intTypePromotion=1

Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
88
lượt xem
9
download

Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập -Tự do -Hạnh phúc --------------- Số: 124/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định tại các văn bản trước đây trái với các quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này hết hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRUỞNG Nơi nhận: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; Trần Xuân Hà - Toà án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Công báo, Website Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Sở giao dịch chứng khoán; - Trung tâm giao dịch chứng khoán; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, UBCKNN. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quy che 1
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2