Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2005 S : 122/2005/QĐ-TTg QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN ĐI U CH NH S P X P, Đ I M I CÔNG TY NHÀ NƯ C TR C THU C U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán đ c l p thu c T ng công ty nhà nư c; Xét đ ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Đà N ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t phương án đi u ch nh s p x p, đ i m i công ty nhà nư c tr c thu c U ban nhân dân thành ph Đà N ng năm 2005 - 2006, như Ph l c kèm theo. Đi u 2. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Đà N ng có trách nhi m ch đ o s p x p, đ i m i các công ty nhà nư c tr c thu c theo đúng n i dung đã đư c phê duy t. Đ i v i nh ng doanh nghi p k hông c ph n hóa đư c thì ch đ ng chuy n sang các hình th c s p x p khác phù h p. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và Đ u tư, N i v , Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m t hi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) PH L C
  2. DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NG TH C HI N S P X P, Đ I M I GIAI ĐO N 2005 - 2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 122/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N NHÀ NƯ C: 8 DOANH NGHI P 1. Công ty Môi trư ng đô th Đà N ng. 2. Công ty Qu n lý và Khai thác công trình thu l i Đà N ng. 3. Công ty C p nư c Đà N ng. 4. Nhà Xu t b n Đà N ng. 5. Công ty X s và D ch v in Đà N ng. 6. Công ty V t li u xây d ng xây l p và Kinh doanh nhà Đà N ng. 7. Công ty Xây d ng và Phát tri n h t ng Đà N ng. 8. Công ty Đ u t ư phát tri n nhà Đà N ng. II. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N C PH N HOÁ: 18 DOANH NGHI P a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, trong đó Nhà nư c n m g i c ph n chi ph i: 8 doanh nghi p 1. Công ty Qu n lý b n và D ch v v n t i Đà N ng. 2. Công ty Xu t nh p kh u Đà N ng. 3. Công ty Thu s n và Thương m i T hu n Phư c. 4. Công ty D t - May 29/3. 5. Công ty Công trình đô th Đà N ng. 6. Công ty H u Ngh Đà N ng.
  3. 7. Công ty Cơ khí ô tô và Thi t b đ i n Đà N ng. 8. Công ty V n t i bi n và Thương m i Đà N ng. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, trong đó Nhà nư c không n m gi c ph n chi ph i: 10 doanh nghi p 1. Công ty Du l ch Đà N ng. 2. Công ty Tư v n thi t k xây d ng Đà N ng. 3. Công ty Tư v n thi t k giao thông Đà N ng. 4. Công ty Công trình giao thông Đà N ng. 5. Công ty Lâm đ c s n xu t kh u Đà N ng. 6. Công ty D t Đà N ng. 7. Công ty Xây d ng và trang b n i th t nhà trư ng Đà N ng. 8. Công ty Kinh doanh ch bi n hàng xu t kh u Đà N ng. 9. Lâm trư ng Sông Nam. 10. Xí nghi p khai thác và Ch bi n v t li u xây d ng thu c Công ty Xây d ng ph c v vi c làm Thanh niên xung phong. III. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TH C HI N PHÁ S N 1. Công ty Xu t nh p kh u Nông s n t h c ph m, 2. Công ty Lâm s n và thương m i Liên Vi t. IV. Doanh nghi p nhà nư c giao cho ngư i lao đ ng Công ty Xây d ng ph c v vi c làm Thanh niên xung phong.
Đồng bộ tài khoản