Quyết định số 122/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 122/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về mẫu dấu và chế độ sử dụng con dấu kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác Đăng kiểm tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 122/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V M U D U VÀ CH Đ S D NG CON D U K THU T, NGHI P V TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KI M TÀU CÁ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 05/2006/QĐ-BTS ngày 06/02/2006 c a B trư ng B Th y s n (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c ban hành Quy ch Đăng ki m viên tàu cá; Căn c Quy t đ nh s 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch Đăng ki m tàu cá; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v m u d u và ch đ s d ng con d u k thu t, nghi p v trong công tác Đăng ki m tàu cá”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, Th trư ng các đơn v thu c B , các Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng QUY Đ NH V M U D U VÀ CH Đ S D NG CON D U K THU T, NGHI P V TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KI M TÀU CÁ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 122/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy đ nh này quy đ nh v m u d u và ch đ s d ng con d u k thu t, nghi p v c a cơ quan Đăng ki m tàu cá và đăng ki m viên tàu cá khi th c hi n nghi p v đăng ki m tàu cá. 2. D u k thu t, d u nghi p v s d ng trong công tác đăng ki m tàu cá quy đ nh trong Quy đ nh này trong ph i d u hành chính thu c ph m vi đi u ch nh c a Ngh đ nh s 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u. Đi u 2. M u d u k thu t, d u nghi p v Đăng ki m tàu cá 1. M u d u k thu t (Ph l c 1)
  2. a. M u d u 1a: M u d u k thu t c a đơn v đăng ki m thu c C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n. Quy cách: D u hình tròn, có 03 vòng tròn đ ng tâm: vòng tròn 1 có đư ng kính 35mm, b dày 0,2mm; vòng tròn 2 cách vòng tròn 1 (v phía trong) b ng 0,5mm, có b dày 0,1mm; vòng tròn 3 cách vòng tròn 2 (v phía trong) b ng 4mm, có b dày 0,1mm; gi a là hình neo h i quân; gi a vòng tròn 2 và 3 có dòng ch “ĐĂNG KI M TÀU CÁ” b ng ti ng Vi t, phông ch VnArialH c 10 phía trên và dòng ch “FISHING VESSEL REGISTER” b ng ti ng Anh, phông ch VnArialH c 12 dư i. b. M u d u 1b: M u d u k thu t c a đơn v đăng ki m thu c Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n Quy cách: D u hình tròn, có 03 vòng tròn đ ng tâm: vòng tròn 1 có đư ng kính 35mm, b dày 0,2mm; vòng tròn 2 cách vòng tròn 1 (v phía trong) b ng 0,5mm, có b dày 0,1mm; vòng tròn 3 cách vòng tròn 2 (v phía trong) b ng 4mm, có b dày 0,1mm; gi a là hình neo h i quân; gi a vòng tròn 2 và 3 có dòng ch “ĐĂNG KI M TÀU CÁ - (tên T nh nơi Chi c c đóng tr s )” b ng ti ng Vi t, phông ch VnArialH c 10 phía trên và dòng ch “FISHING VESSEL REGISTER - (tên T nh nơi Chi c c đóng tr s )” b ng ti ng Anh, phông ch VnArialH c 12 dư i. c. M u d u 1c: D u Đăng ki m viên tàu cá: đư c c p cho các đăng ki m viên có đ đi u ki n theo quy đ nh đ th c hi n nghi p v đăng ki m. Quy cách: D u hình ôvan, có 03 vòng: vòng 1 có đư ng kính l n 40mm, đư ng kính nh 26mm, b dày 0,2mm; vòng 2 cách vòng 1 (v phía trong) b ng 0,5mm, có b dày 0,1mm; vòng 3 cách vòng 2 (v phía trong) b ng 4mm, có b dày 0,1mm. gi a là hình neo h i quân. Gi a vòng 2 và 3 có dòng ch “ĐĂNG KI M TÀU CÁ” b ng ti ng Vi t trên, phông ch VnArialH c 9 và dòng ch “FISHING VESSEL REGISTER” b ng ti ng Anh, phông ch VnArialH c 12 dư i; S li u đăng ki m viên, g m 5 ch s : hai s đ u là mã t nh theo Ph l c 2 t i Quy ch Đăng ký tàu cá và thuy n viên, s ti p theo là h ng đăng ki m viên, ba s còn l i là s th t c a th đư c c p cho đăng ki m viên c a đơn v . d. M u d u 1d: D u đóng trên h sơ k thu t Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 30mm x 55mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t, phía trên có 2 hàng ch (hàng ch 1 “ĐĂNG KI M TÀU CÁ” hàng ch th 2 “H SƠ K THU T ĐƯ C DUY T”, phông ch VnArialH c 10. Phía dư i có 2 hàng ch (hàng ch 1 “S DUY T” hàng ch th 2 “NGÀY DUY T”) phông ch VnArialH c 8. e. M u d u 1e: D u đóng trên h sơ thi t k k thu t Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 30mm x 55mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t, phía trên có 2 hàng ch (hàng ch 1 “ĐĂNG KI M TÀU CÁ” hàng ch th 2 “THI T K K THU T ĐƯ C DUY T”, phông ch VnArialH c 10. Phía dư i có 2 hàng ch (hàng ch 1 “S DUY T” hàng ch th 2 “NGÀY DUY T”) phông ch VnArialH c 8. f. M u d u 1f: D u đóng trên s n ph m công nghi p Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 30mm x 55mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t, phía trên có 2 hàng ch (hàng ch 1 “ĐĂNG KI M TÀU CÁ” hàng ch th 2 “SPCN Đ T TIÊU CHU N”, phông ch VnArialH c 10; phía dư i có 2 hàng ch (hàng ch 1 “S KT” hàng ch th 2 “NGÀY KT”) phông ch VnArialH c 8. 2. M u d u nghi p v (Ph l c 2): H th ng d u nghi p v đư c s d ng trong công tác qu n lý h sơ, gi y t dùng trong công tác đăng ký, đăng ki m tàu cá.
  3. a. M u d u 2a: D u đóng trên h sơ c p cho ch tàu Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 15mm x 50mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t có hàng ch “TO SHIPOWNER” phông ch VnArialH c 16. b. M u d u 2b: D u đóng trên h sơ là b n sao Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 15mm x 40mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t có hàng ch “B N COPY” phông ch VnArialH c 16. c. M u d u 2c: D u đóng trên h sơ c p l i Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 15mm x 40mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t có hàng ch “C P L N II” phông ch VnArialH c 16. d. M u d u 2d: D u đóng trên h sơ đăng ký t m th i Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 20mm x 45mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t có 2 hàng ch (hàng ch 1 “ĐĂNG KÝ T M TH I” phông ch VnArialH c 16, hàng ch th 2 “CÓ GIÁ TR Đ N NGÀY”, phông ch VnArialH c 10. e. M u d u 2e: D u đóng trên h sơ đăng ký đ c bi t Quy cách: D u hình ch nh t, có 02 hình ch nh t: hình ch nh t 1 có kích thư c 20mm x 45mm, b dày 0,2mm; hình ch nh t 2 cách hình ch nh t 1 (v phía bên trong) b ng 0,5mm, b dày 0,1mm. Bên trong hình ch nh t có 2 hàng ch (hàng ch 1 “ĐĂNG KÝ S D NG” phông ch VnArialH c 16, hàng ch th 2 “KHÔNG CHUY N NHƯ NG”, phông ch VnArialH c 10. Đi u 3. Th m quy n ban hành, qu n lý d u k thu t, nghi p v 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh ban hành, h y b các m u d u nghi p v , m u d u k thu t. 2. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n qu n lý th ng nh t d u k thu t, d u nghi p v trong công tác đăng ki m tàu cá; t ch c kh c, c p và thu h i d u k thu t trong công tác đăng ki m tàu cá cho các cơ quan đăng ki m tàu cá, đăng ki m viên tàu cá trong ph m vi c nư c; hư ng d n s d ng, ki m tra, giám sát vi c qu n lý, s d ng con d u k thu t, nghi p v dùng trong công tác đăng ki m tàu cá. 3. Các Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n t ch c kh c, c p, thu h i và s d ng các con d u nghi p v theo quy đ nh. Đi u 4. Qu n lý và s d ng con d u k thu t 1. Cơ quan Đăng ki m tàu cá có trách nhi m qu n lý, s d ng d u đư c c p theo quy đ nh; ki m tra giám sát vi c s d ng d u k thu t c a các đăng ki m viên thu c quy n qu n lý c a đơn v . Trư ng h p cơ quan đăng ki m b gi i th ho c chuy n sang làm nhi m v khác, cơ quan qu n lý đơn v đăng ki m có trách nhi m thu h i con d u và chuy n l i cơ quan c p d u. 2. D u đăng ki m viên tàu cá ch c p cho các đăng ki m viên có chuyên môn k thu t phù h p đư c giao nhi m v ki m tra an toàn k thu t tàu cá. Đăng ki m viên đư c c p d u đăng ki m viên tàu cá có trách nhi m qu n lý và s d ng d u đư c c p đúng m c đích và đúng quy đ nh c a pháp lu t. 3. Khi đư c b nhi m, đăng ki m viên tàu cá đư c c p d u đăng ki m viên cùng v i th , bi n hi u đăng ki m viên tàu cá. Đăng ki m viên tàu cá s d ng d u theo th i h n ghi trên th đăng ki m viên; trư ng h p quá h n ghi trên th , cơ quan qu n lý đăng ki m viên có trách nhi m thu gi t m th i con d u và ch cho phép đăng ki m viên đư c ti p t c s d ng d u sau khi th đã đư c đ i theo quy đ nh.
  4. 4. Đ i v i trư ng h p đăng ki m viên b mi n nhi m ho c chuy n sang làm nhi m v khác, cơ quan qu n lý đăng ki m viên có trách nhi m thu gi con d u và chuy n l i cơ quan c p d u. 5. Trư ng h p d u b mòn, b h ng, ho c có s chuy n đ i v t ch c, cơ quan Đăng ki m tàu cá đư c giao s d ng d u, ph i n p d u cũ v C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n và có Công văn đ ngh làm th t c kh c l i d u m i. 6. Trư ng h p con d u b m t, đăng ki m viên ph i báo ngay cho lãnh đ o cơ quan ch qu n đ thông báo cho các cơ quan có liên quan bi t và báo cáo v C c khai thác và B o v ngu n l i th y s n. Đi u 5. Phương th c s d ng d u k thu t - Con d u k thu t ch đư c s d ng trong công tác ki m tra, đánh giá tr ng thái k thu t tàu cá, các trang thi t b l p đ t, s d ng trên tàu cá. - Không đư c đóng d u vào văn b n, gi y t không có n i dung; đóng d u trư c khi ký; - D u đóng ph i đúng chi u, ngay ng n, rõ ràng; ph i đư c đóng trùm lên kho ng 1/3 ch ký v bên trái. - S d ng m c xanh khi đóng d u k thu t, m c đ khi đóng d u nghi p v . Đi u 6. C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, Chi c c trư ng các Chi c c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n các t nh ven bi n và các đăng ki m viên tàu cá có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Quy đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
  5. PH L C1 M U D U K THU T (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 122/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
  6. PH L C2 M U D U NGHI P V (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 122/2008/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) D u đóng trên h sơ đăng ký, đăng ki m
Đồng bộ tài khoản