Quyết định số 122/1997/QĐ-NH5

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
6
download

Quyết định số 122/1997/QĐ-NH5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/1997/QĐ-NH5 về việc hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/1997/QĐ-NH5

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 122/1997/QĐ-NH5 Hà N i, ngày 14 tháng 5 năm 1997 QUY T Đ NH V VI C HU B VĂN B N S 102/CV-NH5 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1993 V MI N THU Đ I V I V T TƯ, HÀNG HOÁ NH P KH U B NG V N ĐƯ C C P C A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI, V N ĐI U L C A NGÂN HÀNG LIÊN DOANH. TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nhNgân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty tài chính công b t i L nh s 38/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 c a Ch t ch H i đ ng Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1991 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) banhành Quy ch v Chi nhánh Ngân hàng Nư c ngoài, Ngân hàng Liên doanh ho t đ ngt i Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và tráchnhi m qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B ; Theo đ ngh c a ôngV trư ng V các Đ nh ch Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay hu b văn b n s 102/CV-NH5 ngày 10 tháng 3 năm 1993 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi cmi n thu đ i v i v t tư, hàng hoá nh p kh u b ng v n đư c c p c a Chi nhánhNgân hàng Nư c ngoài, v n đi u l c a Ngân hàng Liên doanh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thihành t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng Th ng đ c, V trư ng V các Đ nh ch Tài chính, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng đơn v có liên quan Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám đ c chi nhánhNgân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , T ng Giám đ c, Giám đ c Ngân hàng Liêndoanh, Chi nhánh Ngân hàng Nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam ch u trách nhi mthi hành Quy t đ nh này. Chu Văn Nguy n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản