Quyết định số 1230/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 1230/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1230/QĐ-BBCVT về việc thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ Bưu chính viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1230/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1230/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (viết tắt là Tổ TBT-BBCVT) gồm các cán bộ có tên sau đây: 1. Ông Lê Xuân Công, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - Tổ trưởng; 2. Ông Đỗ Xuân Bình, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ - Tổ viên thư ký; 3. Ông Đinh Hải Đăng, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ - Tổ viên; 4. Ông Trần Quang Cường, chuyên viên chính Vụ Viễn thông – Tổ viên; 5. Ông Nguyễn Quang Thành, chuyên viên Vụ Pháp chế - Tổ viên; 6. Bà Vũ Hải Anh, chuyên viên Vụ Bưu chính – Tổ viên; 7. Ông Phạm Hồng Khiêm, chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính – Tổ viên; 8. Ông Giang Văn Thắng, chuyên viên Vụ Công nghiệp Công nghệ Thông tin – Tổ viên; 9. Bà Nguyễn Hương Giang, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế – Tổ viên;
  2. 10. Ông Nguyễn Minh Thắng, chuyên viên Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin – Tổ viên. 11. Ông Nguyễn Xuân Hải, chuyên viên Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin - Tổ viên; 12. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và tin học, Cục Tần số vô tuyến điện – Tổ viên. 13. Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng phòng cơ chế chính sách Cục Tần số vô tuyến điện – Tổ viên; 14. Ông Nguyễn Minh Thắng, chuyên viên Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Tổ viên; 15. Ông Nguyễn Chí Thành, cán bộ Trung tâm thông tin – Tổ viên; Điều 2. Tổ TBT-BBCVT đảm nhiệm chức năng cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 5 của Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng Tổ TBT-BBCVT có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy chế hoạt động của Tổ. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ TBT-BBCVT được cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ Bưu chính Viễn thông. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cán bộ có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Văn phòng TBT-VN; Đỗ Trung Tá - Lưu: VT, TCCB, HSCB
Đồng bộ tài khoản