Quyết định số 1220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
94
lượt xem
4
download

Quyết định số 1220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1220/qđ-ctn về việc cho thôi quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1220/QĐ-CTN Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 118/TTr-CP ngày 04/9/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 1600 công dân hi n đang cư trú t i Đài Loan (Trung Qu c), 02 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Liên bang Đ c, 02 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN TRUNG QU C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1220/QĐ-CTN ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) 1. Tr n Th Tr c, sinh ngày 01/02/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, Th y Đ Liêu, khóm 7, thôn Ph c Kim, xã Trúc Kỳ, huy n Gia Nghĩa 2. Nguy n Th Phương Th o, sinh ngày 16/11/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99, Nam Hòa, khóm 8, phư ng Nam Hòa, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 3. T ng Nh c Lìn, sinh ngày 22/5/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N
 2. Hi n trú t i: S 162/9, Bá Công Cương, khóm 10, phư ng Phú Cương, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 4. Cù Di m Ki u, sinh ngày 25/02/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/16, ngõ Phúc Đ nh Luân, đư ng Cà Đ u, khóm 6, thôn Phúc Đi n, xã Long Gi ng, huy n Đài Trung 5. Phan Th Út Ráng, sinh ngày 30/5/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52/26, Ôn C ng, khóm 10, thôn Ôn C ng, xã Đông Th ch, huy n Gia Nghĩa 6. Nguy n Linh Phương, sinh ngày 06/01/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, h m 56, ngõ 200, đư ng Nghĩa Lâm, khóm 14, thôn Nhân Nghĩa, xã Nhân Đ c, huy n Đài Nam 7. Tr n Th Nam Phương, sinh ngày 28/11/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, h m 35, ngõ 190, đư ng T Cư ng Nh , khóm 5, phư ng Long Thành, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 8. Tr n Th Hư ng, sinh ngày 09/02/1982 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 164/8, Đ ng Nhân, khóm 11, thôn Đ ng Nhân, xã Trung B , huy n Gia Nghĩa 9. Lê Th Bích H n, sinh ngày 03/9/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 361, đư ng Trư ng Vinh, đo n 5, khóm 4, phư ng Quang Vũ, khu B c, thành ph Đài Nam 10. Tiêu Th M H nh, sinh ngày 13/6/1987 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 357, đư ng Trư ng Vinh, đo n 5, khóm 4, phư ng Quang Vũ, khu B c, thành ph Đài Nam 11. Thái Th Ki u Tiên, sinh ngày 17/12/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 263/14, C ng Kh u, khóm 3, thôn C ng Kh u, xã An Đ nh, huy n Đài Nam 12. Đoàn Th Ng c Dung, sinh ngày 20/02/1979 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47, đư ng Hoàng Hưng, khóm 2, phư ng Nh t Dương, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 13. Bùi Th Kim Đa, sinh ngày 04/10/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/11, đư ng Dân T c, khóm 1, phư ng Hàng Kh u, th tr n Ma Đ u, huy n Đài Nam 14. Lê Th Thích Phương, sinh ngày 03/4/1981 t i Tây Ninh
 3. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 8/1, s 133, đư ng Tân Trang Nh t, khóm 33, phư ng Tân H , khu T Doanh, thành ph Cao Hùng 15. Lìu Lý Ch n, sinh ngày 15/02/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30/4, ngõ 543, đư ng Tân Trang, khóm 10, phư ng Toàn An, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 16. Cái Th Lành, sinh ngày 20/7/1979 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 53/4, Ngũ Nam, khóm 6, phư ng Ngũ Nam, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 17. Ph m Th Phư ng, sinh ngày 24/8/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 14, ngõ 32, đo n 2, đư ng Minh Trí, khóm 3, thôn Ngh H c, xã Thái sơn, huy n Đài B c 18. Phan Th Thúy Nga, sinh ngày 04/01/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 188, đư ng Ng a Long, khóm 15, phư ng Lý Vi n, khu Đ i Nam, thành ph Đài B c 19. Bùi Th Thanh Tuy n, sinh ngày 13/4/1983 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, h m 1, ngõ 20, đo n 1, đư ng Minh Đ c, khóm 6, phư ng Vĩnh Phúc, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 20. Nguy n Th Thúy Di m, sinh ngày 15/5/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 41/1, ngõ 195, đư ng Ng a Long, khóm 1, phư ng Lê Nguyên, Khu Đ i Nam, thành ph Đài B c 21. Nguy n Th H nh, sinh ngày 19/8/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ C nh M , khóm 15, phư ng Th y C nh, khu B c Đ n, thành ph Đài Trung 22. Bùi Th Tuy t Hoa, sinh ngày 22/5/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 155, đư ng Hòa Bình, khóm 9, phư ng Thư ng Đi n, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 23. Đ Th Thành, sinh ngày 26/12/1982 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 46, đư ng Ki n Công 2, khóm 13, phư ng Ki n Công, khu Đông, thành ph Tân Trúc 24. Huỳnh M Tiên, sinh ngày 08/9/1982 t i An Giang Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: S 29, h m 84, ngõ 7, đo n 4, đư ng Tây Môn, khóm 6, phư ng Thành Đ c, khu B c, huy n Đài Nam 25. Lư ng Nh c D nh, sinh ngày 14/7/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 48, đo n 2, đư ng Dân Sinh, khóm 19, phư ng Ng c Quang, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 26. Nguy n Th Di m Phương, sinh ngày 20/4/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7/1, ngõ Quang Hoa, khóm 7, phư ng Nam Hưng, th tr n Tô Úc, huy n Nghi Lan 27. Tr n Th Hoàng C m, sinh ngày 12/10/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 6, h m 73, ngõ 442, đư ng Ki n Qu c, khóm 12, phư ng Th y Hưng, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 28. Tr n Th Ng c Mai, sinh ngày 17/10/1968 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ngõ 185, đư ng Kỳ L p Đơn, khóm 18, thôn Đ c Dương, xã Tiêu Khê, huy n Nghi Lan 29. Võ Ng c Th m, sinh ngày 09/11/1981 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 82, đư ng Đ i Đ c, khóm 1, phư ng Đ Nam, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 30. Lê Th Nhung, sinh ngày 02/01/1979 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, ngõ 231, đư ng Ngưu Ph , khóm 16, phư ng H Sơn, khu Hương Sơn, thành ph Tân Trúc 31. Ch S i Hà, sinh ngày 09/3/1979 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64, h m 32, ngõ 376, đo n 1, đư ng Ph c Hưng Nam, khóm 35, phư ng Tân Sinh, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 32. Dương Th Ng c Đi p, sinh ngày 27/3/1974 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 150, đo n 3, đư ng M c Tân, khóm 31, phư ng Chương Cư c, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 33. H Thanh Chi u, sinh ngày 28/12/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104, đư ng Đ i Đ c, khóm 1, ph Đ Nam, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 34. Nguy n Th M ng Tuy n, sinh ngày 01/4/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, đư ng Đông Quang Nh t, khóm 33, phư ng Ki n Thành, khu B c, thành ph Đài Trung 35. Nguy n Th Thanh Đi u, sinh ngày 24/02/1979 t i thành ph H Chí Minh
 5. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 19, h m 151, đư ng Ng a Long, khóm 10, phư ng Lê Nguyên, khu Đ i Nam, thành ph Đài B c 36. Huỳnh Thu Vân, sinh ngày 24/4/1985 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 8, h m 27, ngõ 109, đo n 2, đư ng Lâm San, khóm 29, phư ng Minh Hưng, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 37. Lê Th Bích Tuy n, sinh ngày 26/7/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 188, đo n 2, đư ng Thái Lâm, khóm 14, thôn Phúc Thái, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 38. Thòng Sám Múi, sinh ngày 01/01/1974 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, h m B c Quy n, khóm 9, thôn B c C ng, xã Qu c Tính, huy n Nam Đ u 39. Bùi Th Di m Sương, sinh ngày 06/02/1977 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 166, đư ng Đông Vinh, khóm 7, phư ng Đông Ninh, th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 40. Dương Ng c Hương, sinh ngày 22/9/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 399/3, Giai Lý Hưng, khóm 2, phư ng Hưng Hóa, th tr n Giai Lý, huy n Đài Nam 41. H Th Ng c Linh, sinh ngày 08/11/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/1, s 10, đư ng Quang Hoa, khóm 39, thôn N i Ph , xã N i Ph , huy n Bình Đông 42. Nguy n Th Nuôi, sinh ngày 21/7/1985 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/3, ngõ 9, đư ng Trung Ương, khóm 13, thôn Tân Minh, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 43. Ph m Th Ng c, sinh ngày 16/02/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 601, đư ng Trung Sơn Nam, khóm 11, thôn Qui Xác, xã Đ i An, huy n Đài Trung 44. Nguy n Th Kim Phư ng, sinh ngày 08/9/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, đo n 1, đư ng Tân Nhân, khóm 5, phư ng Tân Nhân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 45. Thái Th Nguy t Ánh, sinh ngày 23/11/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 73, đư ng Đ o Hương, khóm 7, phư ng Đ o Hương, khu B c Đ u, thành ph Đài B c
 6. 46. Tiêu Th Th y Tiên, sinh ngày 08/12/1986 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49/1, ngõ 95, đư ng C Lĩnh, khóm 13, phư ng B n Khê, khu Trung Chính, thành ph Đài B c 47. Lê Th Mư i, sinh ngày 20/02/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, ngõ 101, h m 4, đư ng Ki n An, khóm 8, phư ng Ki n An, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 48. Nguy n Th Di u, sinh ngày 26/11/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, ngõ 203, ph Tây Nhã, khóm 19, phư ng Tây Nhã, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 49. Nguy n Th B y, sinh ngày 10/10/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 78, đư ng Nam C ng, khóm 6, phư ng Nam C ng, khu Hương Sơn, thành ph Tân Trúc 50. Ts n Nh c D nh, sinh ngày 10/01/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 110, đư ng Qu c Trung, khóm 11, phư ng Ch n Hưng, th tr n Nh Lâm, huy n Chương Hóa 51. Phùng Th Hoa, sinh ngày 07/7/1976 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 165/1, đư ng Tân Hưng, khóm 9, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huy n Tân Trúc 52. Đ ng Th Hoa, sinh ngày 26/10/1980 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 635, đư ng Cao Dương, khóm 17, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 53. Nguy n Th M ng Ki u, sinh ngày 25/8/1983 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 101/3, ngõ 109, đư ng Phú Sơn, khóm 10, phư ng Qu ng Tân, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 54. Dan Th Thanh, sinh ngày 09/8/1973 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 100, đư ng An L c, khóm 16, phư ng An Khánh, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 55. Lê Th Đi u, sinh ngày 01/01/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 101, ngõ 694, đư ng Trung Chính, khóm 12, phư ng Đan Ph ng, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c
 7. 56. Tr n Ng c Loan, sinh ngày 24/4/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, h m 25, ngõ 113, đư ng Thành Công 1, khóm 12, phư ng Tri u Đ ng, khu Nhân Ái, thành ph Cơ Long 57. Châu Th Biên, sinh ngày 08/10/1980 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 50, đư ng Th y An, khóm 3, phư ng C ng Vĩ, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 58. Trương Th Trinh, sinh ngày 06/4/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, Đ i Dương, khóm 4, thôn Nam Th , xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 59. Lê Ng c Bích, sinh ngày 10/02/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 125, đư ng Bin Đ u, khóm 10, thôn Bin Đ u, xã Thân C ng, huy n Chương Hóa 60. Trương M Linh, sinh ngày 22/10/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/7, đư ng Tuy n Th , khóm 8, thôn Tuy n Th , xã Thân C ng, huy n Chương Hóa 61. Ngô Th Mai, sinh ngày 30/7/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, ngõ 22, đư ng Ph c Hưng, khóm 8, phư ng Tây Khang, khu Trung Sơn, thành ph Cơ Long 62. Nguy n Trúc Linh, sinh ngày 13/9/1981 t i Tây NInh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/2, Ma Viên, khóm 10, thôn Ma Viên, xã C Khang, huy n Vân Lâm 63. Ph m Th H n, sinh ngày 09/02/1983 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, h m 5, ngõ 900, đư ng Kỳ Tân Tam, khóm 26, phư ng Ph c Hưng, khu Kỳ Tân, thành ph Cao Hùng 64. Ph m Th Kim Ngân, sinh ngày 09/7/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, ngõ 23, đư ng Xích Kh m Nam, khóm 10, thôn Xích Đông, xã T Quan, huy n Cao Hùng 65. Phan Ng c Ph , sinh ngày 19/11/1984 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 458, đư ng Trung Chính, khóm 26, phư ng Ki n Hòa, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 66. Tr n Th Như Ý, sinh ngày 13/02/1987 t i H u Giang Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: S 47, ngõ 32, ph Đ i Vinh, khóm 13, phư ng Tam Ki u, th tr n Viên Lâm, huy n Chương Hóa 67. Nguy n Th M ng Ki u, sinh ngày 11/12/1987 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 10, ngõ 25, đư ng C Sơn Tam, khóm 5, phư ng Long Gi ng, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 68. Lê Th Nh , sinh ngày 19/12/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 387, đư ng Trung Châu Tam, khóm 21, phư ng Ph c Hưng, khu Kỳ Lu t, thành ph Cao Hùng 69. Đ ng Th Thùy Trang, sinh ngày 29/12/1977 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, đư ng Trung Hòa, khóm 5, thôn Khang Th , xã Khê Châu, huy n Chương Hóa 70. Đào Ng c Tuy n, sinh ngày 08/4/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, đư ng Hi u Ti n, khóm 11, phư ng Ki n Dân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 71. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày 16/8/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/8, đư ng Ki n Phúc, khóm 9, thôn Đông C ng, xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 72. Tr n Th Nhi, sinh ngày 10/2/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, ngõ 13, đư ng Trung Châu Tam, khóm 16, phư ng B c Sơn, Khu Kỳ Tân, thành ph Cao Hùng 73. Ph m Th Mai Thanh, sinh ngày 23/8/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngõ 108, đư ng Trung Chính, đo n 1, khóm 4, phư ng An Khê, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 74. Nguy n H ng Thái, sinh ngày 30/12/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, đư ng Nam Đ , khóm 5, phư ng Nam Đ , th tr n Khê H , huy n Chương Hóa 75. Nguy n Th Nhiên, sinh ngày 15/01/1984 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 20, ngõ 37, đư ng Trung Thanh Nam, khóm 9, thôn Văn Nhã, xã Đ i Nhã, huy n Đài Trung 76. Phan Th Di u Hi n, sinh ngày 08/8/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 9. Hi n trú t i: S 137, Đi n M , xã Nam Trang, huy n Miêu L t 77. Tr n Th L a, sinh ngày 02/7/1986 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 230, đư ng Công Nghĩa, khóm 1, phư ng Sơn Gia, th tr n Trúc Nam, huy n Miêu L t 78. Võ Th Sen, sinh ngày 12/4/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/2, đư ng Lãnh Cư c, khóm 3, phư ng C ng Biên, th tr n Tô Áo, huy n Nghi Lan 79/ Tr n Th y C m Thy, sinh ngày 02/12/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, đư ng H T B c, khóm 4, thôn Trung Hưng, xã Ngũ K t, huy n Nghi Lan 80. Lý Nu i, sinh ngày 10/01/1959 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 44, ngõ 145, đư ng Hưng Long, đo n 4, khóm 6, phư ng Trung Thu n, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 81. Nguy n Th Ng c Th o, sinh ngày 27/01/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, đư ng N i Khê, khóm 13, thôn N i Ph , xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 82. Hoàng Th Hà, sinh ngày 27/8/1978 t i Tuyên Quang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 97, đư ng Văn Hóa, khóm 14, phư ng Vĩnh Quán, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 83. Tr n Th Ph ng, sinh ngày 09/12/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ngõ 40, đư ng Hương Trư ng, đo n 2, khóm 5, phư ng Hương Trư ng, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 84. Ph m Th Vi t Linh, sinh ngày 19/5/1982 t i Thái Nguyên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65, đư ng Nam An, khóm 23, phư ng Phúc Hưng, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 85. Nguy n Th Châu Loan, sinh ngày 16/5/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65, đư ng Chung Th ng, khóm 13, thôn Long Tuy n, xã N i B , huy n Bình Đông 86. Huỳnh Th Vân, sinh ngày 09/5/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, Th Kh , khóm 8, thôn N i Hưng, xã N i Môn, huy n Cao Hùng, 87. Bùi Th Tiên, sinh ngày 17/12/1974 t i B c Liêu
 10. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 317, đư ng Đ i Đ ng, đo n 1, khóm 2, phư ng Chương Thi , thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 88. Võ Th Tuy t Phư ng, sinh ngày 20/4/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 69, đư ng Phúc M , khóm 8, phư ng Trung Quy n, th tr n M Nông, huy n Cao Hùng 89. Nguy n Th Phi Y n, sinh ngày 16/6/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 182, đư ng Lâm Châu, khóm 31, thôn Nghiên Ph , xã Tân Viên, huy n Bình Đông 90. Lê Th Ng c Lan, sinh ngày 10/10/1978 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67/13, đư ng Quá Khê, khóm 5, thôn Quá Khê, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 91. Lưu Tuy t Hoa, sinh ngày 22/8/1967 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 28, h m 9, ngõ 53, ph Ho ng Đ o, khóm 22, phư ng Hoành Khoa, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 92. Nguy n Th Tuy t H nh, sinh ngày 24/10/1977 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 83, Tông Lan, khóm 9, phư ng Tông Lan, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 93. Ngô Th Di m, sinh ngày 04/5/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, đư ng Minh Đ o, khóm 22, phư ng Minh Chính, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 94. Tr n Th Bé Nhen, sinh ngày 02/02/1985 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/5, Đài Hóa Nh t Trang, đư ng Cương Nam, đo n 1, khóm 12, phư ng Trung Trang, thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa 95. Nguy n Th M ng C m, sinh ngày 10/10/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, h m 22, ngõ 37, ph Vĩnh Hưng, khóm 18, phư ng Gia Đông, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 96. Lê Kim L a, sinh ngày 25/6/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, ngõ T L p, đư ng Xích Kh m Nam, khóm 10, thôn Xích Đông, xã T Quan, huy n Cao Hùng 97. H Nhì Múi, sinh ngày 12/5/1970, t i Đ ng Nai Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: S 6, ngõ 14, ph Th y Ái, khóm 19, phư ng Th y Hưng, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 98. Nguy n Ng c Thanh, sinh ngày 04/10/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ 238, đư ng Trung Thê, khóm 12, phư ng Trúc Lâm, th tr n Sa L c, huy n Đài Trung 99. Nguy n Th Bé, sinh ngày 24/3/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ngõ 90, đư ng Văn Hóa, khóm 2, thôn Vĩnh Khang, xã Loan Lâm, huy n Tân Trúc 100. Nguy n Th Bi n, sinh ngày 16/4/1983 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 149, ngõ 31, đư ng Hưng An, khóm 10, phư ng Tân M , th tr n Đ i Giáp, huy n Đài Trung. 101. Nguy n Th H ng Th m, sinh ngày 20/01/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17/1, đo n 1, đư ng Lâm H i, khóm 14, phư ng Ki n Qu c, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 102. Nguy n Th Kim Sang, sinh ngày 27/10/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/7, Giai Lý Hưng, khóm 1, phư ng Giai Hóa, th tr n Giai Lý, huy n Đài Nam 103. Nguy n Th Thu Th o, sinh ngày 15/6/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 212, đư ng Tam M , khóm 4, phư ng Cao Đông, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 104. Phan Thúy Tuy t, sinh ngày 28/01/1975 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 125, đư ng Đào Oanh, khóm 6, phư ng Ki n Qu c, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 105. Phương Th Bích Nhiên, sinh ngày 20/01/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 212, đư ng Ph n Vĩ, khóm 13, thôn B ch Vân, xã Tiêu Khê, huy n Nghi Lan 106. Tr n Th Ánh Ng c, sinh ngày 04/9/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, ngõ 128, đư ng Tùng Lĩnh, khóm 10, phư ng Phúc Khê, khu B c, thành ph Tân Trúc 107. Tr n Th M Nga, sinh ngày 25/8/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, h m 8, ngõ 199, đư ng An Phú, khóm 16, phư ng An Phú, khu An Nam, thành ph Đài Nam
 12. 108. Võ Chúc Xuân, sinh ngày 12/8/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 244, đư ng Diên Bình 1, khóm 31, phư ng H u Sinh, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 109. Nguy n Th Thúy, sinh ngày 08/02/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, ngõ 75, đư ng Ph ng Tùng, khóm 1, phư ng Trung Văn Anh, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 110. Nguy n Th Mai Liên, sinh ngày 03/7/1980 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 2/13, ngõ Trung Hưng 1, khóm 20, thôn Trung Hưng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 111. Võ Th C m Hi n, sinh ngày 01/01/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38/15, đư ng Bình Dương, khóm 19, thôn Tư Châu, xã Trúc Đi n, huy n Bình Đông 112. Võ Th Thu Th o, sinh ngày 12/01/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 107/2, đư ng Tr n H i, khóm 13, phư ng Tr n H i, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 113. Võ Th L , sinh ngày 12/4/1980 t o Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 276, đư ng Qu ng An, khóm 7, thôn Qu ng An, xã V n Đơn, huy n Bình Đông 114. Vũ Th L , sinh ngày 29/11/1981 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/8, ngõ 392, đư ng Cao M , khóm 5, phư ng Lâm Giang, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 115. Đ ng Th V n, sinh ngày 10/7/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40/1, đư ng Hưng Ngư, khóm 3, phư ng Hưng Ngư, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 116. Lê Th Hoàng Oanh, sinh ngày 15/02/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 282, đư ng B c Đi n, khóm 11, phư ng Đ u Bi n, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 117. Lê Th Kim H nh, sinh ngày 30/12/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, đư ng Ích An, khóm 4, phư ng Đông Hoa, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 118. Ngô Huỳnh Thùy Trang, sinh ngày 10/9/1983 t i Ti n Giang
 13. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, đư ng Trung Anh, khóm 13, phư ng Nh Trùng, th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 119. Nguy n H i Vân, sinh ngày 07/3/1977 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 74, đư ng Quang Vinh Đông, khóm 31, phư ng Quang Vinh, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 120. Nguy n Th Nh n, sinh ngày 04/9/1983 t i Ninh Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, đư ng An Trung, khóm 17, phư ng Công Luân, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 121. Nguy n Th Thanh Kim Phư ng, sinh ngày 05/5/1978 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, h m 14, ngõ 194, đo n 1, đư ng Long Cương, khóm 1, phư ng Tân Hưng, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 122. Nguy n Th Thanh Xuân, sinh ngày 09/01/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 17, đư ng Đ i Thành, khóm 6, phư ng Nam Viên, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 123. Đ ng Th Hoan, sinh ngày 26/8/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 5/1, đư ng Long An L c, khóm 7, phư ng H u Liên, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 124. Huỳnh Th Bé Tám, sinh ngày 13/10/1977 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngõ 68, đư ng Ích An, khóm 12, phư ng Đông Hoa, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 125. Võ Th H ng Thúy, sinh ngày 04/9/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 124, đư ng Dương Minh, Khóm 18, thôn Đàm Đ u, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 126. Ph m Th Phư ng, sinh ngày 10/01/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32/8, đư ng Ti u Bình, khóm 4, thôn Ti u Bình, xã Đ i Th , huy n Cao Hùng 127. H Th Kim Anh, sinh ngày 31/8/1983 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64/1, đư ng H Th , khóm 3, thôn Trung Môn, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 128. Nguy n Kim Lài, sinh ngày 04/7/1982 t i Cà Mau Gi i tính: N
 14. Hi n trú t i: S 10, ngõ 149, đư ng B c Tiên, khóm 8, thôn B c Tiên, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 129. Lê Kim Đính, sinh ngày 15/12/1979 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 4, ngõ 105, đư ng Thúy Hoa, khóm 7, phư ng H u Sinh, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 130. Nguy n Th Trúc Phương, sinh ngày 07/8/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 410, đư ng Trung Sơn, khóm 4, phư ng Qu ng Hưng, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 131. Nguy n Th H nh, sinh ngày 01/7/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40, đư ng An Mi, khóm 1, thôn Công Qu n, xã H u Lý, huy n Đài Trung 132. Nguy n Th Thanh Vân, sinh ngày 12/02/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 199, h m 220, ngõ 425, đo n 1, đư ng Hưng L c, khóm 8, phư ng Sa Luân, th tr n Đi n Trung, huy n Chương Hóa 133. Nguy n Thanh Hi u, sinh ngày 27/01/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, ngõ 1, đư ng Đ i Tân, khóm 4, thôn Thái Bình, xã Ph Diêm, huy n Chương Hóa 134. Nguy n Th Thu Giao, sinh ngày 10/9/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 183, đư ng Diên Bình 1, khóm 1, phư ng Vĩnh Hòa, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 135. Nguy n Ng c Long, sinh ngày 02/01/1980 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 57/1, ngõ 32, đư ng Vĩnh Ninh, khóm 20, phư ng Vĩnh Ninh, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 136. Nguy n Th Dân, sinh ngày 01/01/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/1, ngõ 18, đư ng Trung Hoa, khóm 11, thôn Nghĩa H c, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 137. Tr n Th B y, sinh ngày 25/02/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 34, ngõ 250, đư ng Gia Đông, khóm 11, phư ng Gia Đông, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 138. Nguy n Th Minh, sinh ngày 02/01/1970 t i Thái Bình Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: L u 9, s 42/1, đo n 2, đư ng Th y Nguyên, khóm 21, phư ng B ch Vân, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 139. Tr n Th Tuy t, sinh ngày 20/02/1971 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10/5, đư ng Phong Nguyên, khóm 18, thôn Diêm B c, xã Diêm Ph , huy n Bình Đông 140. Tăng Thanh Hoa, sinh ngày 13/9/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 66, đư ng Đ nh Nam, khóm 9, phư ng Đ nh Nam, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 141. Nguy n Th H n, sinh ngày 30/11/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, Thâm Quy n, khóm 2, thôn Thâm Quy n, xã Tân c, huy n Đào Viên 142. Tr n Th Ng c Nga, sinh ngày 15/8/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60/21, H T H , khóm 14, phư ng Thư ng H , th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 143. Nguy n Th Nh n, sinh ngày 16/6/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 350, đo n 1, đư ng Dân Phú, khóm 13, phư ng Th y Nguyên, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 144. Quách M Quy n, sinh ngày 14/5/1979 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, h m 16, ngõ 152, đư ng Trung Hoa, khóm 1, thôn Hoành Phong, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 145. Nguy n Th Lan, sinh ngày 01/10/1979 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, đư ng Trung Chính, khóm 9, phư ng Chính Nam, th tr n Trúc Nam, huy n Miêu L t 146. Lê Ng c Th o, sinh ngày 17/5/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ 1174, đo n 1, đư ng T p Sơn, khóm 10, phư ng Trung Ương, th tr n Trúc Sơn, huy n Nam Đ u 147. Ngô Th Loan, sinh ngày 09/01/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22/1, h m 18, ngõ 18, đi u ki n Ki n Bình 4, khóm 17, phư ng Văn Bình, khu An Bình, thành ph Đài Nam 148. Tr n Th Kim Quyên, sinh ngày 17/5/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: L u 3/2, s 2, ngõ 24, đư ng Tân Ki n, khóm 17, phư ng Khai Nam, khu Nam, thành ph Đài Nam 149. Đ Th Thu Bình, sinh ngày 16/6/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 8, đư ng Nam Hòa, đo n 2, khóm 1, phư ng Mai Nam, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 150. Nguy n Th Dung, sinh ngày 01/01/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 126, đư ng Chí Hàng, đo n 3, khóm 7, phư ng Phú Phong, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 151. Nguy n Th Út Y n, sinh ngày 20/6/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, ph Hoài Ninh, khóm 11, phư ng Công Quán, khu Tây, thành ph Đài Trung 152. Phan C m Loan, sinh ngày 17/9/1980 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 490/2, đư ng Trung Ương, đo n 1, khóm 9, phư ng Hưng Nông, th tr n Ngô Thê, huy n Đài Trung 153. Đinh Th Ng c Loan, sinh ngày 20/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 625, đư ng Đ i Trúc B c, khóm 12, thôn Hoàng Trúc, xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 154. Nguy n Th Di u, sinh ngày 20/6/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/9, B Đ i, khóm 2, thôn B Đ i, xã Quan Mi u, huy n Đài Nam 155. Tr n Th B y, sinh ngày 20/10/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 230, đư ng C u Như Nh t, khóm 2, phư ng B o Đ c, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 156. Lê Th Kim Thanh, sinh ngày 18/11/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, ngõ 370, đư ng L c Hòa, đo n 1, khóm 14, phư ng Đ nh Th , th tr n L c C ng, huy n Chương Hóa 157. Nguy n Th Kim Chi, sinh ngày 11/11/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, Đ nh Trúc V , khóm 9, phư ng Đ nh Khê, th tr n H Vĩ, huy n Vân Lâm 158. Phan Th Chanh, sinh ngày 21/12/1985 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, Tam Đài, khóm 12, thôn Phú Nam, xã Phú Lý, huy n Hoa Liên 159. Huỳnh Th Ki u H nh, sinh ngày 11/11/1974 t i Vĩnh Long
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70, đư ng Kim Đàm, khóm 16, thôn Trung Th , xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 160. Đinh Th Thu H ng, sinh ngày 17/11/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 125, đư ng Đ i Phong Nh , khóm 18, phư ng B o Châu, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 161. Nguy n Th Bích Phư ng, sinh ngày 25/4/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, đư ng Tân B c, khóm 11, phư ng S m H i, th tr n B Đ i, huy n Gia Nghĩa 162. Nguy n Th Th nh, sinh ngày 08/12/1963 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 129, đư ng B o Sơn, khóm 3, phư ng Kiên Hóa, khu Đông, thành ph Tân Trúc 163. Nguy n Th M ng Tâm, sinh ngày 02/02/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 468, đư ng Gia Đ ng, khóm 6, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huy n Chương Hóa 164. Võ Th Ng c Sang, sinh ngày 01/7/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 845, đư ng Trung Minh Nam, khóm 3, phư ng Bình Hòa, khu Nam, thành ph Đài Trung 165. Huỳnh Th Huy n, sinh ngày 12/12/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34, đư ng Ph Tâm, khóm 8, phư ng Chiêu An, th tr n Tây Loa, huy n Vân Lâm 166. Nguy n Th Lèo, sinh ngày 08/02/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 128, Trúc T Cư c, khóm 15, thôn Tùng Trúc, xã L c Th o, huy n Gia Nghĩa 167. Nguy n Th Ánh Di u, sinh ngày 08/10/1984 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 155/5, đư ng Ph ng Bình 2, khóm 10, thôn Giang Sơn, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 168. Đ ng Th H ng Pha, sinh ngày 03/3/1981 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, ngõ 325, đư ng Đ i Trang, khóm 10, phư ng Tam Hưng, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 169. Tr n Tuy t Anh, sinh ngày 01/7/1963 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/4, ngõ 10, đư ng Mãn Bình 2, khóm 14, phư ng Khê Châu, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c
 18. 170. Lê M Phư ng, sinh ngày 15/6/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 3, ngõ 19, đư ng Nghi Hưng, khóm 3, phư ng Nghi Hưng, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 171. Mai Th Loan, sinh ngày 18/8/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 33, đư ng Minh Đ c, khóm 14, phư ng Văn Lâm, khu B c Đ u, thành ph Đài B c 172. Tr n Th Hu , sinh ngày 02/01/1978 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 151, đư ng Lan Châu, khóm 22, thôn Trung Hưng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 173. Ca Th Thuy n, sinh ngày 01/01/1975 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5/2, s 74, đư ng Ngân Xuyên, khóm 16, phư ng Dân Cư ng, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 174. Nguy n Th Kim Hư ng, sinh ngày 12/11/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 45, đư ng Bình Tam, khóm 8, phư ng Bình Liêu, khu Trung Chính, thành ph Cơ Long 175. Tr n Th L c Th o, sinh ngày 20/6/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 4, ngõ 72, đư ng Thành Công, khóm 5, phư ng Th Đ c, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 176. Nguy n Th Nh n, sinh ngày 16/01/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1772, đư ng Quang Hưng, khóm 5, phư ng Phúc Long, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 177. H Th Thúy Ki u, sinh ngày 10/02/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 46, đư ng Đ ng Đ c, khóm 20, phư ng Vĩnh Hân, khu B c Đ u, thành ph Đài B c 178. Võ Th Thùy Trang, sinh ngày 09/08/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/8, H Hưng Nam, khóm 13, phư ng Hưng Hòa, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 179. Lê Th Tư, sinh ngày 03/7/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, h m 17, ngõ 576, đư ng Đ i Quan, khóm 17, thôn Nam C ng, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên
 19. 180. Lê Th Ng c Hương, sinh ngày 26/11/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 459, đư ng Đ i Tân, khóm 3, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 181. Nguy n M ng Tuy n, sinh ngày 29/10/1986 t i Tây NInh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, Chi Ba, khóm 2, phư ng Chi Ba, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 182. Nguy n Th Ánh Tuy t, sinh ngày 01/01/1976 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, s 97, đư ng Đ nh Liêu 2, khóm 6, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huy n Đài B c 183. Lê Kim Đ y, sinh ngày 15/11/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50/1, ngõ 201, đư ng T Cư ng, khóm 15, phư ng Phúc Đ c, th tr n Đ m Th y, huy n Đài B c 184. Nguy n Th Bé Ba, sinh ngày 15/12/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, ngõ 200, đư ng Thi n Quang, khóm 5, phư ng Bì C n, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 185. Phan Th Hu , sinh ngày 04/3/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 6, đư ng Vĩnh Hòa, khóm 25, phư ng Vĩnh Ninh, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 186. Lê Th Ng c Li u, sinh ngày 20/02/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 170, đư ng Diên Hòa, khóm 24, phư ng Bình Hòa, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 187. Nguy n Thanh Thúy, sinh ngày 06/01/1979 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 8, ngõ 31, đư ng Vĩnh Phong, khóm 5, phư ng Diên Hòa, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 188. Tr n Th Út, sinh ngày 22/6/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51, đư ng Th t Hi n Tam, khóm 2, phư ng C ng Tú, khu Diêm Trình, thành ph Cao Hùng 189. Huỳnh Quỳnh Minh, sinh ngày 06/3/1985 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, h m 8, ngõ 236, ph B c Đ u, khóm 18, phư ng B c Thành, th tr n La Đông, huy n Nghi Lan 190. Nguy n Th B ch Tuy t, sinh ngày 04/5/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N
 20. Hi n trú t i: S 14, Đông Thành, khóm 7, thôn M Nông, xã Bi Nam, huy n Đài Đông 191. Võ Th Bé Trúc, sinh ngày 15/9/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, Long T Vĩ, khóm 9, thôn V n An, xã Trì Thư ng, huy n Đài Đông 192. Lê Th Thu Ngân, sinh ngày 29/01/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 672/2, đư ng Qua Quy n, khóm 8, thôn Qua Quy n, xã Nh Th y, huy n Chương Hóa 193. Trương Th B nh, sinh ngày 03/8/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42/1, đư ng Câu N i, khóm 4, thôn Câu N i, xã Tuy n Tây, huy n Chương Hóa 194. Võ Th H nh, sinh ngày 09/02/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, Đ i Oa, khóm 13, thôn Tam Dân, xã Ph c Hưng, huy n Đào Viên 195. Sơn Th Nuôl, sinh ngày 12/12/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, h m 8, ngõ 294, đư ng Sơn Cư c, đo n 4, khóm 3, thôn Hi p Hòa, xã Xã Đ u, huy n Chương Hóa 196. Lê Kim Thiêm, sinh ngày 01/02/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 116/1, ph Qu c Cư ng Th t, khóm 13, phư ng Long Ph ng, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 197. Tr n Th Ki u Thy, sinh ngày 15/6/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, đư ng Dân Sinh, khóm 37, thôn N i Đi n, xã N i Ph , huy n Bình Đông 198. T Th Bích Ng c, sinh ngày 10/8/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 131, ngõ 220, đư ng Đ i Xã, đo n 1, khóm 8, phư ng Long Đàm, th tr n Đi n Trung, huy n Hoa Liên 199. Mìu T n Làn, sinh ngày 25/02/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55, ph Dân Phú, khóm 10, phư ng Trung Chính, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 200. Ph m Th H nh, sinh ngày 12/11/1982 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 222, đư ng Tây Văn, khóm 22, thôn Thành Châu, xã Ngũ C , huy n Đài B c 201. Nguy n Th Th m, sinh ngày 09/06/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản