Quyết định số 1220/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 1220/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1220/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1220/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1220/Q -KTNN Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C KHU V C VIII T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c gh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá XI v cơ c u t ch c c a Ki m toán hà nư c và gh quy t s 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28/5/2007 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c thành l p thêm 4 ơn v Ki m toán hà nư c khu v c tr c thu c Ki m toán hà nư c; Căn c Quy t nh s 12/2007/Q -KTNN ngày 12/12/2007 c a T ng Ki m toán hà nư c v vi c thành l p Ki m toán hà nư c khu v c VIII; Căn c Quy t nh s 1425/Q -KTNN ngày 12/12/2007 c a T ng Ki m toán hà nư c quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ki m toán hà nư c khu v c VIII; Căn c Quy t nh s 555/Q -KTNN ngày 11 tháng 7 năm 2006 c a T ng Ki m toán hà nư c ban hành Quy ch làm vi c c a Ki m toán hà nư c; Xét ngh c a Ki m toán trư ng Ki m toán hà nư c khu v c VIII và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Ki m toán trư ng; cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - ng u cơ quan KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - Công oàn cơ quan KTNN;
 2. - oàn TNCS HCM KTNN; - Lưu: VT, PC, KTNN KV VIII. Vương ình Hu QUY CH LÀM VI C C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C KHU V C VIII TĂNG CƯ NG NĂNG L C IV I I NGŨ LÀM CÔNG TÁC T CH C CÁN B C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C (Ban hành theo Quy t nh s 1220/Q -KTNN ngày 26 tháng 9 năm 2008 c a T ng Ki m toán hà nư c) Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c làm vi c, trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c, ch công tác, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và m i quan h công tác c a Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cán b , công ch c và ngư i lao ng c a Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII. 2. T ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII. i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII làm vi c theo ch th trư ng và b o m nguyên t c t p trung dân ch , tuân th quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. Cán b , công ch c và ngư i lao ng Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII ph i x lý và gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m và thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính ho c giao cho m t s ngư i cùng th c hi n, trong ó phân công rõ ngư i ch trì và ch u trách nhi m chính. 3. B o m tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và quy ch làm vi c, tr trư ng h p t xu t ho c có yêu c u khác c a cơ quan c p trên. 4. B o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng, cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh.
 3. 5. B o m dân ch , rõ ràng minh b ch và hi u qu trong ho t ng. Chương II TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a Ki m toán trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Ch o, i u hành ho t ng c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII theo ch c năng, nhi m v ư c giao, Quy ch làm vi c c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII và chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o Ki m toán N hà nư c phê duy t; b) T ch c xây d ng và ch o th c hi n k ho ch công tác c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; ch o và ki m soát ho t ng ki m toán c a oàn ki m toán, ch o t ng k t công tác ki m toán khi oàn ki m toán k t thúc ki m toán; c) Nghiên c u, xu t hư ng c i ti n nâng cao hi u qu công tác c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; qu n lý cán b , trang thi t b làm vi c, tài li u công tác theo quy nh c a N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c; d) Th c hi n công tác t ch c cán b theo quy nh c a N hà nư c và theo phân c p c a T ng Ki m toán N hà nư c; thông tin n cán b , công ch c v nh ng v n chuyên môn có liên quan n ho t ng c a ơn v , các ch , chính sách i v i cán b , công ch c; th c hi n quy ch dân ch trong t ch c th c hi n nhi m v c a ơn v; e) Quy t nh các n i dung trong báo cáo k t qu ki m toán c a ơn v trình T ng Ki m toán N hà nư c; quy t nh n i dung trong báo cáo sơ k t, t ng k t công tác và các ý ki n xu t ki n ngh trong vi c th c hi n nhi m v c a ơn v ; thông qua k ho ch ki m toán c a oàn ki m toán, báo cáo ki m toán c a các cu c ki m toán do ơn v th c hi n trư c khi trình lãnh o Ki m toán N hà nư c xem xét, phê duy t; f) T ng h p báo cáo tình hình k t qu công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và nh ng chuyên công tác t xu t do T ng Ki m toán N hà nư c giao; g) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và T ng Ki m toán N hà nư c v nh ng vi ph m c a oàn ki m toán, T ki m toán, Ki m toán viên và cán b , công ch c thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII khi th c hi n nhi m v ; h) Duy trì, ki m tra k lu t lao ng, xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c trong Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; i) Ch ng xu t ho c th c hi n nh ng nhi m v khác có liên quan n ho t ng chung c a ngành do T ng Ki m toán N hà nư c giao. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c
 4. a) Gi i quy t nh ng công vi c thu c thNm quy n theo quy nh t i kho n 1 i u này, theo quy nh c a Lu t Ki m toán nhà nư c và các quy nh khác có liên quan; b) Tr c ti p gi i quy t m t s công vi c ã giao cho Phó Ki m toán trư ng nhưng do th y c n thi t vì n i dung v n c p bách, quan tr ng ho c trong trư ng h p các Phó Ki m toán trư ng i v ng ho c các công vi c khác có liên quan n t hai Phó Ki m toán trư ng tr lên nhưng các Phó Ki m toán trư ng có ý ki n khác nhau; c) Ch ng ph i h p v i các ơn v khác trong ngành gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; d) Xem xét gi i quy t ý ki n b o lưu c a Trư ng oàn ki m toán, Ki m toán viên m b o úng th i h n theo quy nh c a Ki m toán N hà nư c; ch u trách nhi m cùng v i Trư ng oàn ki m toán xem xét gi i quy t và tr l i các ý ki n khi u n i ho c ý ki n gi i trình c a ơn v ư c ki m toán v báo cáo ki m toán do Ki m toán N hà nư c khu v c VIII th c hi n; e) Các v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII, Ki m toán trư ng ph i trình lãnh o Ki m toán N hà nư c tr c ti p ph trách, khi trình ph i có căn c , tài li u liên quan lãnh o Ki m toán N hà nư c xem xét, quy t nh; f) Ký báo cáo ki m toán do ơn v th c hi n; ký m t s văn b n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khi ư c T ng Ki m toán N hà nư c u quy n; g) Là ch tài kho n, qu n lý và i u hành toàn b ph n kinh phí Ngân sách nhà nư c c p; qu n lý toàn b tài s n c a ơn v ư c trang c p, mua s m và ch u trách nhi m quy t toán v i ngân sách nhà nư c theo quy nh; ư c u quy n cho Phó Ki m toán trư ng khi c n thi t. 3. Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ngoài các trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này còn có các trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c khác theo quy nh t i i u 6 Quy ch làm vi c c a Ki m toán N hà nư c. i u 5. Trách nhi m và ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó Ki m toán trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Các Phó Ki m toán trư ng giúp Ki m toán trư ng tr c ti p ph trách m t s m t công tác và m t s phòng c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII do Ki m toán trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c Ki m toán trư ng v k t qu và ch t lư ng c a nh ng m t công tác ó; b) Khi Ki m toán trư ng i u ch nh s phân công công vi c gi a các Phó Ki m toán trư ng, các Phó Ki m toán trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo Ki m toán trư ng. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c
 5. a) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công theo chương trình, k ho ch ã ra và báo cáo k t qu th c hi n v i Ki m toán trư ng; b) Trong khi th c hi n nhi m v , trư ng h p ph i v n d ng ho c vư t quá thNm quy n quy nh ph i báo cáo xin ý ki n Ki m toán trư ng, n u có ý ki n khác nhau thì Ki m toán trư ng quy t nh theo thNm quy n; c) Trư ng h p Phó Ki m toán trư ng ư c Ki m toán trư ng u quy n i u hành gi i quy t công vi c c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII trong th i gian Ki m toán trư ng i v ng, sau khi Ki m toán trư ng tr l i làm vi c ph i báo cáo tình hình, k t qu gi i quy t công vi c v i Ki m toán trư ng và ch u trách nhi m v nh ng vi c mà mình ã gi i quy t; d) Trư ng h p Phó Ki m toán trư ng i v ng, Ki m toán trư ng ch nh m t Phó Ki m toán trư ng khác thay th gi i quy t các công vi c và thông báo l i nh ng ph n vi c ã, ang gi i quy t cho Phó Ki m toán trư ng ó bi t khi tr l i làm vi c. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Chánh Văn phòng và các Trư ng phòng (g i chung là các Trư ng phòng) ch u trách nhi m trư c Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII v toàn b ho t ng c a văn phòng, các phòng và qu n lý i u hành chung m i vi c c a Văn phòng và các phòng. T ch c, phân công công vi c và ôn c th c hi n t i t ng cán b , công ch c trong Văn phòng và các phòng. 2. Các Phó Văn phòng, các Phó trư ng phòng (g i chung là các Phó trư ng phòng) là ngư i giúp vi c và ch u trách nhi m trư c các Trư ng phòng v nh ng vi c ư c phân công ph trách. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng oàn ki m toán, Phó trư ng oàn ki m toán, T trư ng T ki m toán và Ki m toán viên Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng oàn ki m toán, Phó trư ng oàn ki m toán, T trư ng T ki m toán và Ki m toán viên ư c th c hi n theo Lu t ki m toán nhà nư c, Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn ki m toán nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 556/Q -KTNN ngày 11/7/2006 c a T ng Ki m toán N hà nư c. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c Ki m toán hà nư c khu v c VIII 1. Ch ng nghiên c u tham mưu v lĩnh v c chuyên môn thu c ph m vi ư c phân công, th c hi n công vi c ư c lãnh o phòng ho c lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII giao b o m th i gian và ch t lư ng. 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng phòng, trư c lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công th c hi n.
 6. 3. Th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c, Lu t Ki m toán nhà nư c, các quy nh c a Ki m toán N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII. Chương III. CH CÔNG TÁC VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C i u 9. Ch l p và th c hi n chương trình, k ho ch công tác 1. L p chương trình, k ho ch công tác Căn c chương trình, k ho ch công tác c a Ki m toán N hà nư c và ch c năng, nhi m v ư c phân công, Ki m toán trư ng c th hoá thành chương trình, k ho ch công tác c a ơn v mình trình T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o Ki m toán N hà nư c phê duy t. 2. Th c hi n chương trình, k ho ch công tác a) Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n ơn v mình hoàn thành chương trình, k ho ch công tác ã ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan ho c khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo lãnh o Ki m toán N hà nư c ph trách lĩnh v c và thông báo cho Văn phòng Ki m toán N hà nư c bi t i u ch nh chương trình chung và tìm gi i pháp kh c ph c; b) Căn c chương trình, k ho ch công tác ã ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t, Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII giao nhi m v cho các Phó Ki m toán trư ng ph trách tr c ti p ch o, ki m tra, ôn c các Trư ng phòng gi i quy t các m t công tác c a phòng; c) Ki m toán trư ng ch u trách nhi m trư c T ng Ki m toán N hà nư c v toàn b các m t công tác c a ơn v , báo cáo k p th i v i T ng Ki m toán N hà nư c v ti n tri n khai nhi m v và k t qu th c hi n k ho ch ư c giao. i u 10. Xây d ng và th c hi n k ho ch ki m toán 1. Xây d ng k ho ch ki m toán năm a) K ho ch ki m toán năm ư c xây d ng vào tháng 8 hàng năm, tháng 9 trình T ng Ki m toán N hà nư c. K ho ch ki m toán năm ư c xây d ng trên cơ s t ng h p k ho ch ki m toán c a các phòng chuyên môn nghi p v xây d ng theo nh hư ng ch o c a T ng Ki m toán N hà nư c. b) Phòng T ng h p giúp Ki m toán trư ng l p k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII. K ho ch ki m toán năm c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ư c Ki m toán trư ng cùng các Phó Ki m toán trư ng và các Trư ng phòng bàn b c, th ng nh t trư c khi trình T ng Ki m toán N hà nư c.
 7. c) Hàng năm, Ki m toán N hà nư c khu v c VIII xây d ng k ho ch ki m tra vi c th c hi n ki n ngh ki m toán t i các ơn v ư c ki m toán năm trư c. 2. T ch c th c hi n k ho ch ki m toán năm a) Căn c vào k ho ch ki m toán năm ư c T ng Ki m toán N hà nư c giao, Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII giao nhi m v cho các phòng nghi p v và ch o thu th p thông tin, tài li u v các ơn v ư c ki m toán, xu t Trư ng oàn, Phó Trư ng oàn và thành viên oàn ki m toán trình T ng Ki m toán N hà nư c ra quy t nh ki m toán. b) Các oàn ki m toán ti n hành kh o sát, l p k ho ch ki m toán c a cu c ki m toán báo cáo Ki m toán trư ng thông qua trình T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t. c) Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ch o các oàn ki m toán xây d ng và th c hi n k ho ch ki m toán c a cu c ki m toán theo quy nh c a Lu t ki m toán nhà nư c và Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn ki m toán nhà nư c. i u 11. Ch ki m tra, giám sát ho t ng ki m toán 1. Trách nhi m c a Ki m toán trư ng Trong quá trình th c hi n nhi m v ki m toán, Ki m toán trư ng th c hi n vi c ki m tra, soát xét ch t lư ng ki m toán i v i Trư ng oàn ki m toán và các thành viên trong oàn ki m toán. 2. Trách nhi m c a Trư ng oàn ki m toán T ch c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch ki m toán, Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn ki m toán, h th ng chuNn m c ki m toán, quy trình ki m toán, phương pháp chuyên môn, nghi p v ki m toán, ghi chép và lưu tr , b o qu n h sơ ki m toán và vi c th c hi n k ho ch ki m toán chi ti t i v i T ki m toán. 3. Trách nhi m c a T trư ng T ki m toán Ch o, giám sát các thành viên trong T ki m toán th c hi n K ho ch ki m toán chi ti t ã ư c Trư ng oàn ki m toán phê duy t; tuân th Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn ki m toán, h th ng ChuNn m c ki m toán, Quy trình ki m toán, phương pháp chuyên môn, nghi p v ki m toán, ghi chép và lưu tr , b o qu n h sơ ki m toán theo quy nh c a Ki m toán N hà nư c. i u 12. Ch h i h p và h c t p 1. Ch h ih p a) Lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII m i quý h p m t l n sơ k t công tác quý và k ho ch công tác quý sau; cu i năm h p toàn ơn v t ng k t năm. N goài h p nh kỳ, khi c n thi t có th h p t xu t.
 8. b) Th i gian t p trung v cơ quan, lãnh o các phòng m i tháng h p m t l n sơ k t công tác tháng trư c và tri n khai công tác tháng sau theo k ho ch c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII. Cu i năm h p phòng ánh giá công ch c, bình xét thi ua khen thư ng. c) Lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII h i ý công vi c hàng tu n và giao ban hàng tháng ho c t xu t (n u th y c n thi t), n i dung và thành ph n h p do Ki m toán trư ng quy t nh. d) oàn ki m toán ư c thành l p theo Quy t nh c a T ng Ki m toán N hà nư c ph i t ch c h p quán tri t và nghiên c u tri n khai k ho ch ki m toán, t ng k t khi k t thúc cu c ki m toán. N goài ra, trong quá trình tri n khai ki m toán t i ơn v , tuỳ theo tình hình c th , Trư ng oàn ki m toán ho c Ki m toán trư ng có th tri u t p h p oàn ki m toán khi xét th y c n thi t. 2. Ch h ct p a) Cán b , công ch c có nguy n v ng ho c ư c c i h c trong và ngoài Ki m toán N hà nư c ph i ư c lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ch p thu n và trình lãnh o Ki m toán N hà nư c quy t nh. b) Cán b công ch c, Ki m toán viên ph i có k ho ch h c t p thư ng xuyên c p nh p ki n th c nâng cao trình , ch ng tìm các hình th c h c t p cho phù h p v i nhi m v , công vi c ư c giao và tình hình th c t c a b n thân. i u 13. Ch báo cáo, thông tin 1. Ch báo cáo a) Báo cáo k t qu công tác tháng, 6 tháng, năm và báo cáo t xu t theo yêu c u c a T ng Ki m toán N hà nư c; b) T ng h p k t qu ki m toán năm thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c; c) Vào ngày 22 hàng tháng, các phòng ph i báo cáo b ng văn b n k t qu công tác trong kỳ, chương trình công tác kỳ sau v phòng T ng h p. Phòng T ng h p ch u trách nhi m t ng h p các k t qu công tác trong kỳ trình lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII và g i báo cáo v Văn phòng Ki m toán N hà nư c trư c ngày 25 hàng tháng; d) Trong th i gian th c hi n ki m toán: vào các ngày 10, 20, 30 c a tháng các T ki m toán và Trư ng oàn ki m toán ph i báo cáo v lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII tình hình th c hi n k ho ch, ti n , k t qu ki m toán và nh ng khó khăn, vư ng m c có bi n pháp x lý, ch o k p th i; ) Sau khi hoàn thành các cu c ki m toán, Trư ng oàn ki m toán g i cho Ki m toán trư ng và Phó Ki m toán trư ng ph trách tr c ti p các báo cáo:
 9. - Tóm t t k t qu ki m toán, nh ng vi ph m, sai sót ch y u trong công tác qu n lý kinh t - tài chính- k toán ã ư c phát hi n và nh ng xu t i m i cơ ch qu n lý kinh t - tài chính- k toán v i cơ quan qu n lý N hà nư c có thNm quy n. - Biên b n h p oàn ki m toán v nh n xét ánh giá Trư ng oàn, Phó trư ng oàn, T trư ng, Ki m toán viên khi th c thi nhi m v bao g m: K t qu th c hi n nhi m v và nh ng sáng ki n c i ti n ho c nh ng khuy t, như c i m c a t ng ngư i, nh ng ý ki n còn b o lưu c a Ki m toán viên (n u có) và nh ng ngh v i Ki m toán trư ng và T ng Ki m toán N hà nư c. 2. Ch thông tin Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m thông báo b ng nh ng hình th c thích h p, thu n ti n các cán b , công ch c và ngư i lao ng n m b t ư c nh ng thông tin sau ây: a) Ch trương, chính sách c a ng, N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c liên quan n công vi c c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII và c a ngành; b) Chương trình công tác c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; c) Tuy n d ng, i h c, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch lương và vi c b nhi m cán b , công ch c; d) Văn b n k t lu n v vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong ơn v ; ) Các v n khác theo quy nh. i u 14. Ch qu n lý cán b , k lu t lao ng Th c hi n theo phân c p qu n lý cán b c a T ng Ki m toán N hà nư c. th c hi n t t vi c b t, b nhi m, nâng lương, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c và ngư i lao ng h p ng thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII c n th c hi n theo quy nh sau: 1. Ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao ng, có tác phong và thái làm vi c nghiêm túc. Th c hi n y th i gian làm vi c và ngh ngơi theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán N hà nư c; 2. Trư ng h p Ki m toán trư ng i công tác t m t tu n tr lên ph i giao nhi m v cho m t Phó Ki m toán trư ng ph trách ơn v trong th i gian i v ng. H t th i h n, Phó Ki m toán trư ng ư c giao ph trách ph i báo cáo l i toàn b công vi c ã gi i quy t v i Ki m toán trư ng và ch u trách nhi m nh ng vi c ã gi i quy t. Các Phó Ki m toán trư ng, Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và các cán b , công ch c; ngư i lao ng i công tác, ngh phép, ngh vi c riêng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán N hà nư c và ph i ư c s ng ý c a lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; 3. Các Trư ng phòng qu n lý cán b công ch c thu c phòng mình; Trư ng oàn Ki m toán qu n lý Ki m toán viên trong oàn Ki m toán khi phân công nhi m v
 10. ánh giá k t qu công tác và các v n có liên quan. N u phát hi n sai sót ph i u n n n k p th i và ph n ánh cho lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII v các bi u hi n không lành m nh c a cán b , Ki m toán viên do mình ph trách; 4. Hàng năm, cán b , công ch c, viên ch c có b n ki m i m công tác theo quy nh. Lãnh o Ki m N hà nư c khu v c VIII cu i m i năm có nh n xét ánh giá tình hình th c hi n nhi m v c a các phòng, các cán b , công ch c và ngư i lao ng trong ơn v ; 5. M i cán b , công ch c, ngư i lao ng c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ph i ch p hành nghiêm ch nh n i quy, k lu t lao ng, v sinh, tr t t an ninh và b o v tài s n công theo quy nh hi n hành. i u 15. Ch qu n lý s d ng kinh phí, b o v tài s n 1. M i tài s n, trang thi t b làm vi c c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII u ph i m s theo dõi. Hàng năm, ph i ti n hành ki m kê tài s n theo nh kỳ ánh giá, phân lo i, trên cơ s ó ngh mua s m, trang b b sung. 2. T p th cá nhân thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m qu n lý, s d ng tài s n, trang thi t b làm vi c úng m c ích, úng nh m c, có hi u qu . T p th , cá nhân nào s d ng lãng phí, làm hư h ng, m t mát tài s n công thì tuỳ theo tính ch t, m c ph i ch u trách nhi m k lu t, b i hoàn v t ch t theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán N hà nư c. 3. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Chương trình hành ng c a Ki m toán N hà nư c v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ban hành kèm theo Quy t nh s 531/Q - KTNN ngày 06/7/2006 c a T ng Ki m toán N hà nư c và các quy nh khác có liên quan. i u 16. Ch qu n lý, s d ng tài li u H sơ, tài li u ki m toán b o qu n theo ch quy nh c a N hà nư c và c a Ki m toán N hà nư c, c th : 1. Các oàn Ki m toán và Ki m toán viên trong quá trình ki m toán không ư c ti t l và cung c p tài li u, s li u c a ơn v ư c ki m toán cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài ơn v , khi chưa ư c s ng ý c a T ng Ki m toán N hà nư c ho c Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; 2. Trư ng oàn ki m toán, Phó trư ng oàn ki m toán, T trư ng T ki m toán và các Ki m toán viên tuân th ghi chép các gi y t , tài li u theo quy nh c a T ng Ki m toán N hà nư c. Ki m toán viên ph i b o qu n và giao n p y các tài li u, h sơ ki m toán cho T trư ng; T trư ng t p h p tài li u, h sơ c a c T giao n p cho Trư ng oàn ki m toán. K t thúc cu c ki m toán, Trư ng oàn Ki m toán ph i giao y h sơ, tài li u c a oàn ki m toán cho phòng T ng h p thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII;
 11. 3. H sơ tài li u c a phòng do Trư ng phòng qu n lý; h sơ, tài li u liên quan n công vi c c a Ki m toán viên do Ki m toán viên qu n lý; 4. Nh ng gi y t ghi ý ki n ch o c a lãnh o Ki m toán N hà nư c, lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII liên quan n các n i dung công vi c ư c lưu gi vào h sơ tài li u liên quan; 5. Các tài li u, công văn ph i g i qua Văn phòng t ng h p, ki m tra trình Ki m toán trư ng ho c Phó Ki m toán trư ng phê duy t. i u 17. Ch ti p dân 1. Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m ph i h p v i V Pháp ch trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân theo quy nh c a pháp lu t và c a Ki m toán N hà nư c. 2. Lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m c cán b có chuyên môn theo yêu c u c a V Pháp ch ph i h p thanh tra, ki m tra, x lý các v vi c c th theo ch o c a lãnh o Ki m toán N hà nư c. i u 18. Ch qu n lý văn b n n, văn b n i 1. Qu n lý văn b n n a) i v i các văn b n chuy n n Ki m toán N hà nư c khu v c VIII qua ư ng văn thư, bưu i n, ... u ph i ăng ký vào S công văn n c a ơn v theo dõi, qu n lý; b) Sau khi vào s công văn, cán b văn thư có trách nhi m trình lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII cho ý ki n x lý chuy n giao cho các b ph n, cá nhân có liên quan; c) Cán b , công ch c ti p nh n công văn theo ý ki n ch o c a lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m nghiên c u, th c hi n công vi c, l p và trình lãnh o ơn v h sơ gi i quy t công vi c theo quy nh t i kho n 3 i u 19 Quy ch này. 2. Qu n lý văn b n i Văn b n g i i ph i t p trung vào u m i là Văn phòng làm th t c phát hành. Quy trình phát hành văn b n i th c hi n theo các bư c sau: a) Các ơn v so n th o văn b n theo ch c năng, nhi m v ã ư c lãnh o ơn v giao; b) Các ơn v chuy n n Văn phòng xem xét v th th c và tính pháp lý c a văn b n; c) Văn phòng trình lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ho c ngư i ư c lãnh o u quy n;
 12. d) Sau khi có ý ki n ch nh s a c a lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII, Văn phòng chuy n tr l i văn b n cho ơn v so n th o; e) ơn v so n th o hoàn ch nh l i văn b n trình lãnh o KTNN khu v c VIII ho c ngư i ư c lãnh o u quy n ký, sau ó chuy n l i cho Văn phòng làm th t c phát hành; f) Văn phòng chuy n công văn i k p th i, y và úng a ch nơi nh n. i u 19. Trình t gi i quy t công vi c 1. Căn c vào chương trình, k ho ch công tác ã ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t, Ki m toán trư ng giao nhi m v cho các Phó Ki m toán trư ng tr c ti p ph trách, ch o, ki m tra, ôn c các Trư ng phòng gi i quy t các m t công tác c a phòng. Trong th i gian Trư ng phòng i v ng thì Phó trư ng phòng ư c u quy n ch o m i ho t ng c a phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v các công vi c ã gi i quy t. Khi nhi m v phát sinh thu c lĩnh v c công tác ã phân công cho phòng nào ph trách thì lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII giao nhi m v cho phòng ó th c hi n. 2. Cán b , công ch c ư c giao nhi m v có trách nhi m nghiên c u v n m t cách toàn di n, xác nh rõ m c ích, yêu c u, nhi m v và các n i dung c n gi i quy t; trên cơ s ó d th o văn b n gi i quy t công vi c (ho c xu t ý ki n gi i quy t) báo cáo lãnh o phòng cho ý ki n, hoàn thành d th o trình lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII xem xét, gi i quy t. 3. H sơ gi i quy t công vi c g m: a) T trình lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII do Trư ng phòng ký; b) Văn b n ho c ý ki n ch o giao nhi m v c a lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; c) Các văn b n quy ph m pháp lu t làm cơ s cho vi c gi i quy t công vi c; d) D th o văn b n gi i quy t công vi c; e) Các tài li u khác (n u có). Chương IV. M I QUAN H CÔNG TÁC i u 20. Quan h gi a lãnh o Ki m toán hà nư c khu v c VIII v i lãnh o Ki m toán hà nư c 1. Ki m toán trư ng có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên, t xu t theo ý ki n ch o c a lãnh o Ki m toán N hà nư c; ki n ngh , xu t các
 13. gi i pháp th c hi n nhi m v ư c lãnh o Ki m toán N hà nư c giao; th c hi n báo cáo k t qu công tác v i lãnh o Ki m toán N hà nư c theo quy nh. 2. Lãnh o Ki m toán N hà nư c khu v c VIII tham d các phiên h p c a Ki m toán N hà nư c có n i dung liên quan n ho t ng c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; có trách nhi m chuNn b các n i dung, chương trình, k ho ch, án ư c phân công trình lãnh o Ki m toán N hà nư c. i u 21. Quan h gi a Ki m toán hà nư c khu v c VIII v i các ơn v tr c thu c Ki m toán hà nư c 1. Ki m toán N hà nư c khu v c VIII có trách nhi m tham gia ý ki n vào d th o các văn b n quy ph m pháp lu t, chuNn m c ki m toán, quy trình, phương pháp chuyên môn nghi p v ki m toán và m t s văn b n khác do các ơn v tr c thu c so n th o trư c khi trình lãnh o Ki m toán N hà nư c ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành. 2. Ch trì và ph i h p v i các ơn v liên quan so n th o quy trình và phương pháp chuyên môn nghi p v ki m toán (n u ư c giao). 3. Ph i h p các ơn v liên quan t ch c th c hi n công tác theo s phân công c a lãnh o Ki m toán N hà nư c. i u 22. Quan h gi a lãnh o Ki m toán hà nư c khu v c VIII v i cán b , công ch c và ngư i lao ng trong ơn v 1. Ki m toán trư ng t o i u ki n thu n l i cho cán b , công ch c và ngư i lao ng làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính. 2. Cán b , công ch c và ngư i lao ng gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th t c th i gian; ch u trách nhi m trư c th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. i u 23. Quan h gi a lãnh o Ki m toán hà nư c khu v c VIII v i các t ch c oàn th trong ơn v 1. Ki m toán trư ng ph i h p v i t ch c ng, oàn th , qu n chúng trong ơn v , ng viên cán b , công ch c th c hi n nhi m v chính tr c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII; xây d ng t ch c ng và oàn th v ng m nh; ph i h p v i Ban Thanh tra nhân dân giám sát vi c th c hi n quy ch dân ch t i ơn v . 2. Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII thư ng xuyên gi m i liên h v i Bí thư ng b b ph n Ki m toán N hà nư c khu v c VIII, Ch t ch Công oàn b ph n, Bí thư Chi oàn, nh kỳ trao i tình hình th c hi n các m t công tác và các bi n pháp tri n khai k ho ch công tác cũng như ch trương nhi m v s p t i c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII.
 14. i u 24. Quan h công tác khác 1. Trong quá trình th c hi n nhi m v , các phòng, cán b , công ch c trong ơn v có trách nhi m h p tác, ph i h p giúp l n nhau, t o i u ki n thu n l i m b o hoàn thành nhi m v ư c giao úng th i h n, ch t lư ng và hi u qu . N u có khó khăn, vư ng m c ho c vư t quá thNm quy n gi i quy t ph i k p th i báo cáo, xu t v i lãnh o tr c ti p ph trách. Lãnh o tr c ti p ph trách ph i t o i u ki n và k p th i gi i quy t khó khăn, vư ng m c khi c p dư i xu t, báo cáo. 2. Quan h công tác gi a các ơn v trong và ngoài ngành v i Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ư c th c hi n thông qua Ki m toán trư ng. Căn c yêu c u nhi m v , Ki m toán trư ng phân công cho Phó Ki m toán trư ng ho c các phòng th c hi n theo ch c năng, nhi m v và Quy ch làm vi c c a Ki m toán N hà nư c khu v c VIII. Chương V. I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c thi hành Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 26. Trách nhi m thi hành Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII, cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII và các t ch c, cá nhân có quan h công tác v i Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Căn c vào Quy ch này lãnh o các phòng thu c Ki m toán N hà nư c khu v c VIII t ch c xây d ng Quy ch làm vi c c a phòng mình. Trong quá trình th c hi n, n u có v n m i phát sinh ho c có khó khăn vư ng m c, Ki m toán trư ng Ki m toán N hà nư c khu v c VIII ph i k p th i báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c xem xét s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản