Quyết định số 1219/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1219/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1219/Q -VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O TH C HI N QUY CH DÂN CH TRONG CƠ QUAN VĂN PHÒNG CHÍNH PH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan Văn phòng Chính ph , bao g m các thành viên sau ây: 1. Ông Ph m Vi t Muôn, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Trư ng ban Ch o. 2. Ông Nguy n Quang Th ng, V trư ng V T ch c cán b , Ch t ch Công oàn Văn phòng Chính ph , Phó Trư ng ban. 3. Ông Nguy n Ti n Dũng, Phó V trư ng V T ch c cán b , thành viên. 4. 01 i di n lãnh o C c Qu n tr , thành viên. 5. 01 i di n lãnh o C c Hành chính-Qu n tr II, thành viên. 6. 01 i di n lãnh o V Tài v , thành viên. 7. 01 i di n lãnh o V Kinh t t ng h p, thành viên. 8. 01 i di n lãnh o V Kinh t ngành, thành viên. 9. 01 i di n lãnh o V Pháp lu t, thành viên. 10. 01 i di n lãnh o V Theo dõi khi u n i t cáo và Phòng, ch ng tham nhũng, thành viên. 11. 01 i di n lãnh o V Hành chính, thành viên.
  2. 12. 01 i di n lãnh o V T ch c hành chính nhà nư c và Công v , thành viên. 13. 01 i di n lãnh o Văn phòng ng y - Công oàn - oàn Thanh niên Văn phòng Chính ph , thành viên. 14. Bí thư oàn Thanh niên Văn phòng Chính ph , thành viên. 15. 01 i di n Ban N công cơ quan Văn phòng Chính ph . i u 2. Ban Ch o th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan Văn phòng Chính ph có nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Xây d ng Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan Văn phòng Chính ph theo quy nh t i Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph . 2. Ch o các ơn v s nghi p thu c Văn phòng Chính ph ban hành và th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a các ơn v s nghi p. 3. Ch o các ơn v liên quan t ng h p báo cáo cơ quan có thNm quy n v tình hình tri n khai th c hi n Quy ch dân ch trong cơ quan Văn phòng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. V T ch c cán b là ơn v thư ng tr c giúp Ban Ch o tri n khai và th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan Văn phòng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c Văn phòng Chính ph và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 5; - VPCP: BTCN, các PCN; - Lưu: VT, TCCB (5b). Nguy n Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản