Quyết định số 1210/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
7
download

Quyết định số 1210/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1210/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1210/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1210/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN LÀ ĐÔ THN LOẠI I TRỰC THUỘC TỈN H N GHỆ AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 5273/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 và Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 77/TTr-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2008 về việc công nhận thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An; QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Công nhận thành phố Vinh, tỉnh N ghệ An là đô thị loại I trực thuộc tỉnh N ghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, N ội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh N ghệ An và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản