Quyết định số 1221/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 1221/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1221/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của vụ cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1221/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1221/Q -BNV Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A V C I CÁCH HÀNH CHÍNH B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 04 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Theo ngh c a V trư ng V C i cách hành chính và V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V C i cách hành chính là t ch c c a B N i v , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng qu n lý nhà nư c v công tác c i cách hành chính và th c hi n nhi m v thư ng tr c công tác c i cách hành chính c a Chính ph . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Th c hi n nhi m v giúp B trư ng: a. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp luat v lĩnh v c c i cách hành chính theo phân công c a Chính ph trình c p có thNm quy n ban hành. b. Xây d ng chương trình, k ho ch, án chung v c i cách hành chính trong t ng giai o n trình Chính ph theo phân công c a Chính ph . c. Nghiên c u, xu t các ch trương, chính sách và các gi i pháp Ny m nh c i cách hành chính nhà nư c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh. d. ThNm nh các án thí i m c i cách hành chính do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng trình Th tư ng Chính ph . e. Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, án, chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a Chính ph . g. Xây d ng báo cáo v công tác c i cách hành chính hàng tháng, quí, năm trình phiên h p Chính ph . h. T ng h p tình hình tri n khai, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương.
  2. i. Hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và th c hi n k ho ch c i cách hành chính, tri n khai công tác c i cách hành chính c a B , ngành và a phương. 2. Theo dõi th c hi n Quy t nh s 93/TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Qui ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương. 3. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan tuyên truy n v c i cách hành chính. 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c th c hi n công tác h c t p, nghiên c u, kh o sát trong và ngoài nư c v c i cách hành chính . 5. Ph i h p v i các ơn v thu c B trong vi c xây d ng, góp ý i v i các án, văn b n quy ph m pháp lu t và gi i quy t các v n liên quan n ch c năng, nhi m v c a V . 6. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v trong lĩnh v c c i cách hành chính i v i V T ch c cán b c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 7. Ch trì ho c ph i h p gi i quy t các ki n ngh , khi u n i liên quan n công tác c i cách hành chính theo ch o c a B trư ng. 8. Th c hi n công tác th ng kê, t ng h p v c i cách hành chính và ph i h p v i Trung tâm Thông tin ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý, khai thác s d ng ph c v s lãnh o, qu n lý c a B v công tác c i cách hành chính. 9. Ch trì ho c tham gia nghiên c u các tài khoa h c v lĩnh v c cái cách hành chính 10. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. T ch c và ch làm vi c c a V 1. V có V trư ng, m t s Phó V trư ng và các cán b , công ch c. 2. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 và các nhi m v , quy n h n c th như sau: a. T ch c, ch o th c hi n nhi m v c a V và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i m t công tác c a V ; b. Phân công nhi m v , theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và cán b , công ch c trong V ; c. Ký th a l nh B trư ng tr l i, gi i áp, hư ng d n và yêu c u vi c cung c p thông tin i v i các t ch c có ch c năng, nhi m v v qu n lý công tác c i cách hành chính c a các cơ quan nhà nư c ho c cá nhân v nh ng v n liên quan n công tác c i cách hành chính; d. Th c hi n công tác thông tin cho cán b , công ch c trong V theo Quy ch làm vi c c a B ; e. Quy t nh các n i dung báo cáo sơ k t, t ng k t, ki n ngh v i B trư ng các ch trương, gi i pháp trong vi c th c hi n các nhi m v c a V ; g. T ch c th c hi n các quy ch c a B ; qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo phân c p c aB .
  3. 3. Phó V trư ng th c hi n công vi c chuyên môn và giúp V trư ng ph trách v m t ho c m t s m t công tác theo phân công c a V trư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 4. Cán b , công ch c th c hi n công vi c chuyên môn do V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v th c hi n nh ng nhi m v ó. 5. V làm theo ch chuyên viên k t h p v i ch th trư ng; trong trư ng h p lãnh o B làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng, chuyên viên thì Phó V trư ng, chuyên viên có trách nhi m thi hành ý ki n c a lãnh o B và sao ó báo cáo k p th i v i V trư ng. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 59/2003/Q -BNV ngày 24/9/2003 c a B trư ng B N i v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V C i cách hành chính. 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V C i cách hành chính, Th trư ng và công ch c các t ch c có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh ngay./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các /c Th trư ng; - Lưu: VT, TCCB. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản