h tr ban u là: 3.000.000 ng; + N u có b ng Th c sĩ, Bác sĩ chuyên khoa c p II ư c h tr ban u: 20.000.000 ng; + Ngư i có h c hàm, h c v là Giáo sư, Ti n sĩ v gi ng d y t i các trư ng i h c, Cao ng c a t nh úng theo các chuyên ngành ang thi u ư c h tr ban u là: 30.000.000 ng. - Làm vi c t i các xã, phư ng, th tr n: n u t t nghi p Cao ng, i h c, ngoài vi c ư c hư ng ch theo Quy t nh s 88/2004/Q -UB ngày 07/12/2004 c a y ban nhân dân t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh b trí ch c danh và ch , chính sách i v i cán b xã, phư ng, th tr n còn ư c h tr ban u như sau: + Có b ng t t nghi p cao ng: 3.000.000 ng; + Có b ng t t nghi p i h c: 5.000.000 ng. 2. Ngư i có h c hàm, h c v , có năng l c chuyên môn (không k trong hay ngoài t nh) làm vi c trong m t th i gian nh t nh cho m t công vi c c th theo yêu c u ư c y ban nhân dân t nh ch p thu n, m c tr thù lao theo th a thu n nhưng t i a không quá 10.000.000 ng/tháng. 3. H tr sinh viên di n khó khăn có quy nh riêng. Chương IV T CH C TH C HI N 1. Hàng năm ngân sách a phương b trí m t kho n kinh phí m b o ư c vi c th c hi n ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và thu hút ngu n nhân l c t nh. 2. Các s , ban, ngành t nh; y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph có quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hàng năm g i v Ban T ch c T nh y, S N i v t ng h p có k ho ch m l p, c ngư i i h c. 3. Các s , ban, ngành t nh, y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph vào tháng 10 năm trư c ăng ký nhu c u h p ng ngư i có trình v công tác t i các cơ quan, ơn v mình nh m th c hi n m t công vi c c th ; ăng ký nhu c u c n tuy n
  8. d ng cán b , công ch c g i S N i v t ng h p trình y ban nhân dân t nh quy t nh. 4. S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i S N i v t ch c hư ng d n chi ti t vi c th c hi n ch này./.
Đồng bộ tài khoản