Quyết định số 1230/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
4
download

Quyết định số 1230/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1230/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1230/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1230/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O QU C GIA V ÀO T O THEO NHU C U XÃ H I GIAI O N 2008 - 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 355/TTr-BGD T ngày 14 tháng 8 năm 2008 v vi c thành l p Ban Ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i giai o n 2008 - 2015, QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban ch o qu c gia v ào t o theo nhu c u xã h i giai o n 2008 - 2015, bao g m: 1. Ông Nguy n Thi n Nhân, Phó Th tư ng Chính ph , Trư ng ban, 2. Ông Bành Ti n Long, Th trư ng thư ng tr c B Giáo d c và ào t o, Phó Trư ng ban thư ng tr c, 3. Ông àm H u c, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phó Trư ng ban. 4. Ông Tr n Qu c To n, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , y viên; 5. Ông Ph m S Danh, Th trư ng B Tài chính, y viên. 6. Ông Nguy n Bích t, Th trư ng B K ho ch và u tư, y viên. 7. Ông Nguy n Toàn Th ng, Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y viên. 8. Ông H u Hào, Th trư ng B Công thương, y viên. 9. Ông Tr n Doãn Th , Th trư ng B Giao thông v n t i, y viên. 10. Ông Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y viên. 11. Ông Nguy n Minh H ng, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông, y viên.
  2. 12. Ông ào Xuân H c, Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, y viên. 13. Bà Nguy n Th Kim Ti n, Th trư ng B Y t , y viên. 14. Ông Ngô Th Vi t, T ng Giám c N i chính T p oàn Công nghi p Tàu th y Vi t Nam (Vinashin), y viên. 15. Bà Ngô Th Thanh H ng, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i, y viên. 16. Ông Nguy n Trung Tín, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, y viên. B Giáo d c và ào t o là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o. Ban ch o có T thư ký do B Giáo d c và ào t o thành l p g m các cán b c a B Giáo d c và ào t o và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 2. Nhi m v c a Ban ch o: 1. Giúp Th tư ng Chính ph t ch c và ch o th c hi n công tác ào t o theo nhu c u xã h i áp ng nhu c u nhân l c ph c v cho s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong th i kỳ h i nh p qu c t . 2. Tham mưu cho Th tư ng xây d ng các chính sách, cơ ch và i u ph i các ho t ng ào t o nhân l c t ch t lư ng và hi u qu . i u 3. Ban Ch o qu c gia làm vi c theo ch kiêm nhi m; s d ng con d u c a B Giáo d c và ào t o và t gi i th khi hoàn thành nhi m v . B Giáo d c và ào t o có trách nhi m b trí kinh phí ho t ng c a Ban Ch o theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  3. - Ki m toán Nhà nư c; -Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản