Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2009 S : 12/2009/QĐ-UBND QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH V XÉT CHO PHÉP S D NG TH ĐI L I C A DOANH NHÂN APEC THU C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch c p và qu n lý th đi l i c a doanh nhân APEC; Căn c Thông tư s 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 c a B Công an hư ng d n th c hi n Quy ch c p và qu n lý th đi l i c a doanh nhân APEC theo Quy t đ nh s 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; Xét đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 146/TTr-SKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch v xét cho phép s d ng th đi l i c a doanh nhân APEC thu c thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 108/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy ch v xét cho phép s d ng th đi l i c a doanh nhân APEC thu c thành ph H Chí Minh, Quy t đ nh s 116/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v vi c s a đ i kho n 2 Đi u 3 Quy ch v xét cho phép s d ng th đi l i c a doanh nhân APEC thu c thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 108/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u t ư, Giám đ c Công an thành ph , Giám đ c S N i v , Giám đ c S Ngo i v , Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, Trư ng Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i T h Thiêm, Trư ng Ban Qu n lý Khu đô th Tây B c, Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam, Th
  2. trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n; các doanh nghi p và cá nhân có liên quan ch u t rách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nơi nh n: - Như Đi u 3; - C c Ki m tra Văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; Lê Hoàng Quân - Lưu: VT, (TM-YTh) H. QUY CH V XÉT CHO PHÉP S D NG TH ĐI L I C A DOANH NHÂN APEC THU C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12 /2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh c t h v đ i t ư ng, đi u k i n, trình t , th t c, th i h n và trách nhi m c a các cơ quan trong vi c đ ngh cho doanh nhân c a các doanh nghi p thu c thành ph H Chí Minh đư c s d ng th đ i l i c a doanh nhân APEC (sau đây vi t t t là th ABTC). Đi u 2. Các trư ng h p đư c xem xét c p th ABTC 1. Doanh nhân Vi t Nam đang làm vi c t i các doanh nghi p nhà nư c: Ch t ch, Phó Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c, Phó T ng Giám đ c (ho c Giám đ c, Phó Giám đ c), Giám đ c và Phó Giám đ c ph trách các b ph n chuyên môn, K toán trư ng và Trư ng, Phó các phòng chuyên môn có tham gia tr c ti p đ n vi c thương th o và ký k t h p đ ng v i các đ i t ác c a các nư c ho c vùng lãnh th thành viên thu c APEC đã tham gia chương trình th ABTC. 2. Doanh nhân Vi t Nam đang làm vi c t i các doanh nghi p ngoài qu c doanh: Ch t ch, Phó Ch t ch H i đ ng qu n tr , Ch t ch, Phó Ch t ch công ty trách nhi m h u h n, T ng Giám đ c, Phó T ng Giám đ c (ho c Giám đ c, Phó Giám đ c), Giám đ c và Phó
  3. Giám đ c ph trách các b ph n chuyên môn, K toán trư ng và Trư ng phòng chuyên môn (bao g m công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân), Ch nhi m h p t ác xã và Ch t ch Ban qu n tr h p tác xã có tham gia tr c ti p đ n vi c thương th o và ký k t h p đ ng v i các đ i tác c a các nư c ho c vùng lãnh th thành viên thu c APEC đã tham gia chương trình th ABTC. 3. Công ch c, viên ch c các cơ quan S , ban, ngành thu c thành ph H Chí Minh có nhi m v tham d các cu c h p, h i ngh , h i t h o và các ho t đ ng kinh t khác c a APEC. Đi u 3. Đi u ki n đ doanh nhân nêu t i Đi u 2 c a Quy ch này đư c xét cho s d ng th ABTC 1. Doanh nhân Vi t Nam mang h chi u còn giá tr s d ng (th i h n s d ng còn trên 12 tháng). 2. Doanh nhân đang làm vi c t i các doanh nghi p đư c quy đ nh t i Đi u 2 c a Quy ch này có các ho t đ ng h p tác kinh doanh, thương m i, đ u t ư và d ch v v i các đ i t ác trong các n n kinh t thành viên tham gia th ABTC đư c th hi n thông qua các h p đ ng kinh t , thương m i, các d án đ u tư và các h p đ ng d ch v c th . 3. Doanh nhân làm vi c t i các doanh nghi p đư c th hi n b ng h p đ ng lao đ ng, quy t đ nh b nhi m ch c v và tham gia đóng b o hi m xã h i đ y đ t i doanh nghi p đang làm vi c. 4. Doanh nhân ph i là ngư i t đ 18 tu i tr lên; ngư i k hông b h n ch năng l c hành vi dân s ho c không b m t năng l c hành vi dân s . 5. Không thu c các trư ng h p chưa đư c phép xu t c nh quy đ nh t i Đi u 10 Quy ch ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c c p và qu n lý th đi l i c a doanh nhân APEC. 6. Doanh nhân đang làm vi c t i các doanh nghi p đã có ho t đ ng t 06 (sáu) tháng tr lên. 7. Doanh nhân đang làm vi c t i các doanh nghi p ch p hành t t pháp lu t v thương m i, thu , h i quan, lao đ ng và b o hi m xã h i. Chương II TRÌNH T , TH T C, TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN TRONG VI C Đ NGH CHO DOANH NHÂN C A CÁC DOANH NGHI P THU C THÀNH PH H CHÍ MINH ĐƯ C S D NG TH ABTC
  4. Đi u 4. Các cơ quan đư c y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m tham mưu trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho phép s d ng th ABTC, c th như sau: 1. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p là đ u m i t i p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC đ i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i Đi u 2 đang ho t đ ng trong khu công nghi p, khu ch xu t thu c thành ph . 2. Ban Qu n lý Khu Công ngh cao thành ph H Chí Minh là đ u m i t i p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC đ i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i Đi u 2 đang ho t đ ng trong Khu Công ngh cao thành ph . 3. Ban Qu n lý Khu đô th Nam thành ph là đ u m i t i p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC đ i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i Đi u 2 đang ho t đ ng trong Khu Đô th Nam thành ph . 4. Ban Qu n lý Đ u t ư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm là đ u m i t i p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC đ i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i Đi u 2 đang ho t đ ng trong Khu đô th m i Th Thiêm. 5. Ban Qu n lý Khu đô th Tây B c thành ph là đ u m i t i p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC đ i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i Đi u 2 đang ho t đ ng trong Khu đô th Tây B c thành ph . 6. S K ho ch và Đ u tư là đ u m i t i p nh n h sơ, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho phép s d ng th ABTC đ i v i doanh nhân c a các doanh nghi p nêu t i Đi u 2 và chưa đư c quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a Đi u này. Đi u 5. Trách nhi m c a các cơ quan h u quan 1. C c Thu thành ph , B o hi m Xã h i thành ph , S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, C c H i quan thành ph , S Công Thương có trách nhi m t hông tin khi có yêu c u c a các cơ quan đ u m i t i p nh n h sơ quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy ch này v tình hình ch p hành pháp lu t c a doanh nghi p có doanh nhân đ ngh cho s d ng th ABTC đang làm vi c. 2. Trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n yêu c u, cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin g i t hông tin cho cơ quan g i yêu c u. N u quá th i h n t rên, mà cơ quan g i yêu c u chưa nh n đư c thông tin t cơ quan có trách nhi m cung c p t hông tin thì xem như đ ng ý và cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin ph i hoàn toàn ch u t rách nhi m t heo n i dung yêu c u.
  5. Gi y xác nh n c a các S , ban, ngành v t ình hình ch p hành pháp lu t c a doanh nghi p có giá tr trong vòng 06 (sáu) tháng. Đi u 6. Th t c, th i h n xét cho s d ng th ABTC cho doanh nhân 1. Nh ng đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 2 Quy ch này có nhu c u c p t h ABTC thì n p 02 (hai) b h sơ t i các cơ quan quy đ nh t i Đi u 4 Quy ch này. H sơ g m: a) Văn b n đ ngh c a doanh nghi p do đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p k ý tên và đóng d u (theo m u); b) B n sao m t trong các lo i gi y t : thư m i, h p đ ng ngo i t hương, h p đ ng liên doanh, h p đ ng h p t ác kinh doanh, h p đ ng cung c p d ch v ho c các ch ng t xu t nh p kh u khác (L/C, v n đơn, t khai h i quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính đ n th i đi m xin c p t h ABTC v i các đ i tác thu c n n kinh t thành viên APEC tham gia chương trình th ABTC (kèm b n chính các gi y t t rên đ đ i chi u). N u các văn b n b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ti ng Vi t kèm theo; c) B n sao h chi u; d) B n sao quy t đ nh b nhi m ch c v ; e) B n sao s B o hi m xã h i. 2. Cơ quan nêu t i Đi u 4 Quy ch này có trách nhi m t i p nh n, x lý h sơ và tham mưu trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét cho s d ng th ABTC trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p đ đi u k i n g i i quy t t hì trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph có văn b n xét cho phép s d ng th ABTC cho doanh nhân đ C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an c p t heo quy đ nh. Trong trư ng h p không đ đ i u ki n đư c xem xét cho phép s d ng th ABTC, cơ quan ti p nh n h sơ có văn b n t r l i lý do không đư c xem xét c p th trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c. 3. Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph xem xét h sơ do cơ quan có trách nhi m t rình và trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph k ý trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. Sau khi Ch t ch y ban nhân dân thành ph ký, h sơ đư c chuy n t r l i cho cơ quan th lý h sơ đ t i p t c hư ng d n cho doanh nhân liên h v i C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an đ đư c xét c p th . Chương III CƠ CH PH I H P VÀ T CH C TH C HI N
  6. Đi u 7. S ph i h p gi a các cơ quan h u quan c a thành ph 1. Th trư ng các cơ quan quy đ nh t i Đi u 4 và Đi u 5 c a Quy ch có trách nhi m t ch c s p x p b máy, b trí nhân s và trang b cơ s v t ch t phù h p đ t h c hi n công tác này; ch u t rách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u đ x y ra ách t c, nhũng nhi u gây khó khăn cho doanh nghi p. 2. Các cơ quan h u quan trong quá trình th c hi n nhi m v trao đ i thông tin nhanh chóng, ph i h p t t nh m t o đi u k i n t hu n l i cho doanh nhân trong vi c xét cho s d ng th ABTC. 3. Trư ng h p các cơ quan có th m quy n quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch này phát hi n ho c nh n đư c thông tin vi c kê khai không chính xác cũng như vi c không ch p hành t t các quy đ nh liên quan đ n vi c s d ng th ABTC thì nh ng cơ quan này có văn b n g i v các cơ quan nêu t i Đi u 4 Quy ch này đ trình y ban nhân dân thành ph đ ngh C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an thông báo th ABTC không còn giá tr nh p c nh đ n các cơ quan có th m quy n c a các qu c gia và vùng lãnh th thành viên APEC tham gia chương trình th ABTC. Đi u 8. Trách nhi m c a doanh nghi p 1. Doanh nghi p có trách nhi m đ nh k ỳ hàng năm (h n chót vào ngày 31 tháng 12 hàng năm) ph i báo cáo tình hình s d ng th ABTC c a doanh nhân thu c doanh nghi p mình g m các n i dung theo m u ban hành kèm theo Quy ch này. Doanh nghi p p h i t ch u trách nhi m v t ính chính xác c a các thông tin kê khai trong báo cáo và cam k t ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t cũng như các quy đ nh c a các nư c và vùng lãnh th thành viên APEC áp d ng đ i v i ngư i mang th ABTC. Trư ng h p doanh nghi p không báo cáo ho c báo cáo không đúng h n xem như doanh nghi p vi ph m quy ch và các doanh nhân trong doanh nghi p s đư c các cơ quan nêu t i Đi u 4, nơi doanh nghi p n p h sơ xin phép cho s d ng th ABTC trình y ban nhân dân thành ph ra quy t đ nh và thông báo đ n C c Qu n lý Xu t nh p c nh v vi c th ABTC không còn giá tr s d ng. 2. Đ i v i doanh nhân c a doanh nghi p đã chuy n công tác, thôi gi ch c v ho c đã ngh vi c, doanh nghi p ph i có trách nhi m gi l i th và báo cáo ngay v i các cơ quan đư c nêu t i Đi u 4, nơi doanh nghi p n p h sơ xin phép cho s d ng th ABTC đ báo cáo y ban nhân dân thành ph ra quy t đ nh th không còn giá tr s d ng, liên h và n p l i th đã c p cho doanh nhân đ C c Qu n lý Xu t nh p c nh - B Công an qu n lý. 3. Đ i v i trư ng h p doanh nghi p b p hát hi n gi i thi u không đúng ngư i c a doanh nghi p ho c ngư i c a doanh nghi p nhưng không đúng tiêu chí, đi u ki n xét cho phép s d ng th ABTC, thì ngư i đ i d i n t heo pháp lu t c a doanh nghi p và nh ng doanh nhân đư c đ ngh cho phép s d ng th c a doanh nghi p s đư c các cơ quan nêu t i Đi u 4, nơi doanh nghi p n p h sơ xin phép cho s d ng th ABTC trình y ban nhân dân thành ph ra quy t đ nh và thông báo đ n C c Qu n lý Xu t nh p c nh v vi c th ABTC không còn giá tr s d ng và ch u nh ng ch tài khác c a pháp lu t.
  7. Đi u 9. Đi u kho n thi hành Giám đ c S K ho ch và Đ u tư ch trì ph i h p v i Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p, Trư ng Ban Qu n lý Khu Công ngh cao, Trư ng Ban Qu n lý Khu đô th Nam thành ph , Trư ng Ban Qu n lý Đ u tư - Xây d ng Khu đô th m i Th Thiêm, Trư ng Ban Qu n lý Khu đô th Tây B c thành ph , Giám đ c S Công Thương, C c trư ng C c Thu thành ph , C c trư ng C c H i quan thành ph , Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Giám đ c B o hi m Xã h i thành ph có trách nhi m hư ng d n, tri n khai th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản