Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
8
download

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN về việc ban hành "Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 121/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY CH CH NG NH N CƠ S TH C HI N QUY TRÌNH TH C HÀNH CHĂN NUÔI T T (VIETGAHP) CHO BÒ S A, L N, GIA C M VÀ ONG” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; Căn c Pháp l nh Gi ng v t nuôi; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Chăn nuôi, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch ch ng nh n cơ s th c hi n quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho bò s a, l n, gia c m và ong”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Chăn nuôi, Th trư ng các đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c T.Ư; - Công báo Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; Vũ Văn Tám - Lưu VT, CN. QUY CH CH NG NH N CƠ S TH C HI N QUY TRÌNH TH C HÀNH CHĂN NUÔI T T (VIETGAHP) CHO BÒ S A, L N, GIA C M VÀ ONG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy đ nh trình t , th t c và trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch ng nh n cơ s th c hi n Quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m và ong. 2. Quy ch này áp d ng đ i v i cơ quan nhà nư c, t ch c ch ng nh n và t ch c, cá nhân đăng ký ch ng nh n Quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho bò s a, l n, gia c m và ong. Đi u 2: Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho bò s a, l n, gia c m và ong là nh ng nguyên t c, trình t , th t c hư ng d n t ch c, cá nhân v thi t k chu ng tr i, kho và thi t b chăn nuôi, v
  2. qu n lý con gi ng, th c ăn, v sinh môi trư ng, d ch b nh, công tác thú y, chăn nuôi nh m b o đ m an toàn, nâng cao ch t lư ng s n ph m, nâng cao s c kh e ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng, b o v môi trư ng và truy nguyên ngu n g c s n ph m. 2. T ch c ch ng nh n Quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m và ong (sau đây g i là T ch c ch ng nh n) là t ch c có đ đi u ki n theo quy đ nh và đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n ch đ nh. 3. Cơ s s n xu t là t ch c, cá nhân chăn nuôi đăng ký ch ng nh n th c hi n Quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m và ong. 4. Ch ng nh n quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m, ong (sau đây g i là ch ng nh n VietGAHP) là vi c đánh giá và xác nh n vi c th c hi n quy trình th c hành chăn nuôi c a cơ s s n xu t phù h p v i Quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m, ong. Đi u 3: Phí ch ng nh n VietGAHP T ch c, cá nhân đ ngh ch ng nh n VietGAHP tr chi phí cho vi c ch ng nh n theo tho thu n v i T ch c ch ng nh n. Chi phí cho quá trình th m đ nh đánh giá ch ng nh n, th nghi m ph i đư c thông báo công khai, minh b ch và b o đ m không phân bi t đ i x . Chương II KI M TRA, CH NG NH N VIETGAHP Đi u 4. Hình th c ki m tra 1. Ki m tra l n đ u đư c th c hi n khi cơ s s n xu t l n đ u tiên đăng ký ki m tra và ch ng nh n VietGAHP. 2. Ki m tra l i đư c th c hi n khi cơ s s n xu t đư c ki m tra l n đ u nhưng chưa đ đi u ki n đư c ch ng nh n VietGAHP. 3. Ki m tra giám sát đư c th c hi n đ ki m tra vi c duy trì quy trình th c hành chăn nuôi t t c a cơ s s n xu t đư c ch ng nh n VietGAHP. Ki m tra giám sát có th th c hi n đ nh kỳ (báo trư c) ho c đ t xu t (không báo trư c). 4. Ki m tra đ t xu t đư c th c hi n khi có m t trong các trư ng h p sau: a) Khi có khi u n i v vi c cơ s s n xu t không tuân th quy trình th c hành chăn nuôi t t; b) Khi phát hi n s n ph m đư c ch ng nh n chăn nuôi theo VietGAHP không đ m b o ch t lư ng, an toàn v sinh th c ph m; c) Khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c. 5. Ki m tra n i b do cơ s s n xu t t th c hi n ho c thuê ki m tra viên đ t đánh giá th c hành chăn nuôi, ghi chép và lưu tr h sơ theo VietGAHP cho bò s a, l n, gia c m và ong. Đi u 5. Đăng ký ch ng nh n VietGAHP 1. Cơ s s n xu t đáp ng VietGAHP cho bò s a, l n, gia c m, ong g i h sơ đăng ký ch ng nh n VietGAHP v T ch c ch ng nh n. H sơ đăng ký g m: a) Gi y đăng ký ch ng nh n VietGAHP theo m u t i Ph l c 1 c a Quy ch này. Trong trư ng h p cơ s s n xu t đăng ký ki m tra ch ng nh n VietGAHP là t ch c có nhi u thành viên thì c n g i kèm theo Danh sách thành viên (h tên, đ a ch , đ a đi m và quy mô chăn nuôi); b) B n thuy t minh v thi t k , b trí m t b ng khu v c chăn nuôi, quy mô s n xu t, x lý ch t th i, v sinh môi trư ng; c) K t qu ki m tra n i b theo quy đ nh t i Đi u 8 Quy ch này; d) B n xác nh n đ m b o v sinh môi trư ng c a cơ s s n xu t do cơ quan có th m quy n c p. 2. Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ đăng ký, T ch c ch ng nh n xem xét h sơ, hư ng d n b ng văn b n cho cơ s s n xu t b sung h sơ còn thi u ho c chưa đúng quy đ nh (n u có). 3. Sau khi nh n đư c h sơ đăng ký đ y đ , h p l , T ch c ch ng nh n tho thu n đ ký h p đ ng ch ng nh n VietGAHP v i cơ s s n xu t. H p đ ng c n b o đ m quy n l i và trách nhi m c a hai bên trong ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP.
  3. Đi u 6. Ki m tra ch ng nh n VietGAHP 1. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày ký h p đ ng ch ng nh n, T ch c ch ng nh n thành l p đoàn ki m tra và th c hi n ki m tra l n đ u t i đ a đi m chăn nuôi c a cơ s s n xu t theo trình t , th t c như sau: a) Thông báo quy t đ nh ki m tra; b) Ki m tra theo n i dung và phương pháp đánh giá t i Ph l c 3 c a Quy ch này; l y m u và ch đ nh ch tiêu ki m tra v an toàn v sinh th c ph m theo quy đ nh; c) L p biên b n ki m tra theo m u t i Ph l c 4 c a Quy ch này; d) Thông báo k t qu ki m tra cho cơ s s n xu t. Trư ng h p đ i di n cơ s s n xu t t ch i ký vào biên b n ki m tra, biên b n v n có giá tr pháp lý khi có đ y đ ch ký c a các thành viên trong đoàn ki m tra. 2. Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c sau khi k t thúc ki m tra, T ch c ch ng nh n c p Gi y ch ng nh n VietGAHP cho cơ s s n xu t đ đi u ki n. N u cơ s s n xu t chưa đ đi u ki n đ ch ng nh n VietGAHP thì T ch c ch ng nh n thông báo sai l i cho cơ s s n xu t đ kh c ph c trong m t th i h n nh t đ nh. Sau khi kh c ph c sai l i, cơ s s n xu t g i báo cáo kh c ph c sai l i theo m u t i Ph l c 2 c a Quy ch này v T ch c ch ng nh n đ ki m tra l i. 3. Gi y ch ng nh n VietGAHP ph i có các n i dung b t bu c theo Ph l c 5 c a Quy ch này. 4. Gi y ch ng nh n VietGAHP có hi u l c không quá 02 năm k t ngày c p. Đi u 7. Ki m tra giám sát 1. T ch c ch ng nh n ki m tra giám sát đ nh kỳ ho c đ t xu t vi c duy trì th c hi n VietGAHP c a cơ s s n xu t. T n su t ki m tra giám sát đư c xác đ nh căn c trên vi c duy trì th c hi n VietGAHP cho bò s a, l n, gia c m, ong c a cơ s s n xu t. 2. Th t c, n i dung ki m tra giám sát th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 6 Quy ch này. 3. K t qu ki m tra giám sát là căn c đ T ch c ch ng nh n quy t đ nh duy trì, c nh cáo, đình ch ho c thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP. Đi u 8. Ki m tra n i b 1. Cơ s s n xu t ph i ti n hành ki m tra n i b ít nh t m i năm m t l n đ t đánh giá s phù h p c a th c hành chăn nuôi, ghi chép và lưu tr h sơ theo Quy trình th c hành chăn nuôi t t (VietGAHP) cho bò s a, l n, gia c m, ong. 2. Ki m tra n i b ph i th c hi n theo b ng ki m tra đánh giá t i Ph l c 3 và ph i ghi chép rõ các sai ph m và hành đ ng kh c ph c. 3. Cơ s s n xu t ph i lưu tr và báo cáo k t qu ki m tra n i b khi có yêu c u c a T ch c ch ng nh n ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n. Đi u 9. Thay đ i, b sung, gia h n ch ng nh n VietGAHP 1. Trư c khi Gi y ch ng nh n VietGAHP h t hi u l c 01 tháng, cơ s s n xu t có yêu c u gia h n Gi y ch ng nh n ph i đăng ký gia h n v i T ch c ch ng nh n. 2. Khi có yêu c u thay đ i, b sung Gi y ch ng nh n VietGAHP, cơ s s n xu t ph i đăng ký v i T ch c ch ng nh n các n i dung đ ngh thay đ i, b sung kèm theo các tài li u liên quan. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đăng ký gia h n, thay đ i, b sung Gi y ch ng nh n VietGAHP c a cơ s s n xu t, T ch c ch ng nh n có trách nhi m xem xét, th m đ nh h sơ và thông báo cho cơ s s n xu t ho c trong trư ng h p không ch p nh n đ ngh thay đ i, b sung và gia h n ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Đi u 10. Gi t m , khai báo xu t x 1. Cơ s s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAHP l p gi y khai báo xu t x cho t ng lo i s n ph m, t ng đ t s n ph m đư c ch ng nh n VietGAHP khi xu t bán s n ph m. Gi y khai báo xu t x ph i có các n i dung sau: tên s n ph m, kh i lư ng, tên, đ a ch , mã s ch ng nh n c a cơ s s n xu t; s gi y ch ng nh n VietGAHP, ngày c p và tên T ch c ch ng nh n; tên, đ a ch nơi mua s n ph m; ngày xu t bán s n ph m (tham kh o Ph l c 7).
  4. 2. Gi y khai báo xu t x đư c l p làm 02 b n: 01 b n đư c chuy n kèm theo lô s n ph m trong quá trình lưu thông; 01 b n lưu t i cơ s s n xu t. Đi u 11. S d ng logo VietGAHP Cơ s s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAHP đư c T ch c ch ng nh n u quy n b ng văn b n v vi c s d ng logo VietGAHP ho c logo c a T ch c ch ng nh n theo quy đ nh. Chương III CH Đ NH T CH C CH NG NH N Đi u 12. Đi u ki n đ i v i T ch c ch ng nh n 1. Là đơn v s nghi p, doanh nghi p ho c chi nhánh c a t ch c ch ng nh n nư c ngoài đư c ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam. 2. Có đ các đi u ki n đ tham gia ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP trong chăn nuôi theo quy đ nh c a C c Chăn nuôi. 3. C c Chăn nuôi ch u trách nhi m ban hành quy đ nh v các đi u ki n đ i v i T ch c ch ng nh n VietGAHP trong chăn nuôi áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c. Đi u 13. Trình t , th t c đăng ký và ch đ nh T ch c ch ng nh n 1. Cơ quan ch đ nh T ch c ch ng nh n đư c quy đ nh như sau: a) Trư ng h p T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng t i 02 t nh, thành ph tr lên thì C c Chăn nuôi là cơ quan ch đ nh. C c Chăn nuôi thành l p H i đ ng g m đ i di n các cơ quan, đơn v có liên quan đ xem xét đánh giá, ch đ nh T ch c ch ng nh n. b) Trư ng h p T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng t i 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là Cơ quan ch đ nh T ch c ch ng nh n. 2. T ch c có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 12 Quy ch này g i H sơ đăng ký đ đư c đánh giá, ch đ nh là T ch c ch ng nh n v Cơ quan ch đ nh. H sơ bao g m: a) Gi y đăng ký ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP theo m u t i Ph l c 8 c a Quy ch này; b) B n sao h p pháp Quy t đ nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n đ u tư; c) Các tài li u ch ng minh h th ng qu n lý và năng l c ho t đ ng ch ng nh n phù h p v i các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 12 Quy ch này; d) M u Gi y ch ng nh n VietGAHP; đ) K t qu ho t đ ng ch ng nh n đã th c hi n trong lĩnh v c đăng ký 2 năm g n nh t (n u có). 3. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ đăng ký, Cơ quan ch đ nh xem xét h sơ, hư ng d n b ng văn b n cho t ch c đăng ký b sung h sơ còn thi u ho c chưa đúng quy đ nh. 4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n đ h sơ h p l , Cơ quan ch đ nh xem xét, th m đ nh h sơ, n u c n thành l p đoàn ki m tra đánh giá đi u ki n th c t c a t ch c đăng ký, và ra Quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n n u t ch c đăng ký đáp ng các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 12 Quy ch này. Trư ng h p t ch c đăng ký không đáp ng các yêu c u theo quy đ nh, T ch c ch đ nh ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c đăng ký và nêu rõ lý do. H sơ đăng ký đư c lưu t i Cơ quan ch đ nh và T ch c ch ng nh n đ làm căn c th m tra, ki m tra. 5. Th i h n hi u l c c a Quy t đ nh ch đ nh không quá 05 năm. T ch c ch ng nh n khi có yêu c u thay đ i, b sung, gia h n quy t đ nh ph i th c hi n th t c đăng ký thay đ i, b sung, gia h n theo quy đ nh t i kho n 1 và 2 Đi u này. Đi u 14. Ki m tra giám sát ho t đ ng c a T ch c ch ng nh n 1. Hàng năm, C c Chăn nuôi ch trì, ph i h p v i C c Qu n lý ch t lư ng Nông Lâm s n và Thu s n, C c Thú y và các cơ quan, đơn v liên quan th c hi n ki m tra giám sát ho t đ ng c a T ch c
  5. ch ng nh n trong ph m vi c nư c. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n ki m tra giám sát ho t đ ng c a T ch c ch ng nh n t i đ a phương. 2. Ki m tra giám sát đư c th c hi n t i T ch c ch ng nh n và t i ít nh t 01 cơ s s n xu t đư c T ch c ch ng nh n c p Gi y ch ng nh n VietGAHP. K t qu ki m tra giám sát là căn c đ Cơ quan ch đ nh quy t đ nh duy trì, c nh cáo, ho c thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n. Chương IV X LÝ VI PH M Đi u 15. X lý vi ph m đ i v i cơ s s n xu t 1. Hình th c x lý vi ph m đ i v i cơ s s n xu t đư c c p Gi y ch ng nh n VietGAHP g m: nh c nh , đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP, công b trên phương ti n thông tin đ i chúng. 2. T ch c ch ng nh n thông báo b ng văn b n đ n cơ s s n xu t khi phát hi n cơ s s n xu t có b t kỳ sai ph m nào không tuân th VietGAHP. Khi b nh c nh , cơ s s n xu t ph i tho thu n v i T ch c ch ng nh n v th i h n kh c ph c sai ph m và ph i có hành đ ng kh c ph c đúng th i h n. Sau khi nh ng sai ph m đư c kh c ph c, cơ s s n xu t ph i g i thông báo b ng văn b n v T ch c ch ng nh n. 3. Trư ng h p cơ s s n xu t b nh c nh không có hành đ ng kh c ph c đúng th i h n, T ch c ch ng nh n ra quy t đ nh đình ch ch ng nh n VietGAHP và quy đ nh th i h n đ cơ s s n xu t kh c ph c sai ph m. 4. Cơ s s n xu t b T ch c ch ng nh n ra quy t đ nh thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP trong nh ng trư ng h p sau đây: a) Không có hành đ ng kh c ph c sai ph m đúng th i h n sau khi b đình ch ch ng nh n VietGAHP; b) T ch i ki m tra giám sát c a T ch c ch ng nh n; c) Xin hoãn ki m tra giám sát c a T ch c ch ng nh n 02 (hai) l n liên ti p không có lý do chính đáng; d) S d ng logo VietGAHP không đúng v i n i dung văn b n u quy n s d ng logo VietGAHP. 5. Trong th i h n 1 năm k t ngày có quy t đ nh thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP có hi u l c, cơ s s n xu t không đư c ch ng nh n VietGAHP. Đi u 16. X lý vi ph m đ i v i T ch c ch ng nh n 1. Cơ quan ch đ nh ra quy t đ nh thu h i quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n VietGAHP trong nh ng trư ng h p sau: a) T ch c ch ng nh n không đáp ng đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 12 Quy ch này. b) K t qu ki m tra giám sát c a Cơ quan ch đ nh cho th y T ch c ch ng nh n không đ m b o đúng th c t , trung th c, khách quan trong ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n. 2. Trong th i h n 01 năm k t ngày có Quy t đ nh thu h i quy t đ nh ch đ nh ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP, T ch c ch ng nh n không đư c đăng ký ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP. Chương V TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N Đi u 17. Trách nhi m và quy n h n c a cơ s s n xu t 1. Trách nhi m: a) Th c hi n đúng th t c đăng ký ki m tra ch ng nh n VietGAHP và ch p hành vi c ki m tra theo Quy ch này; b) Th c hi n VietGAHP theo đúng ph m vi đư c ch ng nh n. Khi có thay đ i nh hư ng đ n VietGAHP, ph i thông báo ngay cho T ch c ch ng nh n đ theo dõi, giám sát; c) Có hành đ ng kh c ph c sai ph m đúng th i h n khi b nh c nh ho c đình ch ch ng nh n VietGAHP; d) S d ng logo VietGAHP theo đúng n i dung trong văn b n y quy n s d ng logo VietGAHP;
  6. đ) Tr chi phí cho T ch c ch ng nh n th c hi n ch ng nh n VietGAHP theo quy đ nh t i Đi u 3 Quy ch này; e) Ch u trách nhi m v s phù h p c a các s n ph m đư c công b s n xu t theo VietGAHP. g) Khi phát hi n lô s n ph m không đ m b o an toàn v sinh th c ph m: ph i t m d ng phân ph i, tiêu th lô s n ph m; thu h i s n ph m n u đã đưa ra lưu thông trên th trư ng; đi u tra nguyên nhân gây m t an toàn th c ph m và ti n hành bi n pháp kh c ph c. Trư ng h p không kh c ph c đư c nguy cơ gây m t an toàn, ph i ch đ ng thông báo cho C c Chăn nuôi, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và T ch c ch ng nh n đ có bi n pháp x lý. 2. Quy n h n: a) Đư c b o lưu ý ki n n u không đ ng ý v i k t lu n c a đoàn ki m tra; b) Khi u n i v k t qu ki m tra, ch ng nh n VietGAHP theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Đư c s d ng logo, mã s ch ng nh n VietGAHP đ qu ng bá thương hi u s n ph m. Đi u 18. Trách nhi m và quy n h n c a T ch c ch ng nh n 1. Trách nhi m: a) Th c hi n ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP theo đúng quy đ nh t i Quy ch này; b) Trên cơ s trình t , th t c ki m tra, ch ng nh n VietGAHP cho bò s a, l n, gia c m và ong an toàn t i Quy ch này, xây d ng chi ti t trình t , th t c ki m tra, ch ng nh n VietGAHP cho t ng s n ph m c th theo đúng quy đ nh do C c Chăn nuôi ban hành. c) B o đ m tính khách quan và công b ng trong ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP; d) B o m t các thông tin, s li u, k t qu đánh giá s phù h p trong quá trình th c hi n ki m tra, ch ng nh n, tr trư ng h p đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n yêu c u; đ) Không cung c p các d ch v tư v n v VietGAHP cho cơ s s n xu t đăng ký ch ng nh n VietGAHP t i T ch c ch ng nh n; e) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ch ng nh n VietGAHP; g) Đ nh kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo vi c c p, nh c nh , đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và C c Chăn nuôi; h) Thông báo cho Cơ quan ch đ nh khi có thay đ i nh hư ng t i năng l c ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP trong th i h n 15 ngày, k t ngày có s thay đ i. i) Ho t đ ng đúng đ a bàn đã đăng ký làm T ch c ch ng nh n. 2. Quy n h n: a) C p m i, gia h n, nh c nh , đình ch ho c thu h i ch ng nh n VietGAHP theo quy đ nh t i Quy ch này; b) Giám sát vi c th c hi n VietGAHP c a cơ s s n xu t đư c c p ch ng nh n. Đi u 19. Trách nhi m và quy n h n c a C c Chăn nuôi 1. Trách nhi m: a) Th c hi n các th t c ti p nh n h sơ đăng ký, đánh giá, ch đ nh T ch c ch ng nh n theo quy đ nh t i Quy ch này; b) B o m t các thông tin, s li u trong quá trình th c hi n ki m tra, đánh giá T ch c ch ng nh n; c) Công b trên Website:www.cucchannuoi.gov.vn; trên các phương ti n thông tin đ i chúng danh sách T ch c ch ng nh n, danh sách cơ s s n xu t đư c c p, b nh c nh , đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP trong ph m vi c nư c; d) T ch c đào t o, t p hu n v ki m tra, ch ng nh n VietGAHP cho các T ch c ch ng nh n; đ) Gi i quy t khi u n i liên quan đ n ch ng nh n VietGAHP theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Quy n h n: a) C p m i, gia h n, c nh cáo, thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n theo quy đ nh; b) Giám sát ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAHP c a T ch c ch ng nh n.
  7. Đi u 20. Trách nhi m và quy n h n c a các đơn v liên quan thu c B 1. Ph i h p v i C c Chăn nuôi trong đánh giá, ch đ nh, giám sát ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAHP c a T ch c ch ng nh n. 2. Tham gia đào t o, t p hu n v ki m tra, ch ng nh n VietGAHP cho các T ch c ch ng nh n và cơ s s n xu t. Đi u 21. Trách nhi m và quy n h n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Trách nhi m: a) Xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch và qu n lý đơn v , cơ s , trang tr i chăn nuôi bò s a, l n, gia c m, ong theo VietGAHP trong đ a bàn qu n lý; b) Hư ng d n xây d ng t ch c liên k t (t h p tác, h p tác xã,…) trong chăn nuôi bò s a, l n, gia c m, ong theo VietGAHP; c) Th c hi n đúng th t c ti p nh n h sơ đăng ký, đánh giá, ch đ nh T ch c ch ng nh n; giám sát vi c th c hi n ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAHP c a T ch c ch ng nh n theo quy đ nh t i Quy ch này; d) Đ nh kỳ hàng tháng, quý, ho c đ t xu t báo cáo danh sách T ch c ch ng nh n, danh sách cơ s s n xu t đư c c p, nh c nh , đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP v C c Chăn nuôi; đ) Công b trên Website c a S ; trên phương ti n thông tin đ i chúng danh sách T ch c ch ng nh n, danh sách cơ s s n xu t đư c c p, b nh c nh , đình ch , thu h i Gi y ch ng nh n VietGAHP trong ph m vi qu n lý. 2. Quy n h n: a) C p, thu h i Quy t đ nh ch đ nh T ch c ch ng nh n theo quy đ nh; b) Giám sát ho t đ ng ki m tra, ch ng nh n VietGAHP c a T ch c ch ng nh n. Đi u 22. Đi u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n, t ch c, cá nhân n u có v n đ vư ng m c, phát sinh liên quan đ n ho t đ ng ch ng nh n VietGAHP c n ph n ánh v B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ k p th i gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Vũ Văn Tám FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản